Elşad Vəliqulu oğlu Ağayev

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru ,dosent

e-mail: agayev.elshad@gmail.com 

1956-cı  il mayın 3  də Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa  rayonunun, Gülüstan kəndində anadan olub. 1963-1973–cü           illərdə Culfa şəhər orta məktəbində təhsil alıb. 1977-1982– ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat            fakultəsində riyaziyyat ixtisasını bitirmişdir.

1988-1991–ci illərdə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Diferensial tənliklər ixtisasi üzrə aspiranturasını oxuyub bitirmişdir.

1991-ci ildə MDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin ixtisaslaşmış elmi şurasında 01.01.02-Diferensial tənliklər ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

Elmi işləri 2  ci tərtib qeyri  xətti elliptiktip tənliklər üçün bircins Dirixle mə-sələsinin həllinin baxılan tənliyin qeyri  xəttiliyindən və oblastın həndəsi yerindən asılı olaraq tədqiqinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat sahəsi ikinci tərtib qeyri- xətti elliptik tip tənliklərin keyfiyyət nəzəriyyəsidir.

E.V.Ağayev öz tədqiqat işlərində yarım- xətti və kvazi-xətti elliptik tip tənliklərin həllərinin müxtəlif oblastlarda , o cümlədən , silindir tipli və konus tipli oblastlarda  perforirə olunmuş oblastlarda , kürə təbəqəsində böyümə sürəti tənliyin və oblastın parametrlərindən asılı olaraq tapmışdır.

E.V.Ağayev qeyri-xətti elliptik tip tənliklər üçün “maxsimum prinsipi” və “böyümə haqqında lemma”nın yeni formasını çıxarmış və tədqiqat işlərində onlardan köməkçi riyazi aparat kimi istifadə etmişdir.

E.V.Ağayevin elmi – tədqiqat işlərində alınmış nəticələr riyazi fizikanın    bir sıra nəzəri məsələlərinin həllində, həmçinin mexanikanın bəzi məsələlərinin tədqiqində , o cümlədən məsaməli mühitin xassələrinin öyrənilməsində tətbiq  oluna bilər.

E.V.Ağayev 1983-1984- cü illər Azərbaycan EA Kosmik Tədqiqatlar İnistitutunun Naxçıvan filalında mühəndis vəzifəsində çalişmışdır. 1984-1988 – ci illərdə Naxçivan Dövlət Pedaqoji İnistitutunun “ Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi” kafedrasında baş laborant işləmişdir..

1988-ci il fevral ayından M.İ.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin ”Diferensial tənliklər “ kafedrasında stajor- tədqiqatçi vəzifəsində çalışmışdır.

1988-1991-ci illər MDU-nun “Diferensial tənliklər “ ixtisası  üzrə aspiranturasını oxumuşdur. 1992-ci ilin yanvar ayından NDU-nun ”Ümumi riyaziyyat“ kafededrasinda əvvəl müəllim, sonra baş müəllim, 1996-cı ildən “ Riyazi analiz “ kafedrasında dosent əvəzi,1997-ci ildən isə həmin kafedrada dosent vəzifəsində çalışır.

E.V.Ağayev 2006-2017 cı iliər NDU-nun “ Riyazi analiz “ kafedrasına  rəhbərlik etmişdir. 2018ci ildən NMİ nun   Ali riyaziyyat və İnformatika kafedrasına rəhbərlik edir. E.V.Ağayev 54 elmı əsərin, o cümlədən 3 metodik vəsaitin müəllifidir.

 

