Nazim Hidayət oğlu Əhmədov

İqtisad elmləri doktoru, professor

email: n.ahmadov@mail.ru

Əhmədov Nazim Hidayət oğlu 1947-ci il yanvar ayının 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Vənənd kəndində doğulmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin  “İqtisad” fakultəsinə daxil olmuş və 1968-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini) bitirmişdir.

6 il Naxçıvan Muxtar Respubliukasında bank sistemində işlədikdən sonra 1974-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərməyə başlamışdr.

1991-ci ildə Moskvada Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi verilibdir.

2006-cı ildə doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

1996-cı ildədosent, 2012-ci ildəisə professor elmiadıverilib.

Naxçıvan Dövlət Universitetində fəaliyyəti dövründə bir çox vəzifələrdə: əvvəlcə dispetçer, laborant, baş laborant, müəllim, baş müəllim, dosentvə professor vəzifələrində çalışmışdır.

1994-2004-cü illərdə əvvəlcə  “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının, sonra isə “Mühasibat uçotu və maliyyə” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. Hazırda “Mühasibat uçotu və maliyyə” kafedrasının professorudur.

Ali məktəbdə çalışdığı illərdə 250-yə yaxın elmi əsər yazıb nəşr etdirmişdir.Bunlardan: 25-i kitabdır.

Kitabların əksəriyyəti regional siyasətə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına həsr olunmuşdur.

13 əsər bir çox xarici ölkələrdə: o cümlədən ABŞ, Rusiya, İran, Türkiyə, Moldova, Ukrayna Respublikalarında və Çexoslovakiya da nəşr olunmuşdur.

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsində  “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə təşkil edilmiş dissertasiya şurasının üzvüdür. Həmin dissertasiya şurasında Elmi Seminarın rəhbəridir.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Elmi Şuranın üzvüdür.

İndiyə kimi 25-dən çox magistr dissertasiyasına rəhbərlik etmişdir.

15 aspirant və dissertanta rəhbərlik etmişdir. Bunlardan  2-si dissertasiya müdafiə edib, təsdiqini almışdır.

2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında  “Məşğulluq” probleminə həsr edilmiş layihənin baş koordinatoru olmuşdur.

Biznes sahəsindəki müvəffəqiyyətlərimə görə ABŞ, Quzey Qıprız Türk Cumburiyyəti və digər dövlətlərin sertifikatlarını almışdır.

Bir çox elmi jurnalların, o cümlədən Bakı Dövlət Universitetinin “İctimai-siyasi jurnalının”,  Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Kooperasiya” jurnalının, Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”nin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Elmi əsərləri”nin və s. jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin fərmanı ilə 2007-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir, 2015-ci ildə isə “Qızılqələm” mükafatı laureatı adına layiq görülmüşdür. 2016-cı ildə isə Rusiya Pedoqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir. 2017-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

