Arzu Ramiz qızı Səfərova

 

Səfərova Arzu Ramiz qızı 27 avqust 1978-ci ildə Culfa rayon Xanağa kəndində anadan olub. 1985-ci ildə Xanağa kənd orta məktəbinin I sinifinə daxil olub, 1995-ci ildə orta məktəbi bitirib.

1995-ci ildə NDU-nun Fizika-riyaziyyat fakültəsinin “Riyaziyyat” ixtisasına daxil olub. 1999-cu ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1999-cu ildə NDU-nun magistratura pilləsinin “Diferensial həndəsə” ixtisasına daxil olub. 2001-ci ildə tam kursu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2014-cü ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” kafedrasında çalışır. 2017-ci ildə  həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir.

06 aprel 2018-ci il tarixdə AMEA-nin Riyaziyyat və Texnologiya İnstitutunda “Cırlaşmaya malik ikiqat eksponenet sistemlərinin bazisliyi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Səfərova A.R., Vəliyev S.Q. Cırlaşan eksponent sistemlərin bazisliyi üçün zəruri şərtlər, AMEA Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər, təbiət və texnika elmlər seriyası, №4, 2009, səh. 207-214
 2. Критерии полноты системы экспонент с вырождаю-щимися коэффициентами, Proc. of international conferen-ce on astronomy, physics and mathematics devoted to International Astronomy Year, Nakhchivan, 2009, pp.46-47
 3. On basicity of a system of exponents with degenerating coefficients, TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics, vol., No 2, 2010, pp.257-263
 4. On completeness of a system of exponents with degenerate coefficients, of  IMM of NAS of Azerbaijan, vol. XXXII, 2010, pp.203-208
 5. О полноте системы экспонент с вырождающимися коэффициентами, Спектральная теория и ее приложенияТезисы межд. конф. посвящ. 80л. акад. Ф.Г.Максудова, ИММ
 6. Basicity of Systems of Sines with Linear Phase in Weighted Sobolev Spaces, International Journal of Engineering Mathematics, vol. 2013, Article ID 612472, 4 pages, 2013. doi:10.1155/2013/612472.
 7. Frames from cosines with degenerate сoefficients, International Conference on Actual Problems of Mathematics and Informatics, dedicated to the 90th Anniversary of Heydar Aliyev and organized by the Azerbaijan Mathematical Society, will be held on 29-31 May, 2013, in Baku
 8. Çəkili Hardi fəzalarında bircins Riman sərhəd məsələsinin ümumi həlli, Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər, 2013, №1 (51), 39-42
 9. Riemann boundary value problems in weighted Hardy spaces, On Actual Problem of Mathematics and Mechanics, International conference devoted to the 55-th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics, May 15-16, 2014, Baku, Azerbaijan, pp.319-320
 10. Bases of the perturbed system of exponents in weighted Lebesgue space with a general weight, 7-th International Conference on “Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications”, MADEA -7, September 08-13, 2015, pp.146, Baku, Azerbaijan
 11. Bases of the perturbed system of exponents in weighted Lebesgue space with a general weight, International workshop on Non-harmonic analysis and Differential operators, Baku, Azerbaijan, 2016, pp.61-62