Tədris işləri üzrə prorektor

Məmmədov Elşən Neymət oğlu

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Tədris işləri üzrə prorektoru

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

 

E-mail adresi: elsheninfo@mail.ru

1967-ci il avqustun 07-də Şərur rayonunun Tumaslı kəndində anadan olub.1974-1984-cü illərdə Şərur  rayonunun Tumaslı kənd orta məktəbində təhsil alıb. 1984-1991-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə təhsilini bitirmişdir. 1991-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasının əməkdaşıdır. 2008-2013-cü illərdə  Naxçıvan Dövlət Üniversitetinin informatika kafedrasının müdiri, 2013-2022-ci illərdə üniversitet Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, 2022-2024-cü illərdə Kadr və ümumi işlər şöbəsinin müdiri vəzifələrində işləmişdir.

2008-ci il AMEA-nın Mexanika-riyaziyyat İnstitutunda “Çəkili fəzalarda operator diferensial tənliklərin həlli və bəzi spektral məsələlər” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almış, dosentdir.

1991-ci ildən NDU-nun İnformatika kafedrasında laborant, baş laborant, müəllim, baş müəllim, dosent işləyir. 5 kitabın, 3 metodik vəsaitin, 3 fənn proqramının, 35 elmi-məqalənin müəllifidir.

Tədqiqat sahəsi

Diferensial tənliklər

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işləri:

 1. 2007, İran İslam Respublikası, Urmiya şəhəri
 2. 2011, Türkiyə Respublikası, Qars şəhəri
 3. 2012, Türkiyə Respublikası, Elazığ şəhəri
 4. 2012, Almaniya Respublikası Berlin, Drezden, Leypsiq
 5. 2015, Cənubi Koreya Respublikası Seul şəhəri
 6. 2015, Çin Xalq Respublikası Pekin şəhəri
 7. 2018, Türkiyə Respublikası Qars, Van, Ərzurum şəhərləri
 8. 2001, Windows mühit örtüyünə dair çalışmalar
 9. 2005, QBasic dilində proqramlaşdırma
 10. 2006, On a fourth order operator-differetial equation in Hilbert space
 11. 2006, On the regular solvabitily of one Boundary-Value problem in weight spaces
 12. 2006, On completeness of a part of eigen and adjoined elements of second order operator bundles
 13. 2009, О полноте части корневых векторов для одного класса полиноминальных операторных пучков второго порядка
 14. Metodik vəsait “Adi diferensial tənliklərin təqribi hesablanması”
 15. Dərslik “Proqram paketlərindən istifadə etməklə riyazi məsələlərin həlli”
 16. Proqram “Əməliyyat sistemləri”
 17. .İkitərtibli operator  diferensial tənliyin azalan elementar həllərinin çəkili fəzalarda tamılığı haqqında .Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, H.Əliyev- 85 elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan-2008. s.88-90
 18. .Kompüter riyaziyyatı sistemlərinin müqayisəli təhlili və tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Xəbərlər”, Naxçıvan 2009. S,66-68
 19. .İnformasiya sıxma alqoritmi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, H.Əliyev- 85 elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan-2009. s.40-46
 20. Kompüterdən istifadə etməklə riyaziyyatın bəzi mövzularının tədrisi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “ Elmi əsərlər”, fizika-riyaziyyat və texnika elmlər seriyası N 1, (35), Naxçıvan NDU, “Qeyrət”-2011. S 90-93
 21. MathCad proqram paketində xətti tənliklər sisteminin həlli. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “ Elmi əsərlər”, fizika-riyaziyyat və texnika elmlər seriyası: Naxçıvan-2012. s 5
 22. Ekonometrik proqnozlaşdırma proqnoz keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “ Elmi əsərlər”, İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan-2018. N=2(91) s.50-56.
 23. Sabit intensivlikli təzyiqə məruz qalan boş kürədə dağılma zonasının yaranması və inkişafı prosesi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “ Elmi əsərlər”, fizika-riyaziyyat və texnika elmlər seriyası. Naxçıvan-2019, N=4(101). S 3-9