Hüseynov Hafiz Feyruz oğlu

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent

1960-cı il 01 mayda Şahbuz rayon Nursu kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə BDU-nun Tarix fakultəsinə daxil olub, 1982-ci ildə bitirib. 1982-1984-cü illərdə könüllü olaraq Novosibiriski və Kalilinqrad şəhərlərində zabit kimi hərbi xidmətdə olub. 1986—1989-cu illərdə BDU-nun əyani aspirantı olub. 1990-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, Fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, alimlik adı alıb. 2001-ci ildən dosentdir. 2004-ci ildən NMİ-nun “Humanitar və təsviri incəsənət” kafedrasında 0.5 ştat  müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 1993-cü ildən YAP-ın üzvüdür.

Ailəlidir. İki övladı var.

 

Dərc olunan elmi əsərləri:

1. Əməyin mütərəqqi formaları­nın təşkili, «Elm və həyat» jurnalı, № 6, Bakı, 1988.
2. Müasir şəraitdə bölgü münasi­bətlərinin təkmilləşdirilməsi.(tezis)Azərbaycan Res­pub­li­ka­sı aspirantlarının II kon­fran­sının materialları, Bakı, 1989.
3. Kütlələrin sosial fəallığı şə­raitində, Təşviqatçı jurnalı, №8, Bakı, 1990.
4. Bölgü münasibətlərinin təkmil­ləşdirilməsi insan amilinin fəal­laş­­dırılmasının mühüm amilidir.ADU-nun «Elmi əsər­lər»in tematik məc­mu­əsi, Bakı, 1989.
5. Elmi-texniki tərəqqi zəhmət­keşlərin əmək fəallığının yük­səl­məsinin mühüm amilidir.ADU-nun «Elmi əsər­lər»in tematik məc­mu­əsi, Bakı, 1990.
6. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəra­itində əmək fəallığının art­masının əsas istiqamətləri.(tezis).Elmi-təcrübi sim­po­zi­u­mun materialları, Bakı, 1992.
7. İlkinlik və bəşərilik, Millilik və Bəşərilik, Bakı, 1993.
8. Cəmiyyətin siyasi sistemində partiyaların yeri və rolu. (tezis).Ali pedaqoji mək­təb­lərdə humanitar və icti­mai elmlərin tədqiqi  və tədrisinə dair II Res­pub­lika elmi konfransının materialları, 27-28 aprel 1997-ci il, Bakı, 1997
9. Fəlsəfə kursunda «Bölgü mü­na­sibətləri» mövzusunun təd­ri­si metodikasının bəzi mə­sələləri, Ali məktəblərarası elmi konfransın materialları, “Diplomat” nəşriyyatı, Bakı, 1998.
10. Yeni iqtisadi şəraitdə Naxçıvan Türkiyə əhalisinin iqtisadi fəa­liyyətinin bəzi məsələləri, Müasir şəraitdə Türkiyə-Naxçıvan iqtisadi əla­qə­lə­rinin vəziyyəti və əsas in­kişaf istiqamətləri, Ba­kı, 1998.
11. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ictimai-istehlak fondları və onun əmək fəallığına təsiri. Cəmiyyətin demok­ratik­ləş­məsi və radikal isla­hat­ların həyata keçiril­məsinin hüquqi baza­sı­nın yaradılması prob­lemləri, Bakı, 1998.
12. Şihabəddin Yəhya Süh­rəvər­dinin işraqilik təlimində idrak problemi. Məqalələr məcmuəsi. İc­ti­mai elmlər, “Diplomat” nəşriyyatı , Bakı, 1998.
13. Politologiya fənnində “Siyasi mədəniyyət” mövzusunun təd­risi metodikasının bəzi mə­sələləri. (məruzələrintezisləri). Nax.MR-dəiqtisadiyyat, elm, maarif, ədəbiyyat vəmədəniyyətininkişafıproblemləri,Bakı, 1999.