  Dərc olunmuş elimi əsərləri 

 1. Əhmədov, H.R.Quliyev , Sənaye müəssisələrində mənfəətin artırılmasının bəzi məsələləri. Az, XTİ.Elmi əsərlər. № 2 , Bakı, 1977,
 2. Keyfiyyət və əhalinin istehlak tələbinin ödənilməsi məsələləri. (tezis).Az.,Ali məktəbləri aspirantlarının II respublika Elmi konf.materialları. Bakı,1979.
 3. Məhsulun keyfiyyəti və əhalinin ödənilməsi məsələləri.(tezis) Az., Ali məktəbləri aspirantlarının II respublika Elmi konf.materialları. Bakı, 1979.
 4. Həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi yolları. “Elm və həyat” jurnalı 94-95 , № 10, Bakı-1979.
 5. İnkişaf etmiş sosializm şəraitində tədiyyə qabiliyyətli tələb və əmtəə təklifinin əlanəsinə dair. (tezis)Az., Ali məktəbləri aspirantlarının IV respublika Elmi konf.materialları. Bakı,1981.
 6. Əhalinin həyat səviyyəsi yüksəlir. “Kənd həyatı” jurnalı, № 8, Bakı, 1981.
 7. Region iqtisadiyyat şəraitində əmtəə təklifi və onun formalaşması xüsusiyyətləri. Az. SSRİ EA-nın xəbərləri, iqtisadiyyat seriyası, № 4, Bakı,1982.
 8. İstehsalın inkişafı əhalinin tədiyyə qabiliyyətli tələbinin ödənilməsi amili kimi. (tezis)Az, Ali məktəbləri aspirantlarının V respublika Elmi konf.materialları. Bakı, 1982.
 9. Əhalinin təlabatınınformalaşmasında şəxsi yardımçı təsərrüfatların əhəmiyyəti.(tezis) Az., Ali məktəbləri aspirantlarının VII respublika Elmi konf.materialları. Bakı,1984.
 10. Ərzaq proqramının yerinə yetirilməsində şəxsi yardımçı təsərrüfatların rolu. “Kənd həyatı” jurnalı,№ 5, Bakı,1985.
 11. Tədiyyə qabiliyyətli tələblə əmtəə təklifi arasındakı tarazlığa dair. (tezis) Naxçıvan DPİ-nin XI elmi konfransının materialları. Bakı, 1990.
 12. Tələb və təklifin tarazlaşmasının təzahür formaları haqqında NDU-nun elmi konfransının materialları.(tezis) Bakı,1992.
 13. Bazar münasibətləri və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı. (tezis) Az. Sahibkarlıq və Antiinhisar Komitəsi. Elmi konfransının materialları. Bakı,1994.
 14. “Azərbaycan Respublikasının maliyyəsi” fənninin proqramı. Bakı,1994.
 15. H.Əhmədov, T.A.Abbasov, N.H. İbrahimova “Mühasibat uçotu, nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisası üzrə V kurs tələbələri üçün diplom qabağı istehsalat təcrübəsinin proqramı . Bakı,1994.
 16. “Region iqtisadiyyatının idarə edilməsi” kursunun proqramı. Bakı, 1994.
 17. İqtisad fənlərinin tədrisinin təkmilləşdirilməsinə dair bəzi mülahizələr.(tezis) Naxçıvan DU-nun elmi konfransının materialları. Bakı,1994.
 18. H.Əhmədov, M.Ə.Cabbarzadə. İqtisadi böhran və onun aradan qaldırılması yolları.(tezis) Naxçıvan DU-nun elmi konfransının materialları. Bakı,1994.
 19. H.Əhmədov, A.Qəribov. İqtisadiyyatın bazar münasibətlərinə keçid şəraitində sahibkarlığın bəzi metodoloji nəzəri problemləri.(tezis) Azərbaycan İqtisadi İnstitunun elmi konfransının materialları. Bakı, 1995.
 20. H.Əhmədov, Ə.Quliyev. Ticarətin inkişafı mənəviyyatımıza kölgə salmamalıdır.(tezis) Azərbaycan Kooporativbİnstitunun elmi konfransının materialları. Bakı,1995.
 21. H.Əhmədov, Ə.Quliyev. Maliyyə bank terminlərinin izahlı lüğəti (Dərs vəsaiti) Az. XTİ nəşriyyatı, Bakı, 1996.
 22. H.Əhmədov, S. Rəsulova. Aqrar istehsalat və kəndli (fermer) təsərrüfatlarının inkişafı məsələləri.(tezis) Naxçıvan DU-nun elmi-praktik konfransının materialları. Bakı,1996.
 23. H.Əhmədov, A.Kərimova. Maliyyə münasibətlərinin regional problemləri. (tezis)Naxçıvan DU-nun elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 1996.
 24. H.Əhmədov, Ş.A.Cəbrayılov, S.Yusifova. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində Respublika ASK-nın idarə olunmasında makroiqtisadi göstəricilər sisteminin tətbqi AETKTİTİ elmi-praktik seminarının materialları.Bakı, 1996.
 25. Bazar münasibətləri və iqtisadi islahatlar İnstitutu və Bakı Asiya Universitetinin Respublika elmi –nəzəri konfransının materialları(tezis). Bakı,1996.
 26. Naxçıvan əhalisinə dair. Naxçıvan tarixinin səhifələri. (tezis).“Uluslarası qaynaqlarda Naxçıvan” beynəlxalq simpoziumunun materialları. Bakı,1996.
 27. H.Əhmədov,Ə. Quliyev, A.Qəribov, S.Rəsulova. “İstehsalın idarə edilməsinin əsasları” fənninin proqramı. Bakı, 1997.
 28. H.Əhmədov, T.Abbasov. İqtisadiyyatın idarə edilməsinin təsərrüfat mexanizmi fənnin proqramı. Bakı,1997.
 29. H.Əhmədov,A.Qəribov, M.Cabbarzadə. “Xaricimenecment nəzəriyyəsi” fənnin proqramı. Bakı, 1997.
 30. H.Əhmədov, A.Şirəliyev. Yeni iqtisadi sistemdə yüksək ixtisaslı iqtisadçı kadrlar. Naxçıvan DU-nun elmi əsərlər. № 1, Bakı, 1997.
 31. Naxçıvan MR istehlak bazarının formalaşmasında Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrin rolu.(tezis) Naxçıvan DU-nunsimpozimunun materialları. Bakı, 1998.
 32. H.Əhmədov, C.Məmmədova. Xarici ticarət və istehlak malları bazarının formalaşmasında onun rolu. (tezis) Naxçıvan DU-nun simpozimunun materialları. Bakı,1998.
 33. H.Əhmədov, N.Quliyev. Sənaye müəssisələrində mülkiyyət və maliyyə problemləri Azərbaycan İqtisad İnstitutunun Elmi əsərləri, № 1-2, Bakı, 1998.
 34. H.Əhmədov, A.Qəribov. Bazar münasibətlərinin formalaşmasında xarici iqtisadi fəaliyyətinin rolu.(tezis) BDU Elmi Konfransının materialları. Bakı,1998.
 35. İstehlak bazarının funksiyaları və xüsusiyyətləri. “Azərbaycan XXI əsrin astanasında” II Respublika elmi konfransının materialları AMEA, Bakı,1998.
 36. H.Əhmədov, S.Məmmədova. Sahibkarlıq fəaliyyəti və bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində onun inkişaf məsələləri. (tezis) “Naxçıvan Universitetinin elmi –praktik konfransının materialları” Bakı,1998.
