Adil Qənbər oğlu Məmmədov

Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

e-mail: yashasanov@mail.ru

03.09.1945-ci ildə Naxçıvan rayonunun Nehrəm kəndində anadan olub.

1952 – 1963 – cü illərdə Nehrəm kənd 11 – illik məktəbini medalla bitirib.

1963 – 1969 – cu illərdə Azərbaycan Tibb İnstitutu müalicə-profilaktika fakültəsində təhsil almışdır.

1973 – 1978 – ci illərdə Xarkovda, 1987 – ci ildə İrəvanda, 1989 – 1992 – ci illərdə isə Bakıda ixtisasartırma kursları keçmişdir.

1969 – cu ildən Naxçıvan MSSR MTE bürosunda şəhər eksperti, 1973 – cü ildən Naxçıvan MR Xəstəxanasında həkim – travmatoloq, 1995 – 2010 – cu illərdə Naxçıvan MR Cərrahiyyə Mərkəzinin rəhbəri işləmişdir.

1989 – 1993 – cü illərdə Bakı ETTOİ – nun qiyabi aspirantı, 1993 – cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

1970 – ci ildən Naxçıvan Tibb Məktəbi, NDU, NÖU və NMİ – da  müxtəlif tibb fənnlərindən dərs demişdir. “Azərbaycan Travmatoloqlar və Ortopedlər” Assosiasiyasının, “Sağlamlıq” və “Azərbaycan Ortopediya və Travmatologiyası” jurnalları redaksiya şurasının üzvüdür. “SSRİ ixtiraçısı” döş nişanı – 1991, Naxçıvan MR Əməkdar həkimi – 2005. Naxçıvan MR Xəstəxanasının Ali dərəcəli travmatoloqu, NMİ-nin dosenti – 2007.

Tibb elmləri namizədliyi dissertasiyasının Avtoreferatı: «Хирургическая тактика при инородных телах опорно – двигательного аппарата мирного времени» (1993).

Ailəlidir, 5 övladı, 8 nəfəsi vardır.

Dərslik və vəsaitlər:

 1. Dayaq – hərəkət aparatı (həmmüəl.). Dərs vəsaiti. Bakı, “Təbib”, 1999, 78 s.
 2. Yumşaq sarğılar (həmmüəl.). Dərs vəsaiti.  Bakı, “Təbib”, 2000, 150 s.
 3. Cəlil Məmmədquluzadə və təbabət. Monoqrafiya. Bakı, “Elm”, 2003, 167 s.
 4. Bel – oma ağrıları (həmmüəl.). Elmi – kütləvi. Bakı, “Elm”, 2006, 112 s.
 5. Yaş anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası (həmmüəl.). Dərslik.  Bakı, “Təknur”, 2008, 443 s.
 6. Mənim yaralı mahnılarım. Elmi – kütləvi. Bakı, “Təknur”.
 7. Fövqəladə hallarda Mülki Müdafiə tibb xidmətinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı, “Təknur”, 2011, 143 s.
 8. Tibbi biliklərin əsasları. Dərslik. Bakı, “Təknur”, 2012,608 s.
 9. Naxçıvan cərrahiyyəsinin inkişaf tarixi. “Əcəmi”, 2014, 312 s.
 10. Инородные тела опорно – двигательного аппарата. “Əcəmi”, 2016, 185
 11. Toxumların müxtəlif mənşəli yad cisimlərin diaqnostika və müalicə üsullarına müqayisəli yanaşma. Bakı. “ADPU” nəşr, 2017, 217 s.

 

Metodik tövsiyyələr və fənn proqramları

 1. Инородные тела опорно – двигательной системы (Диагностика и хирургическая тактика). Методические рекомендации. Баку, 1992, 26 с.
 2. Ошибки и меры их предупреждения при удалении инородных тел из тканей (конечностей). Методические рекомендации.  Баку, 2006,
 3. “Tibbi biliklərin əsasları və fövqəladə hallarda Mülki Müdafiə tibb xidmətinin təşkili” fənni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan, “Məktəb”, 2012,
 4. Pedaitriya və gigiyenanın əsasları fənni üzrə tədris proqramı. Naxçıvan, “Məktəb”, 2017, 23 s.