                                 Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Sıxılmış müntəzəm sanki dövrü funksiyaların Furye sırasının bəzi mütləq yığılma əlamətləri. Pedaqoji inistitutlarda fənlərin tədrisinin yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi məsələləri üzrə elmi metodik konfransın materialları, Naxçıvan,1988.
 2. О свойствах решений некоторых квазилиней-ных эллиптических не-равнств. Тезисы док всесоюзной конференции.Ашxabad,1990.
 3. О поведении решении полулинейного эллипти-ческого уравнения второго порядка в неограниченной области. ВестникМГУ,Математика.Механика. 1991. № 4.
 4. Оповедении решении полулинейных эллипти-ческих уравнений в не ограниченных областях. Деп.В.Винити 13.05.91.г.№ 1930-В 91 г.Мос
 5. Difernsial tənliklərdən çalışmalar.I hissə. Metodik vəsait.Bakı,1992.
 6. Sen-Venan prinsipinin analoqu. Naxçıvan ETİTM.1995 №1
 7. Kiçik əmsallı qeyri məhdud olan 2- ci tərtib xətti elliptik tənlik üçün mövcud olmayan çoxluq. Ali pedaqoji məktəblərdə təbiət və dəqiq elmlərin tədqiq və tədrisinə dair II Respublika elmi konfransının materialları.Bakı,1997
 8. .Bir kvazi elliptik tənlik üçün Fraqmen – Lindelyof tipli teorem.Q.T. Əhmədovun 80 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialla-rı,BDU,1998.
 9. Riyazi -fizikanın üsulları. Metodik vəsait,Bakı 1999
 10. Bir qeyrixətti elliptik tənlik üçün FraqmenLindelyof tipliteorem.NDU,El-mi əsərlər, №3,Naxçıvan 1999
 11. О поведении решений полулинейных эллипти-чеcких уравнений в не-ограниченных областях. NDU, müasir riyaziyyat və təbiət-şünaslığın problemləri,Naxçıvan 2001
 12. Diferensial tənliklər. Metodik vəsait,Bakı -2001
 13. Divergent şəkildə bir ellip-tik tənliyin ümumiləşmiş həllinin qeyri-məhdud oblastda varlıq və yeganəliyi məsələsi.NDU,Elmi əsərlər, №10,Naxçıvan 2003
 14. О качественных свойст-вах решений одного не-линейного эллиптичес-кого уравнения в дивер-гентной форме 1- ci Beynəlxalq elmi konfransın materialları, SDU, NRFTM-2003
 15. О несушественных мно-жествах для линейных эллиптических уравне-ний 2-го порядка с неог-раниченными младшими коэффицентами AMEA – nın riyaziyyat və mexanika üzrə 10-cu Beynəlxalq konfransının tezisləri,Bakı 2004
 16. О скорости роста реше-ний одного нелинейного эллиптического уравне-ния в перфорированной области AMEA – nın riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransının tezisləri,Bakı 2005
 17. Bir elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsi AMEA – nın 60 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər mövzusunda keçirilmiş elmi konfransın materialları.Bakı, “ Nurlan “ 2005.
 18. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin konus tipli oblastda xassələri. NDU, Xəbərlər, №2,(20), Naxçıvan, 2003
 19. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin silindir tipli oblastda xassələri.AMEA –nın Naxçıvan Bılməsinin Xəbərləri,Təbiət elmləri seriyası 2006,
 20. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в облас-ти типа цилиндра. Akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubleyinə həs olunmuş elmi konfransın tezisləri,Bakı 2007
 21. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin perforirə olunmuş oblastda böyümə sürəti.Riyaziyyat,mexanika və informati-kanın müasir problemləri. beynəl-xalq simpoziumun tezisləri.Naxçıvan 2007
 22. О свойствах решений некоторых эллиптичес-ких неравенсть.AMEA –nın riyaziyyat və mexanika üzrə XII Beynəlxalq konfransın tezisləri,Bakı 2007
 23. Hissə – hissə bircins cisim modeli əsasında xüsusi əyri laylı kompozit material-larda gərginlik deforma-siya vəziyyəti.NMİ, 2007, Xəbərlər 3 (11)
 24. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsi.Riyaziyyat,fizika və mexanika elmləri üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri,Naxçıvan 2008
 25. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələ-si.Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim – tərbiyyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransınmaterialları.NMİ,2008
 26. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в неограниченной области.AMEA Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri,Bakı 2009,
 27. Dirak funksiyasının tətbiqi ilə n tərtibli sabit əmsallı xətti diferensial tənliklərin fundamental həllinin qurulması NMİ, Xəbərlər,2009 № 2 (18),
 28. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в облас-ти типа конуса.Beynəlxalq astronomiya ilinə həsr olunmuş astranomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq kon-fransın materialları.Naxçıvan 2009,
 29. О качественных свойст вах решений одного нелинейногоэллиптичес-кого уравнения 2-го порядка BDU – nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri.Bakı 2009.
