Əzimli Əbülfəz Tahir oğlu

Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

E-mail: ezimliebulfez@yahoo.com.tr

  

17 mart 1955-ci ildə Nax.MR-in Şərur rayonundakı Xələc kəndində doğulub. 1972-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan Filialına daxil olub,1972-ci il—Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu (NDU-nu) bitirib. 1995-ci il sentyabrdan NDU-da müəllim, Baş müəllim, dosent.

1997-2001-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının elmi katibi. 2004-2009-cu illər Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Dillər və Ədəbiyyat” kafedrasının müdiri, dosent. 2010- cu ildənNMİ-nin dosentidir.

Tədqiqat sahələri:

Ədəbiyyat tarixi, poetika, ədəbi tənqidin tarixi və nəzəriyyəsi, dilçilik, ilahiyyat, folklor.

Seçilmiş elmi əsərləri:

 1. Yeni dövr tənqidi və tənqid. Bakı, “Elm”, 2001, 160 səh.
 2. Ədəbi İzlər. Naxçıvan,”Əcəmi”, 2005, 170 səh.
 3. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrində təhkiyə poetikası. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2005.135 s.
 4. Sokrat daymanizmi və Mirzə Cəlil realizmi. “Əcəmi”,2006,96 s.
 5. Folklor Cilası: Poetik Hərəkət, Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyati, 2008, 123 səh.
 6. Xaricdə dərc edilmiş məqalələrin sayı- 16

  Proqramı:

1.Linqivistik təhlilin struktur proqramı. Naxçıvan, “Məktəb” Nəşriyatı, 2011.

Məqalə və nəşrləri:

 1. Sənətkar haqqında monoqrafiya. “Azərbaycan” jur., Bakı,1984, N-1, səh. 181-183.
 2. Sənətdə Lenin təlimi və müasirlik. “Azərbaycan” jur. Bakı,1985, N-4, səh.180-182.
 3. Şairin vətəndaşlıq fəallığı. “Azərbaycan” jur. Bakı,1986,N3.
 4. Azərbaycan tənqidinin geniş elmi tədqiqi. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” (“Azərbaycan məktəbi”nə əlavə). Bakı, 1986, N- 1, səh. 69-70.
 5. F.Axundovun dramaturji görüşləri Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığında. Gənc Ədəbiyyatşünasların Beşinci Respublika konfransı. Bakı, “Elm”, 1987, səh. 119-120.
 6. Dünyanın dərdi, şair narahatlığı., “Azərbaycan” jur. Bakı, 1988, N- 6, səh. 187-189.
 7. Tənqidi təfəkkürün formalaşmasında folklorun rolu. Gənc Filoloqların Altıncı Res. konfransının materialları. 13-14 dekabr 1989, Bakı, “Elm”, 1990, səh. 42-43.
 8. Narahat şair, narahat şeirlər. “Az.” jur., Bakı, 1990, N7.
 9. Yeni dövr tənqidi və Azərbaycan sovet tənqidşünaslığının təşəkkülü məsələləri. Azərbaycan SSR EA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil, İncəsənət seriyası, 1991, N- 2, səh. 59-65.
 10. Yeni Dövr (1800-1920-ci illər) tənqidinin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi məsələləri. Bakı,1992,24 s.
 11. Həyat həqiqətləri. “Azərbaycan” jur.,1992, N7-8, s. 182.
 12. Poeziya: dünənimiz, bugünümüz. “Azərbaycan” jur. Redaksiyasının sorğularına cavab. “Azərbaycan”,1993,N7.
 13. Mən bir ömür yaşamışam. “Az-an” jur., 1993, N7-8, s. 186.
 14. Nehrəmdən doğan ulduz. Xalq artisti Zəroş Həmzəyeva haqqında. “Qobustan” jur., 1996, N-1, səh. 10-16.
 15. Folklora bağlılıq. “Milli Folklor”,Ankara,1997,N- 35, s.39.
 16. Naxçıvan Yeni Dövrdə: faktlar və qaranlıq kölgələr. Naxçıvan tarixindən səhifələr. Bakı, 1996, səh. 159-162.

