Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail: aliyeva.q56@gmail.com

Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı 3 sentyabr 1956-cı ildə Şərur rayonunun Billava kəndində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Naxçıvan şəhərindəki İ.Səfərli adına 1 № li tam orta məktəbi bitirib, Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Universtitetinin Təbiət-coğrafiya fakültəsinin kimya ixtisasına daxil olmuş və 1978-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Həmin il də Axura kənd orta məktəbinə kimya müəllimi təyin olunmuşdur.

1995-ci ildə iş təcrübəsi rayon məktəbləri arasında yayılmış və “Ali kateqoriyalı” müəllim adını almışdır.

1998-ci ildə Şərur şəhər 1 saylı orta məktəbdə, 2002-ci ildən 2010-cu ilə qədər Şərur şəhər 2 saylı orta məktəbdə müəllim işləmişdir.

2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı olmuşdur. Dissertasiya mövzusu “Orta məktəb üzvi kimya kursunda karbohidrogenlər və onların oksigenli törəmələrinin oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tədrisinin elmi-metodiki əsasları’’ olmuşdur. İxtisas: 5801.01 – “Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası” (kimyanın tədrisi metodikası).

2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülmüşdür. 2010-cu ildə Naxçıvan şəhər Təhsil şöbəsində metodist müəllim, 2012-ci ildən 2018-ci ilə qədər isə Naxçıvan şəhər Təhsil şöbəsində metodkabinet müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2018-ci ilin oktyabr ayından Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda metodist müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda “Ümumi fənlər” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

2014-cü il 27 sentyabrda Naxçıvan Dövlət Universitetində müdafiə edərək Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır. Hazırda isə institututun dosentidir. 2 metodiki kitab, ali təhsil müəssisələrinin mağistratura pilləsi üçün 1 proqram, bakalavr pilləsi üçün 1 proqram, 50-yə yaxın  elmi məqalə və 10 tezisin müəllifidir.

 

ELMİ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI

Elmi əsərlərin adı İşin növü Nəşriyyatın, jurnalın və s. adı İşin həcmi Həmmüəlliflər
1. 2. 3. 4. 5.
 1.  Karbohidrogenlər yanan zaman baş verən oksidləşmə -reduksiya reaksiyalarının tənliklərinin elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırılması məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri( təbiət elmləri seriyası), 2006, N 1 s. 31-37 Q.Z.Hüseynov

R.A.Qasımov

 2.    Orta məktəbdə üzvi kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərdə ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılması məqalə Kimya məktəbdə, 4(12)

2005

s.28-38 Q.Z.Hüsernov

R.A.Qasımov

3.    Orta məktəbdə üzvi birləşmələrin oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tədrisi barədə məqalə Kimya məktəbdə, 4 (16)

2006

s. 25-37 Q.Z.Hüseynov

 

   4. Orta məktəbdə doymuş biratomlu spirtlərin oksidləşmə reaksiyalarının tədrisinin bəzi metodologoyası məqalə Kimya məktəbdə, 2 (86)

2007

s. 54-72. Q.Z.Hüseynov

 

5.    Orta məktəbdə karbohidrogenlər və onların funksional törəmələrinin yanma reaksialarının tədrisi barədə məqalə Kimya məktəbdə, 4 (20)

2007

s.36-50 Q.Z.Hüseynov

 

   6. Karbohidrogenlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər mövzusunun tədrisi. məqalə Kimya məktəbdə, 2 (22)

2008

s.43-62 Q.Z.Hüseynov
   7. Orta məktəbdə karbohidrogenlərin tədrisi zamanı idrak proseslərinin inkişaf etdirilməsi məqalə Kimya məktəbdə, 4 (24)

2008

s.60-71 Q.Z.Hüseynov
8. Spirtlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər barədə məqalə “Gənc kimyaçı” II Respublika elmi konfransının materialları, 17-18 may

2006-cı il

s. 55-56
9.“Orta məktəbdə karbohidrogenlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər” mövzusunun tədrisi məqalə Kiməvi birləşmələrin sintezi və çevrilmələri, III Respublika elmi konfransının materialları

17-18 may, 2007 – ci il

s.122-123  

 

10. Orta məktəbdə üzvi kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərdə  ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılması. tezis Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinəhəsr olunmuş “ Ekologiya: təbiət və cəmiyyətin problemləri” konfrans Beynəlxalq elmi konfransının materialları, 8-9 noyabr, 2007-ci il

s. 550

Q.Z.Hüseynov

R.A.Qasımov

11.   Karbohidrogenlərin yanma reaksiyalarının tədrisi barədə məqalə Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans Beynəlxalq elmi konfransının materialları, 30-31 oktyabr, 2009 .s. 368-s.368-369 Q.Z.Hüseynov
12.    Orta məktəbdə üzvi maddələrin reduksiyası reaksiyalarının tədrisi barədə məqalə Kimya məktəbdə, 4 (32)

2010

s. 24-32 Q.Z.Hüseynov

 

