Məmmədov Tofiq Əkbər oğlu

 Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1937-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1946-cı ildə Yevlax şəhər, M.Ə.Sabir adına 2 №-li orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuş, 1956-cı ildə həmin məktəbi bitirmiş və həmin ildə H.Zərdabi adına Kirovobad Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) fizika-riyaziyyat fakultəsinə daxil olmuş və 1961-ci ildə həmin institutu bitirmişdir. 1961/1964-cü illərdə Kürdəmir rayonunun, Sığırlı kənd orta məktəbində fizika-riyaziyyat müəlimi, 1965/1970-ci illərdə Naxçıvan Pedaqoji məktəbində fizika-riyaziyyat müəllimi, 1970/2000-ci illərdə Naxçıvan Politexnik Texnikomunda şöbə müdiri və riyaziyyat müəllimi, 2000/2005-ci illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstititunda kabinet müdiri, və 2005-ci ildən isə həmin institutun “Riyaziyyat və tədrisi metodikası”  kafedrasının dosentidir.

2001/2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı olmuş, 2005-ci ildə isə “İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində fərdi kompüterlərdən istifadə etməklə səmərəliliyin artırılması” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir.

 Dərc olunan elmi əsərləri: 

 1. Kompüteri öyrənmək istəyirəm. Bakı, Elmi, 2003, 81s.
 2. İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası. Naxçıvan, Məktəb, 2007, 198 s.
 3. Riyaziyyat birinci hissə; Qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar üçün metodik vəsait. Naxçıvan, Əcəmi,  155 s.
 4. İbtidai təhsildə riyaziyyatın tədrisi metodikası. Naxçıvan, Əcəmi, 2011, 245 s.
 5. Təhsildə informasiya – kommunikasiya texnologiyaları. Naxçıvan, Əcəmi, 2011, 199 s.
 6. Sadə riyazi təsəvvürlərin tədrisi metodikası. Naxçıvan. Əcəmi, 2009, 7s.
 7. İbtidai təhsildə riyaziyyatın tədrisi metodikası. Naxçıvan, Məktəb, 2010, 8 s.
 8. Təhsildə informasiya – kommunikasiya texnologiyaları (ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası üçün). Naxçıvan, Məktəb, 2010, 7s.
 9. Təhsildə informasiya – kommunikasiya texnologiyaları ( riyaziyyat və informatika ixtisası üçün). Naxçıvan, Məktəb , 2010, 9s.
 10. Об использовании персональных компьютеров в средней школе при предовании математики. Тезисы, Тезисы научной конференции, повященной 70—летию члена коореспондента А.Н.Азербайджанской Республики, профессора Я.Дж. Мамедова Баку, БГУ, 2001, с.143
 11. Методика обучения школьников основам информатики на персональных компьютерах. Тезисы, Тезисы научной конференции, повященной 70—летию члена коореспондента А.Н.Азербайджанской Республики, профессора Я.Дж. Мамедова Баку: БГУ, 2001, с.144. (соавтор)
 12. Riyaziyyatın alqoritmlərlə ibtidai siniflərdə fərdi kompüterlərlə tədrisi. Tezis, əməkdar elm xadimi, professor Ə.Ş. Həbibzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı: BDU, 2001, с.196
 13. İbtidai siniflərdə alqoritm təliminin elementləri. Məqalə, “ Azərbaycan müəllimi” qəzeti, Bakı, 2001, №37, 13-19sentyabr, s.5
 14. Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün formalaşmasında və inkişafında kompüterin rolu. Tezis, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Univeürsitetinin 25 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransın materialları, Bakı: AMİU, 2001, s. 331
 15. Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün formalaşmasında informasiya texnologiyalarının rolu. Məqalə, Bakı: ADPU, Pedaqoji Univeristetinin xəbərləri , 2001, №4, s. 105-108
 16. Təlim prosesində şagird təfəkkürünün formalaşmasına fərdi kompüterlərdə istifadənin təsiri haqqında metodik mülahizələr. Məqalə, Naxçıvan: NDU, Qeyrət, 2001, s. 83-85
 17. Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün formalaşmasında informasiya texnologiyalarının rolu. Məqalə, Bakı: Azərbaycan məktəbi jurnalı , 2001, №6, s.65-71
 18. Üstlü funksiyaların kompüterin köməyi ilə tədrisi təcrübəsində. Məqalə, Bakı: Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002, №1, с.49-51
 19. Alqoritm elementlərinin təliminə dair. Məqalə, İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə jurnalı, Bakı: 2002, №2 с. 7-9
