YAQUB YAQUB OĞLU MƏMMƏDOV

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor
Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedrasının müdiri

İş telefonu : +(994 36 ) 544 04 29
E-mail : yagubmammadov@yahoo.com

1952 – ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1961 – ci ildə Naxçıvan şəhər 2 saylı orta məktəbin I sinfinə daxil olmuş, 1970 – ci ildə həmin məktəbin  X sinfini bitirmişdir.

1971 – ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika – Riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1976 – cı ildə oranı  bitirmişdir.

1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olmuş, 1992-ci ildə “ Naməlum sərhədli elliptik məsələnin ədədi-analitik tədqiqi “ mövzusunda namizədlik dissertasiyasın müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.

1996-cı ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

2008-ci ildə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturasına daxil olmuş, 2015-ci ildə “ Dankl operatorunun doğurduğu funksiyalar fəzasında inteqral operatorlar “ mövzusunda doktorluq dissertasiyasın  müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək riyaziyyat üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsini almışdır.

1992-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

113 elmi – metodik məqalə, dərs və metodik vasitələrin müəllifidir. Xaricdə nüfuzlu elmi jurnallarda 11 məqaləsi dərc edilmişdir. Ingiltərə, Türkiyə, Ukrayna, Rusiya və Qazaxıstanda beynəlxalq konfrans və simposiumlarda iştirak etmiş və məruzə ilə çıxışlar etmişdir.

2012-ci ildə elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

2014-cü ildə Naxçıvan MR-in Ali məclisi sədrinin sərəncamı ilə Naxçıvan MR-in əməkdar müəllimi fəxri adına layiq görülmüşdür.

Əmək fəaliyyəti

1970-1971-ci illərdə Naxçıvan Mərkəzi Gənc Təbiətçilər Stansiyasında dərnək rəhbəri kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb.

1976 – 1978 – ci illərdə təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kibernetika İnstitutunda Mühəndis – proqramçı – riyaziyyatçı vəzifəsində işləmişdir.

1979 – cu ildə göndərişlə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna EHM rəisi vəzifəsinə təyin olunmuş, sonralar Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir.

1996 – cı ildən 2003 – cü ildək Naxçıvan Özəl Universitetində kafedra müdiri, dekan vəzifələrində işləmişdir.

2004 – cü ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun elmi-metodik  işlər üzrə prorektoru vəzifəsində işləyir.

Evlidir, 1 övladı var.

Tədqiqat sahəsi

Hesablama riyaziyyatı , riyazi analiz / Harmonik analiz

 Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Мамедов Я.Я. Численно-аналитическое исследование эллиптических задач с неизвестной границей. Автореферат кандидатской диссертации, Баку 1992, 15 с.
 2. Мамедов Я.Я. Интегральные операторы в пространствах функций, порожденной оператором Данкля и на группе Гейзенберга.  Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора по математике, Баку 2015, 42 с.

 

MONOQRAFİYA

 1. Мамедов Я.Я., Наджафов Т.И., Садыгова С.Р. О некоторых обобщениях Шаудерового базиса. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 148 s.

 

DƏRS VƏSAİTLƏRİ

 1. Məmmədov Y.Y., Həsənov R.Ə., Həsənov A.İ. Paskal alqoritmik dili (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). İzmit: Kocaeli Universiteti mətbəəsi, 1996, 69 s.
 2. Мамедов Я.Я., Гурбанов Г.Г., Насирли Н.Б. Элементы программирования и вычислительной математики. Баку: Иршад, 1994,176 с.

 

METODİKİ VƏSAİTLƏR

 1. Məmmədov Y.Y., Qurbanov Q.H., Cabbarov Q.Ə. Beyzik alqoritmik dili. Naxçıvan: ETİM nəşri, 1985, 40 s.
 2. Məmmədov Y.Y., Həsənov A.İ. Nəzəri mexanikadan məsələ həllinə aid metodik vəsait. Bakı, ADU nəşriyyatı.2003, 51 s.

METODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR

 1. Məmmədov Y.Y., Mehdiyev A.H., Qurbanov Q.H. Beyzik dilində proqramlaşdırma. Bakı: APİ-nəşriyyatı, 1989, 28 s.
 2. Məmmədov Y.Y., Qurbanov Q.H., Nəsirli N.B. Hesablama üsulları və proqram tərtibi. Bakı: APİ-nəşriyyatı., 1990, 70 s.