 

Xarici mətbuatda dərc olunan məqalələr

 1. Направление разреза при удалении инородных тел из тканей. «Вестник хирургии», Ленинград, 1984, № 12, s. 55 –
 2. Устройство и способ для уточнения локализации инородных тел мягких тканей. «Хирургия», Москва, 1985, № 10, s. 88 – 91.
 3. Способ хирургического удаления инородных тел. Бюллетень изоб. СССР, №25, 07.86, Москва. 2 стр.
 4. К вопросу о внутрисуставных инородных телах. «Ортопедия, травматология и протезирование». 1987, № 4, c. 59 – 60.
 5. Рациональный вариант способа освобождения пальца от неснимающегося кольца. «Вестник хирургии», Ленинград, 1988, № 10, s.112 – 114.
 6. Редкое наблюдение эпидермоидного рака в голеносуставном суставе (соавт.). Рукопись депонировано редакцией «Ортопедия, травматология и протезирование», Харьков, МРЖ, 1989, №4, стр.851-853. Соавт.
 7. Случай врожденной гиподактилии кисты и стопы. «Ортопедия, травматология и протезирование», Харьков, 1991, №4, с.51 –
 8. Запаздалое случайное обнаружение крупного отломка ножа в мягких тканях грудной клетки. Журнал «Судебно-медицинской экспертизы». Москва, 1994, №4, с.39.
 9. Способ проецирования патологического очага на кож. Бюллетень открытий и изобретений в России. Москва, №11, 20.04.1995.
 10. Устройство и способ проецирования патологического очага на кожу. «Ортопедия, травматология и протезирование», Харьков, 1998, №2, с.112 – 113.
 11. Использование нитяных швов в качестве расширителей для лоскутных ран при удалении инородных тел мирного времени. «Ортопедия, травматология и протезирование», Харьков, 1998, №4, с.128 – 129.
 12. Классификация инородных тел ОДА и ее клиническое значение (соавт). «Ортопедия, травматология и протезирование», Харьков, 2000, №3, с.100 – 103.
 13. Способ постепенной репозиции переломов плечевой кости путем вытяжения из – за гипсовую гильзу. (соавт). «Ортопедия, травматология и протезирование». Харьков, 2001, №4, с. 55 –
 14. K вопросу о критериях оценки зффективности лечения больных инородными телами органов опори и движения (соавт). «Ортопедия, травматология и протезирование». Харьков, 2003, №2, с. 141 – 143.
 15. Коррекция деформаций врожденной косолапости у детей раннего возраста с помощью эластичного подвесного стягивающего устройства (соавт). «Ортопедия, травматология и протезирование». Харьков, 2004, №3. с. 93-94.
 16. Способ закрытого  вправления вывиха плеча. «Ортопедия, травматология и протезирование». 2007, № 2. с. 71 – 72.

 

