Şəhla Mehdi  qızı Fətəliyeva

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

1971-ci il oktyabrın 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayonunun Bist kəndində anadan olub. 1995-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetini bitirib. 2001-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər  İnstitu-tunun “Dillər və ədəbiyyat” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Elmi məqalələri:

 1. “Xəmsə” də türk qadın obrazları. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfrans materialı Naxçıvan:2006 s.8-12
 2. “Xəmsə” də monumental qadın obrazı. AMEA Nizami adına ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri XVIII c. Bakı, 2004 s. 389-397
 3. Nizami yaradıcılığında ana obrazları. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Naxçıvan: 2005, №16, s.49-52
 4. Nizaminin “Leyli və Məcnun” poemasında qadına münasibət Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri (Humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: 2008, №4 (24) s. 77-79
 5. Средневековое отношение к женшине и творчество Низами Гянджеви статья Международый научный журнал. История и литература. Москва:2010 с. 16-19
 6. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında qadına münasibət orta əsrlər ədəbi-fəlsəfi fikri konteksində Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: 2010, №1 s.48-51
 7. Nizaminin feminist baxışları və türk ədəbi-mədəni mühütü Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri (humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: 2010,№2 s.65-69
 8. Nizamiyə qədərki dini, elmi-fəlsəfi və ədəbi fikirdə qadına münasibət. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri (humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: 2011, №1 s.37-41
 9. Nizami lirikasında qadına münasibət. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Nax:2011,№2 s.67-69
 10. Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasında qadına yüksək münasibətin təzahür formalari. NDU-nun elmi Əsərləri (humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: 2012, №2(46) s. 60-65
 11. Nizami yaradıcılığında ana obrazlarının ideya- estetik funksiyaları. NDU-nun elmi əsərləri, 2013
 12. Nizami poemalarında türk qadınları və Azərbaycan mənəvi dəyərləri.NDU-nun elmi əsərləri, 2014
 13. Azərbaycan folklorunun Nizami Gəncəvi yaradıcılığında yeri.tezis, 2014
 14. Vahabzadə yaradıcılığında vətənpərvərlik ideyasının tərənnümü. NDU-nun elmi əsərləri, 2015
 15. Heydər Əliyev və böyük mütəfəkkir Nizami Gəncəvi.tezis, 2015
 16. Yaxın və Orta Şərq ədəbi-mədəni fikri və Nizami yar-da qadına münasibət. AMEA-nın Nax. Bölməsi, 2015
 17. Seyid Əzim Şirvani yaradıcılığında maarifçilik ideyalarının təbliği.AMEA-nin Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, “Axtarışlar” jurnalı, Naxçıvan-2016
 18. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında Eğitimçi Kadın obrazları. Kültür Evreni.Ankara-2016
 19. ”Koroğlu” dastanında vətənpərvərlik motivlərinin tərənnümü.”Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları.NMİ,Məktəb nəşriyyatı, Naxçıvan-2016
 20. Nizami Gəncəvi yaradıcılında humanizm və vətənpərvərlik.Filologiya məsələləri.Bakı-2016
 21. Milli şeirimiz Məmməd Arazın yaradıcılığında .AMEA-nin Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, “Axtarışlar” jurnalı,Naxçıvan-2016
 22. Nizami yaradıcılığında azad qadın obrazları.NDU, “Elmi əsərlər” jurnalı, Naxçıvan-2016
 23. Azərbaycan dili orfoqrafiya və orfoepiyasının əsasları.Proqram.Naxçıvan-2016
 24. Orfoqrafiya və orgoepiya təlimindən praktik məşğələ.Dərs vəsaiti.Naxçıvan-2016
 25. Füzuli yaradıcılığında humanist ideyaların təbliği. AMEA-nin Naxçıvan bölməsi,”Axtarışlar”, cild7,№1? 2017
 26. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında bəşəri ideyalar şairi Xaqaninin tutduğu mövqe .NDU-nun elmi əsərləri,№1,2017
 27. Frazeoloji vahidlər klassik poeziyamızda. Naxçıvan Universiteti elmi əsərləri,№1, 2017