Fəxriyyə İbrahim qızı Cəfərova

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

 

1971-ci ildə Naxçıvan şəhərində doğulub. Naxçıvan Dövlət Universitetini bitirib. 2002-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda çalışır. “Dillər və ədəbiyyat” kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

 

Kitab və proqramlar

 1. Dastan qəhrəmanı: problem və gerçəklik. Bakı: Nurlan, 2009.(kitab)
 2. Söz karvanı. Naxçıvan: Qeyrət, 2007.(kitab)
 3. .”Şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafı” Proqram.2010
 4. 4. “İfadəli oxu” Proqram.2010.

 

Dərc edilmiş məqalələrin siyahısı

 1. Naxçıvan ədəbi mühiti. NMİ. Xəbərlər 2004.
 2. .«Kitabi Dədə Qorqud» dastanında Beyrək obrazı haqqında düşüncələr NMİ Xəbərləri, 2005, N2.
 3. .Azərbaycan məhəbbət dastanları qəhrəmanlarının müqayisəli təhlili NMİ Xə­bər­­­ləri, 2006.
 4. “Kitabi-Dədə Qorqud”da mərasim motivləri. NMİ.2006.
 5. Məhəbbət dastanlarında baş qəhrəmanın sınağı AMEA Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar, 2007.
 6. Qəhrəmanın ideya mübarizəsi motivləri // AMEA Folklor İnstitutu Elmi axtarışlar,
 7. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında qəhrəmanın əxlaqi keyfiy­yət­ləri Azər­bay­can şifahi  xalq  ədəbiyyatına  dair  tədqiqlər.  XXV    2007.
 8. Dastan qəhrəmanının fiziki kamilliyi «Dədə Qorqud» Elmi-ədəbi toplu, 2008.
 9. Azərbaycan məhəbbət dastanlarında qəhrəmanın haqq aşiqliyi NDU-nun Elmi Xəbərləri, 2008.
 10. .Azərbaycan məhəbbət dastanlarında gənclərin mənəvi-əxlaqi cəhətdən saf­laş­ma­sında eşqin rolu Gürcüstan Respublikası, «Qarapa-paqlar» jurnalı, 2008, №8
 11. Dastanlarda “əbədi həyat uğrunda mübarizə”.NMİ, 2009.
 12. Azərbaycan məhəbbət dastanlarında almadan doğuluş motivləri Kültür Evreni. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,
 13. Naxçıvandan toplanmış dastanlar və onların poetik xüsusiyyətləri. “Yol” dərgisi. Ankara. 2009.
 14. Dastanlarda su və ağacla bağlı mifik görüşlər. Kültür Evreni. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,  Türkiyə.2010.
 15. Əli Səbrinin ”Qaraçılar” hekayəsi. ADPU. Xəbərlər 2011.
 16. Əli Səbrinin “Balaca və Xallı” povestinin uşaq ədəbiyyatında rolu.ADPU. Xəbərlər.
 17. Dastanlarda dağa inam motivlərinin şərhi.NMİ. Xəbərlər.2011.
 18. Məhəbbət dastanlarında haqq aşiqliyi. AMEANaxçıvan Bölməsi. Axtarışlar. 2011.
 19. “Kitabi –Dədə Qorqud” dastanı tədrisində mübarizə motivlərinin şərhi. NMİ, 2012.
 20. Balasaqulunun “Qutatqu-bilik”əsərində ağıl və elmin təbliği məsələləri. AMEA Nax. Bölməsi. Elmi axtarışlar, 2012
 21. Azərbaycan dastanlarında «möcüzəli doğuluş motivləri»/ Azər­bay­can Respublikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Müa­sir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə pro­sesində tətbiqi (Elmi praktik konfransın materialları), 2005.
 22. Dədə Qorqud və Aşıq Cünun obrazları haqqında. »/ Azər­bay­can Respublikası Təhsil Nazirliyi, Mİ. Müa­sir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə pro­sesində tətbiqi (Elmi praktik konfransın materialları), 2006.
 23. Məhəbbət dastanlarında qəhrəmanın sınağa çəkilməsi motivləri / Azər­­baycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Müəllimlər İns­ti­tutu, Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi (Elmi praktik konfransın materialları),
