Əbülfəz Muxtar oğlu Quliyev

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1939-cu ildə Şahbuz rayonunun Zərnətün kəndində anadan olub. 1968-ci ildə V.İ.lenin adına APİ-nin Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisasını bitirmişdir.

1972-ci ildən NDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun dillər və ədəbiyyat kafedrasında işləyir.1985-ci ildə “Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələrinin leksikası” mövzusunda namizədlik işi müdafiə etmişdir. 1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar birliyinin üzvüdür.

     Kitablar

 1. Azərbaycan dili proqramı, yoxlama işi mövzuları və tapşırıqlar. ADU nəşriyyatı Bakı, 1987. 44 səh
 2. Azərbaycan dili üzrə kurs və yoxlama işlərinə aid metodik tövsiyyələr. filologiya fakültəsi tələbələri üçün), ADU nəşri. I və II hissə, 1998. 52,65 səh
 3. Bir mühürkənd bəsimdir (şeirlər). Bakı: Təhsil, 1997.90 səh.
 4. İkinci görüş (şeirlər). Bakı, “Nurlan”-2003.160 səh
 5. Şahbuzlu şəhidlər. Bakı-Şirvannəşr-2009, 118 səh.

 

     Məqalələr

 1. Şahbuz şivələrində toxuculuq terminləri Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil “Elmi əsərləri” Dil və ədəbiyyat şer. Bakı. 1979, № 2,səh 47-54
 2. Şahbuz şivələrində arıçılıq terminləri. Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Naz. “Elmi əsərləri” Dil və ədəbiyyat şeir. Bakı, 1979.№ 5 səh. 39-45
 3. Şahbuz rayonu şivələrində heyvandarlıq terminləri Azərb. Ali məktəb aspirantların elmi kon mate. Hümanitar elm bölməsi. Bakı, 1981 səh. 433-436
 4. “Dialekt sözlərin” yerli şivə materialları ilə əlaqəli tədrisinə dair Azərb dili və ədəbiyyat tədrisi .Bakı, 1982, № 3,səh24-27
 5. Azərbaycan dilinin Şahbuz rayonu şivələrində termin yaradıcılığı (morfoloji yolla). Aspirantların V resp elmi konfransının materialları, X-XIX bölmə. Bakı. 1982. Səh. 27
 6. Şahbuz şivələri leksikasının leksik-semantik xüsusiyyətləri Azərb. Ali məktəb aspirantlarının  VI resp elmi konfransının materialları. II-hissə. Bakı, 1983
 7. Şahbuz rayon  şivələrində  əkinçilik  terminləri Məktəb islahatı və pedaqoji təhsil Bakı, 1986. səh. 151-162
 8. Folklor Nümunələrində natiqlik sənəti məsələləri. Azərbaycan nitq mədəniyyəti problemləri.Bakı, APİ nəş.1988
 9. Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələrində atçılıq terminləri Azərbaycan  Onomastikası. II, Bakı, APİ nəş.1986 səh.233-235
 10. Naxçıvan dialektində köməkçi nitq hissələri Respublika elmi konfransın tezisləri. Naxçıvan 1988. səh. 121
 11. Hic rayonu şivələrində əkinçilik və maldarlıqla bağlı peşə adı bildirən terminlər. Azərb. Termin. problemləri. Bakı.1988
 12. Naxçıvan dialektində termin səciyyəli naxış adları Azərbaycan terminologiyası problemləri. Bakı,1988 s.237-238
 13. Məmməd Araz etirazı. Məmməd Araz-60. Millilik və bəşərilik Azərnəşr-1993, səh.35-36
 14. Aşıq Ələsgər şeirlərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri. elmi konfrans materialları Bakı “Diplomat” nəşr 1998
 15. XIX əsrdən başlayaraq Azərbaycan dilində işlədilən ictimai- siyasi terminlər. Məqalələr Bakı. 1998.səh13-15
 16. Məmməd Araz poeziyasında Naxçıvan təbiəti. (Məruzələrin tezisləri). Bakı-Yurd nəş.1999
 17. Məhəbbət dastanlarının tədqiqi. Azərbaycan (ədəbi-bədii jurnal) 2001 № 5
 18. Rəsul Rzaya layiq əsər Ali məktəblər arası elmi konfransın materialları.Bakı-Yurd nəş.2001
 19. Mətanət Hüsenxan qızının şeir yaradıcılığı. NDU.Elmi əsərlər, 2004,№ 13
 20. Dahi rəhbərə ümumxalq məhəbbətinin tərənnümü. Sərraf Qasım “Bir qartal ol millətim zirvəyə çat”
 21. “Qara xəncər” romanında erməni xisləti və sovet prokrorluğunun ifşası. NMİ.xəbərlər.2006, № 3(7) səh 43-47;
 22. “Əlincə qalası” tarixi dramının 23 ildən sonra yeni uğuru NMİ əsərlər, 2007, № 2, (10) səh 86-91;
 23. Firidun Süleymanoğlunun 75 illiyi münasibəti ilə Firidun Süleymanoğlu. “Dözüm”. Bakı: Nurlan nəşr 2007 səh 6-20
 24. Torpağın dilində danışan kitab. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər, 2009, № 4(20) səh 45-49; Möhtəşəm Azərbaycan (qəz), 28 dekabr 2009 №26
 25. Ömrün şeirləşən anları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. 2008, №2 (14), səh 58-63
 26. Dastanşünaslığımıza yeni baxış . NDU Elmi əsərlər, 2010,№1 səh 82-86
 27. Naxçıvan televiziyasının canlı salnaməsi. “Səs”,2010 5mart
 28. Həmid Arzulunun “Bu məhəbbətdir” kitabındakı hekayələri haqqında. Azad Azərbaycan (qəz), 2012, 18 mart №41
 29. Şahbuz şivələrində dəyirmançılıq terminləri və dəyirmanla bağlı xalq deyimləri. Axtarışlar (jur), 2012, №2, səh 74-81
 30. Şahbuz rayon şivələrində yabanı bitgi adları. (elmi-metodik konfransın materialları). dekabr-1987 Naxçıvan səh 107-108
 31. Tac günəşim Qafqazın səsi (qəz), 17-23 aprel 2003-cü il №6
 32. “Günahı yazan mələk” kitabının müəllifinə açıq məktub. Şərq qapısı (qəz) 1 may 2004-cü il
 33. “Sənli günlərim” romanı haqqında düşüncələrim. “Palitra”,2016
 34. Paşa Qəlbinurun “İdrak ətri” kitabının bəzi dil xüsusiyyətləri.Zaman pres.2016
 35. “Söz inciləri haqqında söz”(ön söz).Dilsuz Dünyamalıyev. “Söz inciləri”.Bakı,2016