Beynəlxalq konfrans, simpozium və qurultay materialları

 1. Ретроспективный анализ причин неудач при удалении инородных тел опорно-двигательной системы. Тезисы док. совмест. науч. прак. конференции Минздрава Нах. АССР и некоторых клиник г.Москвы: «Задачи Здравоохранения в период перестройки». г.Нахичевань, 1989, с.13-14.
 2. Межплюсневая интерпозиция фаланг при гиподактилии стопы и кисты. Материалы VI съезда травм. и ортопедов Закафказии, 1989. 2 стр.
 3. Naxçıvan – Ermənistan sərhədyanı münaqişəsinin tibbi və sosiloloji baxımdan təhlili (həmmüəl.). “Uluslararası qaynaqlarda «Naxçıvan Beynəlxalq Simpoziumu»nun Naxçıvan tarixinin səhifələri toplusu (iyul, 1996, Naxçıvan, Bakı).
 4. Diagnostic and Treatment Tacties for foreign bodies of iatragenic origin (Диаг. и леч. тактики при инородных телах ятрогенного происхождения) (et al). Materials İnternational the XII scientific – Konfrans of surgeons of Caucazus stales, v.I, 26 – 29 october, 1999, Tbilisi, p.264 – 265 et al.
 5. Method of calculation of Results of cist volume in echicoccal operations (et al). Abstract VI International Euro-asian and Azerbaijanian Congress of gastroenterologists and surgeons. 5 – 7 June, 2003, Baku – p.59 – 60.
 6. About of evolution of Results of treatment of patients with Foreign bodies of fissues (et al). Abstract VI International Euro – asian and Azerbaijanian Congress of gastroenterologists and surgeons. 5 – 7 June, 2003, Baku – p.130.
 7. The modern complex method treatment of acute peritonitis appendikulyar origin (et al). Abstract of IX International Euro-asian Congress of Surgery and gastroenter. Baku, 15 – 18 May, 2006. p.8.
 8. Paracentetik – aspiration draining method of complicated Hidatid discase of liver under control of USM (et al). Abstract of IX International Euroasian Congress of Surgery and gastroenter. Baku, 15 – 18 May, 2006, p.117.
 9. Classification of miskates at removal distance of alien bodies and her clinical value. Abstract book the International conference of Traumatologists and Ortopedics of Azerbaijan devited to the 6th annimsrary of the Scientifics Research İnstitute of Traumatology and Ortopedics of the Azerbaijan Republic (25 – 06 may 2007). Baku, p.26 – 27.
 10. Особенности оказания помощи жертвам авиакатас-трофы близ города Нахчыван (et al). Материалы VII съезда травматологов и ортопедов Узбекистана. 5-6.IX.2008. «Травматология и ортопедия в современном спектре». Ташкент,с.29 – 30.

 