14. Mədəni-məişət sahəsində mux­tar respublikaəhalisinin sosial fəallığının artması. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­sitetinin «Elmi əsər­lər»in xüsusi buraxılışı, «Qeyrət», №5,Naxçıvan, 1999.
15. Fəlsəfə kursunda «İctimai şü­ur» mövzusunun tədrisi meto­dikasının bəzi məsələləri. Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin «Elmi əsər­lər»in xüsusi buraxılışı, «Qeyrət», №6,Naxçıvan, 2000.
16. Yeni iqtisadi sistem şəraitində bölgü münasibətləri.(konfrans materialı).Naxçıvan Muxtar Res­pub­likasının sosial-iqti­sadi inkişafı problemləri Naxçıvan, 2000.
17. Kənd əhalisinin sosial fəal­lığının xüsusiyyətləri.(konfrans materialı).Keçmişimiz gələ­cə­yi­miz­­dir,Bakı, 2000.
18. Elmi-texniki inqilab: vəziyyət və perspektivlər . Tədqiqatlar, Bakı, «Elm», 2000.
19. Fəlsəfənin tədrisinə dair bəzi müla­hizələr.(metodik vəsait).Bakı, «Elm», 2001.
20. Keçiddövründəcəmiyyətinso­sialstrukturununtrans­for­ma­siyası. (tezis).Aliməktəblərarasındaelmipraktikkonfransınmaterialları, Bakı, «Elm», 2002.
21. Cəmiyyətin sosial-iqtisadi st­ruk­turunun təkmil­ləşdi­ril­məsin­də sahibkarlığın rolu. (simpozium).Kiçik biznes sahib­kar­lı­ğının inkişaf problemləri ,Bakı, 2003.
22. Cəmiyyətin sosial-strukturunun təkmilləşdirilməsində elmi-tex­niki tərəqqinin rolu. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­sitetinin «Elmi əsər­lər»in xüsusi buraxılışı, «Qeyrət», №13,Naxçıvan, 2004.
23. Turizmdə sahibkarlıq və sosial münasibətlərin tənzim­lən­mə­sin­də onun rolu.Kiçik biznes və sa­hib­karlıq fəaliyyətinin inki­şaf problemləri ,Bakı, 2004.
24. Keçid dövründə cəmiyyətin so­sial strukturunun inkişaf yö­nümü.(elmi-praktik konfrans ma­terialları).Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texno­logiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi Naxçıvan, 2004.
25. Politologiya. Bakı, (dərslik),2005.
26. Sosiologiya Bakı, (dərslik),2005.
27. Transformasiya şəraitində və­tən­daş cəmiyyətininfor­ma­laşması.NaxçıvanDövlətUni­versitetinin «Elmi əsər­lər»inxüsusiburaxılışı, «Qeyrət», №17,Naxçıvan, 2005.
28. Bazariqtisadisisteminə keçid ümumitransformasionprosesintərkibhissəsikimi.Müasirtəlimmetodları və yenipedaqojitex­no­logiyanıntəlim-tərbiyə prosesində tətbiqi.(elmipraktikkonfrans ma­te­rialları). Naxçıvan, 2005.
29. Mütəfəkkirlər dövlət və vətəndaş cəmiyyəti haqqında.Müasir dövrdə iq­ti­sa­diy­ya­tın dövlət tənzim­lən­məsinin aktual prob­lem­ləri, Naxçıvan, 2005.
30. Cəmiyyətin siyasi həyatı və onun strukturu. NMİ “Xəbərlər”,№1, 2005.
31. Sosial-iqtisadi transformasiya mərhələsində islahatların dərin­ləşməsi problemləri.Naxçıvan Müəllimlər İns­­titutunun Xəbərləri,№3, 2005.
32. Keçiddövründə sosialsiyasətinmodellərivə strategiyası.(elmipraktikkonfransma­te­rialları). Müasirtəlimmetodları və yenipedaqojitex­no­logiyanıntəlim-tərbiyə prosesində tətbiqi.Naxçıvan, 2006.
