Xəzər Allahverdi oğlu Hüseynov

Tarix üzrə elmlər doktoru, dosent

e-mail: xezerhuseynov@gmail.com

Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu 10 avqust 1973-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon Yuxarı Uzunoba kəndində anadan olmuşdur.

1990-1995-ci illərdə NDU nun Tarix Filologiya fakültəsinin tarix əlavə hüquq ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1995-1997-ci illərdə hərbi xidmətdə olub. 1997-ci ildən 2001 ilə qədər NDU-da Azərbaycan tarixi kabinəsinin müdiri işləyib. 2001-ci ildən NDU-da Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi, 2007-ci ildən isə həmin kafedranın baş müəllimi işləyib. 2006-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb. 2011-ci ildən dosentdir..

Xəzər Allahverdi oğlu Hüseynov 25 noyabr 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan disserta­siyaların müdafiəsini keçirən D.01.211 Dissertasiya Şurasında “Vətən tarixi” ix­ti­sası üzrə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı tarixi (1924-2012-ci illər)” möv­zu­sunda tarix üzrə elmlər doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 50-dən çox elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın, 2 dərs vəsaitinin, 1 metodiki vəsaitin müəllifidir.

2014-cü ildən Naxçıvan Müəllimlər İnistitutunun Humanitar və təsviri incəsənət kafedra­sında dosent vəzifəsində çalışır

 Dərc olunan elmi əsərləri:

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı/ (monoqrafiya). (1924-2014-cü illər). Naxçıvan: “Əcəmi” NPB, 2016.
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişafı (1950-2004-cü illər). Bakı: ADPU, 2012.
 3. Avropa ölkələrində partizan və antifaşist müqavimət hərəkatında Azərbaycan SSR-in Naxçıvan MR-dən olan döyüşçülərin döyüş yolu. Bakı: ADPU, 2012.
 4. Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi dövründə mövzu­sunun tədrisində bədii ədəbiyyatdan istifadə üzrə işin sistemi. Bakı: ADPU, 2012.
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında dənli və texniki bitkilərin inki­şafı (1946-1950-ci illər). Naxçıvan Özəl Universiteti. Professor-müəllim heyəti­nin 1999-cu ilin elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransdakı məruzələrin material­ları (30 mart 2000-ci il). Bakı: 2000.
 6. Qədim və orta əsrlərdə Naxçıvanın maddi-mədəniyyət abidələri. Naxçıvan Özəl Universiteti. II Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları (may 2000), Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2001.
 7. Naxçıvanda toxuculuq sənəti.(Etnoqrafik problemlərə dair elmi-nəzəri konfrans). Naxçıvan Özəl Universiteti. Keçmişimiz gələcəyimizdir. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2000.
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişafı. Naxçıvan Özəl Universiteti. Professor-müəllim heyətinin 2000-ci ildə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2001.
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikasında dağ-mədən sənayesinin inkişafı (1950-1970-ci illər) Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin Əsərləri. VII buraxılış. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2003.
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye potensialının yaradılması və inkişafı (1950-1970-ci illər) . (III bey­nəl­xalq simpozium), Naxçıvan Dövlət Univer­siteti. Kiçik biznes və sahib­kar­lığın inkişaf problemləri. Bakı, 2003.
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti materialları sənayesi (1970-1980-ci illər). Naxçıvan Özəl Universiteti. 2003-cü ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş konfrans materialları. Bakı, 2004.
 12. Naxçıvan Muxtar Res­publikasında yeyinti sənayesinin inkişafı (1950-1980-ci illər). Naxçıvan Özəl Univer­siteti. 2003-cü ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş konfrans mate­rial­ları. Bakı: 2004.
 13. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin əsas istiqamətlərinin yaran­ması və inkişafı (1950-1980-ci illər). Naxçıvan tarixi, maddi və mənəvi mədəniy­yyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2004.
 14. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüngül sənaye sahələ-rinin yaranması və inkişafı tarixində (1950-1980-ci illər). Naxçıvan Özəl Universiteti. Naxçıvan MR-80. ”Müasir elmi-tədqiqatların aktual problemləri” mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları. Bakı, 2004.
 15. İkinci dünya mühari-bəsindən sonra Naxçıvan MR-də sənaye potensialının yaradılması vəziyyəti və inkişaf perspektivləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, №17,2005.
 16. Müstəqilliyimizin bərpası və onun ilk dövründə Naxçıvan MR sənayesinin vəziyyəti. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, №3, 2005.
 17. Naxçıvan sənayesinin inki­şafında yeni mərhələ (1991-2004-cü illər). Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univer­sitetinin Xəbərləri, Bakı: ADPU, 2005.
 18. Naxçıvan Muxtar Respublikasında dağ-mədən sənayesinin yaranması və inkişafı (1950-1980-ci illər). Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Xəbərlər, Bakı: ADPU, 2006, №1.
 19. Naxçıvan MR sənayesi Böyük Vətən Müharibəsi illərində. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, №2/18, 2009.
 20. Naxçıvanlı döyüş­çü­lərin partizan hərəkatında iştirakı. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, №3/19, 2009.
 21. Avropa ölkələrinin partizan döyüşlərində və antifaşist müqavimət hərəka­tında naxçı­­vanlı partizanların fəaliyyətləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, Naxçıvan: “Məktəb” nəşriyyatı, №4/20, 2009.
 22. “Azərbaycan Böyük Vətən Müharibəsi illərində” mövzusunun tədrisində bədii ədəbiyyatdan istifadə edilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, №2/22, Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2010.
 23. Naxçıvan Muxtar Respublikası kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazası müharibə illərində (1941-1945-ci illər). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, №3, Naxçıvan, 2010.
 24. Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərüfatı II Dünya müha­ri­­­bəsi dövründə (1941-1945-ci illər). Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, №2/34, Naxçıvan, 2010.
 25. İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsi və müharibə illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında heyvandarlığın inkişafı. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­sitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, №1/37,Naxçıvan,2011.
 26. Səməd Vurğun yaradıcılığında təbiət. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun “Axtarışlar” jurnalı, №2 (3),Naxşıvan,2012.
 27. Naxçıvan vilayətində üzümçülüyün inkişaf tarixi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun “Axtarışlar” jurnalı, №3, Naxçıvan, 2012,
 28. Naxçıvan Muxtar Respublikasında heyvandarlığın inkişafı tarixin­dən (1971-1975-ci illər). Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İcti­mai elmlər seriyası, №2/47,Naxçıvan, 2012.
