Hüseynova Tahirə Həsən qızı

Pedaqogika və Psixologiya kafedrasının baş müəllimi

1960- ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1998-2003- cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə bakalavr, 2003-2005-ci illərdə isə NDU-nun Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası üzrə magistratura təhsili almışdır. 2005-ci ildən NMİ-də müəllim, 2009-cu ildən Pedaqoji fakültənin dekan müavini vəzifəsində işləyir. 2012-ci ildən NDU-nun dissertantıdır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Müasir təlim metodları ilə yeni texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. NMİ. Elmi-praktik konfransın materialları (07 may 2009). Səh.21
 2. Müəllim nüfuzu.  NMİ. Elmi-praktik konfransın materialları (05 may 2010). Səh.37.
 3. Tədrisdə yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi. NMİ. Elmi-praktik konfransın materialları  (06 may 2011). Səh.31
 4. Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların tərbiyəsinə təsir edən və ailə daxili münasibətlərdə yaranan mənfi amillər. NMİ. Elmi-praktik konfransın materialları. 30 dekabr 2011. Səh.33
 5. Oyun prosesində uşaqların əxlaqi hisslərinin inkişaf etdirilməsi. Heydər Əliyevin 89-cu ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. ( 04 may 2012). Səh.33
 6. Valideyn-övlad münasibətlərinin bəzi məsələləri. Ümumi orta təhsilin müasir problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan 24 noyabr 2012-ci il. s.265
 7. Uşaqların mənəvi tərbiyəsinin formalaşmasında Heydər Əliyev dəyərlərindən istifadə yolları // Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu “Heydər Əliyev ideya-nəzəri irsində insan amili” Beynəlxalq konfrans (27 aprel 2013). Səh.208
 8. Qızların oğlanlarla ünsiyyətinin etnopsixoloji məsələləri /“Tədris prosesinin təkmilləşməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan, 6 dekabr 2013 – cü il. Bakı: Mürtəcim, 2013.-182 səh. s. 102-103
 9. Məşğələdənkənar vaxtlarda kiçikyaşlı uşaqların mənəvi tərbiyəsi// NMİ-nin Pedaqogika və psixologiya kafedrası 10 ildə adının nəşriyyatı. s.73-78
 10. Gənclərin özünütəhsilə cəlb edilməsi məsələləri // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, cild 9 №1 2013, 140 səh. s.12-13
 11. Təlim prosesində kiçikyaşlı məktəblilərin mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərinin etnopedaqoji vasitələrlə zənginləşdirilməsi // AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. – Bakı: Mürtəcim, 2014. – 690 səh. Səh. 296-297
 12. Воспитательное значение подготовки детей дошкольного возраста к общественно-полезному труду /“Инновация, качество образования и развитие”. Сборник материалов III Международной научной конференции под общей реакцией профессора А.Д. Заманова. 2014, 240 с, “Təhsil işçisi mətbəəsi” MMC. Səh.94-95
 13. İbtidai siniflərdə qiymətləndirmə və mənəvi tərbiyə məsələlərinin qoyuluşu / NMR-nın 90-illik yübileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurikulumları:nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları(15 aprel 2014), Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2014. 184 s., s. 27-29
 14. Təhsilin keyfiyyətinin meyarları və ona təsir edən amillər // Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”.Humanitar elmlər seriyası. 2014, №1. (57). 222 səh, Səh 200-205
 15. Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinin formalaşdırılmasında sinifdənxaric işlərin rolu // Azərbaycan Res­publikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. №1/2014. Bakı: Mürtəcim, 2014, 404 s. s. 222-225
 16. Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlərimiz / “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Heydər Əliyev-90 (03 may 2013), Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2013. 262 s., s. 35-36
 17. Kiçik yaşlı uşaqların mənəvi tərbiyəsində Nizami Gəncəvi əsərlərinin rolu / “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Heydər Əliyev-91 (07 may 2014), Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2014. 202 s., s.87-89
 18. Tədris prosesində kiçik yaşlı uşaqlarda milli şüurun formalaşdırılması / “Tədris prosesinin tək­milləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları, Naxçıvan, 16-17 dekabr 2014-cü il. – Bakı: Mürtəcim, 2014, 276 s., s.114-115
 19. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində interaktiv texnologiyaların rolu / “Təhsil kurikulumları praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (24 aprel 2015), Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2015. 140 s., s. 59-62
 20. İdeal ailənin formulu və uşaqların tərbiyəsində rolu // Humanitar Elmlərinin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. №3/2015. – Bakı: 2015.-268 s. s.132-135
 21. Kiçik yaşlı uşaqların müstəqil işinin təşkili və onun tədris prosesində rolu // “Azərbaycan təhsilin­də strateji hədəflər və pedaqoji elmlərin qarşısında duran vəzifələr”mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı şəhəri – 16 dekabr 2015 – ci il. Bakı: Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemleri İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin nəşriyyatı, 2015, 234 s. s. 71-72
 22. Kiçik yaşlı uşaqların mənəvi mədəniyyətinin formalaşmasında oyunların rolu /  “Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda elmi konfransın materialları. Naxçıvan, 5-6 iyun 2015-ci il. – Bakı: Mürtəcim, 2015. – 364 səh. s.217-218
 23. Dərsdə fəal təlim metodlarından istifadə imkanları / “Təhsil kurikulumları praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (13 aprel 2016), Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2016. 196 s., s.76-78
 24. Milli mənəvi dəyərlərə qəlbən bağlı lider / “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Heydər Əliyev-93 (04 may 2016), Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2016. 222 s., s.46-49
 25. Məşğələdən kənar vaxtlarda kiçik yaşlı uşaqların mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılması üzrə işin təşkili // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. № 2/ 2016. – Bakı: Mürtəcim, 2016. – 404 s. s. 264-267
 26. Kiçik yaşlı məktəblilərin hərtərəfli şəxsiyyət kimi formalaşdırılmasında inkişafetdirici təlimin əhəmiyyəti // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, CİLD: 12 №1, 144 səh. Səh.12-15
 27. Mənəvi mədəniyyətin mahiyyəti və elmi nəzəri əsasları / “Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan şəhəri 25 noyabr 2016-ci il. Bakı: ARTPİ-nin Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin nəşriyyatı, 2016, 326 s. Səh.86-87
 28. Kiçikyaşli məktəblilərdə mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılamasında sinif müəlliminin rolu // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” i , Cild: 12 №3 , 2016, 144 s. səh. 29-33
 29. Mənəvi mədəniyyət tərbiyəsi // Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş “Təhsildə pedaqoji yanaşmalar: keçmişin təcrübəsi və gələcəyə baxış” mövzusunda keçirilmiş Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materiallarında (4-5 may 2016). “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 299 s. səh 75-78
 30. Воспитание младших школьников на основе нравственных ценностей // Збiрник наукових праць  « Педагогiчнi науки» включено до перелiку наукових фахових видань Украiни з педагогiки на пiдставi Наказу МОН Украiни вiд 10 лютого 2010 року № 1-05/1 (бюлетень №3, 2010 р.); Наказу МОН Украiни. с. 89-92
 31. Kiçikyaşlı məktəblilərdə mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılmasında sinif müəlliminin rolu // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, CİLD: 12 № 3, 2016
 32. The types of formation of spiritual culture of juvenile students at organization of leisure time // The scientific method, № 5(5)/ 2017/ VOL.1 (Warszava, Poland) ISSN 2708-5341
 33. Возможности формирования нравственной культуры младших школьников // XXII Международная заочная конференция «Развитие науки в XXI веке» , 2 часть, г. Харьков 2017, Научно-информационный центр «Знание»