 

MƏQALƏLƏR

 1. Məmmədov Y.Y., Qurbanov Q.H. “İnformatika və hesablama texnikası-nın əsasları” kursunda  sadə müstəvi məsələlərin həlli. “Fizika və riyaziyyatın tədrisi” jurnalı. 1987, №2, s.10-11
 2. Мамедов Я.Я. Об одном итерационном методе решения больщих систем алгебраических уравнений для сильно-эллиптических задач I. Численные методы анализа. Тематический сборник научных трудов. Баку 1988, с.62-68
 3. Мамедов Я.Я. Теоремы сравнения для эллиптитической задачи с неизвестной границей. Доклады АН Азерб. ССР, 1989, Том ХLV, №6, c.3-6
 4. Mammadov Y.Y. Some characteristic of an inverse problem for Helmholtz equation  in a nonhomogeneous medium. Journal of  Kocaeli University, Computational Applied Mathematics. İzmit-Turkey, 1996, №2, p.3-7
 5. Məmmədov Y.Y. Naməlum sərhədli elliptik məsələnin sonlu elementli aproksimasiyası. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. Təbiətşünaslıq və dəqiq elmlər seriyası. 1999, №3, s.113- 118
 6. Məmmədov Y.Y., Salmanov V. Vahid informasiya mühiti əsasında ali məktəblərdə təhsil prosesinin idarəsi. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun“Elmi əsərlər” bülleteni. 2004, №4(17), s.14-17
 7. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S. Tədris prosesində kompüter diaqramlarından istifadənin bəzi məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. 2005, №1, s.14 -18
 8. Мамедов Я.Я. Проблема Римана-Гильберта и аналитическое  решение задачи Дирихле в прямоугольнике. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. 2005, №3, s.4-8
 9. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S. Visual Basic-in tətbiqi ilə kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. 2005, №4, səh.26-32
 10. Мамедов Я.Я. Консервативная разностная схема для эллиптического уравнения с переменным коэффициентом. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, 2006, №2(6), s.9-14
 11. Mammadov Y.Y., Guliyev V.S. Function spaces and integral operators for the Dunkl opeator on the real line. Khazar Journal of Mathematics, 2006, Volume 4, №4, p.17-42
 12. Mammadov Y.Y. On maximal operator associated with the Dunkl operator on R. Khazar Journal of Mathematics, 2006, Volume 4, №4, p.59-70
 13. Mammadov Y.Y On the boundedness of the maximal operator on Besov spaces for the Dunkl operator on the real line. Proceedings of National Academy of Sciences of Azerbaijan, Embedding theorems. Harmonic analysis. 2007, Issue XIII, p.244- 257
 14. Mammadov Y.Y. Some embeddings into the Morrey spaces associatied with the Dunkl operator on R. Proceedings of  National Academy of Sciences of Azerbaijan, Embedding theorems. Harmonic analysis. 2007, issue XIII, p.258- 269
 15. Mammadov Y.Y., Guliyev V.S. Some estimations for Riesz potensials in terms maximal and fractional maximal functions   associated with  the Dunkl operator on the real line. Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan. Series of Physical-Texnical and Mathematical Sciences. Baku- 2007, volume XXVII, №7, p.71-76
 16. Mammadov Y.Y. Analog theorems of Welland for the Riesz potentials associated with the Dunkl operator on the real line. Proceedings of  Institute of Mathematics and Mexchanics National Academy of Sciences  of Azerbaijan. Baku-2007, Volume XXVII(XXXV), p.47-56
 17. Mammadov Y.Y., Guliyev V.S. Pointwise and integral estimates for the  Riesz potentials associated with the Dunkl operator on the real line. Indian Journal of Mathematics. Pramila Srivastava Memorial Volume. 2009, Volume 51 №2, p.239-254
 18. Mammadov Y.Y., Guliyev V.S. On fractional maximal function and fractional integrals associated with the Dunkl operator on the real line. Journal of  Mathematical Analysis and Applications. 2009, Volume 353,  Issue 1,  449-459
 19. Mammadov Y.Y. Some embeddings into the modified Morrey spaces associated with the Dunkl operator on the real line. Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan. Series of Physical-Texnical and Mathematical Sciences. Baku- 2009, Volume XXIX, №1, p.111-120
 20. Mammadov Y.Y., Guliyev V.S. (Lp;Lq) boundedness of the fractional maximal operator associated with the Dunkl operator on the real line. Integral Transforms and Special Functions. 2010, Volume 21, Issue 8, p.629-639
 21. Mammadov Y.Y., Guliyev E.V. Some embeddings into the Morrey  and modified Morrey spaces associated with the Dunkl operator. Abstract and Applied Analysis, Volume 2010 , Article ID 291345, 10 pages. doi:10.1155/2010/  291345
 22. Mammadov Y.Y., Eroglu A., Guliyev E.V. Necessary and sufficient conditions for the boundednes of Dunkl-type fractional maximal operator in the Dunkl-type Morrey spaces. Abstract and Applied Analysis, Volume 2010 (2010), Article ID 976493, 10 pages. doi:10.1155/2010/976493
