Rzayev Vahid Məmməd oğlu

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail: vahid.rza@mail.ru

 

Vahid Məmməd oğlu Rzayev 1952-ci ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Şərur rayon Şərur qəsəbəsində anadan olmuş­dur. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fa­kül­tə­si­­nin Azər­bay­can dili və ədəbiyyat ixtisasını bitirmişdir. 1979 – cu ildən müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Pedaqogika və psi­­xo­lo­giya» kafedrasına müəllim təyin edilmişdir. 1989- cu ildə “Zaqafqaziya xalqlarının pedaqoji əlaqələri (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru   alimlik dərəcəsi almışdır. 2000- ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun pedaqogika və psixologiya kafedrasında  dosent vəzifəsində işləyir. 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar müəllim”dir.  7 kitabın, 3 metodik vəsaitin və  100 – dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. “Murad Tutayuk”, Güney Qafqaz xalqlarının pedaqoji əlaqələri”, “Naxçıvanda qızların  təhsili tarixindən”, “XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda və İrəvanda məktəb və mədrəsələr”, “Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir” elmi-pedaqoji mühitdə rəğbətlə qarşılanmışdır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili xüsusiyyətləri Naxçıvan, “Qızıldağ” nəşriyyatı, 2013(Metodik vəsait)
 2. Naxçıvanda qadın təhsili və tərbiyəsi tarixindən. Naxçıvan, Qeyrət nəşriyyatı, 2013( Kitab)
 3. Maarif pərvanəsi( İkinci nəşri) Naxçıvan, Qeyrət nəşriyyatı, 2014. (Kitab)
 4. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda təhsil və pedaqoji  fikir, Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2017, səh. 60
 5. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri),  Naxçıvan: “Əcəmi”, 2017, 262 s.
 6. İdrakın bədii dərki, Naxçıvan, “Məktəb”, 2018, 35 s
 7. İslam Səfərli-mənəviyyat çeşməsi . Naxçıvan”, ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalı, Naxçıvan, “Əcəmi”, 2013
 8. Pedaqogika tarixində tərbiyənin məqsədi problemi.“Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqogika və psixologiya kafedrası 10 ildə” məcmuəsi, Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2013 Lək-lək” jurnalında maarif və tərbiyə məsələləri.
 9. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 6 dekabr, Naxçıvan,2013, Bakı,Mütərcim, 2013
 10. Kurikulum Azərbaycan təhsilinin konseptual modelidir. “Təhsil kurikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (15 aprel 2014.
 11. “Pedaqogika tarixi”ndən yeni dərslik.  Məqalə
 12. “Pedaqogika tarixi” və ya tarixin pedaqogikası, Prof. Fərrux Rüstəmovun “Pedaqogika tarixi” dərsliyi haqqında( Tərtibçilər: R. Əliyev, İ. İsayev), Bakı, “Elm və təhsil”, 2014 Qədim və Orta əsrlərdə Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikrin inkişafı haqqında. Məqalə
 13. Naxcıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, “Müəllim” nəşriyyatı, 2014. №4 Pedaqoji fikrimizdə M. T. Sidqi mərhələsi. Məqalə
 14. Məhəmməd Tağı Sidqi: taleyi və sənəti, Naxcıvan: Əcəmi, 2015
 15. Naxçıvan qəza məktəbinin ilk Azərbaycan dili müəllimi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin ”Elmi əsərləri”, Humanitar elmlər seriyası, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2015
 16. Kurikulumların işlənib hazırlanmasına yeni yanaşmalar. “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları(24 aprel 2015), Naxçıvan, Naxçıvan “Müəllim”, 2015
 17. Muxtariyyat ərəfəsi və muxtariyyatın ilk illərində Naxçıvanda məktəb təhsilinin vəziyyətinə dair.“Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan şəhəri, 5-6 iyun 2015-çi il,Bakı, Mütərcim, 2015
 18. Polimədəni təhsil anlayışı haqqında.“Müasir təlim metodları və pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi” mövzusuna həsr  edilmiş Respublika konfransının materialları( 5 may), Naxçıvan,” Məktəb” nəşriyyatı,2015
 19. Professor Ibrahim Mollayevin həyat və yaradıcılıq yolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Elmi əsərlər”,Humanitar elmlər seriyası, №5  Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2015
 20. Tiflis Nücəba məktəbi və Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri.Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Nuh”, 2015, №1
 21. Nəsrəddin Tusi yaradıcılığında əxlaqı saflaşdırma sənəti. Şərqin böyük dahisi Nəsrəddin Tusi, Beynəlxalq konfrans, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 20-21 noyabr 2015 ci il Naxçıvan qəza məktəbinin kitabxanası. Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Nuh”, 2016,№1 Məqalə
 22. “Kitabi-Dədə Qorqud”və pedaqoji düşüncəmiz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər, İctimai və humanitar elmlər seriyası,  Naxçıvan, “Tusi” 2016, № 1
 23. Ordubad normal ibtidai məktəbi,      Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər,  Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2017Səh.157 – 163
 24. Rusiya Xalq Maarif nazirliyinin məktəb nizamnamələrində Naxçıvan  qəza  məktəbi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, “Məktəb”   nəşriyyatı, 2017, № 2, səh. 9-
 25. “Məktəbi Tərbiyə” və onun varisi Naxçıvan rus-Azərbaycan məktəbi,   Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Nuh”, 2017, №2, səh.  261-273
 26. Naxçıvan Dövlət Universitetinin pedaqogika və psixilogiya kafedrası 50   ildə, Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 186 s.
 27. Уставы Министерста Народного Просвещения России и  Нахичеванскоеуездное училище: возникновение и этапы   развития,“Гiлея”Науковий вiсник, Киiв: Видавнитцтво Гiлея, 2017,    Випуск 125(№ 10), c.  151-154.
 28. Cəlil Məmmədquluzadə və ictimai pedaqoji fikrimiz, Naxçıvan Dövlət     Universitetinin Elmiəsərləri ,Naxçıvan: Qeyrət, 2017, №5 ,səh. 181-186
 29. Məhəmməd ağa Şahtaxtlının pedaqoji görüşləri, Naxçıvan Müəllimlər     İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2017,  № 4. səh.8-14
 30. Azərbaycan Demokratik Respublikası və Sovetlər dönəminin ilk    illərində  Naxçıvanda təhsilin vəziyyəti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  Xəbərləri,     Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2017, sh.9-13
 31. Kəngərli xanlarının  Naxçıvanda və İrəvanda təhsil sahəsində xidmətləri,  Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2017, №6,  səh.101-105
 32. “Mahammad Taghi Sidghi’s pedagogical heritage and his con-tribution in opening  of nativelanguage schools in Nakhchivan” “Journal of Multilingual and Multicultural Development”. Dalhousıe Universıty. 2017
 33. Ordubad şəhər məktəbi təhsil tariximizin səhifələrindən biri kimi, Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Nuh”, 2017, № 4, səh.   265-276