Vüqar İbrahim oğlu Salmanov

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail: vuqars69@mail.ru

1969-cu il fevral ayının 6-da Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1990-cı ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin  Ulyanovsk filialının tətbiqi riyaziyyat ixtisasına qəbul olunub, 1992-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  riyaziyyat və əlavə informatika hesablama texnikası ixtisasına dəyişdirilərək 1996-cı ildə həmin universiteti bitirmişdir.1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  “Riyaziyyat və informatika” kafedrasında laborant vəzifəsində çalışmışdır.2002-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  “İnformatika” kafedrasında müəllim işləmişdir. 2013-cü ildə Naxçıvan  Dövlət  Universitetinin  “İnformatika” kafedrasında baş müəllim işləmişdir. 2013-cü ildə 12.03.01-kompüter elmləri ixtisasında riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru adı almaq üçün dissertasiya müdafiəsi olmuşdur. 2016-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  “İnformatika” kafedrasında dosenti i.ləmişdir, 2016-cı ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda 0,5 ştat baş müəllim işləmişdir.

                                    Dərc olunmuş əsərləri

 1. Об одной задаче оптимального управления для сосредоточенных систем специальным критерием качества. Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri 2005
 2. Разностный метод решения задачи оптимального управления для линейных сосредоточенных систем со специальным критерием качества. Naxçıvan Dövlət Universiteti.Xəbərlər №2 (20), Naxçıvan-2006
 3. Задача оптимального управления для линейных сосредоточенных систем со специальным критерием качества. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri №3 (7) 2006
 4. Существование решения дискретной задачи оптимального управления для линейных сосрдеоточенных систем со специальным критерием качества. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası 2007
 5. Pontryagin`s maximum principle in an optimal control problem for ordinary differential equations with special qualitu test. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri. Cild XXIX №37, Bakı-2008.
 6. Existence of Optimal Control Problem Solution for linear Concentrated Systems with Special Quality Test. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri. Cild XXXI,№39, Bakı-2009.
 1. Необходимое и достаточное условие оптимальности в одной задаче оптимального управления для линейных сосредоточенных систем. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, Fizika-riyaziyyat və mexanika elmləri seriyası №1(35), Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2011.
 2. Разрешимость задачи оптимального управления для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка с критерием качества Лионса. Вестник Томского Государственного университета. Математика и механика № 1(17) 2012.
 3. Существование решения дискретной задачи оптимального управления для линейных сосредоточенных систем со  специальным критерием качества. Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2012 г., №5(165).
 4. Алгоритм численного решения одной задачи оптимального управления. Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Informatics and Control Problems, Volume XXXIII №3, Baku 2013.
 5. Xüsusi keyfiyyət kriterisi ilə toplanmış parametrli xətti optimal idarəetmə məsələsində optimallıq şərti. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası №7(63), Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2014
 6. Применение нейронных сетей к решению задачи оптимального управления относительно множества. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası №5(73), Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2015
 7. Разрешимость начально-краевых задач для нелинейного двумерного уравнения Шредингера. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası №4(85),Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2017.