Aygün Hacı qızı Sultanova

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Aygun-sultanova.@mail.ru

1978-ci ildə Naxçıvan Şəhərində orta məktəbi bitirib.1978-ci ildə Baki Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsin  eksperiment yolu ilə qəbul olunub. 1983-cü ildə Universiteti bitirib. 1983-cü ildə Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunda baş labarant işləyib. 1996-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim, 2002-ci ildə baş müəllim vəzifəsinə təyin edilib.

2004-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda “Zn, CO2, Se2” və cdCa2S4 monokristallarınin optik xassələri və qeyri tarazlıq prossesləri mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

2007-ci ildə NDU-Fizika-Riyaziyyat fakültəsinin “Ümumi və nəzəri fizika” Kafedrasına dosent vəzifəsinə təyin edilib.

 

Dərc olunmuş əsərləri

 1. Полевое гашение экси-тонной фотопроводи-мости в монокристаллах. məqalə. ФТП.Т.24, №10, 1990, Bakı, Казымзаде. А.Г. Ахмедов А.А.Гасанова Ф.А.
 2. Фоточувствителъностъ, зависящая от времени в Сd Са2S4 məqalə ФТП.Т.5, № 4, 1999, “Elm” nəşriyyatı, BakıКеримова Т.Г.Мамедов З.Г.
 3. Индуцированная при-месная фотопроводи-мостъв Сd,Са2,S4 məqalə. ФТП.Т.6, №3, 2000, “Elm” nəşriyyatı, Bakı Керимова, Т.Г.Маме-дов З.Г.
 4. Оптические и фото-электрические свойства монокристаллов, Zn, Cа2, Se4. məqalə. Müasir riyaziyyat və təbiətşü-naslığın problemləri NDU, 2001
 5. Фоточувствительность зависяшая от времени и индуцированная при-месная фотопроводи-мость в Сd Са2S4 məqalə. Муждународной научнотехни-ческой конферации. МЭЭПП-2001, Баку-Сумгаит, 16-18 октября 2001,г., Керимова Т.Г.Мамедов З.Г.
 6. Индуцированная при-месная фотопроводи-мостъ в Сd,Са2,S4 (məqalə) Fizikanın aktual problemləri: II Respublika elmi konfransı. Bakı, 2001, 30-31 октября, Керимова Т.Г.Мамедов З.Г.
 7. Электорнные спектры Zn, Cа2, Se4. (məqalə) Fizikanın aktual problemləri: II Respublika elmi konfransı. Bakı, 2001, 30-31 октября, Керимова Т.Г.Мамедов З.Г.
 8. Получение, оптическое поглощение, фото и термостимулированная проводимость Zn, Cа2, Se4 (məqalə) Известия РАН, Неорганические материалы, 2002т 38 № 10, Москва, Керимова Т.Г.
 9. Thermostimulated con-ductivity in Zn Cа2 Se4 məqalə Fizika, Bakı, cild VIII №1, 2002
 10. Фотоелектрические свойства Zn Cа2 Se4 (tezis) ХVII Международной научно-технической конферация по фотоэлектронике и прибором ночного видения 27-31 мая 2002 г. Москва, Россия тезисы докладов, Керимова Т.Г. Мамедов З.Г. Джафарова Э.А.
 11. Optical propeties of Zn Cа2 Se4 (məqalə) Scientifik-informational Bili-gual Journal. New Technology for 21st Centruy, 2002, Cəfərov. S.A.
 12. Деформационные потенциалы экстремумов зон в Г (000) Zn Cа2 Se4 (məqalə) Турды V Международной конференции «Оптика, оптоэлектроника и технологий (2Т-2003) Ульяновск 23-27 июня 2003, г», Мамедова И.А.Абдуллаев Ф.Н.
 13. Фотоелектрические свойства Zn Cа2 Se4(məqalə). Прикладная физика-2 Москва, 2004, Керимова Т.Г. Мамедов З.Г. Джафарова Э.А.
 14. Zn, Cа2, Se4 monokristalında valent və keçiricilik zonası üçün deforma-siya potensialı (məqalə) Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər. AMEA-60. Bakı, “Nurlan”, 2005.
 15. Излучательная рекомбинация в Zn Cа2 Se4 (məqalə) AMEA-Fizika İnstitutu Beynəlxalq konfrans “Fizika-2005”. Bakı, Elm, 2005. Məqalələr toplusu. Керимова Т.Г.Мамедов З.Г.
