Nəzakət Rza qızı İsmayılova

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

6 yanvar 1961-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.1980-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsinə daxil olub, 1985-ci ildə bitirmişdir.

1992-ci ildən NDU-da Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsində  baş laborant, 1993-cü ildən isə NDU-nun Azərbaycan Ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi,  2002-ci ildən  NDU-da kafedra müdiri işləyir.

1999-cu ildə  “Varlıq” jurnalı və Şimali Azərbaycan ədəbiyyatı” mövzusunda dissertasiya müdafiə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adına almışdır.

 

Elmi əsərləri.

 1. “Варлыг” jурналынын йарандыьы тарихи шяраит вя ана дили. Варлыг, №2. 1995, Тещран, сə117- 123.
 2. Щейят аиляси вя Нахчыван. Доктор Cавад Щейят haqqında китабы. Бакы, “Азярняшр”, 1995. sə 122- 126.
 3. Узун юмцрлц дярэи. “Варлыг”, № 96.1995, Тещран. sə140.
 4. “Варлыг” jурналынын йаранмасы вя фяалиййяти. //Азярбайcан Техники Универ-дя республика  кон-нын тезисляри. Бакы, 1996.
 5. Ustad alim H. Nitqi və “Varlıq” də  Beynəlxalq yubiley elmi ədəbi sesiya. 4 noyabr 1996. Bakı.  səh. 42- 46.
 6. “Varlıq” ın varlığı uğurlu bir hadisə AMEA-nın  “Elm” nəşriyatı, Bakı . 1997. səh.  4.
 7. Нахчыванда бир шаир вар.”Варлыг”, № 3.1997, Тещран, s.50.
 8. “Варлыь”ын уьурлары. //“Елм” гязети,  № 1-2. апрел 1997, Бакы.
 9. “Варлыг” jурналы Дядя Горгуд щаггында. Нах­чы­ван. НДУ, “Гейрят” няшрий­йаты. №2. 1998,   сə 67-69.
 10. Яли Кямалинин елми тядгигатлары. “Елм”гязети, 5 йанвар 1999. Бакы,sə 23- 26.
 11. “Варлыг” ъурналы варлыьыны танытды. “Варлыг”, №109. 1999, Тещран, sə123- 130.
 12. Бюйцк алим Яли Кя­ма­линин ирси вя тядгигатлары. //НДУ-нун елми ясярляри № 7, НДУ, “Гейрят” няш. 2000, sə 66- 68.
 13. “Варлыг” дярэисиндя Дя­дя Горгуд дас­тан­ла­­рынын тядгиги мясяляляри. Варлыг, 2000, № 112 Тещран, сəh .45- 47.
 14. “Варлыг” дярэиси Нах­чы­ванда тядгиг едилди. Бы­чаг вя гялям ки­та­бы. Бакы, “Тящсил” няш. 2000, сəh 141- 144.
 15. Шаир Савалан щаггында. Варлыг, № 123, 2 апрел, сентйабр. Тещран, 2001, sə 67- 72.
 16. Cянуби Азяр­бай­cан­да фолклор нцмуня­ля­ри­­нин тядгиги щаг­гын­да. Нахчыван Ре­эио­нал Елм Мяркязинин ясярляри (VI бура­хылыш) “Яcями” няшриййаты, 2001, sə 165- 167
 17. Сямяд Бещрянэинин педагоъи фяалиййяти . //21 Азяр дярэиси, № 13, Бакы, 2001, sə 22- 28.
 18. Бюйцк мцтяфяккир Щя­мид Нитгинин чох­жя­щятли йарадыжылыьы. Бакы, “Елм” няшриййаты, 2001, sə 54- 64.
 19. Али мяктяблярдя ушаг ядябиййаты фяннинин тяд­­­­рисинин йени ас­пект­дя гурулмасы йол­лары. Елми–практик кон­­­франсын мате­ри­ал­ла­ры. НМИ, “Мяктяб” няшрий­йаты, 2004, sə 138- 140.
 20. Мядяни ирсимизин эц­ней голу исти­га­мя­тин­дя юйрянилмяси. АМЕА, Нахчыван Бюл­мяси, конфранс мате­риаллары. Бакы, “Нурлан”nəş. 2005, sə 299- 304.
