Rövşən Əvəz oğlu Həsənov

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail: h_rovshan51@rambler.ru

10 may 1951-ci ildə Şahbuz rayonunda anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Şahbuz rayon Kükü kənd orta məktəbini, 1971-ci ildə APİ-nin (indiki ADPU-nun) Naxçıvan filialının Riyaziyyat ixtisasını bitirmişdir. 1971-75-ci illərdə APİ-nin (indiki ADPU-nun) “Funksional analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi” ixtisası üzrə aspiranturasında oxumuşdur. 1987-ci ildə Ukrayna Elmlər Akademiyasının akademiki A.N.Quzun elmi rəhbərliyi ilə yazdığı dissertasiyanı müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 1991-cildən dosentdir. Pedaqoji elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün “Ali pedaqoji məktəblərdə cəbr kursunun tədrisinin nəzəri-metodiki problemləri və həlli yolları” adlı doktorluq dissertasiya işi üzərində işləyir.

1971-1975-ci illərdə Şahbuz rayonun A.Remeşin (indiki Qızıl Qışlaq) kənd orta məktəbində işləmişdir. 1975-ci ildən NDU-da işləyir. Hazırda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” kafedrasında dosentdir. “Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları” fənnini tədris edir.

 Dərc olunan elmi əsərləri:

 1. Sıralar nəzəriyyəsindən mühazirə və çalışmalar Bakı, APİ nəş – t., 1990.
 2. Analitik həndəsənin elementləri Bakı, ADPU nəşr-tı, 1992.
 3. Ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri. (dərs vəsaiti) ADPU, Bakı-1992.
 4. Riyazi statistikanın elementləri (dərs vəsaiti) Bakı, ADPU nəşr-tı, 1992.
 5. Diferensial tənliklər (çalışmalar) I hissə Bakı, ADPU nəşr-tı, 1992.
 6. Paskal alqoritmik dili (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti) Kocaeli Universiteti mətbəəsi. İzmit-1996.
 7. Qeyri səlis riyaziyyatın bəzi elementləri Bakı, “ Elm”, 2011.
 8. Решение плоской задачи линеаризированной теории для нескольких трещин расположенных на одной осис учетом начальных напряжений. Тез.докладов V респуб. науч.конф.аспирантов вузов Азербайджана. Баку-1982 г.,стр.237
 9. Об одной смешанной задаче линеаризированной теории для полуплоскости при начальных напряжениях. Мат.VI респуб. науч. конф. аспирантов вузов Азер-байджана. I часть, Баку-1983 г. стр.157-159
 10. Первая и вторая краевая задача линеаризированной теории для плоскости с несколькими разрезами на одной линии с учетам начальных напряжений. Тезисы докладов II Всесоюзная конф.по теории упругости Тбилиси-1984. стр. 61
 11. Деформирование плоскости с конечным числом трещин на одной оси в случае нормального отрыва с учетам начальных напряжений. Прикл.механика 1985,т. 21.№ 2, Киев,1985. стр.79-85
 12. Иследования влияния однородных начальных деформаций в первойграничной задаче линеаризированной теория для плоскости с конечным числом прямолинейных разрезов. Деп.в ВИНИИТИ №5245-85 Баку-1985 г.
 13. Иследования разрушения плоскости с двумя трещинами на одной оси с учетом начальных напряжений. Мат.VI респуб. конф.мол.ученых по мат.и мех. (Баку,6-8 мая 1985 г.) 1985.Часть I, стр.109-112
 14. Об одной контактной задаче для полуплоскости с учетом начальных напряжений.Тез.докл. VI I I рес. науч.конф.аспир вузов Азерб. Баку-1985 г. I том.,стр.18
 15. Обшая смешанная задача для преднапряженной полуплоскости. Мат. VII респуб. конф.мол.ученых по мат.и мех. (Баку,12-15 мая 1986 г.) 1985 стр.83-86
 16. Влияние начальных напряжений на распределение контактных напряжений. Мат. VIII респуб.конф. мол.ученых по мат.и мех. (Баку, 26-29 октября 1987г.) Баку,Элм 1988 г. стр.,58-59
 17. Действие двух жесткосвязанных штампов (сцепленных с полуплоскостю) на преднапряженную полуплоскость. Деп.в ВИНИИТИ № 2347- В 88. Баку-1988 г.