 37. Regional ərzaq bazarı və onun iqtisadi tənzimlənməsi.(tezis) “Naxçıvan Universitetinin elmi –praktik konfransının materialları”. Bakı, 1998.
 38. Marketinq və bazar .(izahlı lüğət) “Bakı” Universitetinin nəşriyyatı, Bakı,1998.
 39. Naxçıvanda ticarətin inkişaf tarixindən.(tezis) ADK-nın elmi –praktik konfransının materialları” Bakı,1999.
 40. Mülkiyyət münasibətləri və vergi sisteminin yenidən qurulması. (tezis) “Naxçıvan” Universiteti elmi –praktik konfransının materialları” Bakı,1999.
 41. H.Əhmədov, S.Məmmədova. Naxçıvan MR-da sahibkarlığın inkişafı məsələləri.(tezis) “Naxçıvan” Universiteti elmi –praktik konfransının materialları”. Bakı,1999.
 42. Ordubadda ipəkçiliyin inkişaf tarixindən. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, № 5, Naxçıvan, 1999.
 43. İstehlak bazarının inkişafının bəzi problemləri. AETRTİTİ əsərlərinin tematik məcmuəsi. Bakı,1999.
 44. İstehlak bazarının idarə edilməsində marketinqin rolu. ASK-da islahatların surətləndirilməsi. Elmi-praktik seminarının materialları. Bakı,1999.
 45. Vənənd məktəbinin tarixinə təsir “Azərbaycan məktəbi” jurnalı. Bakı-1999, № 6(məqalə)
 46. İstehlak ərzaq bazrı və onun tarazsızlığının səbəbləri. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun kollektiv monoqrafiyası. Bakı.Elm,1999.
 47. Özəl təsərrüfatlarda marketinq xidmətlərinin təşkili və istehlak bazarının formalaşdırlması məsələləri. “Fermerin bülleteni”,№1, Naxçıvan, 2000.
 48. Büdcə siyasəti və bazar iqtisadiyyatı şəraitində onun təkmilləşdirilməsi imkanları.(tezis) Naxçıvan Özəl Universiteti Elmi konfransının materialları, Bakı,2000.
 49. Kənddə yeni təsərrüfatçı formalarının inkişafı məsələləri. Naxçıvan Özəl Universiteti Elmi konfransının materialları. Bakı,2000.
 50. H.Əhmədov, N.Quliyev, Z. İbrahimov. Bank islahatları kimə və nə üçün lazımdır “Qanun” jurnalı, № 3, Bakı, 2000.
 51. Kiçik müəssisələrin inkişafına regional problemləri. Naxçıvan Özəl Universiteti Elmi konfransının materialları. Bakı, 2000.
 52. H.Əhmədov, R.Rzayev. Naxçıvanda pul kəsilməsinə dair.(tezis) Naxçıvan Özəl Universiteti Elmi konfransının materialları. Bakı,2000.
 53. Regional ərzaq bazarının formalaşması prinsipləri. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu (məqalələr toplusu) VIII buraxılış . Bakı, Elm,2000.
 54. İstehlak bazarının öyrnilməsinin problemləri. AETRTİTİ, Elmi-praktik seminarının materialları. Bakı,2000.
 55. H.Əhmədov, E.Quliyev. Kiçik sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri AMEA İqtisadiyyat İnstitutu (məqalələr toplusu) IX buraxılış . Bakı, Elm,2000.
 56. Sosial-iqtisadi inkişafın regional problemləri. (tezis)Naxçıvan Özəl Universiteti II Beynəlxalq Elmi –praktik konfransının materialları. Bakı, 2000.
 57. Tikinti xammalı ehtiyatları və ondan istifadə istiqamətləri. (tezis)Naxçıvan Dövlət Universiteti. Beynəlxalq simpozimunun materialları. Bakı, 2001.
 58. Nax MR-da aqrar islahatlar yeni mərhələdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun Elmi –praktik konfransının materialları.(tezis) Bakı, 2001.
 59. Vergi siyasəti bazar iqtisadiyyatı şəraitində. (tezis)Naxçıvan Özəl Universiteti Elmi konfransının materialları. Bakı, 2001.
 60. Əhalinin sosial strukturu və sosial iqtisadi problemlərinin həlli yolları.(tezis) Naxçıvan Özəl Universiteti Elmi konfransının materialları. Bakı, 2001.
 61. XXI əsrin başlanğıcında Naxçıvan MR-nın iqtisadi inkişafı və qiymətləndirmə II Beynəlxalq Elmi –praktik konfransının materialları. (tezis) Bakı, 2001.
 62. Ərzaq bazarının dövlət tənzimlənməsi sisteminin formalaşması ADİU. Elmi əsərlər. 70 İqtisadi eləmləri: nəzəriyyəsi və praktika, №1-2-3-4, 2001.
 63. Ərzaq bazarının formalaşmasında təşkilati təminat işinin əhəmiyyəti . AETRTİTİ , Beynəlxalq konfransının materialları. Bakı, 2001.
 64. Kiçik sahibkarlığın stimullaşdırlmasında kredit amili. NDU, Beynəlxalq konfransının materialları. Bakı- Elm,
 65. İqtisadiyyatın inkişafı maliyyə problemlərinin həllinə xidmət etməlidir. (tezis)Elmi –praktik konfransının materialları. Bakı, 2002.
 66. H.Əhmədov, C.Hüseyn, Z.Zülfüqarov. Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Naxçıvan MR-da sahibkarlığın inkişafı “Biznes araşdırmalarının illik kitabı”, ABŞ, 2002.
 67. H.Əhmədov, N.Şükürov, İ.Mustafayev. Maliyyə,kredit və valyuta münasibətləri (qısa izahlı lüğət). Bakı, 2002.
 68. Aqrar bölmədə sahibkarlığın inkişafı məsələləri Bakı Biznes Universiteti.(tezis) Elmi –praktik konfransının materialları. Bakı, 2002.
 69. Yerli istehsalın aqrar bazarın formalaşmasında əsas mənbədir.(tezis) Az. Kooperasiya Universiteti. Elmi–praktik konfransının materialları. Bakı,2002.
 70. Maliyyə nəzarəti və bazar iqtisadiyyatı şəraitində onun reallaşması yolları. NDU. Elmi əsərləri, №9, Naxçıvan, 2002.
 71. Aqrar siyasətin həyata keçirilməsində maliyyə-kredit mexanizminin rolu. (tezis)ADİU. Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2002.
 72. H.Əhmədov, B.Novruzova. Böyük ipək yolunun bərpası əlavə inverstisiya mənbəyidir.(tezis) ADİU. Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2002.
 73. H.Əhmədov, Z.Zülfüqarov, M.Eminov. Naxçıvan MR-sı Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Biznes araşdırmaları, ABŞ, 2003.
 74. Azad iqtisadi zona: iqtisadi yüksəlişə aparan yol. AMEA. İqtisadiyyat İnstitutu. Bakı, Elm, 2002.