 21. Мцасир ушаг шеириндя фолклор нцмуняляри. Елми-практик кон­франсын материаллары (26 май 2005), НМИ,“Мяктяб”,2005,s. 25.
 22. Баьчабанын педагоjи фяалиййяти. НМИ, Хяб,№ 2,2005,s.30.
 23. Иран Азярбайcанында фолк­лор­шцнас тядги­гатчылар.//“Кюрпу” jурналы, № 8, Тябриз, 2005, sə 48- 49.
 24. Баьчабанын педагоjи фяалиййяти. Азярбайcан МЕА Фолклор Институту Елми Ахтарышлар. Бакы, “Сяда”, 2006, sə156- 158
 25. Азярбайcан ушаг ядябиййатынын тядриси просесиндя cянуб мюв­зусунун юйрядилмяси. НМИ, “Мяктяб”, 2006, сящ. 56.
 26. Кярим Мяшруфяжи Sönmə АМЕА Нахчыван Бюл­мя­си, Хябярляр, № 1, Н. Туси няш. Нах­чыван 2007, səh. 142-147  .
 27. Нахчыванда йарадыcы гадынлар. Фолклор-ядябиййат, 2007,№ 3, Анкара, səh 61-66.
 28. Доктор Щямид Нитгинин поетик йарадыжылыьы. НДУ, Елми ясярляри, № 1 (21), “Гейрят” няш, Нахчыван, 2007, səh . 41- 45
 29. Сямяд Бещрянэинин йа­радыжылыьында тяр­би­йя мювзусu. Елми-практик кон­ф. Мат-лары (май 2007), НМИ, “Мяктяб”, 2007,s.62.
 30. Нахчыван ядяби мц­щи­­ти вя ушаг ядябий­йаты. Нахчыван бу эцн: ис­ла­щатлар, перспективляр. 5-6 окт­йабр 2007-cи илдя ке­чи­рил­миш бейнялхалг сим­по­зиумун материал­ла­ры. АМЕА Нахчыван Бюл­мя­си, А.А.Бакыханов адына Тарих Институтуту, НДУ, “Нурлан”, 2008, Бакы, 7 сə
 31. Бюйцк алим, фядакар тядгигатчы. НДУ, Елми ясярляр, humanitar elmlər və pedaqogika  seriyasi  № 4 (24), Нахчыван, “Гейрят”, 2008, sə31- 35
 32. Güney Azərbaycan folklorşünas tədqiqatçılar. Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tə Konfrans materialları. Sumqayıt Dövlət Univerisiteti. 2008, səh. 33- 38
 33. “Варлыг” ъурналы вя Азярбайжан ядябиййаты (монографийа) Бакы, “Нурлан”nəş. 2009, сящ. 136
 34. М.Я.C.Баьчабан щаггында. Armağan kitabı. Анкара, “Аккюрпц”nəş. 2007, sə 227-229.
 35. Cянуби Азярбайcан ядябиййаты мцасир мярщялядя вя йахуд “Варлыг” ядяби мяктябинин нцмайяндяляри./ metodik və Бакы, “Elm və təhsil” nəş. 2010, səh. 275
 36. Səməd Sərdarniyanın yaradıcılığında tarixlik. NDU-nun elmi əsərləri . NDU “Qeyrət nəş, 2010, sə 73-76
 37. Araz havzası Güney Azərbaycan folklor örnekleri. Uluslar-ası Araz havzası simpoziumu. 05-08 iyul, Kağızman. 2010.
 38. Varlıq dərgisinin tədqiqatçıları. Bir ömrün salnaməsi  tərtib edən: Babək D. Məmə Təbriz ,2010.  səh. 107- 112
 39. Güney Azərbaycan dialektlərində ortaq dil xüsusiyyətləri. III.Uluslararası Türkiyə Türkçesi Ağız araşdırmaları Çalıştayı 30 Eylül -1 Ekim, Sakarya Universiteti. 2010 .
 40. Azərbaycanın Güney və Batısında “Varlıq” dərgisində ədəbi tənqidin yüksəlişi. Uluslararası Bilgi Şöleni. 25-28 Kasım , Ordu Universiteti. 2010, səh. 459- 469.
 41. Ömrün mənalı salnaməBakı. “Elm-təhsil”, 2010. 3 səh.
 42. Turk tarihi ve Kazi Burhaneddin yaradıcılığında ana dilli şeir. Kazi Burhaneddin Uluslararası Çalıştayı 13-15 Ekim 2011
 43. Kitab nəşrində ənənə və müasirlik. Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya 2011, sə 121- 123.