 18. О смешанных задачах полуплоскости при однородных начальных напряжениях. Деп.в ВИНИИТИ    №  2348-В 88.  Баку-1988 г.
 19. Давление двух жестких штампов на предварительно напряженной полуплоскостью при отсутствии сил трения. Мат. науч. метод. конф. декабр-87. Нахичевань-1988. стр.179-181
 20. Вторая граничная задача линеаризованной теории для плоскости с конечным числом прямолинейных разрезов. Мат. Х респуб.конф. мол.ученых по мат.и мех. (Баку, 28-30 мая 1990 г.) Баку,Элм 1991., стр.77-78
 21. Funksiya qrafikinin tədrisində kompyuterdən istifadə. Müasir mər.elmin.nəzər. və met.prob. aid res.k. Naxçıvan-1992, səh.55-56
 22. “Alqoritmləşdirmənin əsasları” mövzusunun tədrisinə dair. Elmi met. konfr. mater. Naxçıvan-1992, səh 10.
 23. О действии двух свободных штампов с прямолинейными основаниями на полуплоскость с начальными напряжениями. Изв.АН.Азерб.ССР физ.тех. и мат.наук, 1995. № 1-3. стр.122-127
 24. Трещина с продольных сдвигов для тел с начальными напряжениями. Изв.АН.Азерб. ССР физ. тех. и мат. наук, 1995. № 1-3.стр.150-156
 25. Ədədi və həndəsi silsilənin tədrisinə dair Ali ped. və orta üm.təh. mək.-də riy.təd-nin tək.-si məs.-ri. II burax. Bakı, ADPU-1996, səh.81-86
 26. Периодическая задача для упругой преднапряженной полуплоскости. Труды ИММАН Азербайджана 1997 том VII (ХV). стр.156-161
 27. Riyaziyyat məsələlərinin həllində informatika üsullarından istifadə haqqında ADPU Xəbərləri. Ped. psix.elmlər seriyası-1999 № 6., səh.66-69
 28. Simmetrik xətti prqramlaşdırma məsələlərinin iqtisadi mənaları Nax.MR-də iqtis., elm, maarif, ədəbiyyat və mədəniyyətin ink.problem. Konf.mat. Bakı-1999, səh.147-149
 29. Başlanğıc gərginlikli yarımmüstəvi üçün dövrü qarışıq sərhəd məsələsi (bərabər olmayan köklər halı). NDU-nun Elmi əsərləri, fizika. riy. və tex. elm. seriyası,1999, səh.58-64
 30. İqtisadi riyazi üsulların və modellərin tədrisi haqqında NDU-nun Elmi əsərləri, fizika. riy. və tex. elm. seriyası, 2000, № 6, səh. 18-20
 31. Başlanğıc gərginlikli elastiki yarım-müstəvi üçün dövri məsələ (bərabər köklər halı) Müasir riyaziyyat və təbiət. prob.məq.məc.Naxçıvan “Qeyrət” 2001, səh. 23-28
 32. Dinamik proqramlaşdırma Ped.Univ.Xəbər. Təbiət elm. Seriya № 1. Bakı, 2002, səh.110-114
 33. The problem on compression of prestrained surface, weakened by rectilinear crack (case of equal roots) Proceeding of IMM of NAS of Azerbaijan V.XVI (ХХIV)Baku-2002. p.143-151
 34. Başlanğıc gərginlikli yarımmüstəvi üçün dövri qarışıq sərhəd məsələsi (bərabər köklər halı). NDU xəbərləri, №15, fizika. riy. və tex. elm. seriyası , Naxçıvan 2004, səh. 25-28
 35. Başlanğıc gərginlikli yarımmüstəvi üçün dövri məsələ (xüsusi elastiki potensiallar). Azərb. elmin inkişafı və reg.prob. (28 fev.-1 mart 2005-ci il tar.elmi konf.mat.)Bakı, “Nurlan”, 2005, səh. 592-597
 36. Задачи о сжатии преднапряженной плоскости ослаблен-ной прямолинейной трещины (случай нерав-ных корней).Тезисы Международной конф. по мат.и меж. посвященной 50 летию со дня рождения чл. корр. НАНА, проф. И.Т.Мамедова. Баку-2005, стр.66
