Orucova  Sevinc Vaqif qızı

  Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 orucovasevinc@hotmail.com

 

1971-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1990-ci ildə NDU-nun  İTMT fakultəsinin Məktəbəqədər ixtisası üzrə birinci kursa daxil olmuş, 1995-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildən NDU-nun Pedaqogika və psixologiya kafedrasında müəllim işləmiş, 1987-2001-ci illərdə NDU-nun psixologiya üzrə aspiranturasında oxumuşdur.

2000-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqogika və ictimai elmlər kafedrasının müəllimi, 2003-cü ildən isə baş müəllimdir.

2007-ci ildə “Azərbaycan ailəsində oğlan-qız tipli münasibətlərin etnopsixoloji  xüsusiyyətləri” mövzusunda  dissertasiya müdafiə etmişdir. 2014 –ci ildən kafedranın dosentidir. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar müəllim”i fəxri adına layiq görülmüşdür.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Yaradıcı fəallığın psixoloji mahiyyəti. Elm –təhsil nəşriyyatı. Bakı 2011 (metodik vəsait)
 2. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində məşğələlərin səmərəli təşkilinin psixoloji və pedoqoji əsasları. NDU-nun Elmi əsərləri, 2012, №2 (46). 197-200.
 3. Yeniyetmələrdə özünüdərketmənin tədqiqi istiqamətləri. “Ümumi örta təhsilin müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları Naxçıvan, 24 noyabr 2012. 209-211.
 4. “Motivasiyanın psixologiyası”. Bakı, Elm-təhsil nəşriyyatı -2014. (Dərs vəsaiti)
 5. “Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasının müasir tələblər səviyyəsində analizinin psixoloji təhlili”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, №4,2013. s.25-29
 6. “Təhsilin humanistləş­di­ril­məsinin şagird şəxsiyyəti­nin formalaşmasını təsiri və psixoloji təhlili” .Tədris prosesinin təkmilləşdi­ril­məsinin pedaqoji-psixoloji problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Naxçıvan -2013
 7. “Kiçik məktəbli yaşında yaradıcı fəallıq problemi” . Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu­nun pedaqogika və psixologiya kafedrası 10 ildə.Bakı -2013. s.52-59.
 8. “Təlim-tərbiyə prosesinin humanistləşdirilməsi XXI əsr təhsilinin başlıca şərti kimi”. “Təhsil kurikulumları: nəzəri prob­lemləri” mövzusunda Respub­­lika kofransı NMİ 15 aprel 2014. s.135-137.
 9. “Kiçik məktəb yaşı döv­rün­də müəllim-şagird müna­si­bət­lərinin psixoloji xüsusiyyətləri”. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri №1(57) 2014. s.196-198.
 10. “Təlim-tərbiyə prosesində şa­girdlərin emosional vəsiyyə­tinin psixoloji məqamları”Müasir təlim  metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim – tərbiyə  prosesində  tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (03 may 2014).
 11. “Təhsil şəxsiyyəti formalaşdırır”. “Təhsil kurikulumları praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika  konfransının matirialları  (24 aprel  2015)  NMİ 2015. s.7-9.
 12. “Ictimai fəallığın elmi-nəzəri tətbiqi”.   Azərbaycanda təhsil quruculuğunun  prioritetləri: müasir yanaşmalar. Beynəlxalq elmi konfransın matirialları. Naxçıvan şəhəri 5-6 iyun 2015. s.273-275
 13. “Müəllim-şagird münasibətinin şagird  şəxsiyyətinə psixoloji təsir” . “Təhsil kurikulumları praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilən Respublika  konfransının materialı (13 aprel 2016). s.21-23
 14. “Sosializasiya psrosesinin uğurlu gedişini təmin  edən psixoloji amilləri” Heydər Əliyev  94.Bakı 2017.s. 35-39.
 15. “Təlim fəaliyyəti tələbələrin idrak fəallığının  başlıca amili kimi” .“Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi- praktik konfransın materialları (05 may2017)NMİ “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2017. s.28-32.
 16. “Tədris   prosesində   nitq fəaliyyəti      mühüm komponent   kimi”.  “Təhsil kurikulumları : praktik tətbiqlər” NMİ “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2018.