 16. Деформационные потенциалы экстремумов зон в Zn Cа2 Se4 tezis.Тезисы докладов третьей Международной конферанции по физике-кристаллов «Кристаллфизика ХХI века» 20-26 ноября 2006 г.Москва, Керимова Т.Г.Абдуллаев Ф.Н.
 17. Оптические поглоще-ние новой модификации Zn, In2, Se4 в области краясобстьвенного поглощения məqalə Fizika, Bakı, cild XIII № 4, 2007, Керимова Т.Г.Асадуллаева С.Г.Мамедова И.А.
 18. Kvant elektronikasının əsasları dərslik. Naxçıvan, 2009
 19. Fizika və coğrafiyanın tədrisinə dair Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər №1 (121), 2010 Cəfərov S.A.
 20. Kompüter texnologiyalarından istifadə etməklə işığın interferensiyası-nın təyin edilməsi metodikası. (məqalə) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər №1 (25), 2011 Qocayev F.R.Cəfərov S.A.
 21. Yarımkeçirici kristal-larda yükdaşıyıcı optik fonon qarşılıqlı təsiri tezisMüasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim – tərbiyə prosesində tətbiqi Elmi praktik konfrans. 04 may 2012 NMİ-2012. Naxçıvan. Qardaşbəyova N.A.
 22. Çoxpilləli təhsil sistemində seçmə fənlərin tədrisi məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər cild: 8, № 2, 2012, Qardaşbəyova N.A.
 23. Dislokasiyanın hərəkət sürətindən asılı olaraq dislokasiyalı kristallarda yaranan elektrik cərəyanın qiymətinin təyin edilməsi (məqalə) Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” 2013, №2 ( 56)
 24. Yarımkeçirici CuFeS2 təbəqələrinin xüsusi elektirik müqavimət-lərinin temperaturdan asılılığının tətbiqi (məqalə) Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” 2014, №7 (63) Qocayeva F.R. Nuriyev M.Ə Tağıyev E.B.
 25. Təhsil sistemində bio-fizikadan laboratoriya məşğələlərinin tədrisi məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər cild: 10 № 1, 2014, Qardaşbəyova N.
 26. Yarımkeçirici CuFeS2 təbəqəsində Yunq modulunun tədqiqiməqalə Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” 2015, №5 (73) Qocayeva F.R. Tağıyev E.B.
 27. Parçalanmış yüklü qıraq doslokasiyaların köməyi ilə A2B6 tipli birləşmələrdə dislokasiyaların tipinin təyini (məqalə). Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” 2016, №8(81) Qardaşbəyova N.A.
 28. Yarımkeişiriclər fizikasının tədrisində bəzi məsələlərin həlli. (məqalə) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər cild:13, №1, 2017, Qardaşbəyova N.A.
 29. “Fizikadan məsələ həllinin metodikası” Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər cild: 14 N2. 2018.
 30. “Tibbi və bioloji fizika kursunun tədrisi metodikasının yeniləşdirilməsi üzrə işin qurulması” Naxçıvan Dövlət Universiteti. Qeyrət – 2018
 31. “Orta məktəbdə fizikanın tədrisində fəal – interaktiv təlim metodları Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perespektivlər mövzusunda” Respublika elmi – praktik konfransının materialları”. Naxçıvan 2019.
 1. “Ümümtəhsil məktəblərində fizika təlimi: reallıqlar və perspektivlər” “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər respublika elmi-praktik konfransı”nın materialları. NMİ, 21may 2021-ci il. Naxçıvan, “Məktəb nəşriyyatı”
 2. Nailə Qardaşbəyova, “Fiziki nəzəriyyənin fizika elmində və məktəb fizika kursunda yeri”, “Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Elmi əsərlər” №1 2021.