 23. Mammadov Y.Y. On the boundedness of the maximal operator in Morrey spaces associated with the Dunkl operator on the real line. Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan. Series of Physical-Texnical and Mathematical Sciences. Mathematics and Mechanics. Baku-2010, Volume XXX, №1,p.147-154
 24. Mammadov Y.Y. On the Stein-Weiss type inequalities for the Riesz potential on the Heisenberg group and some applications. Proceedings of Institute of Mathematics and Mexchanics National Academy of Sciences  of Azerbaijan. Baku-2010, Volume XXXII(XL), p. 141-156
 25. Mammadov Y.Y. On the boundednes of Riesz potential in the Morrey spaces associated with Dunkl’s operator. Reports National Akademy of Sciences of Azerbaijan. Baku-2010, Volume LXVI, №3, p.13-19
 26. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S. Distant təhsilin verilənlər bazasının infoloji modelinin yaradılması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. Naxçıvan-2010, №4(24), s.50-53
 27. Mammadov Y.Y., GuliyevV.S., Şerbetci A., Akbulut A. Nikol’skii-Besov and Lizorkin-Triebel spaces constructed on the base of the multidimensional Fourier-Bessel transform. Eurasian Mathematical Journal. 2011, Volume 2, no.3, 42-66
 28. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S. Elektron dərsliklərin işlənmə və istifadə metodologiyası və onların tədrisdə tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. Naxçıvan-2011, №4(28), s.77-79
 29. Mammadov Y.Y., Guliyev V.S. Riesz potential on the Heisenberg group and modified Morrey spaces. Analele Stiintifice ale Universitatii “Ovidius” Constanta.  Seria Matematica. 2012, Volume 20, no.1, 189-212
 30. Mammadov Y.Y. Some embeddings into the Morrey spaces on the Heisenberg group and some applications. Nakhchivan State University, Scientific Works, series of physical, mathematical and technical sciences. 2012, №1(43), p.38-43
 31. Mammadov Y.Y., Guliyev V.S., Eroglu A. Riesz potential in generalized Morrey spaces on the Heisenberg group. Journal  of  Mathematical Sciences. Volume189, №3, March, 2013, p.365-382
 32. Mammadov Y.Y., Guliyev V.S. Boundedness of the fractional maximal operator in generalized  Morrey space on the Heisenberg group. Indian Journal Pure Applied Mathematics. Volume 44, Issue 2, April 2013, 185-202
 33. Mammadov Y.Y., Guliyev V.S., Akbulut A. Boundedness of fractional maximal operator and their higher order commutators in generalized Morrey spaces on Carnot groups. Acta Mathematica Scientia, Series B, English Edition, 2013, Volume 33, Issue 5, 1329-1346
 34. Mammadov Y.Y. On Dunkl-Poisson and Dunkl-metaharmonic semigroups. Nakhchivan State University, Scientific Works, series of physical, mathematical and technical sciences. 2013, №2(56), p.32-39
 35. Мамедов Я.Я. Неравенства типа Стейна-Вейсса для D-дробного интеграла порожденной оператором Данкля на R. Нахчыванский Государственный Университет, Научные труды, серия физико-математических и технических наук. 2014, №3(59), с.15-22
 36. Məmmədov Y.Y., Babayev N. Verilənlər bazasının infoloji layihələndirilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. Naxçıvan-2014, Cild 10, №1, s.57-99
 37. Mammadov Y.Y. Weihgted inequalities for Dunkl fractional maximal function and Dunkl fractional integrals. Proceedings of Institute of Mathematics and Mexchanics National Academy of Sciences  of Azerbaijan. Baku- 2014, Volume 40, №1, p.93-103
 38. Мамедов Я.Я. Потенциал Бесселя порожденный оператором Данкля в  пространствах. Нахчыванский Государственный Университет, Научные труды, серия физико-математических и технических наук, 2015, №5(73), с.13-20
 39. Мамедов Я.Я. Весовые неравенства для максимальных функций порожденных оператором Данкля на R. Нахчыванский Государственный Университет, Научные труды, серия физико-математических и технических наук. 2016, №3(77), с.3-7
 40. Məmmədov Y.Y. Heyzenberq qrupunda harmonik analizin elementləri və funksional fəzalar. “Naxçıvan” Universitetinin “Elmi əsərlər”i. Naxçıvan-2016, №1(2), s.320-327
 41. Мамедов Я.Я., Гасанлы С.А. Элементы гармонического анализа порожденные оператором Данкля. Нахчыванский Государственный Университет, Научные труды, серия физико-математических и технических наук, №8(81), 2016, стр. 3-8
 42. Məmmədov Y.Y., Məmmədli A.H. Bərabərsizlik daxil olan bəzi məsələlər haqqında. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, cild: 13 №1, 2017, s. 81-84
 43. Mammadov Y.Y., Hasanli S.A. On the boundedness of Dunkl-type maximal function in the generalized Dunkl-type Morrey spaces. Nakhcivan State University, Scientific Works, series of physical, mathematical and technical sciences, №4(85), 2017, pp. 43-50

