Əliyev Sahib Əli oğlu

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail:  sahib.aliyev60@yahoo.com

Sahib Əli oğlu Əliyev 1960-cı ildə Culfa rayonu Xanəgah kəndində anadan olmuşdur. O, 1967-ci ildə Xanəgah kənd orta məktəbinə getmiş, 1977-ci ildə isə həmin məktəbi bitirmişdir.

S.Ə.Əliyev 1977-1981-ci illərdə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan pedoqoji institutunda (indiki Naxçıvan Dövlət Universitetində) fizika-riyaziyyat fakültəsində riyaziyyat ixtisasını bitirmiş, 1981-1990-cı illərdə Cəlilabad rayonunda müəllim işləmiş, 1991-ci ildə AMEA Riyaziyyat-mexanika institutunun qiyabi aspiranturasını bitirmişdir. 1990-ci ildən NDU-nun riyazi analiz kafedrasının əməkdaşıdır.

S.Ə.Əliyev 1992-ci ildə AMEA-nın Riyaziyyat-mexanika institutunda “Xüsusi periodik əyri quruluşlu kompozit materiallarda gərginlik vəziyyəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

S.Ə.Əliyev Ali Attestasiya Komissiyyasının 1997-ci il tarixli qərarı ilə dosent adı verilmişdir.

S.Ə.Əliyev 7 dərs vəsaiti, 62elmi məqalənin müəllifidir.

S.Ə.Əliyev hazırda NDU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının müdiri, Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

 

Dərc olunan elmi əsərləri:

1.Əliyev S.Ə., Акбаров С.Д. О распределение самоуравновшенных напруяжений в слоистом  композитном материале с частичными искревлениями в структуре. Деп.в Винити №5507-V 06. Киев, 1986, c.428-433

2.Əliyev S.Ə., Акбаров С.Д. О  вилиянии искревления одного несушего слоя на распределение напруяжений в многослойной пластине. Изв.Ан.Аз.респ.Сер.физ.-тех.и мат.1988, №2,

3.Əliyev S.Ə., Акбаров С.Д.О напруаженном состоянии в слоис-том композитном материале с частичными искревлениями в структуре. Прикл.механика 1990, №12, c.16-21

4.Əliyev S.Ə., Акбаров С.Д.Вилиянии реологических параметров материале матрицы на распределени напруяжений. Изв.Ан.Аз.респ. Сер.физ.-тех.и мат.1991, №11

5.Əliyev S.Ə.Напруяжение состояние в композит-ных материалах с частично периоди-чески  искревленными слоями Автореферат .1991.23

6.Əliyev S.Ə., Məmmədov H.Ə.“Təbiətşünaslıq” ixtisaslarında limitlər mövzusunun tədrisi. Naxçıvan 1991.s-51.Dərs vəsaiti

7.Əliyev S.Ə., Məmmədov H.Ə., Həsənov R.Ə.Riyazi statistikanın elementləri. Bakı 1992, s-60.Dərs vəsaiti

8.Əliyev S.Ə., Rüstəmov İ.M.Cəbrdən məsələ həlli üzrə praktikum. Bakı., 1993.s-111.Dərs vəsaiti

9.Əliyev S.Ə., Namazov M.İ., Rüstəmov İ.M.Triqonometriyadan məsələ həlli üzrə praktikum. Bakı., 1993.s-64.Dərs vəsaiti

10.Əliyev S.Ə., Namazov M.İ., Rüstəmov İ.M.Riyaziyyatdan məsələ həlli üzrə praktikum. Bakı.,1996,s-178,dərs vəsaiti

11.Əliyev S.Ə., Rüstəmov İ.M., Novruzov A.S. Analitik həndəsə elementlərinə aid çalışmalar. Bakı.,1996.s-25.Dərs vəsaiti

12.Əliyev S.Ə., Акбаров С.Д. Напруяженое состояние в  слоистых композитных материалах с частичными искревлениями в структуре. Баку, 1987 \Препринт\Ан.Аз.респ.институт Физики, 252

13.Əliyev S.Ə. Matrisin reoliji parametrlərinin sonlu sayda əyilmiş layı olan çoxlaylı kompozit materiallarda öz-özünə tarazlaşdıran gərginliklərin paylanmasına təsiri.Изв.АНАР.Сер.физ.-тех.и мат. 1996, №3

