Novruzov Hüseyn Məhəmməd oğlu

Baş müəllim

e-mail: noruzov@yahoo.com


Novruzov Hüseyn Məhəmməd oğlu 1946-cı ildə Babək rayonunun Nehrəm kəndində anadan olub. 1953-cü ildə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan  şəhər 2 №-li orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub, 1963-cü ildə həmin məktəbin 10-cu sinifini bitirmişdir.

1964-cü ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Kimya-biologiya fakültəsinə daxil olub, 1969-cu ildə həmin ixtisası bitirmişdir.

İnstitutu bitirdikdən sonra sonra 1969-cu ildə Sovet Ordusu hərbi sıralarına daxil olub, 1970-ci ildə hərbi xidməti Babək rayonunun Xal-xal kəndində müəllim işləyib.

1978-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Onurğalılar zoologiyası kafedrasının məqsədli aspiranturasına daxil olub, 1982-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirib

1976-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində, həmçinin 2000-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Yeni Azərbaycan partiyasının  üzvüdür.

 

Dərc olunmuş elmi məqalələr

 1. Onurğalılar zoologiyası üzrə çöl-tədris praktikasının aparılması. Naxçıvan-1983, Tədris-metodiki vəsait.
 2. Onurğalılar zoologiyası üzrə çöl-tədris təcrübəsinin aparılması. Bakı-1988, Tədris-metodiki vəsait.
 3. Zoologiya kursundakı terminlərin öyrənilməsinə dair. Bakı-1989, Metodiki vəsait.
 4. Biologiya kursundakı terminlərin öyrənilməsinə dair meto-diki işləmələr. Bakı-1991,Metodiki vəsait.
 5. Yaxın və Orta Şərqdə biologiya elminin inkişaf tarixindən. Naxçıvan-1992, Metodiki vəsait.
 6. Dayaq-hərəkət aparatı.Təbib nəşriyyatı. Bakı-1999, Dərs vəsaiti.
 7. Naxçıvan MSSR şəraitində bioloji mübarizə. Azərb. təbiəti jurnalı № 6, 1984.
 8. İlanların mühafizəsi. Azərb təbiəti jurnalı. № 5, 1987.
 9. K изyчeнию нeкoтopыx peдкиx видoв фayны Haxичe-вaнcкoй ACCP и иx oxpaн Bcecoюзнoe coвeщaниe пo пpoблeмe кaдacтpa и yчeтa живoтнoгo миpa. YФA-1989.
 10. Uşaqlarda beyin yarımkürələrinin təlim potensialı və onun fəallaşdırılması. Azərbaycan məktəbi jurnalı, № 3, 1990.
 11. Meyvə zərərvericilərinə qarşı mübarizə.Naxçıvan bağçılıq tarixi-təcrübə və müasir problemlər.Bakı-1991.
 12. Naxçıvan faunasının nadir heyvanlarının ekoloji xüsusiyyətləri.Azərbaycan təbiəti. Bakı-1992,№7.
 13. Uşaqların boyartımı və inkişafına xarici mühit amillərinin təsiri. Bakı-1998.
 14. Yuvalama dövründə çöl göyərçinlərinin ekoloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan MR-də ekoloji tarazlıq və onun mühafizəsi. Naxçıvan-1999.
 15. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ornitoloji tədqiqatların qısa tarixi. Bakı-2000.
 16. Ammoperdix qriseqularis Azərbaycan Respublikası üçün yeni növüdür. Az. EA məruzələri; LVİ cild. № 4-6, Elm nəşriyyatı  Bakı-2000.
 17. Quşların qidalanması istiqamətində gedən morfoloji uyğunlaşmalar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. № 1, 2005.
 18. Naxçıvan Muxtar Respublikasında quşların sinekologiyasının əsas göstəriciləri. Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər. Bakı -2005.
 19. Naxçıvan MR-in düzənlik zonasında ornitofaunanın mövsüm xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri. № 9, 2006.
 20. Zoologiyadan sürünənlər sinifinə dair mövzuların tədrisində yerli materiallardan istifadə. Müasir təlim materialları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi NMİ-2007.
 21. Yaş anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası. Bakı ,“Təknur”, 2008,(Dərslik),443 s.
 22. Naxçıvan MR-də ornitfaunanın müasir vəziyyəti və perpektivləri. Naxçıvan Dövlət Unversiteti Elmi əsərləri,№ 1 ,“Qeyrət”, 2009.
 23. Poleozoy erasında təkamülün istiqamətləri və həyatın quruya çıxması mövzusunun tədris və tərbiyəvi əhəmiyyəti. NDU-nun–Elmi əsərlər, №1, “Qeyrət”, 2010.
 24. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan adi bildirçinin bio-ekoloji xüsusiyyətləri. Nax. NDU-nun elmi əsərləri, “Qeyrət” ,2011, № 1.
 25. Antropogen amillərin biosferə təsiri mövzusunun tədris-tərbiyəvi əhəmiyyəti. Nax. NDU-nun elmi əsərləri “Qeyrət” ,2011, № 2.
 26. Naxçıvan MR-da yayılmış qaranquşlar və torağaylar fəsiləsinə daxil olan quşların autekologiyası. Nax. NDU-nun   elmi   əsərləri, “Qeyrət”,2012.
 27. Naxçıvan MR-də yayılmış xəzər ularının bio-ekoloji xüsu-siyyətləri. Nax.NDU-nun elmi əsərləri, “Qeyrət”, 2012.
 28. Üstünlük bioloji mübarizənindir. Azərb. tərbiəti jurnalı, № 5, 1983.
