Samirə Zakir qızı Həsənova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

Samirə Zakir qızı Həsənova 1975-ci ildə Culfa rayonunun Qazançı kəndində anadan olub. 1997-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra 7№-li məktəbə dil-ədəbiyyat müəllimi vəzifəsinə təyin olunub. Sonra 2002-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun nəşriyyat şöbəsində redaktor vəzifəsində çalışıb. 2004-cü ildə isə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Dillər və ədəbiyyat” kafedrasına müəllim təyin olunub. Haliyədə həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışır.

 

 Proqramlar:

 1. “İfadəli oxu”. Proqram, 2010
 2. “Şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafı”. Proqram, 2010

 

 Elmi-metodik məqalələr

 1. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları dilində işlənən sözdüzəldici şəkilçilər. NMİ “Xəbərlər”i jurnalı,

№1(5), 2006

 1. “Şərqi-Rus” qəzetinin birinci sayı və dil məsələləri. Məhəmmədağa Şahtaxtlı.          Taleyi və sənəti

(məqalələr). Bakı, “Nurlan”, 2008. səh. 158-164

 1. Şahtahtılı və XIX yüzyıl Türkiyəsi. Yesevi (jurnalı), sayı:184. mart 2009, səh. 24-25
 2. Şahtaxtlı və dil tədrisi məsələləri. Filologiya məsələləri. №11. “Elm və təhsil”. Bakı 2009, səh. 77-83
 3. Şahtaxtlının yeni əlifba layihəsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 4. Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i. Naxçıvan, “Tusi”, 2010. №1, səh. 165-170
 5. Mirzə Cəlil “Şərqi-Rus”da. Cəlil Məmmədquluzadə: taleyi və sənəti. Bakı.
 6. “Elm və təhsil” nəşriyyatı 2010. səh. 187-193
 7. Məhəmmədağa Şahtaxtlı və Osmanlı türkcəsi məsələləri. Kültür Evreni.
 8. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimlər Dergisi (ISSN: 1308-6197). Yıl – 2010. Nömrə-6. səh. 419-426
 9. Şahtaxtlının Cümhuriyyət dövrü dil fəaliyyətləri. Naxçıvan Dövlət
 10. Universiteti, “Elmi əsərlər”, №2(33), Naxçıvan – 2010
 11. Məhəmmədağa Şahtaxtlı əlifba islahatının tarixi haqqında. Bakı Dövlət
 12. Universitetinin “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, 5(76), Bakı – 2010
 13. Görkəmli dilçi Məhəmmədağa Şahtaxtlı və Fransa elmi mühiti. AMEA
 14. Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i, cild 7, №3, Naxçıvan – 2011
 15. Şahtahtılı və XIX yüzyıl Türkiyəsi. Türk Dünyası Araştırmaları. Cild 97,
 16. №192, İstanbul – 2011
 17. “Şərqi-Rus” qəzetində terminologiya məsələləri // AMEA Naxçıvan Bölmə­sinin Xəbərləri, ictimai və humanitar elmlər seriyası, Naxçıvan, 2012, №1, s.177-183
 18. Zərfin tədrisində bəzi problem məsələlər. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2004
 19. .“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları dilində işlənən feli bağlama şəkilçiləri.
 20. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2006
 21. İbtidai siniflərdə sinonimin tədrisi. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2007.
 22. Feli bağlamanın tədrisi. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2008
 23. Da, də ədatının tədrisinə dair bəzi məsələlər. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2009
 24. . M.Şahtaxtlı əlifba islahatının aparılmasında və onun tədrisi sahəsində gördüyü işlər. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2010
 25. . M. Şahtaxtlı xalqımızın və dilimizin adı haqqında. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2011
 26. “Şərqi-Rus” qəzeti və dildə türkçülük. Avrasiya Kurumu Sempozyu Bildirileri. Ankara – 2011
 27. Hüseyn Cavid Şəxsiyyətinə Heydər Əliyev qayğısı.AMİ, Bakı, 2013
 28. Şair və yazıçılarımıza Heydər Əliyev qayğısı. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ,2013
 29. Şahtaxtlının XX əsr yaradıcılığında tərcümə məsələləri.Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU, Bakı, 2014
 30. Heydər Əliyev və dilimizin inşikafı məsələləri, NMİ, 2014
 31. Heydər Əliyevin fəaliyyətində dil amili.NMİ, 2015
 32. T.Sidqi yardıcılığında maarifçilik ideyalarının təbliği.Bakı, 2015
 33. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı və avropa təsirləri. NMİ-nin Xəbərləri, 2015
 34. Seyid Əzim Şirvani yaradıcılığında maarifçilikdə ideyalarının təbliği.AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, dil və ədəbiyyat İnstitutu, “Axtarışlar” jurnalı, Naxçıvan-2016
 35. ”Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilində işlənən feili sifət və feili bağlama şəkilçiləri.Kültür Evreni.Ankara-2016
 36. Şahtaxtlı yaradıcılığında alınma sözlərə münasibət.”Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları.NMİ, Məktəb nəşriyyatı, Naxçıvan-2016
 37. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında humanizm və vətənpərvərlik.Filologiya məsələləri.”Elm və təhsil”,Bakı-2016
 38. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı “Qafqaz” qəzetində.AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, dil və Ədəbiyyat İnstitutu, “Axtarışlar”jurnalı,Naxçıvan-2016
 39. İfadəli oxu.Proqram.Naxçıvan-2016
 40. Hüsnxət.Proqram.Naxçıvan-2016
 41. Füzuli yaradıcılığında humanist ideyaların təbliği. AMEA-nin Naxçıvan bölməsi,”Axtarışlar”, 2017, cild7,№1
 42. Frazeoloji vahidlər klassik poeziyamızda.Naxçıvan Universiteti elmi əsərləri,№1, 2017
 43. İbtidai siniflərdə frazeoloji birləşmələrin tədrisində aparılan müstəqil işlər .Tezis, NMİ, 2017