Süleymanova Şəhla Zal qızı

Pedaqogika və psixologiya kafedrasının müəllimi

e-mail: sehla75.@.gmail.com

                                                                                                               

                Süleymanova Şəhla Zal qızı. 28.01.1987 – ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2004 – cü ildə M.T.Sidqi adına 4 № – li tam orta məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına qəbul olmuşdur. 2008 – ci ildə həmin institutu fərqlənmə ilə bitirmişdir. 2009 – cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi ixtisası üzrə magistraturaya qəbul olmuşdur. 2011 – ci ildə magistraturanı fərqlənmə ilə bitirmişdir. 2012 – ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Əlavə təhsil mərkəzində baş laborant kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2014 – cü ildən isə İnstitutun Pedaqogika və psixologiya kafedrasında müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

  1. Magistrantların Regional Elmi Konfransının materialları № 2, 2011 “Nizami Gəncəvi əsərlərində atalar sözlərindən istifadə” səh 96
  2. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərləri № 1, 2013 “Əxlaq tərbiyəsi haqqında Nizami deyimlərinin xalq hikməti ilə bağlılığı” səh  39
  3. NDU “Elmi əsərlər” № 1 (52) 2013 “ Nizami gəncəvi yaradıcılığında əmək tərbiyəsi” səh 168
  4. NDU “Elmi əsərlər” № 5 (61), 2014 “Nəriman Nərimanovun pedaqoji fəaliyyəti”  səh 239
  5. NMİ “Xəbərlər” № 1, 2014 “Kiçik yaşlı məktəblilərin əxlaq tərbiyəsində atalar sözlərinin rolu” Sevinc Vəliyeva ilə müştərək səh 28
  6. Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2014 “Nizami Gəncəvi əsərlərində övlad tərbiyəsi haqqında fikirlərin xalq hikməti ilə bağlılığı” səh 264
  7. Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: Müasir yanaşmalar. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2015 “Nizami Gəncəvi əsərlərində hünər, cəsarət, mərdlik tərbiyəsi üzrə aparılan işlərin şəxsiyyətin formalaşmasına təsiri” səh 220
  8. “Natamam ailələrdə övlad tərbiyəsində yaranan çətinliklər” Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: Müasir yanaşmalar. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2016
  9. “Inkluziv təhsilin mətəblərdə tətbiqi məsələləri” Təhsil kurikulumları və praktik tətbiqlər” mözusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (19 aprel 2017)