 37. Diskret təsadüfi kəmiyyətlərlə əlaqəli qeyri-səlis tam ədədlər. Fizika, riyaz.və tex. elm. üzrə beynəlxalq konf. tezisləri, Naxçıvan-2008, səh.86
 38. Cəbr kursunda izomorfizm münasibətinin yeri.Müasir təlim metod. və yeni pedaqoji texnol. təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Elmi prak.konf. mat. Naxçıvan-2009, səh.53-55
 39. Cəbr kursunun bəzi anlayış, tərif və terminləri haqqında. Pedaqoji kadr hazırlığı: problemlər, vəzifələr mövzusunda beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan-2009, səh.127-130
 40. Cəbr kursunun tədrisinin bəzi problemləri haqqında Beynəlxalq Astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq kon. mat.-rı., Naxçıvan-2009, səh.83
 41. Cəbr kursunda “Kompleks ədədlər” mövzusunun tədrisinin bəzi məsələləri haqqında Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, 2009, №4(20)., səh.160-165
 42. Cəbrin tədrisində sxemlərdən istifadə təcrübəsindən Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Bakı-№2, 2010, səh. 249-253.
 43. Xətti cəbrdə şərti razılaşmalar haqqında Müasir təlim met.və yeni pedaqoji tex.təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Elmi prak.konf.mat., Naxçıvan-2010, səh.78-83
 44. Задача о сжатии преднапряженной плоскости, ослабленной прямолинейной трещиной (случай неравных корней). Нахичеванское отделение Национальной Академии Наук Азербайджана №2, Нахичеван-2010., стр.242-254
 45. Fənndaxili əlaqələrin yaradılması təcrübəsindən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №3 (23)Naxçıvan 2010, səh.4-7
 46. Birdəyişənli çoxhədli anlayışına müxtəlif yanaşmalar. NDU, Elmi Əsərlər , Fiz.riy. və tex.elm seriyası, N:1(35), 2011, səh. 50-56
 47. İzomorfizm münasibətinin çoxhədlilər cəbrində yeri və rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №1 (25), 2011, səh.50-55
 48. İntersubject connection problems in teaching of the subgect algebra The 4th Congress of the Turkic World Mathemati-cal Society (TWMS) Baku, Azerbaijan, 1-3 Iuly, 2011, p-514
 49. Çoxdəyişənli çoxhədlinin tədrisində müxtəlif yanaşmalar. NMİ Xəbərləri, № 2(26) ,2011, səh, 72-80
 50. Çoxluqların elementar nəzəriyyəsində çoxluğun sinonim terminləri və bəzi tipləri Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, №3 2011, səh.139-143
 51. Binar münasibətlərin bəzi xassələrinin qarşılıqlı əlaqələri Fizika riyaziyyat və informatika tədrisi, №4 2011, səh.14-20
 52. Cəbr kursunda praktik məşğələ üçün seçilən çalışmaların didaktik funksiyaları haqqında. NDU – nun Elmi əsərlər, Fiz.riy. və tex.elm seriyası, №1(43) ,2012, səh.119-122
 53. Nəzəri materialın mənimsənilməsini aşkarlayan test tapşırıqlarının tərtibi haqqında. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, №2 2012, səh.93-95
 54. Riyaziyyatda “ genişlənmə” anlayışı və onun cəbri struktur yaradan bəzi tipləri. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, №3 2012, səh.17-23