Respublika dövri mətbuatında dərc olunan məqalələr

 1. Yumşaq toxumalardan yad cisimlərin çıxarılmasında təcrübəmiz. Tibb jurnalı, 1983,  № 3,  s. 131 – 35.
 2. Ətraflardan iynənin çıxarılması üçün kəsiyin xüsusiyyətləri. Az. Tibb jurnalı, 1985,  № 9, s. 65 – 68.
 3. Ağır astmatik status zamanı qabırğanın öz-özünə sınması təsadüfü (həmmüəl.). Az. Tibb jurnalı, 1985,  № 12, s. 45 – 46.
 4. Ущемление петли тонкой кишки между спаянным червообразным стростком и слепой кишкой (соавт). Аз. мед. журнал, 1987, №9, с. 57 – 59.
 5. Разрез для удаления инородных тел из мягких тканей. Аз. мед. журнал, 1988, №2, с. 80.
 6. Дифференциально – диагностические особенност около – и внутрисуставных инородных тел. Аз. мед. жур, 1988, №5, с 60 – 63.
 7. Dinc dövrdə odlu silahla yaralanmaların xüsusiyyətləri. Az. Tibb jurnalı,1988, № 10, s. 59-63.
 8. Характер и результаты лечения повреждений, получен-ных во время приграничных военных инцидентов Нахичеванской АР (соавт.) Журнал  «Здоровье», 1996, №5, с.37 –
 9. Случай кругового «путешествия» отломка спицы (соавт.) Журнал «Здоровье», 1998, №8,  с. 41 – 43.
 10. Naxçıvan cərrahiyyəsinin inkişaf mərhələləri və kadr potensialı (həmmüəl.). Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər” toplusu, №5, 1999, s.140-144.
 11. Boğulmuş barmaqdan üzüyün çıxarılmasının bəzi incəlikləri (həmmüəl). “Sağlamlıq”, 1999, №8, s.41-44.
 12. Случай успешного лечения атипично расположенного гидроаденокарциномы (соавт.). «Здоровье», 1999, №6, с.44-45.
 13. Hamiləliklə qarışıq salınan uşaqlıqdaxili exinokokk kistası (həmmüəl.). “Sağlamlıq”, 1989, №7, s.42-43.
 14. Ошибки и осложнения при удалении инородных тел опорно-двигательной системы и пути их профилактики. Труды Бак. НИИТО «Реконструктивно-восстанов. операции и травм. и орт.» вып. XVII,Баку,1990,с.30-38.
 15. Исторические этапы развития и усовершен-ствования хирургии в Нахичеванской АР. «Здоровье», 1999, №10, с.6-9 Соавт .
 16. 10 il (1989-1998) ərzində Naxçıvan şəhərində əhaliyə təcili və təxirəsalınmaz cərrahi yardım göstərilməsinin bəzi aspektləri (həmmüəl.). “Sağlamlıq”, 1999, №10, s.9-10.
 17. Qara ciyərin exinokokk kistinin öd yollarına açılması hesabına əmələ gələn mexaniki sarılığın müvəffəqiyyətli müalicəsi haqqında (həmmüəl.). “Sağlamlıq”, 1999, №10,s.42-44.
 18. Qarnın qapalı travmaları zamanı cərrahi taktika (həmmüəl.). “Sağlamlıq”, 2000, №1, s. 46-48.
 19. Qarın boşluğuna keçən yaralanmalar zamanı cərrahi taktika. (həmmüəl.). “Sağlamlıq”, 2000, №1, s.46-48.
 20. Подкожные бесперерывный «шагаюший» космети-ческий шов (соавт). «Здоровье», 2000, №2, с.52-54.
 21. Рациональный метод дренирования ран и полостей (соавт). «Здоровье», 2000, №4, с.54-55.
 22. Mədə və 12 – barmaq bağırsağın perforativ xoraları zamanı cərrahi taktika (həmmüəl.). “Sağlamlıq”, 2000,  № 5, s.49-54.
 23. Yatrogen yad cisimlərin diaqnostika və müalicə taktikası (həmmüəl.). “Sağlamlıq”, 2000, № 6, s.53-55