 30. Ali məktəblərin bakalavr pilləsində “ riyaziyyat “ , “ Fizika “ ixtisasları üzrə seçmə fənnlərin proqramları Naxçıvan – 2009
 31. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в не-ограниченной области.NDU , Elmi əsərlər, 2009 № 3 (28),
 32. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin silindir tipli oblastda böyümə sürəti. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tər-biyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 05 may 2010 NMİ
 33. On GROWTHRA-TE OF SOLUTION OF SEKOND NONLINEAR ELLIPTIK EQUATION IN UNBO-UNDED DOMAIN. The third International Conference “Problems of Cubernics and Infor-matics “September 6-8 2010, Baku, Azerbaijan.  Sektion-4 “Applied Stochastik Analysis “
 34. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в пер-форированной области NDU , Elmi əsərlər № 1 (35) 2011
 35. Достаточные условия не-существенности гранич-ного множества. Akademik Z.İ.Xəlilovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları.Bakı 2011
 36. Bir qeyri -xətti elliptik tənlik üçün Fraqmen- Lindelyof tipli teorem.Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tər-biyə prosesində tətbiqi mövzu-suna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 06 may 2011
 37. ON NONLINEAR ELLIPTIC SECOND ORDER EQUATIONS SOLUTION BEHAVIOUR IN UNBOUNDED DOMAIN AMEA Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri,Bakı 2012
 38. ON THEOREM OF FRAQMEN-LINDELYOFF TYPE FOR ONE NONLINEAR ELLIPTIC EQUATION NDU , Elmi əsərlər № 1 (43) 2012
 39. Характер поведения решения для некоторых эллиптических уравне-ний.Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tər-biyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 04 may 2012
 40. Bir qeyri- xətti elliptik  tip tənlik üçün konus tipli oblastda fraqmen -lindelyof  tipli teorem.Elmi əsərlər № 1 (51) 2013.(Ağayev E, Əliyev S)
 41. Bir qeyri- xətti elliptik  tip tənlik üçün silindr  tipli oblastda  dirixle məsələsi.Heydər Əliyev – 90 Respublika konfransının  materialları.03.05.13  (Ağayev E, Əliyev S)
 42. Kompozit materiallarda aparıcı laylardan birinin əyilməsinin  gərginlik paylanmasına təsiri.Akademik Azad Mirzəcanzadənin 85 – illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları.Bakı 21-22 noyabr 2013,S.Əliyev
 43. ONE APPLIKATION OF DIRAC FUNKTION TO THEORY OF DIFFERENTIAL FUNCTIONS Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın  tezisləri.Aliyev S
 44. Bir qeyri-xətti 2-ci tərtib elliptik tip tənlik üçün Konus tipli oblastda Dirixle məsələsi.NDU , Elmi əsərlər № 3 (569 2014
 45. Bir qeyri-xətti 2- ci tərtib elliptik tip tənlik üçün Dirixle məsələsi.AMEA –nın riyaziyyat və mexanika İnstitunun 55 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq konfransın materialları ,Bakı 2014.S.Əliyev
 46. Некоторые свойства по-ложительных решениий нелинейных эллиптичес-ких уравнений 2 – го порядка.Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş Elmi-praktik konfransın materialları. NMİ-20 Cахиб Алиев
 47. Bir qeyri–xətti 2–ci tərtib elliptik tip tənliyin klassik həllinin konus tipli oblastda böyümə sürəti NDU Elmi əsərlər 2014 № 7 (63) S Əliyev,A Əfəndiyeva
 48. Bəzi kompozit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyəti.NDU Elmi əsərlər. Fizika riyaziyyat və Texnika elmləri seriyası. №9(65),2015.Sahib Əliyev,Səfa Əliyev,Elşən Məmmədov
 49. On Nonlinenar elliptik sekond order equations solution benaviour in unbounded domain.NDU Elmi əsərlər. Fizika riyaziyyat və Texnika elmləri seriyası. № 9(65),2015. Aliyev Sahib,Aliyev Sefa
 50. Dirak funksiyasının tətbiqi ilə kəsilən funksiyaların törəmələrinin tapılması.Müasir təlim metodları ve yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş respublika konfransinin materialları.05 may 2015.Sahib Əliyev,Səfa Əliyev
 51. Sabit əmsallı xətti diferensial tənliklərin fundamental həllinin qurulması. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyalarin təlim tərbiyyə prosesində tətbiqi  mövzusuna  həsr  edilmiş elmi praktik   konfransın materialları.10 may.2016,NMİ-2016.
 52. Eynifəzalı hal üçün kompazit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyətinin tədqiqi. NDU, Elmi əsərlər,Fizika, riyaziyyat və texnika   elmləri seriyası, № 4/81.2016
 53. Çəki funksiyasına nəzərən ortonormal çoxhədlilər sisteminin mövcudluq və yeganəlik şərti NDU, Elmi əsərlər, Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, № 4/85.2017
 54. Çəki funksiyalarına nəzərən ortonormal Lejandr çoxhədlilər sisteminin qurulması.NMİ,H Əliyev 94.Müasir təlim metodları və yeni Pedaqoji Texnologiyaların təlim–tərbiyyə prosesində tərtibi mövzusuna həsr edilmiş elm-pratik konfransın materialları (05 may 2017 )