 

TEZİSLƏR

 1. Мамедов Я.Я., Гурбанов Г.Г. О применение ЭВМ в курсовых работах и проектах педвуза. Материалы   Межвузовского совещания по применении ЭВМ при разработке курсовых проектов и работ. АзИ Нефтехим. г. Баку-1986, с.21-22
 2. Мамедов Я.Я., Гурбанов Г.Г. Вычислительная техника и  обучение. Академия Наук Азербайджанской ССР, Нахичеванский Научный Центр. Тезиcы докладов республиканской научной kонференции «Материально-духовные богатства Нахичеванской АССР и научно-технический прогресc». г.Нахичевань 1986, с.12
 3. Мамедов Я.Я., Гурбанов Г.Г. Прeподaвание математических дисциплин с применением вычислительной техники в педвузе. Материалы Межвузовского научно- методического совещания «Особенности преподавания математических дисциплин с применением микропроцессорной техники». г.Баку-1987, АПИ, с.27-28
 4. Мамедов Я.Я. Об одном итерационном методе решения больших систем алгебраических уравнений для сильно-эллиптических задач. Х Республиканская юбилейная научная конференция аспирантов вузов Азербайджана. г.Баку-1987, Азербайджанский Государственный Университет, с.55
 5. Мамедов Я.Я., Гурбанов Г.Г. О некоторых задачах курсовых работ. Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции по электронно-вычислительной техники в преподавании дисциплин физического цикла. Част II. г.Омск-1987, с.6-7
 6. Мамедов Я.Я., Гурбанов Г.Г., Аскеров В.М. Некоторые дидактические вопросы применения ЭВМ в учебном процессе. Тезиcы докладов республиканской научной kонференции «Научные основы изучения материально-духовных богатствo Нахичеванской АССР». Академия Наук Азербайджанской ССР, Нахичеванский Научный Центр. г.Нахичевань1987, с.6-7
 7. Мамедов Я.Я., Гурбанов Г.Г. О применении ЭВМ в учебном процессе педвуза. Тезисы докладов республиканской научной kонференции «Научные основы изучения материально-духовных богатство Нахичеванской АССР». Академия Наук Азербайджанской ССР, Нахичеванский Научный Центр. г. Нахичевань 1987, с. 44
 8. Мамедов Я.Я., Исаева Г.А. Сравнение методов Якоби, SOR, SSOR. Материалы XI Научной Конференции. Нахичевань 1990, Нахичеванский Государственный Педагогический Институт, с.97-98
 9. Мамедов Я.Я., Гурбанов Г.Г., Насирли Н.Б. Вычислительные методы и составление программ. Материалы Межвузовского совещания по применении вычислительной техники в учебном  процессе. г.Тбилиси 1990, с.3
 10. Мамедов Я.Я., Гурбанов Г.Г., Насирли Н.Б. Применение ЭВМ в процессе обучение численных методов. Всесоюзная конференция «Техническое oснащение учебного процесса». г.Винницa, 1991, Центральный научно- исследовательский институт «Инфракон», с.5
 11. Məmmədov Y.Y., Həsənov F.Ş. Bəzi məntiqi elementlər və funksional qovşaqların tədris prosesində tətbiqi. “Elektron hesablama maşınları, məktəb” elmi-metodiki konfransın materialları. Naxçıvan ş., Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti, s.15
 12. Məmmədov Y.Y., Hacıyev M.Ş. Törəmə anlayışının iqtisadi məsələlərin  həllində yeri “Cəmiyyətin  demokratikləşdirilməsi və radikal islahatların  həyata keçirilməsinin hüquqi bazasının yaradılması problemləri”mövzusuda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan ş., Naxçıvan Özəl Universiteti, 1998, s.79-80
 13. Məmmədov Y.Y., Hacıyev M.Ş. Tətbiqi xarakterli məsələlərin  həllində inteqral cəminin rolu. “Cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi və radikal islahatların  həyata keçirilməsinin hüquqi bazasının yaradılması problemləri” mövzusuda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan ş., Naxçıvan Özəl Universiteti, 1998, s.83-84
 14. Məmmədov Y.Y., Məmmədov A.H. Məhdud parabolik üç cisim məsələsində orbit elementləri üçün tənliklər. Professor-müəllim heyətinin 1998-ci il elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransın məruzələrinin materialları. Naxçıvan ş., Naxçıvan Özəl Universiteti, 1999, s.22-25