 24. Модифицированный вариант трубки для дренирования брюшной и гнойно-раневых полостей (соавт.). «Здоровье», 2000, №7, с.30-31.
 25. Ətraflarda kontrast törəmələrin bədən səthinə proyeksiya edilməsinin rentgenoloji üsulu. Bakı ETTOİ-nun elmi məqalələr məcm. XXXI burax. Bakı, 2000, s.159-161.
 26. Особенности лечебной тактики при перитонитах огнестрельного происхождения (соавт). Аз.Меджурнал, 2001, №4, с.43-47.
 27. О роли местного крово.-и лимфообращения в патоге-незе травматического отека. «Здоровье», 2001, №6, с.62.
 28. История становления и развития травматологической службы в Нах.АР (соавт.). «Актуальные проблемы ортоп. и травмат.». Сб. научных трудов, посвященных 55-летию Бакинского НИИТО. Баку, XXXII вып., 2001, с.23-28.
 29. Müasir kənd xəstəxanasının cərrahi və reanimatoloji imkanları (həmmüəl.). “Sağlamlıq”, 2001, №8, s.52-53.
 30. Характер и обстоятельства внедрения инородных тел в ткани опорно-двигательного аппарата. «Здоровье», 2002, №1 с.62-64.
 31. Осложнения, связанные с нахождением инородных тел в организме (соавт.) Соврем. достиж. Аз.медиц.науки и практического Здравоохранения (Сб.науч.тр. Науч-мед.Инфор. Центра Минзд.Аз. Республики). Баку, 2002, II том, с.181-189.
 32. Bəzi mübahisəli anatomik terminlər barədə. “Sağlamlıq”, 2002, № 2, s.52-55.
 33. Burun – udlağın canlı yad cismi təsadüfü (həmmüəl.). “Sağlamlıq”, 2002, №4, s.53-54.
 34. İnhalyasion anestetiklərin aromatlaşdırılması üsulu (həmmüəl.). “Sağlamlıq”, 2002, №5 s.56-57.
 35. Способ постепенной репозиции переломов плечевой кости с помощью винтового вытягивающего устройства (соавт.) «Здоровье», 2002, №8, с.56-59.
 36. Dayaq-hərəkət aparatının odlu silah və mərmi-partlkayıcı yaralanmalarının gedişində yad cisimlərin rolu (yaxın və uzaq dövrlərdə) (həmmüəl.). “Ortopediya və travmatologiyanın aktual problemləri”. Bakı ETTOİ-nun elmi məqalələr məcm. XXXIII burax. Bakı, 2002, s.192-202.
 37. Efir yağlı bitkilərin təbabətdə tətbiqinə dair (həmmmüəl.). “NDU-nun elmi əsərlər toplusu”, 2003, №10, s.72-73.
 38. Exinokokk sistinin ultrasəs müayinəsi nəzarəti altında qapalı drenajlanması üsulu(həmm.)“Sağlamlıq”,2003,№1, s.73-74.
 39. Комплексное лечение осложненного эхинококкоза печени (соавт.). «Здоровье», 2003, №3, с.7-9.
 40. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığındakı tibbi məlumatla-rın anlamları. “NDU-nun elmi əsərlər toplusu”. 2004, №13.
 41. Exinokokkoektomiyadan sonra qalıq boşluğunun spiralvari tikişlərlə ləğv edilməsi üsulu (həmm.) Az.Resp. Səhiyyə Nazirliyi ETİM-nin elmi əsərlər top. Bakı, 2004, I cild, s.382-386.
 42. Диагностическая и хирургическая тактика при лечении эхинококкоза печени. Azər.Resp.Səhiyyə Nazirliyi ETİM-nin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2004, I cild, 403-406.
 43. Exinokokkektomiyadan sonra qalıq boşluğunun ləğvində səthi gərilmə qüvvələrinin əhəmiyyəti (həmmüəl.). Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi”. Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsinin elmi əsərlər toplusu. Bakı, “Elm”, 2004, səh.261-265.