33. Azərbaycanda sosiоlogiyanın in­kişafı. (tezis). Türkiyənin Kocaeli şə­hərində I uluslararası bi­rin­cilər konfransında (18-21 sentyabr 2006-cı il).
34. Regional siyasət və idarəetmə. (konfransma­te­rialları)Qloballaşmaprosesində Qaf­qazvə MərkəziAsi­yaIIbeynəlxalqkon­fransmaterialları. Qaf­qaz Universiteti, Bakı, 2007.
35. NaxçıvanMuxtarRespub­li­kaşındadiniturizminpotensialimkanları.«Turizmvə rekreasiya: problemlərvə pres­pektivlər» IRespublikaelmi-praktikikon­fran­sınınmaterialları, Bakı, 2007.
36. Müasir şəraitdə idarəetmənintransformasiyası. «Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji tex­no­lo­giyanın təlim-tərbiyə pro­sesində tətbiqi» möv­­zusunda həsr edil­miş elmi-praktik kon­fransın materialları (may 2007) .Naxçıvan, 2007.
37. Alimlikvə müəllimlikistedadı. Ölüm  sevinməsin qoy. Bakı, Nurlan, 2007.
38. Turizm və cəmiyyətin sosial inkişaf istiqamətləri. «Turizm və rekreasiya: problemlər və pers­pek­tivlər». İkinci respublika elmi-praktiki kon­fran­sının materialları. Bakı, Mütərcim, 2008.
39. Turizm marketinqində bren­dinq. «Turizm və rekreasiya: problemlər və pers­pek­tivlər»  İkinci respublika elmi-praktiki kon­fran­sının materialları. Bakı, Mütərcim, 2008.
40. Aqrarislahatı və kəndinsosialinkişafı.(elmi konfrans mate­rialları)Naxçıvan Muxtar Res­pub­likasında aqrar isla­hatların gedişi və sosial-iqtisadi perspektivləri,Naxçıvan, 2008.
41. Cəmiyyətin sosial-tarixi inki­şafı«Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texno­logiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi»möv­zu­suna həsr edilmiş el­mi-praktik konfransın ma­terialları (may 2008). Naxçıvan, Məktəb, 2008.
42. Transformasiyaşəraitindəso­sialinkişafın metodoloji aspekt­ləri. Naxçıvan Müəllimlər İn­s­titutunun Xəbərləri,№ 1(13),Nax­çıvan,2008.
43. Heydər Əliyev siyasətində hü­quqi dövlət və vətəndaş cə­miyyəti problemi. Heydər Əliyevzirvəsi. Naxçıvan Dövlət Uni­versiteti, Qeyrət, Nax­çıvan, 2008.
44. Sosialsiyasətsosialdövlətin inkişaf amili kimi. Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin Xəbərləri, №5. Naxçıvan, 2008.
45. Cəmiyyətsosialbirlikvəsosialsistemkimi.Naxçıvan Müəllimlər İns­titutu. Xəbərlər №1 (17) Naxçıvan, 2009.
46. Novruz. Bakı, 2009
47. Fəlsəfi biliyin qaynaqları. Ankara,2009.
48. Xarici iqtisadi əlaqələr və regionun sosial sferası. (beynəlxalq elmi kon­fran­sın materialları).Bey­nəlxalq iqtisadi əlaqələrin inki­şa­fında regionların rolu və əhəmiyyəti. Naxçıvan, 2009.
49. Qloballaşmanın dünyada Nax­çı­vanda elmin və təhsilin in­kişaf perspektivləri. Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin Xəbərləri,№2 (27),Naxçıvan ,2009.
50. Vətəndaş cəmiyyətinin funk­siyaları . «Müasir təlim metod­ları və yeni pedaqoji texno­lo­giyanın təlim-tərbiyə pro­se­sində tətbiqi» mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları 7 may 2009-cu il. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, 2009.