13.    Orta məktəbdə kimya kursunda “ Oksidləşmə dərəcəsi” anlayışının öyrədilməsi məqalə Kimya məktəbdə, 2 -3 (34-35)

2011

s.39-45 Q.Z.Hüseynov

Z.Ə.Nəcəfova

 14   Ускоренний способ решения задач по реаксиям горения органических соединений. məqalə Eстественний и технические науку,  № 3,   2012 с. 61-64 s.61-64 Гусейнов K.Z. Алиев Б.C.
15. Orta məktəb üzvi kimya kursunda oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tədrisinin metodiki əsasları. Metodiki dərs vəsaiti “ Məktəb” nəşriyyatı. Naxçıvan  Çapa imzalanmışdır 01.11.2019  12 iyul 2019- cu il tarixli 13 saylı protokol
16. Məktəbdə psixoloji təlimin təşkili Məqalə  

Naxçıvan 2019

Çap olunub
 17.    Karbohidrogenlər və onların funksional törəmələrinin yanma reaksiyalarının tədrisi yolları   Konfrans

  materialı

 

Konfrans” Kimya elminə müasir baxış” Naxçıvan Dövlət Universiteti. Sertifikat 8 oktyabr 2019

 

 

 
 18.    “ Qələvi metallar: Li,Na,K metalları və onların xassələri” mövzusunun müasir təlim metodları ilə tədrisi. Konfrans materialı Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: Nəticələr, reallıqlar və perspektivlər”

 

Naxçıvan. Respublika elmi- praktik konfransının materialları 

 Sertifikat var

 
   19. Karbohidrogenlərin oksigenli törəmələrinin tədrisi zamanı idrak proseslərinin inkişaf etdirilməsi  Məqalə  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər jurnalı

Naxçıvan – NMİ  “ Məktəb” 

2019 № 3

  ( 57)

Səh. 43-49

 
 20.  Ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsi üçün “ Xüsusi pedaqogika”

fənni üzrə proqram

 

Proqram Naxçıvan 2019

“ Məktəb” nəşriyyatı.

   
 21.   Tədris prosesində İKT- dən istifadənin vəziyyəti Məqalə  

Naxçıvan 2019

Çap olunub  
22.    Şagirdlərdə ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılması məsələləri Məqalə  

Naxçıvan 2019

Çap olunub  
23.     Ailə məktəbində buraxılan səhvlərin acı nəticələri Məqalə Beynəlxalq Novruz kultur və mədəniyyət konqresi.

Baku, Azərbaycan

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitusu ( Düzemleyen Kurum)

18 – 22  mart.

2020

Konqre özet kitabında nəşr olunub

Kabul Edilen Bildiri Sayısı   94 bildiri

Özbekistan – 5 bildiri, Rusiya -7 bildiri, Kazqkıstan -1 bildiri, Türkiye – 12 bildiri, Azerbaycan – 69 bildiri

   24. Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar respublikasında təhsil uğurları  Konfrans materialı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik fondu və AMEA Naxçıvan Bölməsinin təşkilatçılığı ilə “ Naxçıvan Muxtar Respublikası: Dayanıqlı inkişaf, uğurlar, perspektivlər” mövzusunda keçirilən onlayn konfrans.

15 avqust 2020.

 

 25.    Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında neftin və neft emalının əhəmiyyəti məsələlərinə dair Məqalə “Müasir kimyanın problemləri və inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Respublika elmi- praktiki konfransı( onlayn)  

Sertifikatı var.

Kitabda çap olunub.

 26.  Depresiyadan əziyyət çəkən uşaqların problemlərinin həlli yolları     Məqalə

Elmi-tədqiqat işi.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi Əsərlər jurnalı

 Naxçıvan – NMİ “ Məktəb”

Noyabr 2020

3( 61)

 

 
  27.  Təhsildə keyfiyyət amilləri və düzgün qiymətləndirmənin tədrisin keyfiyyətinə təsiri. Konfrans

materialı.

“ Ümumi təhsildə kurikulum islahatları : nəticələr və perspektivlər” mövzusunda keçirilən

konfrans

 Naxçıvan 20-21 may 2021

Respublika elmi-praktik konfransda iştirak və çıxış

 
 28.     Karbohidrogenlər onlarin bəzi oksigenli törəmələrinin oksidləşmə–  reduksiya  reaksiyalari tədrisinin imkan və yollari   Metodiki

    vəsait

 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur.  29 oktyabr   2021

 Protokol № 3

 104   səh.
  29.    Naxçıvan şəhərinin formalaşmasında qiymətli sərvətimiz hesab olunan Duzdağın rolu və əhəmiyyəti. Məqalə “Beynəlxalq Duzdağ araşdırmaları” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq konqresdə iştirak və çıxış etdim 25 may 2021- ci il

10 səh.

Q. Əliyeva
 30.  Tədris prosesində İKT – dən istifadə rəqəmsal savadlılığın formalaşdırılması amili kimi Konfrans materialı “ Masir təhsilin inkişaf strategiyaları: uğurlar və çağırışlar”

Naxçıvan Beynəlxalq elmi konfransı

Naxçıvan şəhəri, 26- 27 noyabr 2021  
 31.     Naxçıvanda qabaqcıl təhsil mühiti formalaşmış və inkişaf etmişdir  Məqalə Uluslararası Marmara Bilimsel Araştırmalar və İnovasiyon Kongresi 21-22 avqust 2021/ İstambul.