 44. Mirzə Cəlil yaradıcılığında səhiyyə təşkili məsələləri (həmmüəl.) “Sağlamlıq”, 2004, № 7, s.86-88
 45. Диагностическая и хирургическая тактика при лечении эхинококкоза печени (соав). Azər.Resp.Səhiyyə Nazirliyi ETİM-nin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2004, I cild, s.403-406.
 46. Зхинококкоз печени и его хирургическое лечение (соав).
 47. Mirzə Cəlil yaradıcılığında psixiatriyaya dair baxışlar (həmmüəl.). “Sağlamlıq”, 2005, № 9, s.142-145.
 48. Təkmilləşdirilmiş drenaj və drenajlama üsullarının klinik effektliliyinin təhlili (həmmüəl.) “Cərrahiyyə”, 2005,№3,s.79-83.
 49. Cəhalət və təbabət qarşıdurmasına Mirzə Cəlil münasibə-tinin bədii  ifadəsi. NDU-nun “Xəbərlər”i, 2005, №17, s.76-79.
 50. Molla Nəsrəddin səhifələri karikaturalarında Səhiyyə məsələlərinin əksi. №1 (21), 2007, s.106-110.
 51. Cəlil Məmmədquluzadənin sanitar-gigiyenik baxışları NDU “Elmi əsərlər”, № 3 (23), 2008, s.78-82.
 52. Cəlil Məmmədquluzadənin “xəstəlik tarixçəsi” haqqında. AMEA Naxçıvan böl-nin “Xəbərlər”i. 2008, № 2, s.201-208.
 53. Bazu sümüyü başının çıxıqlarının salınması sahəsində təcrübəmiz. “Sağlamlıq”, 2008, №8, s.60-64
 54. Səhvlər etiraf edilməlidir ki, təkralanmasın (həmmüəl.). “Cərrahiyyə”, 2008, № 3 (15), s.88-92.
 55. Bazu çıxıqlarının müəllif üsulu ilə salınması nəticələrinin təhlili. Azərbaycan “Ortopediya və travmatologiya” jurnalı, 2008, №1, s. 74-75.
 56. Медицинские и организационные аспекты действий медиков АзНИИТО в ходе оказания помощи жертвам катастроф и стихийных бедствиях (соавт). Azərbaycan Ortopediya və travmatologiya jurnalı, 2008, №2, s.97.
 57. Учение о патогенезе и клинике травматического отека в XX веке (соавт.)  «Здоровье», 2009, № 4, с.7-12.
 58. Respublikamızın təbii müalicə sərvətlərinin sümük-oynaq və sinir xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqinə dair (həmmüəl.) AMEA Naxçıvan bölməsinin “Xəbərlər”i. (Təbiət və texnika elm) 2009, №4, s.42-47.
 59. Müəmmalı yad cisimlər haqqında. Azərbaycan “Ortopediya vəı travmatologiya” jurnalı, 2009, №1-2,
 60. İnam-qorxu təzadının Azərbaycan poeziyasında əksi. NDU “Elmi əsərlər”, Humanitar seriyası, 2010, № 1.
 61. İnam-qorxu kateqoriyalarının tibbi və fəlsəfi baxımdan təhlili. AMEA Naxçıvan bölməsinin “Xəbərlər”i. (Təbiət və texnika elm) 2010, №4, s.225-232.
 62. О проблеме патогенеза и клиники травматического отека конечностей. Azərbaycan Ortopediya və travmatologiya jurnalı, 2010, №1, s.87-90.
 63. Məmmədquluzadələr ailəsinin təbib müasirləri. NDU “Elmi əsərlər”. Humanitar seriya, 2011, № 2.
 64. Bir daha mübahisəli anatomik terminlər barədə. NDU “Elmi əsərlər”, № 1, 2012.
 65. Способ одномоментной закрытой репозиции переломов костей голени и бедра. Azərbaycan Ortopediya və travmato-logiya jurnalı, 2012, №1.
 66. Məmmədquluzadələr ailəsinin sağlamlıq qayğıları və səhiyyə təşkilatçılığı fəaliyyəti. NMİ. Xəbərləri. 2013. №1.

