Əsgərova Məhbubə Əsgər qızı

Pedaqogika və Psixologiya kafedrasının baş müəllimi

01 oktyabr 1981-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1998-2002-ci illərdə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin İTPM ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb. 2002-2004-cü illərdə NDU-nun “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb. 2004-cü ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutuna laborant vəzifəsinə təyin edilib. Həmin ildən NMİ-nin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının müəllimi, 2009-cu ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun dissertantıdır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. “Fiziki tərbiyə işində atalar sözlərinin rolu”. NMİ-nin “Xəbərləri”, Naxçıvan: “Məktəb” №2 (6), 2006.
 2. “N.Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərində övladın əxlaq tərbiyəsi haqqında”, NMİ, “Xəbərlər”,Naxçıvan:“Məktəb”№1(13), 2008.
 3. “I sinif şagirdlərinin şəxsiyyətinin formalaşmasında “Həyat bilgisi” fənninin tədrisi zamanı diyarşünaslıq materiallarından istifadə”. NMİ,“Xəbərləri”, Naxçıvan,“Məktəb”,№4(16), 2008
 4. “II sinif “Həyat bilgisi” fənninin “Həyat üçün nələr lazım-dır?” bölməsinin öyrədilməsində diyarşünaslıq materiallarından istifadə”. “AMİ-nin Xəbərləri” № 3, Bakı: “Müəllim”, 2009.
 5. “Методы использования этнографических материалов в обучении предмета «Познание мира» (по материалам раздела «Наш дом – земной шар» третьего класса на темы «Когда у нас бывает ночь», №3/ 2011. Научно-педагогического журнала «Высшая школа Казахстана» Министерства образования и науки Республики Казахстан.
 6. «Пути использования материала по краеведению в процессе преподавания предмета «Знания о жизни» в Азербайджанской начальной школе», «Международный научный журнал», №1, 2012.Министерство сельского хозяйства Российской федерации департамент научно-технологической политики и образования. Москва.
 7. “III sinif “Həyat bil-gisi” fənninin “Qonşularımız” mövzu-sunun tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə et-məklə şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi”. NMİ,“Xəbərlər” jurnalı, №1 (29), “Məktəb”. Naxçıvan-2012.
 8. “Gənclərin əmək və fiziki tərbiyəs işində atalar sözlərinin rolu”, Heydər Əliyev 83, “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda elmi praktik konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.“Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan-2006.
 9. “Sədi Şirazinin “Bustan” əsərində fiziki tərbiyə”. Heydər Əliyev 84, Elmi praktik konfransın materialları, NMİ-2007.
 10. “Həyat bilgisi”fənni üzrə III sinifdə “Zibilliklərdən necə xilas olaq?”, IV snifdə “Enerji və enerji mənbələri” mövzularının tədrisində İKT-dən istifadə texnologiyası”. “Pedaqoji kadr hazırlığı: problemlər, vəzifələr” mövzusun da beynəlxalq simponziumun materialları” NDU, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, NMİ -2009.
 11. “IV sinif  həyat bilgisi fənninin tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə etməklə şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi”, Heydər Əliyev-87, “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövusunda elmi-praktik konfransın materialları.  NMİ-2010.
 12. “IV sinif “Həyat bilgisi” fənninin tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə etməklə şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin təşkili”, Respublika elm–praktik konfransın materialları. Bakı: Mütərcim, 2010.
 13. “III sinif Həyat bilgisi fənninin “Fəsillər necə dəyişir” mövzusunun tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadənin imkanları”. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 27-28 iyun 2011-ci il, Naxçıvan, 2011, “”Mütərcim” Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi.
 1. V sinif “Həyat bilgisi” fənn proqramının diyarşünaslıq baxımından təhlili. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 4. 2017