Rüstəmov İbrahim Murad oğlu

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

email: ibrahim.rustemov@gmail.com

 

Rüstəmov İbrahim Murad oğlu 18 avquast 1947-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Şahbuz  kəndində anadan olub. 1967-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ(indiki ADPU)-NİN Naxçivan filialının Riyaziyyat ixtisasına qəbul olub. 1971-ci ildə filialı bitirmişdir.

1971-ci ildən NDU-da laborant, dispeçer, müəllim və baş müəllim vəzifələrində işləmişdir. 1994-cü ildən 2005-ci ilə qədər Pedaqoji fakültənin dekan müavini, 2005-ci ildən 2016-ci ilədək Pedaqoji fakültətin dekanı vəzifəsində işləmişdir. Haliyədə Pedaqoji fakültənin dekan müavinidir.

1997-ci ildə Pedaqogika üzrə elmi dərəcəsini, 2001-ci ildə isə dosent elmi adını almışdır. Hazırda NDU-nun “ Fənlərin tədrisi metodikası və Texnologiya müəllimliyi” kafedrasına və NMİ-nin “ Riyaziyyat və tədrisi metodikası”  kafedrasının dosentidir. Təhsil sahəsində nailiyyətlərə görə 2007-ci ildə Respublika Prezdinentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalına layiq  görülmüşdür.

Dərc olunan elmi əsərləri:

 1. Çoxluqlar və kombinatorika məsələləri. (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı, Bakı, 1991.
 2. Bərabərsizliklərinin isbatının tədrisinə dair. (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı, Bakı, 1991.
 3. Analitik həndəsənin elementləri. (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı, Bakı, 1992.
 4. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sadə riyazi təsəvvürlərinin formalaşmasının nəzəri əsasları. (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı, Bakı,  
 5. İdman nəzəriyyəsinin elementləri. (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı, Bakı,  
 6. Cəbrdən məsələ həlli üzrə praktikum. (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı, Bakı,  
 7. Triqonometriyadan məsələ həlli üzrə praktikum. (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı,  Bakı,  
 8. İbtidai məktəb riyaziyyat kursunda həndəsi elementlərinə aid çalışmalar (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı,  Bakı, 1995.
 9. İbtidai məktəb riyaziyyat kursunda həndəsi elementlərinə aid çalışmalar. (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı, Bakı,  
 10. Analitik həndəsə elementlərinə aid çalışmalar. (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı,  Bakı,  
 11. Həndəsədən məsələ həlli vasitəsilə şagirdlərin inkişaf etdirilməsi.(VII-IX siniflər), (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı, Bakı,  
 12. Nəzəri biliklərin inkişafında məsələ həllinin rolu. (VII sinif həndəsə), (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı, Bakı, 1997.
 13. Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunda bölünmə əlamətləri. (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı, Bakı, 1998.
 14. Həndəsə məsələlərinin həlli metodikasına dair. (VII-IX siniflər üzrə), (metodik vəsait), APU-nun nəşriyyatı, Bakı, 1998.
 15. İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası. (dərs vəsaiti), Bakı, “elm”, 1999.
 16. (dərs vəsaiti), Bakı, “elm”, 2000.
 17. Pedaqoji fakültə riyyaziyyatın tədrisi metodikası. (dərs vəsaiti), APU-nun nəşriyyatı,  Bakı,  
 18. İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası. (xüsusi metodika) I hissə (dərs vəsaiti), “Tİ-MEDİA” şirkətinin mətbəəsi.
 19. İbtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası. (xüsusi metodika),II hissə (dərs vəsaiti), “Tİ – MEDİA” şirkətinin mətbəəsi, Bakı, 2008.
 20. İbtidai siniflərin məktəb təlimi prosesində ədəd anlayışının formalaşması. (dərs vəsaiti), “Tİ – MEDİA” şirkətinin mətbəəsi,  Bakı, 2008.
 21. Texnologiyanın tədrisi metodikası üzrə kurs işlərinin yerinə yetirilməsi üçün göstərişlər və tapşırıqlar. (metodik vəsait), Naxçıvan , 2014.
 22. Study of operations on complex denominated numbers, EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH Vol. V, Issue 2/ sep. 2017. Impact Factor: 3.4546 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+).
 23. Conceptualization of mathematical expression in students, EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH Vol. V, Issue 2/ May 2017. Impact Factor: 3.4546 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+).
 24. On dairəsində toplama və çıxmanın öyrədilməsi metodikası. NDU-nun elmi əsərləri,№1 (43) , 2012.
 25. İbtidai sinif müəllimlərinin riyazi peşə və hazırlığı xüsusiyyətləri. Naxçıvan Müəllimlər İnsititunun xəbərləri, №1,  
 26. İbtidai siniflərdə ədəd anlayışının formalaşdırılmasına və inkşaf etdirilməsinə verilən didaktik tələblər. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri,  №4,  
 27. İbtidai siniflərin riyaziyyat tədrisində məntiqi çalışmalar. Fizika riyaziyyat və informatika tədrisi, №4,  
 28. Sadə riyaziyyat təsəvvürlərinin formalaşması metodikası. Naxçıvan ,2013.
 29. Tərif və onun növləri. Fizika riyaziyyat və informatika tədrisi, №4, 2013.
 30. İbtidai siniflərdə həndəsə dərslərinin xüsusiyyətləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri , №1,  
 31. İbtidai siniflərdə yeni interaktiv təlimlə əlaqədar məsələ həllinin didaktik funksiyaları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, №4,  
 32. Riyaziyyat təlimində şagirdlərdə tərbiyənin və yaradıcılıq fəaliyyətinin formalaşması. Fizika riyaziyyat və informatikanın tədrisi, №1,  
 33. Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişafında riyazi çalışmaların rolu. Fizika riyaziyyat və informatikanın tədrisi. №2,  Bakı,             
 34. İbtidai sinif şagirdlərinin fəza təfəkkürünün yaranması və formalaşmasında həndəsə elementlərinin rolu və əhəmiyyəti. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, №2,
 35. Metrik ölçü sisteminin yaranması haqqında tarixi məlumat. Fizika riyaziyyat və informatikanın tədrisi, №3,  
 36. Riyaziyyat təlimində şagirdlərdə tərbiyənin və yaradıcılıq fəaliyyətinin formalaşması. Fizika riyaziyyat və informatikanın tədrisi , №1, 
 37. Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişafında riyazi çalışmaların rolu. Fizika riyaziyyat və informatikanın tədrisi,  №2,  Bakı ,  
 38. İbtidai sinif şagirdlərinin fəza təfəkkürünün yaranması və formalaşmasında həndəsə elementlərinin rolu və əhəmiyyəti. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri,  №2 ,  
 39. Çətinlik dərəcəsi artırılmış bəzi məsələlərin həlli. Fizika-riyaziyyat və informatikanın tədrisi,  №2,  
 40. I-IV siniflərdə riyaziyyat proqramının məzmun xətləri və standartları. NMİ,  Elmi əsərləri,  №1,  
 41. II-IV siniflərdə riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndiril-məsi imkanları. NMİ,  Xəbərləri,  №1,  2017.
 42. İbtidai siniflərdə yeni interaktiv təlimlə əlaqədar məsələ həllinin didaktik funksiyaları. Fizika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi.  №2,  Bakı,  2017.