17.              Cəlil Məmmədquluzadə yaradýcýlýðýnda poetik tipizm: portretin xarakteri. Ali Pedaqoji Məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II Respublika Elmi Konfransýnýn materiallarý. Baký. 1997, səh. 82.

 1. Mirzə Cəlil təhkiyəsində bədii-psixoloji nüfuzetmə taktikası. Ali Diplomatiya Kollecinin Naxçıvan Bölməsi, Məqalələr. Dil, Ədəbiyyat, Məd-yət. Bakı,1998, s. 20-25.
 2. “Kitabi-Dədə Qorqud”da ümumtürk üslub tipi. NDU-nun Elmi Əsərləri. Naxçıvan, 1998, N- 2, səh. 90-96.
 3. Ağrıdan ucada dayanan şair. X.Kərimlinin “Ay işığında” şeirlər kitabına ön söz. Bakı, “Yazıçı”, 1998, səh. 3-8.
 4. Fəzilətin ayəti (ədəbi-fəlsəfi esse). “Gəmiqaya”, Naxçıvan, 1998, səh. 39-46.
 5. Naxçıvan: “Molla Nəsrəddin”də ilk xəbər: pərdəaltı eyham. Ali Diplomatiya Kollecinin Naxçıvan Bölməsi, Məqalələr Məcmuəsi . Dil, Ədəbiyyat, Mədəniyyət. Bakı, 1999, s.39-43.
 6. Komediya və onun janr poetikası.“Çıraq” jur.Bakı,1999,N4.
 7. Ədəbiyyatşünaslıq pleyadasının görkəmli nümayəndəsi. A.Zamanov haqqında. NDU-nun Elmi Əsərləri,1999, N-5.s. 48.
 8. Mirzə Cəlildə üslubi komizm. Aspirantların və Gənc Təd-rın Resp. Elmi Konf-nın Mat-ları. Bakı, 1999, səh. 15.
 9. Yunus İmrənin Azərbaycan bağlılığı: Millilik ve beşerilik. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri (7-9 Mayıs 1997). Eskişehir (Türkiye), Hazırlayan Güven Tanyeri. Yunis Emri Kültür, Sanat Ve Turizm Vakfı. Eskişehir) Türkiye): 2000: seh.343-354.
 10. Yaddaşlara yeni səhifələr yazan səfər. NDU-nun Xəbərləri. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2000, N-5. Səh.17.
 11. Arazı Daşan Ellər.“Azərbaycan” jur., Bakı,2000,N-10,s. 89.
 12. Səs sehrinin söz hikməti, yaxud butasını axtaran aşiq. E.Həbibin “Sevən ömrü” kitabına Ön söz. Bakı,Elm, 2000,s.3.
 13. Ömrünü yaşayan şair. Q.Qəribin “Gözümə döydüyüm şəkil” kitabına ön söz. Bakı, “Yazıçı”, 2000, səh. 3-6.
 14. Məmməd Səid Ordubadi dühasının üfüqləri. “Azərbaycan” jur., 2000, N. 11, səh. 183-184.
 15. Milli fəlakətin tarixi kökləri. NDU-nun Elmi Əsərləri. Naxçıvan, “Qeyrət” 2000, N-2: səh. 39-43.
 16. Hər yolçu öz mənzilinə can atar (şair A.Aqilin “Mən bir qərib yolçuyam” kitabına ön söz). Bakı, Şirvannəşr,2001,s.3-5.
 17. Öz içində yaşayanların tənhalığı (Hüseyn Bağırın “Mən çiynimdən yerə qoydum dünyanı” adlı şeirlər kitabına ön söz. Bakı, “Şirvannəşr, 2001, səh. 3-6.
 18. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrində portretlər və psixoloji momentlər. NDU-nun Elmi əsərləri. Nax, “Qeyrət”,2002, N9.
 19. Məmməd Səid Ordubadi dühasının üfüqləri. Bakı,2002.
 20. Üslub və bədii yaradıcılıq. Ali məktəblər arasında elmi-praktik Konfransın materialları. Bakı, “Elm”, 2002, səh. 30-32.
 21. Alimin inamı. K.Əliyev. Mənim ədəbi həyatım. Bakı, “Sabah” 2003 səh. 17-21.