 24. Məhəbbət dastanlarında qəhrəmanın mənəvi dünyası Azər­bay­can MEA Naxçıvan bölməsi, A.A. Bakıxanov adına Tarix İnsti­tu­tu, Naxçıvan Dövlət Uni­ver­si­te­ti. Naxçıvan bu gün: islahatlar, pers­pektivlər (5-6 oktyabr 2007-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziu­mun materialları),
 25. Dədə Qorqudun kimliyi haqqında.NMİ. Azər­bay­can Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Müa­sir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə pro­sesində tətbiqi (Elmi praktik konfransın materialları), 2009.
 26. Destanlarda Dağ kultu. Nizamiden Yunis Emreye, Kemal Atatürkten Haydar Aliyeve uzanan sevgi ve barış yolu sempozyumu bildirileri. Ankara. 2010.
 27. Uşaq ədəbiyyatının tədrisində Əli Səbri hekayələrinin rolu. NMİ. »/ Azər­bay­can Respublikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Müa­sir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə pro­sesində tətbiqi (Elmi praktik konfransın materialları), 2011.
 28. Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı. »/ Azər­bay­can Respublikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Müa­sir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə pro­sesində tətbiqi (Elmi praktik konfransın materialları), 2012
 29. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının tədrisində mübarizə motivlərinin şərhi.NMİ, 2012
 30. Balasaqunlunun “Qutadqu-bilik” əsərində ağıl və elmin təbliği məsələləri. AMEA-nın Naxçıvan bolməsi, Elmi axtarışlar, 2012
 31. Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı (tezis). NMİ, 2012
 32. Ədəbiyyatımızın hamisi. AMEA-nın Naxçıvan bolməsi, Elmi axtarışlar, 2013
 33. Cavid şəxsiyyətinə Heydər Əliyev qayğısı. Heydər əliyev ideya-nəzəri irsində insan amili. Elmi-praktik konfransın materialları. AMİ, 2013
 34. Naxçıvanın görkəmli yetirmələri. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan, 2013
 35. “Qurbani” dastanında qəhrəmanın mənəvi dünyası. AMEA-nın Naxçıvan bolməsi, Elmi axtarışlar, 2014
 36. Şahtaxtlının XX əsr yaradıcılığında tərcümə məsələləri. SU, 2014
 37. Heydər Əliyev və dil siyasəti. NMİ, 2014
 38. Azərbaycan dilindən praktik məşğələ. 2014
 39. Heydər Əliyev və Naxçıvan ədəbi mühiti. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq konfransın materialları. BSU, 2015
 40. Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti müharibə illərində. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.BSU, 2015
 41. Heydər Əliyevin fəaliyyətində dil amili. NMİ, 2015
 42. T.Sidqinin yaradıcılığında maarifçilik ideyalarının təbliği. AMEA, 2015
 43. Naxçıvanın görkəmli mədəniyyət və ədəbiyyat xadimləri.Qafqaz tarixinin aktual məsələləri beynəlxalq konfrans, GDU, 2015
 44. .”Kitabi-Dədə Qorqud” rus tədqiqatçılarının gözü ilə.Literatura və konteksti kulturi,Kiev-2016
 45. “Heydər Əliyev və Naxçıvanda muzey işi”. Slavyan Universiteti,2016
 46. Hüseyn Cavidə Heydər Əliyev baxışı.Slavyan Universiteti,2016
 47. “Heydər Əliyev və nitq mədəniyyəti”. NMİ,tezis,2016
 48. Sintaksisin tədrisində “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından istifadə.NMİ-nin xəbərləri,2017
 49. Ana dilimizin inkişafı və Heydər Əliyevin dil siyasəti.Tezis, NMİ, 2017
 50. Qurbaninin dil-üslub xüsusiyyətləri.Slavyan Universiteti, Bakı, 2017