 

Yerli konfrans materialları:

 • Ожоги при домашнем лечении заболеваний конечностей (соавт.). Тезисы респ.научн. практ.конференции Нах.центра АН Аз.ССР, Нахичевань, апрель, 1986, стр.7
 • Меры по ликвидации знахарского лечения повреждений и их последствий. Тезисы респ.научн. практ.конференции Нах.центра АН Аз.ССР, Нахичевань, апрель, 1986, стр.33
 • Новый подход к проблеме удаления инородных тел (соавт.). Тезисы респ.научн. практ.конференции Нах. центра АН Аз.ССР, г.Нахичевань, апрель, 1987, с.28
 • Организация неотложной помощи и лечение пострадавших от укуса ядовитыми змеями (соавт.) Тезисы докл.рес. научн.практ. конференции НЦ АН Аз.ССР, г.Нахичевань, июнь, 1988, стр.13
 • Диагностическая и лечебная тактика при инородных телах огнестрельного происхождения (соавт.). Тезисы докл.рес. научн.практ. конференции НЦ АН Аз.ССР, г.Нахичевань, июнь, 1988, стр.39
 • О показаниях к удалению инородных тел опорно-двигательной системы мирного времени. Тезисы докл.рес. научн.практ. конф. НЦ АН Аз.ССР, «Научные основы извлечения материально-духовных богатств Нах.АР» г.Нахичевань, 1989, стр.25-30.
 • Dayaq-hərəkət sistemindən yad cisimlərin çıxarılmasında müvəffəqiyyətsizliyin nəticələri (həmmüəl.). Тезисы докладов выездной совмес. науч.прак.конф.Аз.Гос. Мед.Универ. и Бак. НИИТО в честь 60 летия Аз.Гос.Мед. Универ. им.Н.Нари-манова, Баку-Шеки, май-июнь, 1991, с.16-18.
 • Сравнительная оценка эффективности методов диагностики и удаления инородных тел ОДС (соавт.) Там же, стр.29-31.
 • Координатная рама для проецирования инородных тел на кожу (соавт.). Тезисы IV рауч. прак. конф. «Изоб-во и рационализация в Здрав. Азербайджана».Баку,1991,с.35-36.
 1. Рациональный вариант инфильтрационной анестезии при удалении инородных тел (соавт.) Тезисы IV рауч. прак. конф. «Изоб-во и рационализация в Здравоохранении Азербайджана». Баку, 1991, с.36-37.
 2. Осложнения, связанные с инородными телами ОДА огнестрельного происхождения (соавт.) «Актуальные вопросы военно-полевой хирургии». Сб.научн. трудов общересп. науч. прак. конф. Минздрава Азерб. Республики. Баку, 1993, с.29-30.
 3. Ətraflara daxil olmuş yad cisimlərin çıxarılması zamanı cərrahi taktika. (həmmüəl.) Akad.M.A.Topçubaşovun 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, “Təbib”, 1995, s.155-156.
 4. Naxçıvan MR-də exinokokkozun yayılması və cərrahi müalicəsinə dair (həmmüəl.). “Azər.tibb.elminin və praktik səhiyyənin nailiyyətləri”. F.Ə.Əfəndiyevin 80-illiyinə həsr olunmuş konfransın mat” II cild, Bakı,1999, s.38-41.
 5. Mexaniki sarılıqla ağırlaş-mış qara ciyərin exinok-kozu zamanı diaqnostika və müalicə taktikası (həmmüəl.). İ.M.Məmmədovun 80-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konf. Bakı, 1999, s.8-19.
 6. Mədənin diafraqma-yemək borusu dəliyi yırtığında boğulması təsadüfü (həmmüəl.). İ.M.Məmmədovun 80-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konf.    Bakı, 1999, s.129-131.
 7. Təcili travmatoloji əməliyyatlar üçün ehtiyat metal vasitələrin hazır-lanma və saxlanma üsulu (həmmüəl.) Naxçıvan Özəl Universiteti, II Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan, May, 2000, səh.38-39.
 8. Хирургическая тактика при острой кишечной непроходимости (соавт.). Müasir cərrahiy-yənin aktual problemləri. Pr.F.İ.Zərgərlinin 70 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın mat-rı. Bakı, 2000, s.73-75.
 9. Naxçıvan MR-də qara ciyərin exinokokk sistinin müalicəsi haqqında (həmmüəl.). Müasir cərrahiy-yənin aktual problemləri. Pr.F.İ.Zərgərlinin 70 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın mat-rı. Bakı, 2000, s.103-104.
 10. Appendikulyar mənşəli peritonitlərin müalicə prinsipləri (həmmüəl.). Müasir cərrahiy-yənin aktual problemləri. Pr.F.İ.Zərgərlinin 70 illiyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfransının mat-rı. Bakı, 2000, s.144-151.
 11. Пассивное дренирование ран и полостей модифицированными дренажными трубками (соавт.) Müasir cərrahiy-yənin aktual problemləri. Pr.F.İ.Zərgərlinin 70 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın mat-rı. Bakı, 2000, s.164-166.
 12. “Həkiməqədərki tibbi yardımın dərman və texniki təchizat mənbələri” – məşğələsinin tədrisinə dair (həmmüəl.). Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Fənlərin tədrisi metodikasının aktual problemləri” elmi  -praktik konfrans materialları. (07 – 08 may 2003) Naxçıvan FTMAP,  2003, səh.82-84.
 13. Mirzə Cəlil təfəkküründə xəstəlik və ölüm anlayışının mahiyyəti (həmmüəl.). Naxçıvan Özəl Universiteti. 2003-cü ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın mat-rı. Bakı, 2004 (18-19 mart), s.52-55.
 14. Tibbi biliklərdən klinik məşğələlərin təşkili metodikasına dair (həmmüəl.). Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” – mövzusunda elmi-praktik konfrans materialları. Naxçıvan, 2004, səh.49-52.
 15. Naxçıvan cərrahiyyəsi son 80 ildə (həmmüəl.). “Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri”. Naxçıvan Özəl Universitetinin Naxçıvan MR-nın 80 illiyinə həsr edilmiş elmi konfrans materialları. Bakı, 2004, s.73-77.
 16. Xalq həkimi M.A.Bağırovun elmi yaradıcılığının qısa təhlili (həmmüəl.). Xalq həkimi M.A.Bağırovun anad. olm. 90 illiyinə həsr ol.elmi-praktik konf. mat. Nax., 2006, s.103-108.
 17. Naxçıvan cərrahiyyəsində M.A.Bağırov mərhələsinin əsas məziyyətləri (həmmüəl.) Xalq həkimi M.A.Bağırovun 90 illiyinə həsr ol.el-pr. konf. mater. Naxçıvan, 2006, s.187-192
 18. Qara ciyər exinokokkozunun cərrahi müalicəsi və nəticələrinin qiymətləndirilməsi haqda (həmmüəl.). Xalq həkimi M.A.Bağırovun anad. olm. 90 illiyinə həsr ol.elmi-praktik konf. mater. Naxçıvan, 2006, s.199.
 19. Exinokokkozun residiv və abssesi  zamanı USM-in  nəzarəti  altında drenləmə üsulu (həmmüəl.). Xalq həkimi M.A.Bağırovun 90 illiyinə həsr ol.elmi-praktik konf. mater. Naxçıvan, 2006, s..214-216