 20. İbtidai siniflərdə hesab əməllərinin tədrisi prosesində fərdi kompüterdən istifadə. Məqalə, İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə jurnalı, Bakı: 2003,№1, с. 24-25
 21. İbtidai siniflərdə riyaziyyat təlimində kompüter texnologiyasının və kommunikasiyasının tətbiqi. Tezis, Azərbaycan Elmi və Mədəniyyəti, Aktual problemlər, Elmi-praktiki konfrans, Bakı: Qərb Univeristeti, 2003.
 22. Kompüter riyaziyyat təliminin səmərəliliyini artıran vasitədir. Məqalə, Fənlərin tədrisi metodikasının aktual problemləri mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 07-08 may 2003, Naxçıvan: NMİ, Məktəb, 2003.
 23. Kompüteri öyrənmək istəyirəm (kitabça). Bakı: Elmi, 2003, 84 səhifə
 24. İbtidai sinifdə həndəsi elementlərin komputer vasitəsilə tədrisinə dair. Naxçıvan MUXTAR Respublikasinin 80 illiyik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan : NMİ Məktəb, 2003.
 25. informasiya – kommunikasiya texnologiyalarının riyaziyyat təlimində rolu.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun,Naxçıvan, Məktəb 2005,№1, с. 204-208
 26. İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası,(dərslik) Ali məktəblər üçün dərslik Naxçıvan: NMİ, Məktəb,2006, 220 səhifə
 27. Kompüter vasitəsilə adi kəsrlərin dövrü onluq kəsrlərə çevrilməsi. Naxçıvan: NMİ, Məktəb, 2005, Xəbərlər №3, с.87-90
 28. Riyaziyyat I hissə. Kitabça , qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar üçün metodik vəsait. Naxçıvan. Əcəmi, 2007, 155 səh.
 29. İbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində interaktiv təlim metodundan istifadəyə dair. H.Əliyevin anadan olmasının 84-cü ilinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”mövzusunda keçirilən elmi-praktiki konfrans, Naxçıvan: NMİ, Məktəb, 2007,с.81-84
 30. Kompüter interaktiv təlim üçün ən yaxşı vasitədir. Naxçıvan: NMİ, Məktəb, 2007, Xəbərlər №2 (10), с.33-37
 31. Təlimdə interaktiv metoddan və İKT-dən istifadəyə dair. Tezis, Riyaziyyat, Mexanika və informatikanın müasir problemləri beynəlxalq simpoziyumun tezisləri.Bakı: MBM, 2007, с. 72
 32. Pilot məktəblərində kompüterdən istifadəyə dair. Tezis, Riyaziyyat, Mexanika və informatikanın müasir problemləri beynəlxalq simpoziyumun tezisləri (həmmüəllif) .Bakı: MBM, 2007, с. 73
 33. Təlimin fərdiləşməsində ən optimallaşdırılmasına dair, Bakı: İLAY MMC,  2008, с. 34-36.
 34. İnteraktiv  metod və İKT təliminin optimallaşdırılmasına dair. Bakı: TS .23-26
 35. İnteraktiv metodla və İKT vasitəsilə məktəb riyaziyyat təlimin optimallaşdırılmasına dair. Bakı: Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2007, №6, с.23-26
 36. İKT-nun təlimin fərdiləşməsində rolu. Naxçıvan: NDU,Elmi əsərləri Qeyrət, 2009, с.126-129.
 37. İKT-nin təlimin optillaşdırılmasına təsiri, Bakı: Mütərəceim, 2010, с.176-183
 38. Xüsusi xassələri kvadrat tənliklərinin həlli üsulları. Naxçıan: Qeyrət , 2011,с.13-15.
 39. İKT-nin təlimin optillaşdırılmasında roluna dair. Bakı Adiloğlu MMS , 2012, с. 18-23.96-104.
 40. İKT-nin təlimin optillaşdırılmasın haqqında mülahizələr. Bakı: Mütərəcim,2012, с.117-119.
 41. Distant təhsil və onun əsas istiqamətlərinə dair. BakıI Adiloğlu MMS, 2012, с. 96-104.
 42. İnformasiya cəmiyyəti və təhsil. Bakı: Adiloğlu MMS, 2012, с. 96-104.
 43. . Məsələ həllininin interaktiv metodlar və İKT təliminə dair. İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə jurnalı, Bakı: 2013, №2 s. 20-26.
 44. Шаэирдлярин рийази тяфяккцрцнцн инкишафында ИКТ-нин ролу. АДПУ, Хябярляри, 2014. №1,с.105-108
 45. Компцтер тялимин сямярялилийини артыран васитядир. АДПУ, Хябярляри, 2014. №4,с. 75-80.
 46. Интерактив метод вя ИКТ васитясиля тялимин сямярялилийиниn артырылмасы. Бейнялхаг симпoзiумун материаллары, Нахчыван, 2014, с. 83-84.
  1. Квадрат тянлийин хцсуси щалларынын ИКТ васитяси иля тялими. АР Тящсил Назирлийи, АМЕA Нахчыван бюлмяси, НМИ. АМЕА Техники бюлмяси, Нахчыван, с. 136-138.
  2. Мцасир информасийа технолоэийаларı вя васитяляри тящсилдя. Аzərbaycan Мцəllimi, 2014,№3, с.31-38.
  3. Информасийа технолоэийалары тящсилдя. Аzərbaycan Мцəllimi, Adiloğlu ММS, 2015, №2 s.53-56