 15. Məmmədov Y.Y., Məmmədov A.H. Məhdud birqat və ikiqat ortalanmış parabolik üç cisim məsələsi. Professor-müəllim heyətinin 1999-cu il elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Naxçıvan ş., Naxçıvan Özəl Universiteti, 2000, s.23-24
 16. Məmmədov Y.Y. Ali məktəb strukturlarında verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri. İkinci beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan ş., Naxçıvan Özəl Universiteti, 2000, s.34-35
 17. Məmmədov Y.Y., Məmmədli A.H. Məhdud ikiqat ortalanmış parabolik üç cisim məsələsinin keyfiyyət tədqiqi. Professor-müəllim heyətinin 2000-ci il elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Naxçıvan ş., Naxçıvan Özəl Universiteti,  2001, s.29-30
 18. Мамедов Я.Я. Алгоритм учета основных граничных условий при решении задач с неизвестной границей. “Nəzəri və riyazi fizikanın tərs məsələləri”. Azərbaycan Raspublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş 1-ci Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt ş., 2003, s.24-26
 19. Məmmədov Y.Y. Müasir informasiya texnologiyasının tədris prosesinə tətbiqi zamanın tələbidir. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan ş., 2004, 5-8
 20. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. Makroslardan istifadə edərək tədris verilənlər  bazasının  yaradılması. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan ş., 2006, 23-24
 21. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. Müəyyən inteqralın hesablanmasında Mathcad proqramından istifadənin  bəzi məsələləri. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan ş.,  2007, 94-95
 22. Məmmədov Y.Y. İstilikkeçirmə əmsalı kəsilən  olan elliptik məsələnin ədədi həlli. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu və AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun birgə keçirdiyi “Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri” mövzusunda  beynəlxalq simpoziumun tezisləri. Nax.DU, Nax.Mİ. Naxçıvan ş. 2007, s.74
 23. Mammadov Y.Y., Guliyev V.S. On fractional maximal operator associated with the Dunkl operator on R. Naxçıvan Dövlət Universiteti, AMEA Fizika, Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi, AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun birgə keçirdiyi “Fizika, riyaziyyat və texnika elimləri” üzrə beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan ş., 2008, s.69
 24. Mammadov Y.Y. On maximal operator associated with the Dunkl operator on R. Naxçıvan Dövlət Universiteti, AMEA Fizika, Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi, AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun birgə keçirdiyi “Fizika, riyaziyyat və texnika elimləri” üzrə beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan ş.,  2008, s.126
 25. Mammadov Y.Y. On the boundedness of Riesz potential in Morrey spaces assosiated with Dunkl operator. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. BDU, Bakı 30-31oktyabr, 2009, 53
 26. Mammadov Y.Y. Fractional maximal function and fractional integrals associated with the Dunkl operator on the real line. III Turkish World Mathematics Symposium. Alma-Ata, 30 June-05 July, 2009, p.1
 27. Mammadov Y.Y. On the boundedness of the maximal operator in Besov spaces associated with Dunkl’s operator. Abstracts of international conference on mathematics and mechanics devoted to the 50-th anniversary of the Institute Mathematics and Mexanics of  National Academy of Sciences  of Azerbaijan. Baku-2009, p. 231
 28. Mammadov Y.Y. Necessary and sufficient conditions for the boundedness of Riesz potential in Morrey spaces associated with Dunkl operator. 7th International ISAAC Congress. London, 13-18 Jule, 2009, p.54 Mammadov Y.Y., Guliyev E.V. Some embeddings  into  the  D-Morrey  spaces  and  modified  D-Morrey spaces. AMEA Fizika, Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Azərbaycan Astronomiya Cəmiyyəti və Marağa Astronomiya və Astrofizika Elmi Tədqiqat İnstitutunun(İran) birgə təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Astronomiya İlinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə keçirilən beynəlxalq konfransın materialları. Nakhchivan-2009, 64-65