 55. Cəbr kursunda işlədilən bəzi riyazi simvolların yeri və rolu Pedaqoji Universitet , Xəbərlər, Ped.psixoloji elm. böıməsi. Bakı-№3, 2012, səh 344-348
 56. Elementar çevirmələr anlayışı və onlardan istifadənin nəzəri əsasları Pedaqoji Universitet , Xəbərlər, Ped.psixoloji elm. böıməsi.Bakı-№ 4, 2012, səh 353-357
 57. Пути создания внутрипредметных связей Наука и школа М. ,2013, N:1, стр.87-90
 58. Cəbr kursunda izomorfizm münasibətindən isfadə məsələləri Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, №1. Bakı. 2013, səh.44-49
 59. Elementar cəbr kursunun məzmunu və onun riyaziyyat müəllimi hazırlığında rolu haqqında NDU, “Elmi Əsəsrlər”, fizika. riy. və tex. elm. seriyası , №1 (51), 2013, səh.24-27
 60. Mücərrəd cəbr elementlərinin təliminin fəndaxili əlaqələri-nin yaranmasına təsiri haqqında. ADPU – nun Xəbərləri, № 2, 2013, səh.423-425
 61. Некоторые условные соглашения в курсе алгебра Наука и школа М. ,2013, N:4, стр.81-83
 62. Riyazi anlayış və münasibətlərin mücərrədləşdirilməsində əvvəlki təsəvvürlərdən istifadə haqqında. NDU, “Elmi əsəsrlər”, fizika. riy. və tex. elm. seriyası ,№3 (59), 2014, səh.7-10
 63. Структура и методические особенности курса по выбору. «Основы нечеткой алгебры» Преподаватель ХХI век, М, N:1, часть I, 2014, стр.109-112
 64. Cəbr kursunda mühazirə mətni üzərində müstəqil işin təşkili təcrübəsindən NDU, “Elmi əsəsrlər”, Fiz.riy.və tex. elm seriyası, N:7, (63), 2014, səh.87-92
 65. Təlim prosesində müstəqil iş və ona müxtəlif yanaşmalar Təhsil problemləri İnstitutu, № 3, 2014, səh.83-87
 66. Cəbri anlayışların təlimində müşahidə olunan anlaşılmazlıqlar və onların yaranması haqqında NDU, “Elmi əsəsrlər”, Fiz.riy.və tex. elm. seriyası, N:9, (65), 2015, səh.25-29
 67. Обучение теоретическом материалом в процессе решения задач и упражнений в курсе лгебры НГУ, Научные Труды, Серия физ.мат.и тех. наук N: 5(73), 2015, стр.46-52
 68. Об усвоенйи понятии конгруэнции и фактор алгебры НГУ, Научные Труды, Серия физ. мат. и тех. Наук N :3 (77), 2016, стр.79-84
 69. Qeyri-səlis cəbrdə istifadə olunan simvollar və işarələmələr haqqında “Azərbaycanda təhsil siyasətinin piroritetləri: Müasir yanaşmalar” mövzusunda beynəlxalq elmi konf. materialları. Naxçıvan , 25 noyabr, 2016, səh 294-295
 70. Qeyri-səlis cəbrin əsasları fənni üzrə proqramı “Naxçıvan” Universiteti, Naxçavan-2016
 71. Pilləli matrisin xətti cəbrdə yeri və rolu haqqında NDU, Elmi əsərlər, Fiz. riy. Və tex. elm. seriyası, N:8 (81), 2016, səh. 14-19
 72. “Vektor fəzalar” bölməsinin tədrisində riyazi təkliflərin adlandırılması NDU, Elmi əsərlər, Fiz. riy. və tex. elm. seriyası, N:4 (85), 2017, səh. 38-42
 73. Ali pedaqoji məktəblərin riyaziyyat ixtisasları üçün cəbr kursu üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) NDU, Elmi əsərlər, Fiz. riy. və tex. elm. seriyası, 2017, N:8 (89).səh.81-88