Novruzov Azad Sevindik oğlu

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru

E- mail:  azad.novruzov.65@mail.ru

 

1965-ci il 01 iyun tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq kəndində anadan olmuşdur.

1982-1989 cu illərdə Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Fizika-Riyaziyyat fakultəsində təhsil almışdır.

1983-1985-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

1989-cu ildən etibarən ixtisası üzrə əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1995-ci ildən 2018 –ci ilədək Naxçıvan Dövlət Universitetinin Riyaziyyat kafedrasında baş laborant, müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.

2004-2018-ci illərdə Naxcıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqoji fakultəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır.

2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “Ali pedaqoji məktəblərin “Riyazi analiz” kursu ilə orta məktəbin “Cəbr və analizinin başlanğıcı” kursu arasında qarşılıqlı əlaqənin  elmi-metodiki əsasları” mövzusunda-13.00.02   fəlsəfə doktorluq dissertasiyası  müdafiə etmişdir.

2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasitasiya Komissiyasından  riyaziyyat və informatika kafedrası üzrə dosentlik elmi adı almışdır.

2015-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar müəllim”i fəxri adına layiq görülmüşdür.

56 elmi məqalə, tezis,proqram və metodik vəsaitin müəllifidir.

 

Dərc olunan elmi əsərləri:

 1. İbtidai məktəb riyaziyyat kursunda həndəsə elementlərinin öyrədilməsi metodikası.(Metodik vəsait) Bakı, ADPU, 1995.
 2. Anlalitik həndəsə elementlərinə aid çalışmalar. (Metodik vəsait) Bakı, ADPU, 1996.
 3. Riyazi analiz elementlərinin tədrisində şagirdlərin rast gəldikləri çətinliklər və  onların aradan qaldırılması yolları // Pedaqoji tədqiqatlar (elmi məqalələr məcmuəsi) I  buraxılış Bakı, 1991.
 4. Nəzəri biliklərin inkişafında məsələ həllinin rolu. (Metodik vəsait) Bakı, ADPU, 1997
 5. Çəki funksiyasına görə ortonormal çoxhədlilər sisteminin qurulması // Ali pedaqoji məktəblərdə təbiət və dəqiq elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II buraxılış Respublika elmi konfaransının tezisləri,  Bakı, APU,1997.
 6. Ali pedaqoji məktəblərdə riyazi analizdən məşğələ dərslərinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında / Aspirant və gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi konfransının materialları, II buraxılış, Bakı,1998
 7. Fənlərarası əlaqələrin reallaşdırılması prosesində tələbələrin ümumi inkişafının təmin edilməsi // NDU, Elmi əsəsrlər seriyası №6, “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan 1999.
 8. Riyazi analizdən praktik məşğələlərin orta məktəbin planimetriya kursu ilə əlaqəli tədrisi haqqında / Bakı,APQS  Azərbaycan məktəbi XXI əsrin astanasında problemlər, prespektivlər mövzusunda Respublika ali  məktəblər arası elmi praktik konfransı, Tezislər, Bakı, 1999.
 9. Ali pedaqoji məktəblərdə riyazi analizkursu üzrə praktik məşğələlərin keçirilməsi təcrübəsindən. (Metodiktövsiyyə) Bakı, ADPU, 2000
 10. Riyazi analizdən mühazirə məşğələsi və ona verilən tələblər.//       ADPU, Pedaqoji Universitet xəbərləri, №4, Bakı 2000.
 11. Riyazi analizdən mühazirə və praktikməşğələlərdə fənlərarası əlaqələrin reallaşdırılması. // NDU, Müasir riyaziyyat və təbiətşünaslığın problemləri. Naxçıvan, 2001.
 12. Limit anlayışının tədrisinin pedaqoji- psixoloji məsələləri. // NDU, Elmi əsərlər, №10, Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2003.
 13. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsaslarından məsələvə misallar. I hissə. (Metodikvəsait). “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2003.
 14. Tənliklərin həllindətətbiq olunan çevirmələrin növləri. // Fizika, riyaziyyat və informaika tədrisi (Elmi-nəzəri və metodik məcmuə), Bakı, №3.
 15. O распределение самоуравновешенных напрежений в слоистом композитном материале с частицными искривлениеми в структуре./ Riyaziyyat Mexanika İnstitunun 45 illiynə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə X Beynəlxalq Konfransının tezisləri, Bakı, 2004.
 16. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsaslarından məsələ və misallar, II hissə. (Metodikvəsait). “Məktəb” nəşriyyatı,Naxçıvan, 2004.
 17. Ali pedaqoji məktəblərdə “Riyazi analiz”kursunun tədrisində tələbələrin orta məktəb biliklərindən istifadə edilməsinə dair. // “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilən Elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan,“Məktəb” nəşriyyatı,2004.
 18. Riyazi analizdən mühazirə dərslərində fəaltəlim metodlarının tətbiqi.       // NDU, Xəbərlər №5,“Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2004.
 19. Bərabərsizliklərin həllində şagirdlərin buraxdığı səhvlər və onların aradan qaldırılması yolları. // NMİ, Xəbərlər №1,Naxçıvan 2005.
 20. Riyazi analizdən praktik məşğələlər üçün çalışmaların  seçilməsi prinsipi və onun didaktik əhəmiyyəti. //Azərbaycanda elmi ninkişafı  və regional problemlər, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi,”Nurlan” nəşriyyatı,Bakı, 2005.
 21. Ümumtəhsil məktəblərinin V sinfinin riyaziyyat kursunda cəbrin hazırlıq kursu ilə əlaqədar nəzəri-metodik məsələlər. // Odlar Yurdu Universitetinin elmi-pedaqojixəbərləri, № 14,2005.
 22. Orta məktəb riyaziyyat kursunda münasibət anlayışı və çoxluqların müqayisəsinə dair. // Naxcıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri,№ 4, 2005.
 23. Ekvivalentlik münasibətinin tədrisinə dair. // Naxcıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri,№ 1(5),2006.
 24. Həndəsə məsələləri (çoxüzlülərin səthlərinin hesablanmasına aid məsələ həlli nümunələri. (Metodik vəsait) “Məktəb” nəşriyyatı,Naxcıvan 2006.
 25. Orta məktəb riyaziyyat kursunda “Riyazi analiz” elementlərinin tədirisi zamanı ortaya çıxan problemlər və onların həlli yolları. / Müasir təlim metodları və yeni texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları,NMİ-2006.
 26. Ümumtəhsil məktəblərində çəbr kursunun tədirisinin pedaqoji-psixoloji aspektləri. / “Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir  problemləri” beynəlxalq simpozium. NDU, AMEA Riy. vəMexanika İnstitutu, Naxçıvan 2007.
 27. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatın tədrisi prosesində qarşıda duran əsas vəzifələr. /            Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri Beynəlxalq konfrans,APU,Bakı 2007.
 28. Təbiət elmlərinin və riyazi fənlərin inteqrasiyasında Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan  çəbr kursunun rolu və əhəmiyyəti. / Müasir təlim metodları və yeni texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları,NMİ-2007.
 29. Müasir dövürdə ümumtəhsil məktəblərində cəbr elementlərinin tədrisi vəziyyəti./ “Fizika, riyaziyyat, və texnika elmləri” üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri. NDU,AMEA Riy. və Mexanika İnstitutu, NMİ, AMEA Naxçıvan Bölməsi. Naxçıvan 2008.
 30. X-XI siniflərdə cəbrmaterialının tədrisini nəzəri metodik məsələləri. // Müasir təlim metodları və yeni texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, NMİ-2008.
 31. Şagirdlərin “Cəbr və analizin başlanğıcı” kursunun tədrisinə hazırlıq mərhələsi. // Müasir təlim metodları və yeni texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, NMİ-2009.
 32. Ümumtəhsil məktəblərinin riyaziyyat kursunda parametr daxil olan çalışmaların təsnifatı və onların həlli üsulları / Beynəlxalq astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfrans.NDU,NMİ,AMEA Nax.bölməsi və s. Naxçıvan 2009.
 33. Nöqtədən düz xəttə qədər məsafə // Müasir təlim metodları və yeni texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, NMİ-2010.
 34. Ali məktəbdə məsafəli tədris // NMİ, Xəbərlər Jurnalı №3. 2010 .
 35. Orta məktəb riyaziyyat kursunda “Parametr” anlayışının daxil edilməsi metodikası.  Müasir təlim metodları və yeni texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, NMİ-2011.
 36. Cəbri və transendint tənliklərin parçalanma metodu ilə həlli // NMİ, Xəbərlər Jurnalı, 2012.
 37. Şagirdlərin riyaziyyat dərslərində təfəkkür fəaliyyətinin artırılması imkanları // Ümumi orta təhsilin müasir problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan, 24 noyabr 2012-ci il.
 38. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası.(Dərs vəsaiti), 2013
 39. Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi-məntiq simvollarından istifadə metodikası. // NMİ xəbərlərin xüsusi buraxılışı. 2013
 40. Riyaziyyatın tədrisində müqayisə. // “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları NDU, ARTPİ, NMİ. Naxçıvan 2013
 41. Riyazi analiz kursunda yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin imkan və yolları // NMR 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurikulumları”nəzəri problemlər” NMİ, 2014.
 42. Simmetrik tənliklər sisteminin həlli metodikasına dair / “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları NDU, ARTPİ, NMİ. Naxçıvan 2014.
 43. Bacarıqlı müəllim, istedadlı alim, vətənpərvər ziyalı. // NMİ xəbərlərin xüsusi buraxılışı. 2014.
 44. Riyazi analiz kursunda yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə tədrisinin məqsəd və vəzifələri. // NMİ xəbərlərin xüsusi buraxılışı. 2014.
 45. Riyazi analiz kursunda yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin imkan və yolları // Müasir təlim metodları və yeni texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, NMİ-2014.
 46. VI sinifdə riyaziyyat kurukulumunda fəal təlim metodlarından istifadə / “Təhsil kurukulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları. NMİ, 2015.
 47. Riyaziyyat dərslərində fəndaxili əlaqənin qurulması yolları / Heydər Əliyev 92. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş respublika konfransının materialları. NMİ, 2015.
 48. Riyaziyyat müəllimliyi hazırlığı ilə məşğul olan ali məktəblərdə tədris olunan “Riyazi analiz” kursu ilə orta məktəbin “Cəbr və Analizin başlanğıcı” kursu arasında əlaqə məsələləri //Azərbaycanda təhsil quruculuğunyn prioritetləri. Müasir yanaşmalar. Naxçıvan, 2015
 49. Riyaziyyat dərslərində tənqidi-təfəkkürün inkişafı dayanaqlı biliklərin verilməsinin əsaslarından biridir. / “Təhsil kurukulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları. NMİ, 2016.
 50. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları. Proqram. NDU – nun “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017.
 51. Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası. Proqram. NDU-nun nəşriyyatı, 2017.
 52. “Riyaziyyat dərslərinin real həyatla əlaqələndirilməsi yollarına dair” / Heydər Əliyev-94. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna elmi-praktik konfrans materialları. NMİ 2017.