 75. Regional ərzaq bazarının formalaşmasının əsas istiqamətləri. AMEA. İqtisadiyyat İnstitutu. (məqalələr toplusu I (X)) Bakı, Elm, 2002.
 76. Regional maliyyə siyasətinin əsas istiqamətləri, ADK, Naxçıvan bölməsinin, Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2002.
 77. Sahibkarlığın inkişafının müasir vəziyyəti və stimullaşdırlması problemləri. NDU III Beynəlxalq simpozimunun materialları. Bakı, 2003.
 78. H.Əhmədov, N.Quliyev. Maliyyə qloballaşması (maliyyə qloballaşmasının ümumi xarakteristikası) ADİU. Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2003.
 79. H.Əhmədov,N.Quliyev. H.Əliyev və yoxsulluq problemləri. ADİU. Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2003.
 80. Vənənd. (kitab) Bakı, 2003.
 81. İqtisadi inkişaf və sosial problemlərinin həlli. Respublika simpozimunun materialları. Lənkəran, 2003.
 82. Beynəlxalq valyuta fondu və Azərbaycan Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Naxçıvan, №13, 2004.
 83. Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafı sosial məsəllərin həllində əsas amildir. AMEA. İqtisadiyyat İnstitutu (məqalələr toplusu) I buraxılış, Bakı, Elm, 2004.
 84. Aqrar bölmənin inkişafı ərzaq bazarının formalaşmasında mühüm amildir. AMEA, Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Universiteti. Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2004.
 85. Ərzaq bazarının formalaşmasının regional xüsusiyyətləri. “İqtisadiyyat və audir” jurnalı. № 8,Bakı, 2004.
 86. Özünü təminat regionun istehlak bazarının formalaşasında əsas amildir. Naxçıvan Özəl Universiteti. Elmi konfransının materialları. Bakı, 2004.
 87. Regionun sosial-iqtisadi inkişafında Naxçıvan MR dövlət büdcəsinin rolu.(tezis) Naxçıvan Özəl Universiteti. Elmi konfransının materialları. Bakı, 2004.
 88. H.Əhmədov, E.Ş.Bədəlov. Qloballaşma şəraitində kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi vəsaitlərlə tənzimlənməsinin tək-si. Beynəlxalq konfransının məqalələr toplusu. Ata Holdinq, Bakı,2004.
 89. Ərzaq bazarının formalaşmasının konseptual əsasları. “İqtisadiyyat və həyat” jurnalı,№7-8, Bakı, 2004.
 90. Azərbaycanın İstehlak bazarının formalaşmasında İran İslam Respublikasının rolu “Körpü” jurnalı, №47, İran-Təbriz, 2005.
 91. Ərzaq bazarı istehlak bazarının tərkib hissəsi kimi “İqtisadiyyat və audit” jurnalı, 3(57), Bakı, 2005.
 92. Naxçıvan iqtisadiyyatı inkişaf yollarında.(monoqrafiya). Bakı-Elm, 2005.
 93. H.Əhmədov, İ.əhmədov. Regional inkişaf və dövlət tənzimlənməsi vasitələri. NDU (məqalələr toplusu), Naxçıvan, 2005.
 94. Korporasiya və maliyyə bazarı. ADİU. Elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2005.
 95. Naxçıvanda sənətkarlığın inkişaf tarixindən “Naxşıcahan” jurnalı, Naxçıvan türk liseyləri, 2005.
 96. Azərbaycanda istehlak bazarının inkişaf perspektivləri. “Körpü” jurnalı, №48, İran-Təbriz, 2005.
 97. Regional istehlak bazarının inkişafının dövlət tənzimlənməsi problemləri. Slavyan Universiteti, Mütərcim, № 2, Bakı, 2005.
 98. Regional istehlak bazarının fəaliyyət mexanizminin mahiyyəti. ADPU xəbərləri. №2,Bakı, 2005.
 99. İstehlak bazarının tənzimlənməsinin maliyyə-kredit vasitələri. AMEA “Elmi əsərləri”. İqtisadiyyat İnstitutu, № 2, 2005.
 100. İstehlak bazarının inkişafının dövlət tənzimlənməsi metodları “İqtisadiyyat və həyat” jur. №7, Bakı, 2005.
 101. Regional istehlak bazarının idarə edilməsinə sistemli yanaşma.(tezis) Azərbaycan Koorperasiya İnstitutu, Konf. Materialları, 2005.
 102. Bazar münasibətləri sistemində istehlak bazarının yeri və rolu. № 4,ADPU-nun xəbərləri, 2005.
 103. Regional istehlak bazarının inkişafının əsas meylləri. №3, Bakı Slavyan Universiteti, Mütərcim, 2005.
 104. Regional istehlak bazarının inkişafının sosial-iqtisadi amilləri. №5, ADPU-nun xəbərləri, 2005.
 105. İstehlak bazarında inzibati maneələr və onun aradan qaldırlmasıyollar.İqtisadiyyat və həyat,№ 9, 2005.
 106. Ərzaq bazrınınformalaşmasında aqrar istehsalatın rolu. Aqrar elm. Az. ETKTİTN Elmi əsərlər, № 3, Bakı,2005.
 107. Regional ərzaq bazarı və onun formalaşması istiqamətləri.(monoqrafiya). ADPU-nun nəşriyyatı, Bakı,2005.
 108. İstehlak bazarının idarə edilməsinin regional problemləri. Slavyan Universiteti, Mütərcim, Bakı,2005.
 109. İstehlak bazarında biznes özünütənzimləməsi. AMEA, Bakı, Elm,2005.
 110. Azərbaycanda xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı və istehlak bazarının formalaşması. (monoqrafiya). ADPU-nun nəşriyyatı, Bakı,2005.
 111. Azərbaycanda xarici-iqtisadi əlaqələrin inkişafı və istehlak bazarının formalaşması. ADPU-nun nəşriyyatı, Bakı, 2005.
 112. İnvestisiya və məşğulluğun təmin olunmasının dünya təcrübəsi. AMEA-Əmək və sosial problem, Elmi əsərlər toplusu, III bur. Iyul, 2005.
 113. Рольгосударств СНГ приформированиипотреби-телскогорынкаАзербай-джана «Федерация». № 6 (20), Моcква, 2006.
 114. Внешне экономические связи Азербайджана-как фактор формирования потребительского рынка «Экономика», № 9 (113),Москва, 2006.
 115. Особенно стирегионального самоо беспечения потребительским итова-рами Научнаямысль Кавказа Севоро-Кавказский научный чентр. № 5, 2006.
 116. Влияние экономических реформна формирование потребительского рынкавя Азербайджане .Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. № 19, Bakı. 2006.
 117. Развитиемалого и среднего предпринима-тельства-как фактор формирования потреби-тельскогорынкаАзербайджана. Xəbərlər, № 1, Bakı,2006.
