Qızıltac Tarverdi qızı Şahbazova

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

e-mail:  qiziltac.sahbazova@mail.ru

1962-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1987–ci ildə NDU-nun İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Əmək fəaliyyətinə  Şərur rayon Qarxun kənd orta məktəbində müəllim kimi işə başlamışdır. 2000-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda  işləyir. 2007-ci ildən pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorudur. 2012-ci ildən Pedaqogika və psixologiya kafedrasının dosentidir.  Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimidir. “Müasir mərhələdə ümumtəhsil məktəbinin ibtidai təhsil pilləsində tərbiyə işinin nəzəriyyəsi və təcrübəsi” (Naxçıvan  Muxtar Respublikası məktəblərinin iş təcrübəsi əsasında) mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində tədqiqat işi aparır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Kiçikyaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi. ADPU-nun mətbəəsi Bakı 2009. 122 Səh.  (metodik vəsait)
 2. Kiçikyaşlı məktəblilərin ailə nümunəsində tərbiyə edilməsi. ADPU-nun nəşriyyatı. Bakı 2006. 26 səh. (metodik vəsait)
 3. Müasir şəraitdə kiçikyaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi məsələləri. Bakı- 2012. ADPU nəşriyyatı. 150 səh.(metodik vəsait)
 4. Bədii  qiraət  diqqət  tələb edir. Nəsrəddin Tusinin anadan olmasının 800 illiyinə həsr olunmuş, Elmi konf. materialları Bakı 2002 Səh. 140-142
 5. Nümunə-tərbiyə effekli metod kimi. “Fənnin tədrisi metodika-sının aktual problemləri” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik  konf. materialları. Bakı 2003. Səh. 110-112
 6. İbtidai sinif şagirdlərinə vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konf. materialları. Bakı 2004 Səh.84.
 7. Kiçikyaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsinin formalaşdırılmasına qəhrəmanlıq nümunələrinin təsiri. NMİ  Xəbərlər 2005 № 4 Səh. 111-115
 8. Fəal və interaktiv təlimdə müəllimin dərsə hazırlanması. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı, Bakı, 2006, № 2 Səh. 30-34
 9. Dərslik və dərs vəsaitlərindəki materiallar vasitəsilə kiçikyaşlı məktəblilərin qəhrəmanlıq nümunəsində tərbiyə edilməsi. Ali məktəbləarası elmi məqalələr məcmuəsi  Bakı 2006 Səh. 165-169
 10. Təlim və sinifdənxaric işlər zamanı kiçikyaşlı məktəblilərin müəllim nümunəsində tərbiyə edilməsində dərslik və dərs vəsaitlərinin rolu“İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” “Elmi-metodik” jurnalı Bakı 2006 №4 Səh. 75-79
 11. İbtidai sinif dərslərində məktəblilərin Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin nümunəsində tərbiyə edilməsi. NMİ Xəbərlər Naxçıvan2006 №3 (7) Səh. 129-135
 12. Sinifdənxaric işlər zamanı kiçikyaşlı məktəblilərin ailə nümunəsində tərbiyəsi
 13. Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərin elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, Mütərcim, 2006 №5 Səh. 120-125
 14. Ana dili dərslərində şagirdlərin ailə nümunəsində tərbiyəsi. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” “Elmi-metodik” jurnalı Bakı 2006 №4 Səh. 75-79
 15. Təlim və sinifdənxaric işlər zamanı qəhrəmanlıq nümunəsindən istifadə etməklə kiçikyaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi. NMİ Xəbərlər 2008 № 4(16) Səh. 29-34
 16. H.Əliyev millətin xilaskarıdır. NMİ. Xəbərlər 2009. (3) (19) Səh. 13-17
 17. Kiçikyaşlı məktəblilərin tərbiyəsində H.Əliyev nümunəsi mühüm vasitədir. NMİ. Xəbərlər 2009. (1) (17) Səh. 19-23
 18. Müəllim hazırlığında yeni pedaqoji texnologiyalardan və informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə. Pedaqoji kadr hazırlığı: problemlər, vəzifələr mövzusunda beynəlxalq simpoziumun materialları Naxçıvan -2009 Səh. 68
 19. Kiçikyaşlı məktəblilərin ümummilli liderimiz H.Əliyevin nümunəsində tərbiyə edilməsi. Elmi-praktik Konfrans materialı  07 may 2009(86)
 20. H.Əliyev və təhsil. Elmi-praktik Konfransın materialları  07 may 2010(87)
 21. Heydər Əliyev Azərbaycan elminin və təhsilinin hamisidir. “Azərbaycan Təhsili Yeni İnkişaf Mərhələsində” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 403-408
 22. Kiçikyaşlı məktəblilərin nümunələr vasitəsilə mənəvi tərbiyəsinin nəzəri və pedoqoji əsasları. NMİ-nun xəbərləri, 2011 № 3 ( 27) Məktəb nəşriyyat Səh 13-16
 23. Роль овщенационалногo лидера Гейдара Алиева в развитии инфортационно-коммуникационных технолщгии. II междинародной научной копференции Баку
 24. Kiçikyaşlı məktəblilərin Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin nümunəsində tərbiyə edilməsi. Respublika elmi-praktik konfransının məruzə tezisləri  Bakı 2004 Səh 102-106
 25. İbtidai sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyəsində müəllim nümunəsinin rolu. Respublika elmi-praktik konfransının məruzə tezisləri  Bakı 2004
 26. Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri Naxçıvan 2011, Bakı Mütərcim. 2011 Səh 37-39
 27. Müəllimin pedaqoji ustalığı və şagird şəxsiyyətinin formalaşması Naxçıvan 2012. Bakı Mütərcim 2012 Səh 267.
 28. Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji- psixoloji problemləri. Ədəbiyyat zirvəsi Səh 5-11
 29. Təhsil sahəsi yeniləşir, müasirləşir. NMİ. 2012 Səh 15-20