 44. “Zəngəzur” romanı tarixi bir sənət nümunə Azərbay-can MEA Nax. Bölməsi. Axtarışlar ( folklor, ədəbiyyat, dil, incəsənət və tarix)  Еlmi toplu, №1(3)Naxçıvan,2012,s.97-103.
 45. Qafqaz xalqlarının tarixini əks etdirən “Zəngəzur” romanındakı hadisələrin bu günümüzlə Beynəlxalq Qafqaz xalqlarının folkloru və lingvokultorologiyası simpozi-umu, 18-20 aprel, Tiflis Dövlət Universiteti, 2012.səh.112-116
 46. Azerbaycanın filosof şair, dramaturqu Hüseyn Cavid Efendi-nin yaradıcılığında çocuk edebiyyatı. “Avrasiya Uluslararası araşdırmalar” dərgisi, №1,  2012, sə 34- 36.
 47. Cənubi Azərbaycan El şairi K.M.Sönməzin yaradıcılığında aşıq şeri tə 31 mays-2 haziran, Atatürk Universiteti. 2012.
 48. Güney Azərbaycan ağız ədəbiyyatının öyrənilməsi sahəsində aparılan təVI Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti, İncəsənəti və mədəni irsin mühafizəsi simpozyumu. 17-21 sentyabr 2012. İtlaya- Milan şəhəri.
 49. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında qəbilə, tayfa, struktur elementləri” AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri ,Tusi nəşriyyatı,2016
 50. Mənəviyyat körpüsü “Varlıq” jurnalı haqqında təəssuratlar və yaddaş.İnam işığı qəzeti,2016
 51. Şəhriyarın “Səhəndiyyə poemasının əsas ideyası” NDUŞəhriyar yaradıcılığında müasirlik mövzusunda Respublika elmi konfransı.Qeyrət nəşriyyatı,2016
 52. Uşaq nitqinin formalaşmasında oyunların əhəmiyyəIII Beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı simpoziumu. Qafqaz Universiteti,2016
 53. Tofiq Mütəlibovun uşaq əsərlərinin ideya bədii xüsusiyyətləElmi əsərlər, humanitar elmlər seriyası,NDU.Qeyrət nəşriyyatı,2016
 54. Eynəlibəy Sultanov mədəni maarif tədbirlərinin fəal təşkilatçısı kimi.Naxçıvan jurnalı
 55. Naxçıvan MR-də milli mənəvi irsinin qorunması və kitabxanalar, intensiv inkişafı AMEA. Milli Azərbaycan tarix muzeyi.”Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu” .IV Respublika elmi konfransı, Bakı,2016
 56. Naxçıvan ədəbi mühiti: uşaq ədəbiyyatının əsas inkişaf istiqamətləri və problemləri,dərs vəsaiti, Elm və təhsil nəşriyyat,2016
 57. Türkiyede yaşamış Azerbaycan göç edebiyyatının temsilcileri.III Uluslararası Həmzə Nigari Türk Dünyası Kulturel Mirası simpozyumu.İstanbul,2016
 58. Naxçıvan MR-də milli mənəvi irsin qorunması və qalaların sirri. Naxçıvan MR Ali Məclisin Sədri yanında bilik fondunun rəhbərliyi ilə keçirilən Naxçıvan qalalar tarixdə və günümüzdə.Naxçıvan,2016
 59. Məmməd Araz yaradıcılığında uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin araşdırılması və tə Naxçıvan Universiteti,2016
 60. Məmməd Araz yaradıcılığında uşaq ədəbiyyatı nümunələElmi əsərlər(Humanitar elmlər seriyası) №1 (82) Naxçıvan NDU, Qeyrət nəşriyyatı, səh26-30,2017
 61. Uşaq ədəbiyyatı (proqram) bakalavr təhsili üçün. Elm və təhsil nəşriyyatı, Bakı, səh45,2017