 118. İstehlak bazarının formalaşması xüsusiyyətləri. AETKTİTİ. Elmi əsərlər. Bakı, 2006, № 1 (tezis)
 119. İstehlak bazarının tarazlaşdırılmasında ölkələrarası ticarət əlaqələrinin rolu. ADİU. Elmi-praktik konfrans mater. Bakı, 2006.
 120. Qeyri-ərzaq malları istehsal edən sahələrin inkişaf istiqamətləri. “İqtisadiyyat və həyat”, № 11, Bakı, 2006.
 121. Azərbaycanda ərzaq malları istehsalının inkişafı və proqnozlaşdırlması. Bakı Slavyan Universiteti. “Mütərcim”.№ 2, Bakı-2006.
 122. Xarici investisiyalar və istehlak bazarının formalaşmasında onun rolu. AETKTİTİ. Elmi əsərlər. № 3, Bakı, 2006.
 123. Naxçıvan MR- insosial-iqtisadi inkişafı və istehlak bazarının formalaşması. NDU-nun Elmi əsərləri. Naxçıvan, 2006.
 124. Naxçıvan iqtisadiyyatının dinamik inkişafı. AMEA Naxçıvan bölməsi. Elmi-praktik konfransı. Naxçıvan, 2007.
 125. Naxçıvan MR iqtisadiyyatında sənayenin aparıcı rolu. (monoqrafiya) Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.Bakı, 2007.
 126. Azərbaycanda istehlak bazarının formalaşması və inkişaf problemləri. (konfrans materialı). Bakı, Elm, 2007.
 127. Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında gömrük xidmətinin rolu.(konfrans materialı). NMİ. Konfrans materialları, Naxçıvan, “Məktəb” V, 2007.
 128. Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı. NMİ. Naxçıvan, 2007.
 129. Regional ərzaq bazarı və bazar iqtisadiyyatı şəraitində onun formalaşması .AETKTİTİ. Elmi əsərləri. № 5, Bakı, 2008.
 130. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişaf istiqamətləri.(simpozium)ADPU. Xəbərləri, № 5, Bakı, 2008.
 131. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin regional problemləri.Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər. (konfrans materialı). AMEA Naxçıvan bölməsi, Bey.simpoz. mater. Naxçıvan, 2008.
 132. Aqrar islahatların maliyyə təminatı. NDU-da keçirilmiş konfrans materialları. Naxçıvan, 2008.
 133. Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük xidməti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.(monoqrafiya) Bakı, “Mütərcim.” Bakı, 2008.
 134. Naxçıvan iqtisadiyyatının prioritetləri: iqtisadi artım, dinamik inkişaf, Bakı, “Sabah”,
 135. Naxçıvan MR-da emal sənayesinin inkişaf perspektivləri. AETKTİTİ Elmi əsərlər,№ 2,Bakı, 2008.
 136. Regional ərzaq bazarı və bazar iqtisadiyyatı şəraitində onun formalaşması ATKTİTİ. Elmi əsərlər, №5, 2008.
 137. Regionda rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsalı artır. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.(tezis) “Mütərcim” , N 2, Bakı, 2009.
 138. Əliyevin iqtisadi strategiyası və Naxçıvan Elmi praktik konfransının materialları. NMİ, 2009.
 139. Naxçıvan MR-nın iqtisadiyyatı 85 ildə. NMR 85 illiyin həsr olunur. “Naxçıvan” ictimai, ədəbi-bədii elmi pub. Jurnal № 19, Naxçıvan 2009.
 140. Naxçıvan iqtisadiyyatının görkəmli tədqiqatçısı Ə.Nuriyev 70. AMEA Naxçıvan bölməsi. Naxçıvan “Tusi”, №3, 2009.
 141. İlham Əliyev və regional siyasət. (beynəlxalqkonfrans materialı)Bakı Slavyan Universiteti. Ali məktəblərarası elmi məqalələr toplusu, №5 , Bakı, 2009.
 142. İxrac potensialının artması, regional inkişafın regional inkişafın vacib milli kimi Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti.(monoqrafiya)Naxçıvan,2009.
 143. İstehlak bazrının tənzimlənməsi problemləri. Bakı . ADPU-nun nəşriyyatı,2010.
 144. Regional istehlak bazarının formalaşması və inkişafı meylləri. AETKTİTİ “Elmi əsərlər”.№1, Bakı , 2010.
 145. İstehlak bazarının tənzimlənməsinin zəruriliyi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, Slavyan Universiteti. “Mütərcim”.№2, Bakı, 2010.
 146. Xarici iqtisadi əlaqələr NMR-nın inkişafında mühüm amil kimi. Pedaqoji Universitet xəbərləri №2, Bakı, 2010.
 147. İstehlak bazarının formalaşmasının regional aspektləri. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. (beyn. konf.mater.) Bakı, Slavyan Universiteti “Mütərcim”, № 3, Bakı, 2010.
 148. İnnovasiya sahibkarlığı və aqrar sektorda onun nəticələri. AETKTİTİ-da keçirilən Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, (monoqrafiya) Bakı, 2010.
 149. Heydər Əliyevin inkişaf modeli və Naxçıvan dinamik inkişaf.(konf.mater.) Bakı, “Elm və təhsil”, 2010.
 150. Əliyev və aqrar islahatlar. H.əliyevin 87-ci il dönümünə həsr edilmiş konfrans.15/V-2010. Naxçıvan, 2010.
 151. Sahibkarlıq fəaliyyəti mövzusunun tədrisinə dair. NMİ “Xəbərlər, “Məktəb”,№1(21) , Naxçıvan,2010.
 152. “Əhali gəlirlərinin formalaşması, bölgüsü və həyat səviyyəsi” mövzusunun tədrisinə dir. NMİ “Xəbərlər” “Məktəb”.№2(22), Naxçıvan, 2010.
 153. Əliyevin sosial-siyasət fəlsəfəsi Naxçıvanda uğurla davam edir. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı Slavyan Universiteti, “Mütərcim”, . № 4, Bakı, 2010.
 154. Əliyevinin inkişaf modeli və Naxçıvan. Azərbaycan Dövlət quruculuğu və Beynəlxalq münasibətlər İnstitutu “Dirçəliş-XXI əsr”, № 151-152, Bakı, 2010.
 155. NMR-da rəqabət qabiliyyətli məhsulların istehsalı və xarici ticarət. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Slavyan Universiteti. “Mütərcim”, № 5, Bakı, 2010.
 156. Sahibkarlıq fəaliyyətində inzibati maneələrin qaldırılmasında dövlətin rolu. AETKTİTİ- “Elmi əsərlər”. №4, Bakı, 2010.
 157. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı Slavyan Universiteti, “Mütərcim”, № 6, Bakı, 2010.
 158. İstehlak bazarının formalaşmasına demoqrafik amillərin təsiri. NDU “Elmi əsərlər”, № 2 (34), NDU, 2010.