14.Əliyev S.Ə., Махмудов Р.Н., Софиев А.Г. Динамическая устойчивост непреривно неоднородных упругих цилиндрических оболочек в сверхзвуковом потоке газа. Изв.АНАРСер.физ.-тех.и наук. 1996, №Y(XIII)

15Əliyev S.Ə., Novruzov A.S. Çəki funksiyasına görə ortonormal çoxhədlilər sisteminin  qurulması. Ali pedaqoji məktəblərdə təbiət və dəqiq elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II respublika elmi konfrasının materialları. Bakı, 1997,tezis

16.Əliyev S.Ə., Novruzov A.S. Riyazi analiz elementlərinin tədrisində şagidlərin rast gəldiyi çətinliklər və onların aradan qaldırılması. Pedaqoji tədqiqatlar (elmi məqalələr məcmuəsi). I buraxılış. Bakı,1997, №12

17.Əliyev S.Ə., Novruzov A.S., Rüstəmov İ.M. Nəzəri biliklərin inkişafında məsələ həllinin rolu. Bakı,1997, №11

18.Əliyev S.Ə., Həsənov R.Ə. Başlanğıc gərginlikli elastiki yarımmüstəvi üçün dövrü məsələ. AMEA.riy.və mex.ins.əsərləri,1997, №YII(XY)

19.Əliyev S.Ə., Məmmədov H.Ə. Riyazi analizdən tələbələrin müstəqil işinin bəzi formaları. NDU elmi əsərləri, 1999, №3

20.Əliyev S.Ə. Laylı kompozit materiallarda bir əyilmiş layın gərginlik paylanmasına təsiri NDU, Müasir riyaziyyat və təbiətin problemləri. 2001

21.Əliyev S.Ə., Həsənov R.Ə. Zəifləmiş düz xətli kəsiyə malik başlanğıc gərginlikli müstəvinin sıxılması haqda məsələ. AMEA.riy. və mex ins.xəbərləri,2002, №XVI

22.Əliyev S.Ə., Quliyev C.X. Bəzi parabolik tip riyazi  fizika tənlikləri  üçün  optimal  idarəetmə məsələlərinin qoyuluşu. Ali məktəblər arasında elmi praktik konfrans materialları. 2002

23.Əliyev S.Ə., Qasanov R.A. The problem on sompression of prest-rained surface, weakeued by restiliear crask (cose of equalroots). Procceeding of IMM of NAS Azerbaijan. V.XVI(XXIV), Bakı, 2002

24.Əliyev S.Ə. Lejandr çoxhədlisinin bir tətbiqi. NDU-nun “Elmi əsərlər”i. 2003, №10

25.Əliyev S.Ə. Xüsusi əyri laylı kompozit materillarda aparıcı laylardan birinin əyilməsinin gərginlik paylanmasına təsiri. NDU xəbərlər. 2004, №15

26.Əliyev S.Ə., Novruzov A.S. Riyazi analizdən praktik məsələr üçün çalışmaların seçilməsi prinsipi və onun didaktik əhəmiyyəti. “Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problem” elmi konfrans materialları. AMEA Nax. böl. 2005

27.Əliyev S.Ə., Quliyev C.X. Однозначное слабое решение задачи Дирихле для уравнения полной форму Гилъберге-Серрина. AMEA-nın müxbir üzvü İ.T.Mamedovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfrans materialları. 2005 .11-13 may.tezis

28.Əliyev S.Ə., Мехтиев М.А.Свободние осесимметричные колебания запалненной пузиръковой с мелкомасштаб-ними искривлениями в структуре. AMEA-nın müxbir üzvü İ.T.Mamedovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfrans materialları. 2005.s.139-141.tezis

29.Əliyev S.Ə. İki istiqamətli əyriliyə malik laylı kompozit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyəti. NMİ-nin “Xəbərlər”i. 2005, №4,s.15-18

30.Əliyev S.Ə. Quruluşunda əyrintiləri olan slindrik elastiki mühitin sərbəst rəqsləri. B.İsgəndərovun 70 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə XII beynəlxalq konfrans materialları. may 2006.s.105-107.tezis

31.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Hissə-hissə bircins cisim modeli əsasında xüsusi əyri laylı kompozit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyəti. NMİ-nin “Xəbərlər”i. 2008, №3(11)

32.Əliyev S.Ə. Mayedə tirin sərbəst rəqslərinin tərs üsullarla tədqiqi. Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər üzrə beynəlxalq konfrans. Naxçıvan, 2008,7-8 noyabr, tezis