 22. Romantik tənqidin elmi tədqiqi. Mənim ədəbi həyatım. Bakı, “Sabah” 2003 səh. 70-73.
 23. Naxçıvan “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşri ərəfəsində. NDU-nun Elmi Əsərləri, 2004, 12. Naxçıvan,“Qeyrət”,s.43-46.
 24. Dil və üslub poetikanın struktur sistemi kimi. NDU-nun Elmi Əsərləri, 2004, N- 13. Səh. 30-32.
 25. Əsl sənətin yolu əbədiyyatdır. M.Araz haqqında. “Azərbaycan” jur., 2004, N- 2, səh. 184-186.
 26. Şeir- nəfəsalma kimidir (.M.Təmkin. “Yaz ətirli dünyam” kitabına ön söz. Bakı, 2004, səh. 3-7.
 27. Harda damcılar varsa. İ.Yusifoğlu-“Gəlib çatdım 50 yaşa”. Bakı, “Şirvannəşr”, 2004, səh. 99-103.
 28. İçimizdə boğulan səs. Yazıçı-şair Əli Daşqının “Bıçaq və sümük” kitabına ön söz. Təbriz, 2005, səh. 3- 16.
 29. Üslub və onun poetik qaynağı. Naxçıvan müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxşıvan, 2005, N- 1, səh. 78-82.
 30. Ədəbiyatın Şərq qanunları və Mirzə Cəlildə janr-üslub axtarışları: ”Çay dəsgahı”nda alleqorik realizm. NMİ-nin Elmi əsərləri. Naxçıvan,2005,N3,s.27.
 31. Ulduzlar göy üzündə tənha deyil (L.Əsgərzadənin “Bir dilim ay işığı” kitabına ön söz. Bakı, 2005. “Nurlan”, səh. 5-16.
 32. Buzlu düşüncələr. Ali Daşkın. Gönül saksısı. Bakı, “Avrasiya press” yayın evi, 2005, səh. 400-404.
 33. İçimizdə boğulan səsin şairi, yaxud Cənublu şair Əli Daşkın. “Azərbaycan” jur., 2006, N- 7, səh. 158-165.
 34. Yurdsuz-yuvasız məzar olmaz: Güləbird yaslı yerdir (I yazı). Rövşən Atakişiyev. Yolum dağlara sarıdı. Bakı, Səda nəşriyyatı, 2007, səh.173-180.
 35. “Qərib qəbirlərin yuxusu dağlar”(IIyazı).Rövşən Atakişiyev. Yolum dağlara sarıdı. Bakı, Səda nəşr, 2007, səh.181-189.
 36. Onu çağıran var (III yazı). Rövşən Atakişiyev. Yolum dağlara sarıdı. Bakı, Səda nəşriyyatı, 2007, səh.190-198.
 37. Ordubadi dühasının üfüqləri. Y.Axundlu. Şərəfli ömür. Bakı, “Adiloğlu”, 2007, səh. 240- 247.
 38. Əlimdədir hələ qələm. Y.Axundlu. Şərəfli ömür. Bakı, “Adiloğlu”, 2007, səh. 282- 283.
 39. Öz inamına bağlı olan ədəbiyyatşünas. Y.Axundlu.Şərəfli ömür. Bakı, “Adiloğlu”, 2007, səh. 285- 290.
 40. Hüseyin Cavid: “Nuri-Həqq” və “ülvi zəka”dan uzaqlığın faciəsi. “Naxçıvan” jur., Naxçıvan, 2007, N- 16, səh. 206-219.
 41. Hər gizlində bir aşkar. Əzizə Əhmədovanın “Sevgi nəğməkarı” kitabına Ön söz. Naxçıvan, “Məktəb”, 2006, s.3-6.
 42. Şəbnəmli şeir. Şəbnəm Baharın Şeirlər kitabına Ön söz. Naxçıvan, “Məktəb”, 2007, səh.3-5.
 43. Linqivistik təhlildə sözün poetik mənşəyi məsələsi. // Müasir Təlim Metodları və yeni təlim texnologiyalarının təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi (elmi-praktik konfransın materialları). Naxçıvan, “Məktəb”, 2006, səh. 4-6.