 159. İstehlak bazarının iqtisadiyyatda rolu, funksiyaları və təsnifləşdrilməsi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Slavyan Universiteti. “Mütərcim”, № 1, Bakı, 2011.
 160. “Milli iqtisadiyyat” mövzusunun tədrisinə dair. NMİ “Xəbərlər, “Məktəb”. №1(25), Naxçıvan-2011.
 161. Xarici iqtisadi əlaqələr istehlak bazarının formalaşmasına təsir mexanizmi kimi.(konfrans materialı) ADPU “Xəbərlər” , № 1, 2011.
 162. Sahibkarlığın inkişafınada Heydər Əliyev faktoru. (dərs vəsaiti) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər”, “Məktəb”, №1(25), Naxçıvan, 2011.
 163. Maliyyə nəzarətinin əsasları. (dərs vəsaiti)Azərbayacan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəşriyyatı,Bakı-2011.
 164. Dövlət tənzimlənməsinin iqtisadi mexanizimləri. Azərbayacan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəşriyyatı, Bakı,2011.
 165. Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ticarəti: dünəni, bu günü.(metodik vəsait) Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər”, NDU, Naxçıvan “Qeyrət” , № 2(39), 2011.
 166. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin rolu. (tövsiyyələr və metodik göstəriş)Azərbayacan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəşriyyatı, Bakı-2011.
 167. İqtisadi nəzəriyyə fənnində bəzi mövzuların tədrisinə dair tövsiyyələr və metodik göstərişlər. (tədris proqramı)Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəşriyyatı, Bakı-2011.
 168. “Maliyyə” fənnindən tədris proqramı.(konfrans materialı) Azərbayacan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəşriyyatı, Bakı-2011.
 169. Sahibkarlığın inkişafında Heydər Əliyev faktoru. (simpozium mat.) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər”, “Məktəb”, Naxçıvan,2011.
 170. Heydər Əliyev fenomeni və Naxçıvan sənayesində dinamik inkişaf. 22-23 may 2010-cu ildə Türkiyənin Bursa şəh. Keçiirlənsimpozimunun materialları, Ankara,2011.
 171. Azərbaycan istehlak bazarıınformalaşmasının daxili və xarici amilləri. İqtisadi elmlər üzrə beynəlxalq jurnal. № 10, Türkiyə, 2011.
 172. Dövlət tənzimlənməsi regional istehlak bazarının inkişafında mühüm amildir. Slavyan Universiteti. Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi, № 2, Bakı, 2012.
 173. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərzaq bazarının formalaşmasında aqrar islahatların rolu. AETKTİTİ-nun “Elmi əsərlər”, № 2, Bakı, 2012.
 174. Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhlükəsizliyi və onun təmin olunma istiqamətləri. AETKTİTİ-nun “Elmi əsərlər”, № 2, Bakı, 2012.
 175. Azərbaycanda sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsində beynəlxalq təcrübədən istifadə məsələləri. “Bahar mədəniyyəti” ictimai elmlərin Beynəlxalq rub. Jurnalı Ankara,№4, Türkiyə, 2012.
 176. Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf startegiyası və Naxçıvanda dayanıqlı inkişaf NDU “Elmi əsərləri”, № 1 (45), Naxçıvan 2012.
 177. Müstəqillik illərində Azərbaycanın xarici iqtiadi əlaqələri və onun regional problemləri.(monoqrafiya)Bakı, “Elm”, 2012.
 178. Heydər Əliyev aqrar islahatların banisidir.H.Əliyev -89. (Elmi-praktik konfrans materialları) NMİ, Naxçıvan, “Məktəb” , 2012.
 179. Azərbaycan dünya iqtisadiyyatı inteqrasiyasında. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan,2012.
 180. Gender problemi və onun həlli yolları. Ümumi orta təhsilin problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans materialları. Naxçıvan, 24.11.2012.
 181. Demokratik siyasətin regional problemləri. Azərbaycan ETKTUTU. Elmi əsərlər, №-3, Bakı, 2013.
 182. İstehlak bazarının formalaşmasına xarici ticarətin təsiri imkanları.Bakı Slavyan Universiteti Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. “Mütərcim”. №-2 , Bakı , 2013.
 183. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması şərtləri və problemləri. Bakı Slavyan Universiteti Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. “Mütərcim”. №-1, Bakı,  2013.
 184. Bakı Slavyan Universiteti Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. “Mütərcim”. №-1, Bakı,  2013.
 185. Naxçıvan iqtisadiyyatının uğurlu inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.Bakı Slavyan Universi-teti Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. “Mütərcim”. №-3, Bakı, 2013.
 186. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sektorun dayanıqlı inkişafı davam edir.Bakı Slavyan Universi-teti Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. “Mütərcim”. №-4, Bakı , 2013.
 187. Heydər Əliyevin Naxçıvan fəaliyyəti.Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr edilmiş IV-Beynəlxalq konfransın materialları 1-4 May 2013. Bakı Slavyan universiteti.
 188. Heydər Əliyev Naxçıvanda gömrük sisteminin qurucusudur.Heydər Əliyevin dövlətçilik təliminin işıqları-90 Xüsusi buraxılış NDU. “Elmi Əsərlər” , Naxçıvan, №-1 (50) , 2013.
 189. Ərzaq təminatının regional problemləri. Azərbaycan ETKTUTU.Elmi əsərlər, №1, Bakı, 2013.
 190. Azərbaycanda aparılan regional siyasət kontekstində Naxçıvan. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipalogiya məcəllələri. NDU Naxçivan, 25-26 oktyabr 2013.
 191. “İqtisadiyyat” fənni üzrə Proqram (qeyri təmaüllü ixtisas üçün). Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Şurasının 25 oktyabr 2013-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. (Proqram№-7) Bakı,ADPU, 2013.
 192. Regional siyasət və Naxçıvanın iqtisadi təhlükəsizliyi. (monoqrafiya.) Bakı, “Elm”, 2013.
