Qəbulova Təranə Zəfail qızı

Müəllim

 

1983-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1990-cı ildə Naxçıvan şəhər 39№li orta məktəbədə təhsil alıb. 2000-ci ildə həmin məktəbi bitirib. 2000-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin Aərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisasına  qəbul olmuş,2004-cü ildə  universiteti  bitirib. 2005-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin AMEA Naxçıvan bölməsinin dissertantıdır.

 

Elmi-metodik məqalələri

 • “Naxçıvan aşıq mühitinin bəzi özünəməxsusuluqları”. “Naxçıvan” jurnalı,№22,2 010
 • “Milli –mənəvi dəyərlərimizin inkişafında aşıq yaradıcılığı”.“Heydər Əliyev 87” Müasir təlim metodlaı və yeni püdaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi 2010
 • “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında aşıq sənətinin yeri” ”.“Heydər Əliyev 88” Müasir təlim metodlaı və yeni püdaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi 2011
 • “Aşıq yaradıcılığının inkişaf mərhələləri”. “Heydər Əliyev 89” Müasir təlim metodlaı və yeni püdaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi 2012
 • “Aşıq yardıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri” “Axtarışlar”, AMEA Nax.bölməsi,№3,2015
 • “Naxçıvan aşıq mühiti: mərhələlər və özünəməxsusluqlar”, Dil və ədəbiyyat,beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 1(97),Bakı-2016
 1. “Azərbaycan milli mədəniyyətində aşıq sənəti” ”.“Heydər Əliyev 93” Müasir təlim metodlaı və yeni püdaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi 2016
 2. “Fəl təlimdə İKT-nin tətbiqi məsələləri” NMİ, “Xəbərlər”,№2,2017
 • “Aşıq poeziyasında realizm”, “Ümummili lider H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təbiət və humanitar elm sahələrinin inkişaf problemləri””,res kon, Lənkəran, 2017
 1. “Fənn kurikulumlarının tətbiqində İKT-dən istifadə”, “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər”NMİ-2017
 2. “Aşıq sənətinin inkişafına dair tədqiqlər” ”.“Heydər Əliyev 94” Müasir təlim metodlaı və yeni püdaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi 2017