33.Əliyev S.Ə. О скорости роста решений одного нелинейного эллиптеческого уравнения 2-го порядка в области типа конуса. Beynəlxalq astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan, 2009, tezis

34.Əliyev S.Ə., Ağayev E. On Growthrate of solition of sekond nonlinear elliptic equation in unbounded domain. The third International Conference “Problems of Cubernics and Informatics”. 6-8 september 2010, tezis

35.Əliyev S.Ə. О скорости роста решений одного нелинейного эллиптеческого уравнения 2-го порядка в перфорированной области. NDU ,elmi əsərlər, №1,2011

36.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Bir qeyri-xətti elliptik tənlik üçün Fraqmen-Lindelyof tipli teorem. “Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 06 may 2011

37.Əliyev S.Ə., Ağayev E. O cвойстах решений некоторых эллиптических неравенстъ. NDU-nun “Elmi əsərlər”i. 2011, №1(35)

38.Əliyev S.Ə., Ağayev E. On theorem of fraqmenlindelyoff type for one nonlinear elliptic equation. NDU-nun “Elmi əsərlər”i. 2012, №1(43)

39.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Характер поведения решения для некоторых эллиптических уравнений. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. 04 may 2012

40.Əliyev S.Ə., Quliyev C.X. Limitsiz analizə başlamağın nəzəri və praktik çətinlikləri. ADK Naxçıvan Bölməsi “Naxçıvan MR-də iqtisadiyyat, elm, maarif, ədəbiyyat və mədəniyyətin inkişafı problemləri” tezisləri. 1999

41Əliyev S.Ə., Novruzov A.S. «О распредлении сомоуравновешенных напражений в слоистом композитом матерале  частичними искривлениями в структуре». AMEA riy və mex.ins.nun 45 illiyinə həsr olunmuş X beynəlxalq konfrans. 2004, 5-7 noyabr, tezis

42.Əliyev S.Ə. О скорости роста решений одного нелинейного эллиптеческого уравнения 2-го порядка в неограченной области. AMEA-nın riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfransının tezisləri. Bakı, 2005, tezis

43.Əliyev S.Ə. О скорости роста решений одного нелинейного эллиптеческого уравнения 2-го порядка в области типа цилиндра. Akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi  konfransın tezisləri. Bakı, 2007, may, tezis

44.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Eyniadlı dövrü əyriliyə malik laylı kompozit materiallarda gərginlik vəziyyəti. “Riyaziyyat,mexanika və informatikanın müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq simpoziumun tezisləri. Naxçıvan, 2007, s.4

45.Əliyev S.Ə., Ağayev E. О скорости роста решений одного нелинейного эллиптеческого уравнения 2-го порядка в перфорированной области. AMEA-nın  riyaziyyat və mexanika üzrə XII beynəlxalq konfransının tezisləri. Bakı, 2007

46.Əliyev S.Ə. Задача о сдободных комбанях полого цилиндра с мелкомас-штабными в структуре запоененной средой. Akademik F.Maqsudovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, 2010, 17-19mart, tezis

47.Əliyev S.Ə., Ağayev E. On nonlinear elliptic second order equa-tions solution behaviour in unbounded domain. AMEA-nın riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, 2012, tezis

48.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün konus tipli oblastda fraqmen-lindelyof tipli teorem. NDU .Elmi əsərlər № 1 (51) 2013

49.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün silindr tipli oblastda dirixle məsələsi. Heydər Əliyev – 90 Respublika konfransının materialla-rı. 03.05.13, tezis

50.Əliyev S.Ə., Ağayev E. ONE APPLICATION OF DIRAC FUNCTION TO THEORY OF DIFERENTIAL FUNCTIONS. Riyaziyyat və informa-tikanın aktual problemləri. s.11-14. H Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri. May 29 – 31.2013, Bakı. tezis

51.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Kompazit materiallar-da aparıcı laylardan birinin əyilməsinin gərginlik paylanma-sına təsiri. Ak.A.Mirzəzadənin 85 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. 21-22 noyabr 2013, tezis

52.Əliyev S.Ə., Mehdiyev M.Nonlinear parametric vibrations of a laterally strengthened cylindrical shell contacting with viscoelastic medium. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika institunun əsərləri, 2013, vol.XXXIX(XLVII), pp.3-8