 193. İqtisadiyyat fənnində aqrar münasibətlər mövzusunun tədrisinə dair.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Elmi Əsərləri” jurnal , №-4, 2013.
 194. Naxçıvan regionunda aparılan iqtisadi islahatların istehlak bazarının inkişafına təsiri imkanları. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi Əsərləri” , №-2 (53) , Naxçıvan, 2013.
 195. Направления развития торгово-экономических связей Азербайджана и Украины Европейский перспектив Науко-практический журнал Украйна, №13,  2013.
 196. Модель экономического развития Гейдара Алиева и динамическое развитие в Нахичеванской Автономной республике. Минстр. Прос Рес. Молдова Материалы международной научно прак.конфр.пос. Комратский Гос.Универ-а Комрат, 2014.
 197. Azərbaycan-Ukrayna ticarət iqtisadi əlaqələri genişlənir.Kooperasiya Universitetinin “Elmi əsərləri”N2, Bakı,2014.
 198. .Azərbaycanın xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri və onun dövlət tənzimlənməsi prinsipləri.BakıSlavyanUniversitetiHumanitarElmlərinÖyrənilməsininaktualproblemləri. “Mürtəcim”nəşriyyatı,N1, Bakı,2014.
 199. Ölkənin iqtisadi təhlukəsizliyi və regional problemləri. (kitab) Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının dinamik inkişafı davam edir.Bakı, “Avropanəşriyyatı,2014.
 200. Bakı Slavyan Universiteti Humanitar Elmlərin öyrənilməsinın aktual problemləri “Mürtəcim” nəşriyyatı,N2, Bakı,2014.
 201. “İqtisadiyyat”fənnində “işsizlik və məşğulluq mövzusunun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” “Məktəb” nəşriyyatı, N1 , Naxçıvan,2014.
 202. Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafı (1924-1990-cı illər). Naxçıvan  Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər”, N2(58) , Naxçıvan,2014.
 203. Naxçıvan Muxtar Respublikasında heyvandarlığın inkişafı və baytarlıq xidməti.(beynəlkonf).Naxçıvan Dövlət Universiteti Beynəlxalq konfran.materialları 23-24 may 2014-cü  il “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan,2014.
 204. Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafına Heydər Əliyev qayğısı. H.Əliyevin 91 illiyinə həsrolunmuş elmi-praktik konfransınmateriallari.(elmi-praktiki konfrans) ,“Məktəb”nəşriyyatı,7 may 2014.
 205. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar siyasətin təntənəsi. H.Əliyevin 91 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans materialları.(beynəl.elmikonf.) Biznes Universiteti, Bakı, 2014.
 206. İqtisadiyyat fənində “inflasiya,onun səbəbləri, nəticələri və tənzimlənməsi” mövzusunun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” N2 , “Məktəb” nəşriyyatı,Naxçıvan 2014.
 207. Bələdiyyələrin inkişaf istiqamətləri. Bakı Slavyan Universiteti Humanitar Elmlərin Öyrə-nilməsinin aktual problemləri. “Mürtəcim”nəşriyyatı,№ 4, Bakı,2014.
 208. Naxçıvan enerji təhlükəsizliyinin artıq təmin edib.Bakı Slavyan Universiteti Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin aktual problemləri. “Mürtəcim”nəşriyyatı,№ 3, Bakı,2014.
 209. Naxçıvannın enerji təhlükəsizliyi idxaldan ixraca doğru. Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” Xüsusi buraxılış, N6(62), Naxçıvan MR-90,  2014.
 210. Bank işinin əsasları.(dərs vəsaiti) ADPU- nun nəşriyyatı. Bakı, 2014.
 211. Maliyə fənnində “Maliyə münasibətləri” mövzusunun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri”N 4 “Məktəb”nəşriyyatı,Naxçıvan, 2014.
 212. Ölkənin xarici təhlükəsizliyi məsələləri.Koperasiya jurnalı, № 1, 2015.
 213. Regional istehlak bazarının formalaşması cə inkişaf meylləri. Bakı Slavyan Universiteti Humanitar Elmlərin Öyrə-nilməsinin aktual problemləri. “Mürtəcim”nəşriyyatı,№ 1 , Bakı,2015.
 214. Naxçıvan Muxtar Respublikasında inəkçiliyin inkişafı (1924-1990 cı illər).AMEA Naxçıvan Bölməsi “Xəbərlər” Naxçıvan Tusi , cild 11, № 1, 2015.
 215. Sahibkarlığın inkişafı dövlətin əsas hədəflərindənbiridir.AETUTİ Elmi Əsərlər, №1, Bakı,2015.
 216. Heydər Əliyevin uğurlu inkişaf modeli Naxçıvanda dinamik inkişafı təmin edir.Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” Qeyrət nəşriyyatı , N2 (67), Naxçıvan 2015.
 217. Heydər Əliyev və yoxsulluq problemi.(konf .material)Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Heydər Əliyev-92 Elmi praktik konfrans 5 may “Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan, 2015.
 218. Heydər Əliyev müasir Naxçıvan sənayesinin banisidir. (konf .material)Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Praktik konfrans,  Naxçıvan ,2015.
 219. Kənd təsərüffatında islahatların əsasını qoyan lider.“Kəndtəsərüffatınıninkişafı”reallıqlar və perspek. (beynəl. konf .material), Naxçıvan, 2015.
 220. İqtisadiyyat fənni “Vergi və vergi sisteminin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər , “Məktəb” nəşriyyatı, № 2 ,cild 11, 2015.
 221. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişafı (1924-1990 illər) .04-05 iyul 2014 Beynəlxalq konfrans materialları. AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan, 2015.
 222. Naxçıvan Muxtar Respublikasınıniqdisadiyyatı 90 ildə.(monoqrafiya).Naxçıvan , “Əcəmi” nəşriyyatı, 2015.
 223. Maliyə fənnində “Maliyə Siyasəti” mövzusunun tədrisinədair.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər, “Məktəb” nəşriyyatı, 2015
 224. Naxçıvan Muxtar Respublikasınınenergi təhlükəsizliyi və onun sosial-iqtisadi inkişafa təsiri imkanları. (konf .material) AMEA Naxçıvan Bölməsi ,“Tusi” nəşriyyatı , Naxçıvan 2015.