  50.Рийази мясяляллярин щялlиндя шаэирдлярин гаршысына чыхан чятинликляр вя онларын арадан галдырмаsı йоллары МГИТ jurnalı,2015, №1, с. 30-35.

  51.Ибтидаи тящсилдя анализ вя синтез методу вя ИКТ васитяси иля рийазиййатын тядриси. МГИТ журналы, 2015 №2. С.

  52.Тящсилдя стратежи щядяфляр вя ИКТ тящсилдя. Бейнялхалг елми конфрансын материаллары Нахчыван,5-6 ийун 2015, с. 148-149.

  53.Информасийа ъямиййятиндя тящсил.  Азярбайъан Мяктяби журналы, 2015 №2, с.53-56.

  54.Мясяля щяллиндя чятинликлярин арадан галдырылмасы. МГИТ jурналы,2015, № 3 с., 48-52.

  1. Рийази чалышмаларын анализ-синтез методу вя ИКТ васитясиля щяллиня даир. МГИТ jурналы, 2015, № 4 с., 50-53.
  2. Тящсилин информасийалашмасы I, НМИ, Хябярляр, 2015, №3

  57.Мцасир информасийа технолоэийалары тящсилдя. Азярбайъан Мяктяби журналы, 2015 №6, с.53-56.

  58.НясряддинТусинин щяйаты, елми фяалиййяти вя рийази бахышлларына даир. Бейнялхалг конфранс, НДУ, 2015, с. 145.

  59.Тящсилин информасийалашмасы II, Азярбайъан Мяктяби журналы, 2016 №2, с.23-.

  60.Дистант тящсилин физики гцсурлу ушагларын тящсилиндя ролу. Азярбайcан Мяктяби jурналы, 2016 №4, с.95.

  61.Тящсилдя курикулум стратеэийасына даир. Нахчыван Mцяллимляр İнстиуту, Хябярляр, 2017, №2.

  62.Тялимин кейфиййятинин йцксялдилмясиня даир мцлащизяляр. Азярбайcан Мяктяби jурналы, 2017 №4, с.53.

  63.Тялимин оптималлашдырылмасы вя  ИКТ. Бакы, Азярбайcан Мяктяби jурналы, 2016 №6, с.93.

  64.Тялимин информатлашмасы вя ИКТ. Бакы, Курикулум jурналы, 2018, №1,с.73.

  65.Riyazi məsələlərin həllində şagirdlярин qarşilaşdığı cətinliklər və onlarin aradan qaldırılması yollari. Нахчыван Mцяллимляр İнстиуту, Хябярляр, 2018, №2., s.86-88.