 44. Xalq bədii dilində linqivistik psixologiya. // Müasir Təlim Metodları və yeni təlim texnologiyalarının təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi (elmi-praktik konfransın materialları). Naxçıvan, “Məktəb”, 2007, səh. 59-60.
 45. Hüseyn Cavid: “Bir rəsm qarşısında” danışan sükutlar. // Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər. Nax, 2008, səh. 283.
 46. Təzəliyi ruhunda yaşadan şair. // Sənətin Firuzəsi. Bakı, 2008, səh. 130-155.
 47. Poeziyanın ruhu, ruhun poeziyası. Firuzə Məmmədli. Seçilmiş əsərləri, V cild. Bakı, 2009, səh. 14-42.
 48. Səs sehrinin söz hikməti, yaxud butasını axtaran aşiq. // Sənətin kəsə yolu= poeziya. Bakı, “Şirvannəşr”, 2009, səh. 56.
 49. Qəmi doğma olan şairin sözü də doğma olar. // Sənətin kəsə yolu–poeziya. Bakı, “Şirvannəşr”, 2009, səh. 177-188.
 50. Sözün təzəliyi… varmı? // Sənətin kəsə yolu= poeziya. Bakı, “Şirvannəşr”, 2009, səh. 197-202.
 51. Səs sehrinin söz hikməti, yaxud butasını axtaran aşiq.// Vaqif Yisifli. Şair dünyası. Bakı, “Şirvannəşr”, 2009, səh. 235.
 52. Səssiz və səsli vicdanların qayğıları. Ön söz.//Səadət Qəmli. Vicdanın səsi (roman). Naxçıvan, “Məktəb”, 2009, s 4.
 53. Dramın və zamanın hərəkəti. Ön söz. H.Eyvazlı. Dramaturgiyamızda ədəbi şəxsiyyət obrazı, Naxçıvan, 2009.
 54. Hər qəlbdə aydınlıq olmaz. Sənətin vurğunu (Tərtib edən A.Yadigar). Naxçıvan, 2009, səh. 92-95.
 55. Romantizmin tədqiqində elmi təzəliyin poetikası: ədəbi qəhrəmanın səciyyəsi. Elmi axtarışlar, 2009, N-IV, s.135-141.
 56. Romantizmdə simvolik obrazlar və qarşıdurmalar  üzrə təhlil-təsnif. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Elmi axtarışlar. 2009, N- V, səh. 93-98.
 57. Füzuli cazibesi ve Aşk Vüsalı.Füzuli. Ankara, 2010,s147.
 58. Həsrətin dili laldır, qulağı—kar. ön söz. H.Eyvazli. Ömür yarpaqlari. Naxçivan, “Məktəb”, 2010, səh. 3-8.
 59. Xələc- qədimliyin və ululuğun yaddaşı. Ön söz. Xələc-Xaladj- Khalaj (Azərb., rus və ingilis dil-də). Bakı,Elm, 2010.
 60. Drevnee mestojitelstvo Xaladj (rusca). Xaladj. Baku, “Elm”, 2010, s. 95-98.
 61. Khalaj ıs our ahcentars land and memory of ancıent times (ingiliscə). Khalaj. Baku, “Elm”, 2010, s. 159-162.
 62. Linqivistik qanunlar nizamı. Dilin mənşə-mənbə, təhlil-təsnif qanunu. Linqivistikanın vəzifəsi.// “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. NMİ, 2011, N-1, səh. 126-131.
 63. Gecələr ulduzsuz olmaz. Ön söz. Əzizə Əhmədova “Bu olmaq — olmamaqdır”. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2011, səh. 3-7.
 64. Linqivistik nəzəriyyə və poetika: Dilin Məntiq qanunu: Dilin məntiqi və Məntiqin dili. Naxçıvan Müəllimlər  İnstitinun  Xəbərləri, 2011, N- 2 (26), səh. 43-47
 65. Sabirdə Füzulini görmək vəsfi. A.Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər”. Resp. Elmi Konf-nın mat. (14-15) noyabr 2011). Bakı,“Elm və Təhsil”, 2011, s.132.