 225. Müasir şəraitdə Azərbaycan Respublikasında istehlak bazarının formalaşması imkanları.“Mütərcim” Jurnalı , Bakı , 2015.
 226. N.Tusi əsərlərində iqtisadiyyat və maliyə vergi münasibətləri haqqında.(beynəl.konf)Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Qeyrət” nəşriyyatı 2015.
 227. Maliyyənin əsasları.(dərs vəsaiti)ADPU-nun nəşriyyatı ,Bakı, 2016.
 228. Maliyyə fənnində “Azərbaycan Respublikasında büdcə prosesi” mövzusunun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər,   “Məktəb” nəşriyyatı,2016.
 229. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması Naxçıvan MR-də iqtisadi inkişafın əsas prioritetlərindəndir.AETKTİTİ Elmi Əsərlər ,№ 2, Bakı, 2016.
 230. Sahibkarlığın inkişafının regional problemləri. Bakı Slavyan Universiteti Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. “Mürtəcim”nəşriyyatı,№ 2, Bakı,2016.
 231. Ölkənin xarici iqtisadi təhlükəsizliyi məsələləri.Azərbaycan Kooperasiya Universiteti Koperrasiya jurnalı,№ 2, Bakı, 2016.
 232. Azərbaycanda keçirilən ilk torpaq islahatları Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. H.Əliyevin anadan olmasının 93 il dönümünə həsr edilmiş konfrans. 5 may 2016-cı il, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan , 2016.
 233. Heydər Əliyevin Azərbaycanda birinci hakimiyyəti dövründə Naxçıvanda yeritdiyi sənaye siyasəti.H.Əliyevin anadan olmasının 93 il dönümünə həsr edilmiş konfrans. 5 may 2016-cı il Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan 2016.
 234. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Enerji Təhlükəsizliyi və onun sosial iqtisadi inkişafa təsiri imkanları. AMEA Naxçıvan Bölməsi. Konfrans materialları. “Tusi” Nəşriyyatı, Naxçıvan , 2016.
 235. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan aqrar islahatlar və onun nəticələri. Humanitar Elmlərin öyrənilməsi və onun aktual problemləri. Bakı, Slavyan Unversiteti.Mütərcim, №3, Bakı, 2016.
 236. Maliyyə fənnində “Maliyənin mahiyyəti və funksiyaları” mövzusunun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” Naxçıvan “Məktəb nəşriyyat” , №3, 2016.
 237. “Büdcə sistemi” fənnində Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi mövzusunun tədrisinədair.(beynəl.konfrans)Təhsil Nazirliyi, NDU, NMİ, Azərbaycat Təhsil Problemləri İnstitutu, Naxçıvan şəhəri, 26.11.2016.
 238. Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri.(dərs vəsaiti)Naxçıvan şəhəri, “Əcəmi” Nəşriyyatı, 2016.
 239. “Maliyyə” fənnində büdcədənkənar fondlar mövzusunun tədrisinə dair.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” Naxçıvan Məktəb nəşriyyatı, №4, 2016.
 240. НахичеванскаямодельразвитияоснованнаянауспешноймоделиразвитияАзербайджанскойРеспубликиScientificdiscussionPrahaCzechRespublik, №3, (3),  2017.
 241. Modernləşən Naxçıvan sənayesi. İqtisadi və Siyasi elmlər jurnalı : № 1, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2017.
 242. Kənd təsərrüfatında modernləşmə siyasəti davam edir.Elmi-tətqiqat kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı təşkili İnstitutunun Elmi əsərləri, № 2, Bakı, 2017.
 243. Maliyyə fənnində “Sosial sferaya büdcə xərcləri” mövzusunun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Xəbərlər” , Naxçıvan Məktəb nəşriyyatı, № 1, 2017.
 244. Naxçıvan sənayesinin prioritetləri: modernləşdirmə, inkişaf. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan “Qeyrət” nəşriyyatı , № 2, 2017.
 245. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye siyasəti və rəqabət qabiliyyətliyin yüksəldilməsi istiqamətləri. SCİNTİFİC Light № 5, Poland (Polşa),2017.
 246. Dövlətin büdcə-vergi siyasəti.(dərs vəsaiti)“ADPU” nəşriyyatı, Bakı , 2017.
 247. Vergilər.(dərs vəsaiti)“ADPU” nəşriyyatı, Bakı 2017.
 248. Dövlət proqramları və Naxçıvan Muxtar Respublikasında məşqulluğun təmin olunması istiqamətləri.Humanitar Elmlərin öyrənilməsi və onun aktual problemləri. Bakı, Slavyan Unversiteti. Mütərcim, №3, Bakı, 2017.
 249. Kənd təsərrüfatında sahibkarlığın səmərəli fəaliyyətinin təmin olunması imkanları. Humanitar Elmlərin öyrənilməsi və onun aktual problemləri. Bakı, Slavyan Unversiteti.Mütərcim: №2, Bakı, 2017.
 250. Ulu öndər Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti. 5 may 2017-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü idönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans materialları. Məktəb nəşriyyatı,Naxçıvan, 2017.
 251. Heydər Əliyev və aqrar islahatlar.5 may 2017-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü idönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans materialları.Məktəb nəşriyyatı,Naxçıvan 2017.
 252. Müstəqillik illərində Heydər Əliyevin sənaye siyasət.5 may 2017-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü idönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans materialları,Məktəb nəşriyyatı, Naxçıvan 2017.
 253. Bank sistemində elektron nəğdsizhesablaşmalarıntəhlükəsizliyinin təminatı məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi-praktik konfrans.(konf material)“Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2017.
 254. Maliyyə fənnində Maliyyə bazarı mövzusunun tədrisinə dair .Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Xəbərlər”, Məktəb nəşriyyatı, № 2, Naxçıvan, 2017.
 255. İqtisadiyyat fənnində “Bazar infrasturukturu” mövzusunun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər”, Məktəb nəşriyyatı,№ 3, Naxçıvan, 2017.