Əhmədova Kifayət Xanlar qızı

Pedaqogika və psixologiya kafedrasının baş müəllimi

1978-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Babək rayon Savedabad kənd orta məktəbini bitirmişdir.1999-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetini bitirib.2001-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin psixologiya ixtisası üzrə magistratura pilləsini bitirib. 2001-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun pedaqogika- psixologiya kafedrasında müəllim işləyir. 2012-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dissertantıdır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Fərdin psixoloji problemləri.
 2. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idrak maraqlarının inkişaf etdirilməsinin səmərəli təşkili.
 3. Gənc ailələrdə natamamalıq kompleksi və onun aradan qaldırılması yolları Tədris prosesinin təkmilləşdi­ril­­məsi və müasir təhsil kon­sep­siyaları. Beynəlxalq Elmi Konfransının mate­ri­al­ları. Bakı: Mütərcim, 2014 Səh.106-107.
 4. Ailədə qarşılıqlı müna­sibətlər və uşaqların psixi inkişafına onun təsiri Azərbaycanda təhsil qurucu­luğunun prioritetləri: Müasir yanaşmalar. Beynəlxalq Elmi Konfransının mate­ri­al­ları. Bakı: Mütərcim, 2015 Səh. 304-305.
 5. Uşaqların tərbiyə işinin təşkilində ailə və məktəbin birgə işi. “Azərbaycan təhsilində strateji hədəflər və pedaqoji elmlərin qarşısında duran vəzifələr” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı:ARTPİTTM-nin nəşriyyatı, 2015 Səh.
 6. Gənclərin sosiallaşması və ailə həyatına münasibətinin psixoloji xüsusiyyətləri Azərbaycan Respublikası Təh­sil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı:Mürtəcim, 2015 №1.
 7. The role of social environment in the formation of youth personality Науково-виробничий журнал Держава та региони. Серия: Гуманитарные науки.  Класичний приватний университет/АТ «УкрСиббанк» №3-4 2015 ISSN 1813-341X  Səh. 22-24.
 8. Gənc ailələrdə psixoloji mühitin formalaşmasına təsir edən amillər Naxçıvan  Dövlət Universite­tinin  Elmi əsərləri,  Humanitar elmlər seriyası, Naxçıvan, Qeyrət, 2016, №4 (78) Səh.131-136.
 9. Gənc ailələrdə qarşılıqlı mü­na­sibətlərin  forma­laş­ma­sın­da sosial-koqnitiv və sosial persepsiyanın rolu. Azərbaycan Respublikası Təh­sil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı: Mürtəcim, 2016, Cild 83, №1  Səh.157-161.
 10. Azərbaycan mütəfək­kirləri, psixoloq və peda­qoqların əsərlə­rində ailə tərbiyəsi və ailədəki münasibətlər problemi Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: Müasir yanaşmalar” mövzusunda  Beynəlxalq Elmi Konfransının mate­ri­al­ları . Bakı:Mürtəcim 2016 Səh. 170-172
 11. Gənc ailələrdə qarşılıqlı münasibətlərin formalaşmasına təsir edən amillər Azərbaycan Dövlər Pedaqoji Universitetinin Elmi əsərləri, Tarix, insan və cəmiyyət seri­ya­­sı, Bakı 2017 №1 (16) Səh. 51-59
 12. General Theoretical Issues and Essence of Young Family Problems EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH-Vol.IV, Issue  12/March 2017 Impact Factor:3.4546 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+)Səh. 10223-10235.
 13. Gənc ailələrdə valideyn övlad münasibəti və şəxsiyyətin inkişafına onun təsiri Naxçıvan  Dövlət Universite­tinin  Elmi əsərləri,  Humanitar elmlər seriyası, Naxçıvan, Qeyrət, 2017, №1 (82) Səh. 213-215.
 14. Особенности воспита­ния в моло­дых семях НАУКОВИЙ ВIСНИК ХЕР­СОН­­СЬКОГО ДЕРЖАВ­НО­ГО УНIВЕРСИТЕТУ Серiя: Психологiчнi науки.Випуск 1 Том 2. Херсон 2017  ISSN 2312-3206  Səh. 20-2