CONGRESS BOOK

 
32. Müəllimin metodiki hazırlığı məsələləri Konfrans materialı Müasir mərhələdə müəllim hazırlığının aktual məsələləri: uğurlar və çağırışlar mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans Naxçıvan şəhəri, 8-9 dekabr 2022 ci il  
 33.    НОВЫЙ ТРЕНИНГ В ПРЕПОДАВАНИИ

ТЕМЫ «СЕРНАЯ КИСЛОТА, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ»

 

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice https://www.bulletennauki.ru Т. 9. №6. 2023 https://doi.org/10.33619/2414-2948/91 ©Алиева Г. М., канд. Пед. Наук, Нахичеванский институт учителей,

г. Нахичевань, Азербайджан, aliyeva.q56@gmail.com

NEW TRAINING IN TEACHING

THE TOPIC “SULFURIC ACID, PROPERTIES AND APPLICATIONS”

©Aliyeva G., Ph.D., Nakhchivan Institute Teachers,

Nakhchivan, Azerbaijan, aliyeva.q56@gmail.com

 
   34. Химические проблемы и экологическое образование   Məqalə Бюллетень науки и практики.

 Impact–factor2020: RINTs— 0,245; Open Academic Journals Index (OAJI) — 0.350,

Index Copernicus Journals (ICI) Master List database for 2019 (ICV) — 100.00

.

2021. Т. 7. №11.

. С. 343-353. https://doi.org/10.33619/2414-2948/72/44

.
 35.    “ Qələvi metallar: Li,Na,K metalları və onların xassələri” mövzusunun müasir təlim metodları ilə tədrisi. Konfrans materialı Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: Nəticələr, reallıqlar və perspektivlər”

 

Naxçıvan. Respublika elmi- praktik konfransının materialları 

 Sertifikat var

Kurikulum

    2019

 

 36.    Kimyanın tədrisində fəndaxili və fənlərarası  inteqrativ təlim bacarığı.  Konfrans

   materialı

Konfrans” Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər-2020”  Sertifikat  21 may 2020  
 37. Təhsildə keyfiyyət amilləri və düzgün qiymətləndirmənin tədrisin keyfiyyətinətəsiri Konfrans materialı “ Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər.- 2021 ənənəvi Respublika elmi – praktik konfransı Sertifikat 21. 05. 2021  
 38.   Kimya dərslərində və dərsdənkənar məşğələlərdə xörək duzu ilə bağlı materialların verilməsi zamanı fənlərarası inteqrasiyanın imkanlarına dair   Məqalə  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “ Məktəb”

  Elmi əsərlər jurnalı

  2021 № 3 ( 65)  
 39. Alkanların yanma reaksiyaları tənliklərinin elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırılması tədrisinə dair

 0000 – 0001- 7326 – 3336

  Tezis. İngilis dilində V-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE

ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

Valencia, Spain

EDITORS

 

 

January 28-29, 2022/

 

  Səh. 86-89

 40 .“ Ağır metallarla çirklənmələrin insan sağlamlığına təsiri Konfrans materialı Kimyanın aktual problemləri mövzusunda II Respublika Elmi konfransının materialları Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi.

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Naxçıvan – 2022

Səh. 99-101

 Sertifikatı var

  41.   Kimya dərslərində civə metalının maraqlı xassələrinin tədrisi məsələləri Məqalə ingilis dilində Бюллетень науки и практики – зарегистрированный в России научный журнал

Bulletin of Science and Practice is a of registration in Russia

 

15.06.2023 г. Прошло размещение нового выпуска журнала Posted a new issue 

Адрес предыдущего сайта   https://bulletennaura.wixsite.com/bulletennauki 

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ 2021 г. – 0,264 

 

   42. Kimya dərslərində qizil metalinin maraqli xassələrinin                                                      tədrisi məsələləri

 

Məqalə

İngilis dilində

Xaricdə çapda    
  43. Ümumi kimya fənnindən proqram Proqram

Ali məktəblərin bakalavriat səviyyəsi üçün

proqram

Azəraycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin 3-29/ 3-2-474F / 2023 №-li əmrinə əsasən çap edilməsinə icazə verilmişdir

 

 

İxtisasın şifri – 050102

İxtisasın adı – Biologiya məllimliyi

Naxçıvan – 2023

20 səh.

M- 1158-2023

“Məktəb” nəşriyyatı

  44. Heydər Əliyevin təhsil siyasəti bir örnəkdir Konfrans materialı “Heydər Əliyev və Azərbaycanda ali təhsil” mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi konfransı .

Konfrans materiallarında çap olunmuşdur

Sertifikat 12 may 2023.

 

 
   45. Peşəkar müəllim necə olmalıdır Konfrans materialı “ Ümumi təhsilin dövlət standartları və məktəb təcrbəsi- 2023”mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi konfransı  

Konfrans materiallarında çap olunmuşdur

Sertifikat 31 may 2023