 

İxtira və səmərələşdirici təkliflər

 1. Способ хирургического удаления инородных тел из тканей. Авторское свидетельство №1242144 на изобретение от IX.1990.
 2. Способ проецирования патологического очага на кожу. Патент № 2033083 на изобретение от 05.1990.
 3. Способ и устройство для уточнения места инородных тел мягких тканей. Удостоворение на Рац. предложение Мин здрава Азерб.ССР № 2 от 5.XI.
 4. Рациональный вариант способа снимания кольца с пальца. Удостоворение на  Рац. предложениеМин здрава Нах.АССР № 01 от 16.03.87
 5. Швы-расширители для поскутных ран при удалении инородных тел. Удостоворение на Рац. предложение Мин здрава Нах.АССР № 2 от 29.12.89
 6. Координатная рама для проецирования инородных тел на кожу (соавт). Удостоворение на Рац. предложение Бакинского НИИТО № 56 от 14.04.90
 7. Рациональный вариант инфильтрационной анестезии при удалении инородных тел (соавт.) Удостоворение на Рац. Предложение Бакинского НИИТО № 20 от 10.02.91
 • Новый вариант дренирования полостей и ран (соавт.). Удостоворение на Рац. предложение Мин здрава Нах.АР № 3 от 13.08.99
 • Dərialtı fasiləsiz “addımlayan” kosmetik tikiş (həmmüəl.) Səmərələşdirici təklif. Nax.MR Səhiyyə Nazirliyinin 4 №-li 08.1999-cu il tarixli vəsiqəsi.
 1. Модифицированный вариант трубки для дренирования брюшной и гнойно-раневых полостей(соавт.). Удос-ние на Рац. предложение Мин здрав Нах.АР №5 от 1.12.1999.
 2. Способ постепенной репозиции переломов плечевой кости путем вытяжения на гипсовую гильзу (соавт.) Удостоворение на Рац. предложение Мин здрава Нах. АР № 7 от 14.07.2000
 3. Способ создания запаса металлических конструкций для срочных и амбулаторных травматологи-ческих операций Удостоворение на Рац. предложение Мин здрава Нах.АР № 10 от 22.09.2000.
 4. Способ репозиции переломов плечевой кости с помощью винтого-стяжного устройства (соавт.) Удостоворение на Рац. предложение Мин здрава Нах.АР № 15 от 12.10.2001.
 5. Способ закрытого дренирования эхинококковой кисты под наблюдением УСМ (həmmüəl.).. Nax.MR Səhiyyə Naz-nin 16 №-li  12.2001 tarixli Səmərələşdirici təklif vəsiqəsi.
 6. İnhalyasion anestetiklərin aromatlaşdırılması üsulu (həmmüəl.). Nax.MR Səhiyyə Nazirliyinin 17 №-li 09. 2002-ci il Səmərələşdirici təklif vəsiqəsi.
 7. Exinokokkektomiyadan sonra qalıq boşluğunun spiralvari tikişlərlə ləğv edilməsi üsulu (həmmüəəl.) Nax.MR Səhiyyə Naz-nin 19 №-li 20.08.2003-cü il tarixli Səm-dirici təklif vəsiqəsi.
 8. Bazu sümüyü başı çıxığının salınmasının A.Q.Məmmədov üsulu. Nax.MR Səhiyyə Nazirliyinin 02 №-li  03.2007-ci il tarixli Səmərələşdirici təklif vəsiqəsi.
 9. Bazu sümüyü başı çıxığının salınmasının A.Q.Məmmədov üsulu. Azər. ETTOİ-nun 23.04.2007-ci il tarixli 31 №-li Səmərələşdirici təklif vəsiqəsi.
 10. Авторское право на статью в журнале Ортоп. и травм. « Способ закрытого вправления вывиха плеча»Şəhadətnamə № 6070. Azərb. Res. Müəlliflik Hüquqları Agentliyi. Əsərin qeydiyyatı haqqında, 2009.
 11. Bud və baldır sümükləri sınıqlarının birmomentli qapalı repozisiya üsulu. Nax.MR Səhiyyə Nazirliyinin 02 №-li 04.2012-ci il tarixli Səmərələşdirici təklif vəsiqəsi.