 66. Romantizmin tədqiqində yeni səhifələr: Romantizmə münasibətin nəzəri-metodoloji qüsurları haqqında bir neçə söz. Elmi Axtarışlar, 2011, N- 2, səh.11-24.
 67. Romantizmin tədqiqində yeni səhifələr: Bədii obrazlarin-ədəbi şəxsiyyətlərin seçimində Cavid mövqeyinin səciyyəsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Elmi Axtarışlar, 2011, N- 2, səh.24-31.
 68. Tənqidi realizmin struktur poetikası: “Molla Nəsrəddin” ddərgisində poetik kompozisiya. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Elmi Axtarışlar, 2011, N- 2, səh.31-41.
 69. Linqivistik nəzəriyyə və poetika: Dil struktur varlıqlar sistemi kimi. NMİ-nun Xəbərləri, 2011, N- 3 (27), səh. 41-45.
 70. Azərbaycan ədəbiyyatı taarixinin dövrləşdirilməsinin nəzəri-metodoloji məsələləri. Məsələnin elmi-konseptual qoyuluşuna bir nəzər (I məqalə). “Yom” (Türkiyə), Türk Dünyası Kültür Dergisi// Ankara, Yaz, 2011. Səh 29-37.
 71. Linqivistik nəzəriyyə və poetika: Dilin yaranması üzrə dialektik mərhələlər. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. 2011, N- 4 (28), səh.70-74.
 72. Mir Cəlal Paşayev Cəlil Məmmədquluzadə və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin realizmi haqqında. // AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi. “Axtarışlar”, 2012, N- 1, səh. 76-80.
 73. Tənqidi realizmin tədqiqi problemliri: Mir Cəlal Paşayevin “Nəsrimizin baniləri” məqaləsində yeni nəsr özəllikləri üzrə təhlil. // AMEA-nın Naxçıvan Böl. “Axtarışlar”, 2012, N- 1.
 74. Linqivistik nəzəriyyə və poetika: Dilin-Nitqin yaranması və inkişafı üzrə dialektik qanunlar. NDU-nun Elmi Əsərləri. Humanitar Elmlər Seriyası, 1912, Cild:8 N-1 (42), səh. 60- 64.                                                
 75. Nauçno-metodoloqiçeskie i teoretiko-tipoloqiçeskie problemı literovedeniya v issledovanii istorii azerbaydjanskoy literaturı vo vtoroy polovine XX veka i sovremennoqo perioda. // NDU-nun Elmi Eserleri. Humanitar elmler seriyası.  N-1 2012. Naxçıvan, NDU Qeyrer, 2012,seh. 99-103.
 76. Nauçno-metodologiçeskie i teoretiko-tipologiçeskie prob-lemı literaturavedeniya v issledovanii istorii Azerbaydjanskoy polovini XX veka i sovremennoqo perioda. “Tyurkskiy mir” (Almanax), Tom.2, Astana,2012.Uluslararası Türk Aked-yası.
 77. 1996—Uluslararası Qaynaqlarda Naxçıvan, Nax. şəhəri.
 78. Türkiyə, Əskişəhər:Türk Hald Ed-yatı.Yunus İmre kon
 79. .2009.Kars Universitesi: Türk Dil Kurmu: II Uluslararası Türkiye Türkcesi Ağız Araşt-ları Çalıştayı, 21-23 Mayıs 2009.
 80. Ankara: 19-20 haziran: Uluslararası Fuzuli Semp-mu.
 81. 2011 14-15 noyabr- Bakı: Sabirdə Füzulini görmək vəsfi. A.Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları (14-15) noyabr 2011). Bakı, “Elm və Təhsil”, 2011, səh. 132-135.
