Əliyeva  Qızıllı  Mustafa qızı

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

gizilli.56@mail.ru

Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı 03 sentyabr 1956-cı ildə Şərur rayonunun Billava kəndində anadan olmuşdur.

1974 – cü ildə Naxçıvan şəhərindəki İ.Səfərli adına 1№ li orta məktəbi bitirib Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Universtitetinin Təbiət-coğrafiya fakultəsinin kimya ixtisasına daxil olmuşdur.

1995-ci ildə iş təcrübəsi rayon məktəbləri arasında yayılmış və ‘’Ali kateqoriyalı’’ müəllim adını almışdır.

1998-ci ildə Şərur şəhər 1 saylı orta məktəbində, 2002-ci ildən 2010-cu ilə qədər Şərur şəhər 2 saylı orta məktəbdə müəllim işləmişdir.

2005—ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı olmuşdur. Dissertasiya mövzusu “Orta məktəb üzvi kimya kursunda karbohidrogenlər və onların oksigenli törəmələrinin oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tədrisinin  elmi-metodiki əsasları’’ olmuşdur. İxtisas: 5801.01 –‘’Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası’’ ( kimyanın tədrisi metodikası).

2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ‘’Əməkdar müəllim’’ fəxri adına layiq görülmüşdür.   2010-cu ildə Naxçıvan şəhər Təhsil şöbəsində metodist müəllim, 2012-ci ildən 2018 – ci ilə qədər isə Naxçıvan şəhər Təhsil şöbəsində metodiki kabinetin müdiri  vəzifəsində çalışmışdır.  2018 – ci ilin oktyabr ayından Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda müəllim işləyir.

2014-cü il  27  sentyabrda Naxçıvan Dövlət Universitetində müdafiə etmiş və Pedaqogika üzrə  fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsi adını almışdır. İlkin müzakirə Bakı Dövlət Universitetinin pedaqogika kafedrasında olmuşdur.  10 elmi məqalə və 5 tezisin müəllifidir.

                                                     Dərc olunmuş elmi əsərləri.

 1. Kabohidrogenlər yanan zaman baş verən oksidləşmə – reduksiya reaksiyalarının tənliklərinin elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırılması. Bakı Universitetinin xəbərləri ( təbiət elmləri seriyası ) , 2006, № 1 səh. 31-37.
 1. Orta məktəbdə üzvi kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərdə ekoloji  dünyagörüşün formalaşdırılması .  Kimya məktəbdə  4 ( 12 ) 2005 səh. 28-38
 2. Orta məktəbdə üzvi birləşmələrin oksidləşmə – reduksiya reaksiyalarının tədrisi barədə.   Kimya    məktəbdə,
  4 ( 16 )    Səh. 25 – 37
 3. Orta məktəbdə doymuş biratomlu spirtlərin oksidləşmə reaksiyalarının tədrisinin bəzi metodologiyası . Kimya məktəbdə 2 ( 86 )    Səh.  54-72
 4. Orta məktəbdə karbohidrogenlər və onların funksional törəmələrinin yanma reaksiyalarının tədrisi barədə. Kimya məktəbdə 4 ( 20 ) 2007
 5. Karbohidrogenlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər mövzusunun tədrisi. Kimya məktəbdə , 2 ( 22 ) 2008.  Səh. 43- 62.
 6. Orta məktəbdə karbohidrogenlərin oksigenli törəmələrinin tədrisi zamanı idrak proseslərinin inkişaf etdirilməsi. Kimya məktəbdə , 4  ( 24 )    S. 60-71.
 7. Orta məktəb kimya kursunda “ Oksidləşmə dərəcəsi “ anlayışının öyrənilməsi. Kimya məktəbdə .  2-3 ( 34 – 35) 2011.  Səh. 39-45.
 8. Orta məktəbdə üzvi maddələrin reduksiyası reaksiyalarının tədrisi barədə. Kimya məktəbdə 4 ( 32 ) 2010.  Səh. 1-6 .
 9. Üzvi birləşmələrin oksidləşmə – reduksiya reaksiyaları.  Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmlər seriyası.  № 4. 2006.
 10. Karbohidrogenlərin və onların funksional törəmələrinin yanma reaksiyalarının tədrisi barədə.  Bakı Dövlət universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları.  30-31 oktyabr . 2009 .  səh. 368- 369.
 11. Spitlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər barədə.    “ Gənc kimyaçı  “ II Respublika elmi konfransının materialları , 17 – 18 may 2006 – cı il s. 55-56
 12. “Orta məktəbdə”Karbohidrogenlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər” mövzusunun tədrisi.    Kimyəvi birləşmələrin sintezi və çevrilmələri , III Respublika elmi konfransının materialları. 17- 28 may , 2007- ci il. S. 122-123.
 13. Orta məktəbdə üzvi  kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərdə ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılması.   Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Ekologiya : təbiət və cəmiyyətin problemləri “ Beynəlxalq elmi konfransının materialları , 8- 9 noyabr , 2007 – ci il.
 14. Ускоренний способ решения задач по реаксиям горения органических соединэний. Естественний и технические науку. № 3. 2012 с. 61-64