51. Müasir şəraitdə hüquqi təhsilin inkişaf perspektivləri. (tezis). Ümum­milli liderimiz H.Əliyevin ana­dan olmasının 87-ci il­dö­nümünə həsr olunmuş «Hüquq elminin müasir problemləri».II Bey­nəlxalq konfransın tezisləri, Bakı, 2010.
52. Qlobal sosial-iqtisadi prob­lemlərin həll olunmasında el­mi-texniki tərəqqinin rolu. Qlo­bal­laşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya.Bakı, 2010.
53. Azərbaycanda turizmin inkişaf mərhələləri. Moskva, 2010.
54. Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə bunun Azər­bay­canın siyasi sisteminin inki­şafında rolu. Ankara, 2010.
55. Naxçıvan Muxtar Respub­lika­sında müalicəvi suların turizm baxımından qiymətləndirilməsi. «Turizm və rekreasiya: problemlər və pers­pektivlər»  III respublika elmi-praktiki kon­fran­sının materialları. Bakı, 2010.
56. Stratifikasiya təlimi .Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. “Qeyrət”, Naxcıvan, 2010.
57. Müasir şəraitdə sahibkarlıq fəaliyyətinin bazar iqtisadiyyatının formalaşmasında rolu.(elmi praktiki konfransın materialları). Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi ,Naxçıvan, 2011.
58. Bazar münasibətləri şəraitində sosial inkişafın tronsfarmasiyası məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. “Qeyrət”,№1 (37),Naxçıvan, 2011.
59. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında turizmin yeri və rolu. (beynəlxalq konfrans materialları).Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika. Lənkəran , 2011.
60. Heydər Əliyev Azərbaycanda turizmin dövlət tənzimlənməsi konsepsiyasının yaradıcısıdır.Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan, 2012.
61. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətimizin sosial siyasəti.Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş III beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2012.
62. Heydər Əliyevin dövlətçilik konsepsiyasının müasir dövlət idarəçiliyinin formalaşmasına təsiri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası 2012 №1 (45), Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2012 .
63. Qloballaşma şəraitində mədəniyyət və turizm məsələləri. Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf. Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları,Bakı,2012.
64. Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlətçilik məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası 2013 №2 (53). Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2013.
65. Cəmiyyətin sosial strukturunda orta təbəqənin formalaşması məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası 2014 №2 (58). Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2014.
66. Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun turizmin inkişafında rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası 2014 №9 (65). Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2014(məqalə)
67. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşması. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 07 may 2014 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Məktəb”nəşriyyatı. Naxçıvan ,2014.
68. Heydər Əliyev sosial siyasətin Azərbaycan modelinin yaradıcısıdır. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 05 may 2015 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Məktəb”nəşriyyatı. Naxçıvan, 2015.
69. Turizmin inkişafı dövlətin iqtisadi strategiyasının prioritetlərindəndir. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri cild 11, № 3, Naxçıvan, 2015.
70. Etnik-mədəni müxtəlifliyin turizmin inkişafında rolu. Azərbaycanda multikulturalizm yaşam tərzidir mövzusunda respublika konfransının materialları 21-22 may, Bakı, 2016.
71. Cəmiyyətin sosial strukturunda etnik-mədəni müxtəlifliyin rolu. Multikulturalizm konsepsiyasının sosial-fəlsəfi və mədəni əsasları mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransının materialları 09 dekabr 2016, Bakı ,2016.
72. Müasir Azərbaycan dövləti ümummilli liderin yaratdığı ən böyük əsərdir.(tezis).Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransının materialları 10 may 2016, NMİ, Naxçıvan, 2016.
73. Multikulturalizm fənnin tədrisinə dair bəzi mülahizələr. NMİ  “Xəbərlər”i cild 12, № 3, Naxçıvan, 2016.
74. Cəmiyyətin sosial-siyasi inkişafında multikultural dəyərlərin yeri və rolu. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i ictimai elmlər seriyası, № 5(79) , NDU “Qeyrət”nəş,2016.