 82. 2011 oktyabr- Sivas: Tarihi Gelişimde oüuz Türkcesi ve Gazi Bürhaneddin.
 83. 2011 noyabr- İzmir: VIII Uluslararsı Türk Halk Kongresi.
 84. 2012 may-Ordu: Uluslararası Klasik Edebiyat Semp-mu.
 85. 2012 avqust- I Uluslararası Ahlat-Avrasiya Kültür ve Sanat Sempozyumu.
 86. 2013 yanvar- Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu.
 87. Karakoyunlu Hükümdarı Şair Cihanşah Hakikinin Gazellerində İlahi Aşkın Kalemullah Hatları.III Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildirileri. Ahlat-Bitlis. Editör Prof.Dr.Mahmut Doğru, Prof.Dr. Ercan Aksoy. Ankara,2016
 88. Karakoyunlu Hükümdarı Şair Cihanşah Hakikinin Gazellerində İlahi Aşkın Kalemullah Hatları.Özet.III Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildirileri. Ahlat-Bitlis. Editör Prof.Dr.Mahmut Doğru, Prof.Dr. Ercan Aksoy. Ankara,2016
 89. Yozgat Ağız Kültürü Üzere İnceleme: “Yozgat Sürmelisi” Silsilesinde Hasretin Terennüm Renkleri ve İfade yatımları.Uluslararası Bozok Sempozyumu.Bildiri Özetleri. Editör: Prof.Dr. Kadir Özköse.Yozgat-2016
 90. Celil Memmedguluzade ( Molla Nesreddin) Realizmi ile Rus yazarı Gogol Realizmi Arasında Tipolojik Bağlantılar. II Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyyatları arasında Etkileşimler Sempozyumu. TÜDEAS. Bildiriler Kitabı , Zonguldak-2016
 91. Ahmet Yesevi Tasavvufunda Divanelik ve Onun Evrensel Tutumları.Hoca Ahmet Yasevi. Bildiri Özetleri.İstanbul-2016
 92. İngilisce: Kelamullah (Religious) Lines Of Divine Love İn The Ghazals(Kind Of Eastern Poem) Of The True Rulr Of Karakoyunlu State Gihanshah Hakiki.Abstrakt.Proseedings. Ankara-2016
 93. İngilisce : İnvestigation Of Oral Yozgat Culture: Praising Coulurs And Expressing Ways Of Longing İn “Surmeli of Yozgat” Series.Yozgat-2016
 94. İngilisce: Typological Links Between Jalil Mammedguluzade`s (Molla Nasraddin`s) Realizm And Russian Writer Gogol`s Realism.II Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyyatları arasında Etkileşimler Sempozyumu.TÜDÜAS. Bildiriler Kitabı.Zonguldak-2016
 95. Ahmet Yasevi Tasavvufunda Divanelik ve Onun Evrensel Tutumları.Geçmişden Geleceye Hoca Ahmet Yasevi Uluslararası Sempozyumu.İstanbul-2016
 96. Klasik türk edebiyyatı: Ahmed Yasevinin tasavvufu eğitiminde ilahi aşk telkini üzere kamil insan aşılamaları.Tezis, Antalya,2017
 97. Yeni Osmanlıcanın XX esrin evvelleri Azərbaycan ədəbiyyatına yansımalarına : Şair Mehmed Hadi şiirlerinde klasik osmanlıca özellikleri.Tezis,2017
 98. Halk kültüründe türk aile kavramı və onun nağıl+masal anlatımları üzerine didaktik bağlantıları.Tezis,İstanbul,2017
 99. İbtidai siniflər üzrə nitq hissələrinin tədrisində interaktiv müqayisələrdən istifadə. NMİ-nin

xəbərləri,2017