Hacıyeva Salatın Bəyalı qızı

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru

salatın135.@mail.ru

1972–ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1990 cı ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olub. 1995–ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin kimya əlavə biologiya ixtisası üzrə tam kursunu    bitirib.

2001-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqogika və psixologiya kafedrasının baş müəllimidir. 2007- ci ildə dissertasiya müdafiə edərək Psixologiya uzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır. 2014-cü ildən  Pedaqogika və psixologiya kafedrasının dosentidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. “Motivasiyanın psixologiyası”. Bakı, Elm-təhsil nəşriyyatı, 2014 (dərs vəsaiti)
 2. Şeyx – Sənan faciəsində sevgi-nifrət probleminin psixoloji təhlili,Azərbaycan müəllimi qəzeti, 18 dekabr, 1997
 3. Ailədə qız tərbiyəsi psixologiyasının formalaşmasında atalar sözü və zərbi-məsəllərin yeri.Ali məktəblərarası  elmi konfrans materialları,Bakı, 1998, s.119-122
 4. Kiçik yaşlı qızların ailədə tərbiyəsi məsələləri.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri,№ 5,Bakı 2001,s.132-133
 5. Azərbaycan ailəsinin xüsusiyyətləri və qızların sosial inkişaf şəraiti,Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №2,2005,s.86-88
 6. Kiçik yaşlı qızların tərbiyəsində etnopsixoloji amillərin rolu.Təbriz,”Körpü” jurnalı,may,2005, №48 s. 33-34
 7. Qızların qadın keyfiyyətlərinə yiyələnmələrində ailə ənənələrinin rolu.Azərbaycan Dövlət Pedqoji Universitetinin Xəbərləri, № 2,Bakı,,2005, s.597-600
 8. Etnik mədəmiyyət” anlayışı və qızların tərbiyəsi.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №3, Naxçıvan, 2005,s.91-94
 9. Yeniyetməlik dövründə qızların etnopsixoloji xüsusiyyətlərlə tərbiyəsi. “Dil və ədəbiyyat”, 6(48),Bakı 2005, s.169-172
 10. Ailədə qızların yaşlılarla qarşılıqlı münasibətlərinin bəzi psixoloji cəhətləri. “Psixologiya” jurnalı, BDU, “Təhsil” nəşriyyatı, № 4, 2005, s.149-152
 11. Qızların oğlanlarla dostluğuna valideyn münasibəti. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri, №5, Bakı, ADPU, 2005, s.457-460
 12. Ata nüfuzunun qızların etnopsixoloji əsasda tərbiyəsində rolu.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №4, Naxçıvan,2005, s.97-100
 13. Qızların oğlanlarla ünsiyyətinin bəzi etnopsixoloji məsələləri.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri.№ 2,Bakı, ADPU, 2006,s. 417- 420
 14. Azərbaycan ailəsinin sabit etnik xüsusiyyətləri. BDU, “Psixologiya” jurnalı, №3, Bakı,2006,s.82-85
 15. Ailədə ata nüfuzu və qız tərbiyəsində onun rolu.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №4. Naxçıvan,2009,s.20-23
 16. Eksperimental psixologiyanın meydana gəlməsi və inkişaf mərhələləri. “Pedaqoji kadr hazırlığı: problemlər, vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq simpozium materialları, 2009.
 17. Eksperimental psixologiyanın metodlar sistemi.Metodik vəsait. Bakı,2010
 18. Psixoanaliz və din.NMİ,Naxçıvan 2011, s.39-43
 19. Çalışan qadınların əsas problemləri.NDU,2011, s
 20. Psixi sağlamlıq və ona təsir edən amillər.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri,№ 3. 2012,
 21. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda düşünmə bacarığının inkişafı. “Ümumi orta təhsilin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans materialı, Naxçıvan, 24 noyabr 2012, s.211-212
 22. Öyrənmə və motivasiya”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  pedaqogika və psixologiya kafedrası 10 ildə.  ADPU nun mətbəəsi,  Bakı, 2013
 23. “Məktəblilərdə təlim  motivasiyasının yüksəldilməsi yolları”.  “Təhsil kurikulumları: nəzəri problemləri” mövzusunda Respublika konfransı. NMİ 2014
 24. “Təlim prosesində İKT-dən istifadənin psixoloji əsasları”. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna  həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (03 may 2014) “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan,  2014
 25. “M.N.Tusi yaradıcılığında psixoloji ideyalar”. “Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi” beynəlxalq  konfrans materialları. “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2015
 26. “Qrafologiyanın qısa inkişaf tarixi”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri №4, “Məktəb” nəşriyyatı. Naxçıvan, 2015
 27. “Psixologiyada şəxsiyyətin sosiallaşması problemi”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri №1. “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2015
 28. “Sağlamlıq imkanları məhdud insanların cəmiyyətdə qarşılaşdıqları əsas çətinliklər”. “Ümumi orta təhsilin müasir problemləri”  mövzusunda Beynəlxalq  Elmi Konfrans materialı. Naxçıvan 2016