Tünzalə Adil qızı Məmmədova

Müəllim

e-mail: hasanov@mail.ru

02.11.1979 – cu ildə Naxçıvan rayonunun Nehrəm kəndində anadan olub.

1985 – 1995 – ci illərdə Naxçıvan şəhər 3 saylı orta məktəbində təhsil alıb.

1995 – c i ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Pedaiatriya fakültəsinə qəbul olub, 2001 – ci ildə bitirmişdir.

2001 – 2002 – ci tədris ilində Naxçıvan şəhər Uşaq xəstəxanasında internatura keçmişdir.

2002 – ci ilin IX – X aylarında Respublika Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzində USM üzrə “İşçi yerində” olmuşdur.

2002 – 2003 – cü illərdə Babək rayon Nehrəm kənd Doğum evində həkim – funksional – diaqnostik vəzifəsində işləmişdir.

2003 – 2008 – ci illərdə Ə.Əliyev adına Naxçıvan Respublika Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasında pediatr işləmişdir. Bu müddət ərzində Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda dərs demişdir.

                                            Dərc olunmuş elmi məqalələri

 1. Dayaq – hərəkət aparatı (həmmüəl.). Dərs vəsaiti. Bakı, “Təbib”, 1999, 78 s.
 2. Yumşaq sarğılar (həmmüəl.). Dərs vəsaiti.  Bakı, “Təbib”, 2000, 150 s.
 3. Yaş anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası (həmmüəl.). Dərslik.  Bakı, “Təknur”, 2008, 443 s.
 4. Pediatriya və gigiyenanın əsasları (həmmüəl.). Tədris proqramı . Naxçıvan “Məktəb”, 2017, 23s.
 5. Способ постепенной репозиции переломов плечевой кости путем вытжения на гипсовую гильзу. Рац.предложение. Удостоворение Мин здрава Нах.АР на рацпредложение № 7 от 14.07.2000.
 6. Способ создания запаса металлических конструкций для срочных и амбулаторных травматологических операций. Рац.предложение. Удостоворение Мин здрава Нах.АР на рацпредложение № 10 от 22.09.2000.
 7. Naxçıvan – Ermənistan sərhədyanı münaqişəsinin tibbi və sosioloji baxımdan təhlili. Tezis. “Uluslararası qaynaqlardan Naxçıvan” Beynəlxalq Simpoziumun “Naxçıvan tarixinin səhifələri” toplusu (iyul, 1996, Naxçıvan, Bakı), s 210-212.
 8. Xapaktep и результаты лечения повреждений, полученных во время приграничных военных инцидентов Нахичеванской АР. Статья. Журнал «Здоровье», 1996, №5, с. 37-38.
 9. Случай кругового «путешествия» отломка спицы. Статья. Журнал «Здоровье», 1998, №8, с.41-43
 10. Boğulmuş barmaqdan üzüyün çıxarılmasının bəzi incəlikləri. Məqalə. “Sağlamlıq”, 1999, №8, 41-44.
 11. Исторические этапы развития и усовершен-ствования хирургии в Нахичеванской АР. Статья. «Здоровье», 1999, №10, с.6-9.
 12. Təcili travmatoloji əməliyyatlar üçün ehtiyat metal vasitələrin hazırlanma və saxlanma üsulu. Məqalə. Naxçıvan Özəl Universiteti, Beynəlxalq elmi – praktik konfransın materialları. Naxçıvan, May, 2000, səh. 38-39.
 13. O роли местного крово и лимфообращения в патогенезе травматологической службы в Нах.АР. Статья. «Здоровье», 2001, №6, с.62.
 14. История становления и развития травматологической службы в Нах.АР. Статья. «Актуальные проблемы ортоп. Т травмат». Сб. Научных трудов, посвященных 55-летию Бакинск. НИИТО. Баку, ХХХII  вып., 2001,  с.23-28.
 15. Cnocoб постепенной репозиции переломов плецевой кости путем вытяжения за гипсовую гильзу. Статья. «Ортопедия, травматология и протезирование». Харьков, 2001, №4, с.55-56.
 16. Характер и обстоятельства внедрения инородных тел в ткани опорно – двигательного аппарата. Статья. «Здоровье», 2002, №1, с.62-64.
 17. Осложнения, связанные с нахождением инородных тел в организме. Статья. Соврем.достиж.Аз.медиц.науки и практического Здравоохранения (Сб.науч.тр.Науч-мед.Инфор.Центра Минзд.Аз.Республики). Баку,  2002, II том, с.181-189.
 18. Mirzə Cəlil təfəkküründə xəstəlik və ölüm anlayışının mahiyyəti. Məqalə. Naxçıvan Özəl Universiteti, 2003 – cü ildə yerinə yetirilmiş elmi – tədqiqat işlərinin yekunununa həsr edilmiş konfransın matrı. Bakı, 2004 (18-19 mart) səh. 52-55.
 19. Tibbi biliklərdən klinik məşğələlərin təşkili metodikasına dair. Məqalə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim – tərbiyə prosesində tətbiqi” – mövzusunda elmi – praktik konfrans materialları. Naxçıvan, 2004, s. 49-52.
 20. Mirzə Cəlil yaradıcılığında səhiyyə təşkili məsələləri. Məqalə. “Sağlamlıq”, 2004, №7, s.86-88.
 21. Mirzə Cəlil yaradıcılığında psixiatriyaya dair baxışlar. Məqalə. “Sağlamlıq”, 2005, №9, s.142-145.
 22. Xalq həkimi M.A.Bağırovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfrans materialları. Naxçıvan, 2006, s. 103-108.
 23. Bocnaлительно-дегене-ративные последствия инородных тел в организме. Статья. Научно-практ. Журнал «Ортопедия и травматология Азербайджана». 2015, №1, s.23-27.
 24. Гигантоклеточные перерождение тканей вокруг инородных тел. Статья. Там же, 2015, №1, с.59-62.
 25. О миграции инородных тел в организме. Статья. Журнал «Хирургия», 2015, №4, с.18-22.