53.Əliyev S.Ə.,Quliyev C.,Məmmədov E. Bəzi funksiyaların Furye-Çebişev sıraları. Naxçıvan Dövlət Universiteti .”Elmi əsərlər”.Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası. 2014,N-3(59)

54.Əliyev S.Ə., Ağayev E. ,Sadiqova T. Bir qeyri-xətti 2-ci tərtib elliptik tip tənlik üçün dirixle məsələsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika institunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans. 15-16 may 2014, tezis

55.Əliyev S.Ə., Qasımov Q. Oб ососимметричнoй фopмe пoтepиycтoйчивocти неoднopoднoй цилиндpичеckoй oболочkи. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika institunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans. 15-16 may 2014, tezis

56.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Некоторые свойства положителъных решениий нелинейных эллиптических уравнений 2-го порядка. Azərbaycan respublikası təhsil nazirliyi Naxçıvan Müəllimlər institutu.Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi elmi praktik konfransı materialları. 07 may-2014, tezis

57.Əliyev S.Ə., Ağayev E. ,Əfəndiyeva A. Bir qeyri-xətti 2-ci tərtib elliptik tip tənliyin klassik həllinin konus tipli oblastda böyümə sürəti. Naxçıvan Dövlət universiteti, “Elmi-əsərlər”. Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası. 2014. N-7

58.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Əliyev S. On Nonlinear Elliptic Second Order Equation`s Solution Behaviour in Unbounded Domain. Naxçıvan Dövlət universiteti, “Elmi-əsərlər”. Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası. 2014. N9 (65)

59.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Əliyev S.,Məmmədov E. Bəzi kompozit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyəti. Naxçıvan Dövlət universiteti, “Elmi-əsərlər”. Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası. 2014. N9 (65)

60.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Əliyev S., Dirak funksiyasının tətbiqi ilə kəsilən funksiyaların törəmələrinin tapılması. Naxcivan Müəllimlər İnstitutu “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi”movzusuna həsr edilmis konfrans 2015

61.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Əliyev S.,Sabit əmsallı xətti diferensial tənliklərin fundamental həllinin qurulması. Naxcivan Müəllimlər İnstitutu “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi”movzusuna həsr edilmis konfrans 2016

62.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Əliyev S. Eyni fazalı hal üçün kompozit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyətinin tədqiqi. Naxçıvan Dövlət Universiteti,elmi əsərlər,№4/81,2016

63.Əliyev S.Ə., İsmayılov M.On some particularities of the influence of the fluid viscosity on the  frequency response of a viscoelastic plate loaded with this fluid. Transactions of NAS of Azerbaijan,Issue Mecanics,36(5),Series of Physical-Techical and Mathematical Sciences.2016

64.Əliyev S.Ə., Əlizadə Ü.ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА С  ИНТЕГРАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА. Naxçıvan Dövlət Universiteti,elmi əsərlər №4/85,2017

65.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Çəki funksiyasına  nəzərən ortonormal çoxhədlilər sisteminin mövcudluq və yeganəlik şərti . Naxçıvan Dövlət Universiteti,elmi əsərlər №4/85,2017

66.Əliyev S.Ə., Həsənov A.Nəzəri mexanikadan mühazirələr. Naxçıvan Dövlət Universiteti, dərs vəsaiti 2017

67.Əliyev S.Ə., Ağayev E. Çəki funksiyasına  nəzərən ortoqonal lejandr çoxhədlilər sisteminin qurulması. NMİ,H Əliyev 94.Müasir təlim metodları və yeni Pedaqoji Texnologiyaların təlim – tərbiyyə prosesində tərtibi mövzusuna həsr edilmiş elm- pratik konfransın materialları (05 may 2017 ) səh 169- 172

68. Əliyev S.Ə., Ağayev E Bir ikinci tərtib kvazixətti elliptik tip tənlik üçün qeyri – məhdud oblastda Dirixle məsələsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti,elmi əsərlər №8/89,2017.

69. Əliyev S.Ə., Ağayev E Simin rəqs tənliyinin Dalamber üsulu ilə həlli. Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilimiş elmi-praktik konfransın materialları .08 may 2018 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

70.Əliyev S.Ə., Ağayev E.Növbələşən düz və dövrü əyri layların kompozit materiallarla gərginlik vəziyyətinin tədqiqi.NDU,Xəbərlər №4(93)səh 9-12,2018

71.Əliyev S. Ağayev E. , Əliyev Səfa Hissə-hissə bircins mühit modeli əsasında düz və əks fazalı dövrü layların gərginlik –deformasiya vəziyyəti.