 29. Naxçıvan MSSR-də bataqlıq bayquşunun yuvalama biologiyasına dair materiallar. Azərbaycan Ali Məktəb ASP-nın Respub, Elmi Konf-nın məruzələrinin tezisləri, Bakı-1981.
 30. Naxçıvan MSSR-in avifaunasına dair əlavələr. Azərba. Ali Məktəb ASP-nın V Respub, Elmi Konfransının məruzələrinin tezisləri, Bakı-1982.
 31. Hoвыe cвeдeния o птицax Haxичвaнcкoй ACCP. Maтepиaлы–Peспyб. Hayчнoй кoнф. Acпиpaнтoв вyзoв Aзepбaйджaн Бaky-1983.
 32. Hoвыe и peдкиe птицы Haxичeвaнcкoй ACCP. Teзиcы дoклaдoв–Bcecoюзнoй кoнфepeнции зooлoгoв пeд. Инcтитyтoв. Bитeбcк-1984.
 33. Kiçik qumrunun biologiyasına dair materiallar. ASP-nın Respub. Elmi Konf-nın məruzələrinin tezisləri. Bakı-1984.
 34. Naxçıvan MSSR-də zərərvericilərə qarşı bioloji mübarizənin perspektivləri. Nax. Elmi-Texniki İnformasiya mərkəzi, 1985.
 35. Qaraqarın bağrıqaranın çoxalma biologiyasına dair məlumatlar. Azərb. Ali Məktəb. ASP-nın Respub. Elmi konfransının məruzələrinin tezisləri, Bakı-1985.
 36. Изyчeниe cocтoяния и apeoлoв peдкиx и иcчeзaющиx птиц Haxичeвaнcкoй  Pecпyб. Нayчнaя кoнф. Teзиcы дoклaдoв 1987.
 37. Naxçıvan MSSR-in “Qırmızı kitab”a düşən amfibi növü. Respublika konf. məruzələrinin tezisləri, Naxçıvan-1988.
 38. Naxçıvan MSSR-də yayılmış nadir növlü heyvan və quşların qorunması. Respub. Elmi konf, Məruzəçilərin tezisləri, Naxçıvan-1989.
 39. Heyvanlar aləminə dair diplom işlərinin yazılması təcrübə-sindən. Ali məktəblərarası elmi metodik konfransın materialları , Bakı-1989.
 40. Zoologiyadan laboratoriya məşğələlərində çöl təcrübəsi materiallarından istifadə edilməsi. Ali məktəblərarası elmi-metodik konfransın materialları, Bakı-1989.
 41. Arazboyu düzənlikdə yayılmış quşların mühafizə problemi. XI Elmi Konfransın materialları.Naxçıvan-1990.
 42. Naxçıvan MSSR-in torpaq fondundan səmərəli istifadə. Naxçıvan Elmi-Texniki İnformasiya mərkəzi,1990.
 43. Naxçıvan MSSR-də torpaqların qorunması və onlardan səmərəli istifadə olunması. Nax. Elmi-Texniki İnformasiya mərkəzi, № 26, 1990.
 44. Məhsulun mühafizəsi və ekoloji tarazlıq. Naxçıvan Elmi-Texniki İnform. mərkəzi, 1991.
 45. Zərərverici həşərata qarşı mübarizə entomofaq quşların rolu. II Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan-2000.
 46. Naxçıvan MR-də quşların praktik əhəmiyyəti və qorunma vəziyyəti. Ak. M.Ə.Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Elm, Bakı-2001.
 47. Naxçıvanda ağbığ silvinin (silvia myustacca) çoxalma biologiyası. Nax. MR-in flora və faunasının tədqiqi (elmi konf. mat-rı) Naxçıvan-2002.
 48. Heyvanlar aləminin müxtəlifliyi mövzusunun tədrisində yerli materiallardan istifadə. Fənlərin tədrisi metodikasının aktual problemləri elmi prak. konf. materialı. Naxçıvan-2003.
 49. Zoologiyadan suda-quruda yaşayanlar sinifinə dair mövzuların tədrisində yerli materiallardan istifadə. NMİ, Elmi-praktik konf. Materialları, NMİ-2010.
 50. Zoologiyadan balıqlar sinifinə dair mövzuların tədrisində yerli materiallardan istifadə. NMİ. Elmi praktik Konfrans , 2012
 51. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış silvilər və milçəkqapanlar fəsiləsinə daxil olan quşların antelogiyası. Elmi xəbərlər. NDU-2015. Məqalə 52. Naxçıvan MR-də ağacdələnlər fəsiləsinə daxil olan quşların bio-ekoloji xüsusiyyətləri. NMİ-nin elmi xəbərləri. 2016.
 52. Uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığına verilən gigeyenik tələblər. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Qeyrət nəşriyyatı-2016. Dərs vəsaiti.
 53. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış qumrunun (streptoelia senegalensis) çoxalmasına dair məlumatlar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. Cild. 11. № 3. 2015.
 54. Naxçıvan florasının vələmir (avena) cinsinin növ tərkibi. Naxçıvan Dövlət Universiteti elmi xəbərləri. Qeyrət-2016.
 55. Qərəzsiz elmi müzakirə həqiqəti üzə çıxarmağın yeganə yoludur. Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. Bakı-2016.
 56. Zoologiyadan quşlar sinifinin tədrisinddə yerli materiallardan istifadə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu xəbərləri . № 3, 2016.
 57. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu düzənliyində yayılmış çöl və yarımsəhra quşlarının antalogiyası. Bakı-“Mütərcim”-2017.
 58. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış leyləkkimilərin bio-ekoloji xüsusiyyətləri. NDU-nun elmi xəbərləri-2018