 29. Xilaskarlıq missiyası. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsər­ləri. İctimai elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı, №1 (50),Naxçıvan, 2013.
 30. Heydər Əliyev görkəmli ictimai-siyasi dövlət xadimidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, dil və ədəbiyyat institutu “Axtarışlar” jurnalı, №4 (10),Naxçıvan, 2013.
 31. XX-əsrdə Naxçıvan MR-də pambıqçılığın inkişafı tarixindən. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, №2 (53), Naxçıvan, 2013.
 32. II Dünya müharibəsindən sonra Naxçıvan MR-da dənli bitkilərin inkişafı tarixindən. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri, №3, Bakı, ADPU, 2013.
 33. Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde pamuk üretiminin geliştiril­mesi. Türk Dünyasının Belleteni, Maxaçkala, №2 (5).2013.
 34. Naxçıvan MR-də kənd təsərrü­fa­tının vəziyyəti (1951-1955-ci illər). Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, №2 (58), Naxçıvan, 2014.
 35. Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde İpekçiligin Gelişimi Tarihi Kaf­kas Üniversitesi Sosial Bilimler Enstititusu 13 bahar/spring Türkiye, 2014.
 36. 1918-1920-Yıllarında Ermenilerin Nahçıvanda Yaptıkları Soykırımlar. Uluslarasası Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu Kars, 8-10 mays 2014.
 37. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar islahatlar (1991-2013-cü illər). Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi naliyyətdir (4-5 iyul 2014-cü ildə keçirilmiş Beynəlxalq konfransın materialları). Naxçıvan, 2015.
 38. Müstəqillik illərində Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası və Əsrin müqaviləsi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Əsrin müqaviləsi 20. Respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt 24-25 sentyabr, 2014-cü il.
 39. Naxçıvan MR-da arıçılığın inkişafı tarixi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan MR 90. Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış, №6 (62),Naxçıvan, 2014.
 40. История развития табаководства в Нахчыванской Автоном­ной Республике Международный научный журнал, №4,Москва, 2014.
 41. Naxçıvan Muxtar Respublikasında quşçuluğun inkişafı tarixi Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, №9 (65), Naxçıvan, 2014.
 42. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Naxçıvan Muxtar Respub­likasında təhsilin inkişafı (1945-1960-cı illər). Naxçıvan Müəl­limlər İnstitutunun Xəbərləri, №1,Naxçıvan, 2015.
 43. Azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisindən deporta­siyası və Naxçıvan (1948-1953-cü illər). Ermənilərin soyqırım siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Sumqayıt 21-22 aprel, 2015.
 44. Yirminci yüzyılda Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde üzümçü­lü­yün gelişimi tarihi. Türk Dünyasının Belleteni. Maxaçkala, №2 (9), 2015.
 45. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı mütəxəs­sis­ləri. Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər Beynəlxalq elmi-praktik konfrans (15-16 may), Naxçıvan, 2015.
 46. Naxçıvan MR-də kənd təsərrü­fa­tının vəziyyəti (1950-1960-cı illərdə) . Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, , №6 (71),Naxçıvan, 2015.
 47. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı (1991-2015-ci illər). Naxçıvan müstəqillik illərində: hədəflər, inkişaf nəticələr 3-4 dekabr 2015-ci ildə keçirilmiş elmi konfransın materialları. Naxçıvan, 2016.
 48. Bağımsızlık Yıllarında Nahçivan Özerk Cumhuriyetinde Toprak Reform. Asiaminorstudies. Kilis, cilt 4, sayı 7, 2016.
 49. Nahçivan Özerk Cumhuriyetinde tahılçılığın gelişim tarihi. Kafkas Üniver­sitesi Sosial Bilimler Enstititusu 17 bahar/spring. Türkiye, 2016.
 50. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kortofçuluğun inkişafı tarixin­dən. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, №6 (75),Naxçıvan, 2016.
 51. Təhsilə Qayğı: Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti. Heydər Əliyev – 93. Müa­sir təlim metodları və yeni pedaqoji texno­­logiya­­ların təlim-tərbiyə pro­sesində tətbiqi mövzu­­­­s­una həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (04 may 2016). Naxçıvan Müəl­limlər İistitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, 2016.
 52. Naxçıvan Muxtar Respublikasında taxılçılı­ğın inkişaf etdirilməsi tarixindən (1991-2015-ci illər). Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, №5 (79).,Naxçıvan, 2016.
 53. Aqricultural development of the Nahhchivan Autonomous Respublic in the years of inderpendence (1991-2015-years). Transylvanian Review 2017, Vol XXV, No.14.
 54. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının vəziyyəti (1991-1995-ci illərdə). Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, №2 (83),Naxçıvan, 2017.
 55. Müstəqilliyimizin ilk illərində Naxçıvan Muxtar Res­pub­likasında kənd təsər­rüfatının vəziyyəti. Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci. Məqalələr toplusu. №1,Naxçıvan, 2017.
 56. Naxçıvan Dövlət Universitetinin ilk təhsil təşkilatçısı. Naxçıvan Dövlət Universiteti 50-ildə elmi konfransın materialları. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2017.
 57. Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde tarımın durumu (1970-1980 yıllarda). Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu 17-19 kasım 2016 Nahçıvan. Ankara, 2018.