 29. Mammadov Y.Y. On the boundedness of the maximal operator in Besov-Morrey spaces associated with the Dunkl operator on the real line. Spectral theory and applications. Abstract of International conference devoted to the 80-th anniversary of academician F.G.Magsudov. Baku, 2010, p.256-258
 30. Mammadov Y.Y., Guliyev V.S. Subelliptic estimates for Kohn-Laplace operator on weighted Besov spaces. Functional analysis and its applications. Proceedings of International сonference devoted to the 100-th anniversary of  academician  I.Khalilov. Baku, 2011, january 11-12, p.128-130
 31. Mammadov Y.Y., Guliyev E.V. Embedding theorems on Dunkl-type Morrey and modified Morrey spaces. Functional analysis and its applications. Proceedings of International сonference devoted to the 100-th anniversary of academician  I.Khalilov. Baku, 2011, january 11-12, p.281-282
 32. Mammadov Y.Y. Boundedness of the maximal and singular integral operators on Heisenberg groups on Morrey type spaces. International сonference in honour of professor I.Burenkov on the occasion of his 70th birthday to be held in Kirsehir, Turkey, from May 20 to may 27, 2011, p.34
 33. Mammadov Y.Y., Kula L. Boundedness of the fractional maximal and potential operators on Heisenberg group on generalized Morrey   International сonference in honour of  professor V.I.Burenkov on the occasion of his 70th birthday to be held in Kirsehir, Turkey, from May 20 to may 27, 2011, p.31
 34. Mammadov Y.Y., Kiymaz O.I. Subelliptic estimates for Kohn-Laplace operator on generalized Besov-Morrey  International сonference in honour of professor  V.I.Burenkov on the occasion of his 70th birth-day to be held in Kirsehir, Turkey, from May 20 to may 27, 2011, p.29
 35. Mammadov Y.Y., Kadakal M., Akbulut A. Fefferman-Stein inequalities for the maximal operator over Chebli-Trimeche hypergroups. International сonference in honour of professor I.Burenkov on the occasion of his 70th birthday to be held in Kirsehir, Turkey, from 20 May to 27 may 2011, p.26
 36. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. Distant təlimin nəzəri modeli və onun təşkilinin pedaqoji texnologiyaları. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan ş.
 37. 06 may 2011, s.183-185
 38. Mammadov Y.Y. Meda inequality for rearrangements of the convolutions associated with the Dunkl operator and some applications. “Functions theory and problems of harmonic analysis”. Proceedings of the 100-th anniversary of academicianI.Ibrahimov. Baku, from February 28 to March 01, 2012, p.189-191
 39. Mammadov Y.Y., Akbulut A., Guliyev V.S. Boundednes of the fractional maximal operator in generalized Morrey spaces on Carnot groups. “Functions theory and problems of harmonic analysis”. Proceedings of the 100-th anniversary of academician I.Ibrahimov. Baku, from February 28 to March 01, 2012, p.37-40
 40. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. Rəqəmsal tədris resurslarının təlim prosesində tətbiqi. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,04 may 2012, 177-179
 41. Mammadov Y.Y., Akbulut A. Boundedness of the fractional maximal operator in generalized Morrey spaces on Heisenberg groups. Abstracts of International Scientific Conference “Functional Analysis and its Applications”. Astana  2-5 october 2012, 75-76
 42. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. İnklüziv təhsilin təşkilində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 03 may 2013, s.75-78
 43. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. Müəllim-şagird münasibətlərinin inkişafına innovativ yanaşma. Naxçıvan MR-in 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurikulumları:nəzəri problemlər” müvzusunda konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2014, 92-94