NDU,Xəbərlər №8(97)səh 3-5,2018

72.Əliyev S. Orta məktəb riyaziyyat  kursunda fənlərarası  inteqrasiyanın məsələ  həlli təlimində  tətbiqi. Elmi-praktiki konfrans. 5-6 aprel 2019.

73. Əliyev S. Azərbaycan riyaziyyat elminin dünya səviyyəsinə qalxmasında akademik Fərəməz Maqsudovun rolu. Naxçıvan Müxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş konfrans, 28 iyun 2019.

74.Sahib A. ALIYEV (Nakhchivan Teacher-Training Institute, AZERBAIJAN), Soltan A. ALIYEV (Institute of Control Systems of ANAS, AZERBAIJAN), Continuous State Space Branching Process as Limit of Sequence of Bellman-Harris Processes, Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019), Kutahya Dumlupinar

75.Sahib A. ALIYEV Nakhchivan Teacher-Training Institute, AZERBAIJA

Constructing a System of First Kind Chebyshev Polynomials Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019), Kutahya Dumlupinar University, Kutahya, TURKEY, 16-20 July, 2019

76.Əliyev S. Ağayev E., Əliyev Səfa I növ Çebışev çoxhədlilər sisteminin qurulması.

NDU, Xəbərlər №4(101) səh 9-12, 2019

77.Əliyev S. Ağayev E. Çebışev-Ermit çoxhədlilər sisteminin qurulması. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 60 illiyinə həsr olunmuş “riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri” adlı beynəlxalq  konfrans. 23-25 oktyabr 2019-cu il Bakı, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

78.Ağayev E. Əliyev S. İkinci tərtib bir kvazixətti elleptik tip tənlik üçün qeyri məhdud oblastda Dirixle məsələsi. Elmi əsəsrlər, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu-2019

79.Ağayev E. Əliyev C. “Cebışev-Laqer coxhədlilər sisteminin qurulması.” NDU,Xəbərlər №3(101) 2020

80.C.Əliyev “Riyaziyyat kursunun tədrisində bəzi məsələlərə dair.” .“Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər-2020” onlayn respublika elmi-praktik konfransı, may 2020-ci il

81.Əliyev C. “Ortonormal çoxhədlilər sisteminin qurulması. “NMİ Xəbərlər № 2, 2020-ci il

82.S.Əliyev, C.Əliyev “Parametrdən asılı olan inteqralların tətbiqləri” NMİ. Elmi əsərlər-220 №3

83.S.Əliyev, A. Novruzov C. Əliyev. “Riyazi  analiz” dərs vəsaiti. NMİ  Elmi şurasının 24 fevral 2021-ci il tarixli iclasının (8 №li) protokoluna əsasən çap edilmişdir. Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2021.

84.A.Novruzov, “Riyazi analiz və riyazi analizin xüsusi məsələləri” Proqram. NMİ Elmi şurasının 24 fevral 2021-ci il tarixli iclasının (8 №li) protokoluna əsasən çap edilmişdir. Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2021.

85.C.X.Əliyev “Ortoqonal və ortonormal fuksiyalar üçün Furye sırası”. NMİ-2020

86.C.X.Əliyev “Установление системы многоцлены Якоби” “Advanced science” Rusiya, Kirov şəhəri. Vyatka Dövlət Universiteti(çapda)

87.C.Ə.Əliyev “Orta məktəb riyaziyyat kursunun tədrisində limitlərlə bağlı məsələlər” “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər respublika elmi-praktik konfransı”nın materialları. NMİ, 21may 2021-ci il. Naxçıvan, “Məktəb nəşriyyatı”

88.E.V.Ağayev,N.O.Rzayeva, “Orta məktəbdə diferensial tənlik anlayışının daxil edilməsi təliminin bəzi metodik xüsusiyyətləri” NMİ “elmi əsərlər” №1. 2021

89.E.V.Ağayev, Səfa.Ə.Əliyev, “Dirak funksiyasının bir tətbiqi” “Naxçıvan” universiteti elmi əsərlər №2.2021

90.A.N.Əfəndiyeva, “Lejandr çoxhədlilərinin tədqiqi”, Naxçıvan Dövlət Üniversiteti Elmi əsərlər” ,2021-ci il