 44. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. İbtidai siniflərdə informatikanın tədrisində təlim yönümlü kompyuter oyunlarının tətbiqi. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 07 may 2014, 161-163
 45. Mammadov Y.Y. Weihgted inequalities for Dunkl fractional maximal function and Dunkl fractional integrals. On actual problems of mathematics and mechanics. Proceedings of the International conference devoted to the 55-th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics of  National Academy of Sciencas of Azerbaijan. Baku-2014, p.272-274
 46. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. Təhsilin informasiyalaşdırılmasında müəllim-şagird münasibətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” mövzusunda birgə keçirdiyi beynəlxalq elmi konfransın materialları. Nax.DU, Nax.Mİ, 16-17 dekabr 2014, s.74-75
 47. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. Dövrün tələbi:naqilsiz kompyuter şəbəkələrinin qurulma prinsipləri. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın  materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 05 may 2015, s.233-235
 48. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. Təhsildə internetdən istifadəyə müasir yanaşmalar. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda birgə keçirdiyi  beynəlxalq elmi konfransın materialları. Nax.DU, Nax.Mİ, 05-06 iyun 2015, s.123-124
 49. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. SQL sorğu dili verilənlər bazasının yaradılmasında əlverişli vasitə kimi. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 04 may 2016, s.156-158
 50. Məmmədov Y.Y., Məmmədov A.H. İbtidai siniflərdə metrik ölçü sisteminin öyrədilməsi texnologiyası. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 04 may 2016, s.169-172
 51. Mammadov Y.Y., Eroglu A. Riesz potential in generalized Morrey spaces on the Heisenberg group. ICAA’16 2nd International Conference on Analysis and its Applications. Kirsehir-Turkey, 12-15 july 2016, p.307
 52. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S.T. Təhsildə kompüter şəbəkələrindən istifadənin müasir aspektləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda birgə keçirdiyi beynəlxalq elmi konfransın materialları. Nax.DU, Nax.Mİ, 2016,s.52
 53. Məmmədov Y.Y., Rüstəmova S. İntellektual təlim sistemlərinin layihələndirilməsi məsələləri. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 05 may 2017, s.96-99
 54. Məmmədov Y.Y., Məmmədli A.H. Mətnli məsələlərin həlli prosesində modelləşdirmə. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təbiət və humanitar elm sahələrinin inkişafı problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Lənkaran Dövlət Universiteti, 5-6 may 2017, s.28-29
 55. Мамедов Я.Я., Мамедов А.Г.,Мамедов Р. Решение задачи продолжения гармонической функции методом преобразования Фурье. Sumqayıt Dövlət Universite-tinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. 25-27 may 2017, səh.155-156.
 56. Mammadov Y.Y. Fractional maximal operator on Heisenberg group on generalized Morrey spaces. International conference on “Operators in Morrey-type spaces and applications” dedicated to 60th birthday of professor Vagif S.Guliyev. 10-13, july 2017, Ahi Evran University Kirsehir-Turkey, 184
 57. Mammadov Y.Y., Hasanli S.A. On the boundedness of Dunkl-type maximal function in the generalized Dunkl-type Morrey spaces. International conference on “Operators in Morrey-type spaces and applications” dedicated to 60th birthday of professor Vagif S.Guliyev. 10-13, july 2017, Ahi Evran University Kirsehir-Turkey, 162-163
 58. Mammadov Y.Y., Hasanli S.A. On the boundedness of Dunkl-type fractional integral in the generalized Dunkl-type Morrey spaces. Modern problems of mathematics and mechanics. Proceedincs of the International conference devoted to the 80-th anniversary of academician Akif Gadjiev. December 6-8, 2017, Baku,  Azerbaijan, p.137-138