Vəliyev Səyyad Məmməd oğlu

Baş müəllim

e-mail: sayadvaliyev@mail.ru

28 dekabr 1956-cı ildə Şərur rayonunun Kərki kəndində anadan olmuşdur.

1964-cü ildə M.Füzuli adına Ordubad internat məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş və 1974-cü ildə həmin məktəbi bitirərək orta təhsil almışdır.

1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Ümumi texniki fənlər və əmək” ixtisası üzrə birinci kursa daxil olmuş və 1980-ci ildə həmin ali məktəbi bitirərək təyinatla Naxçıvan Dövlət Universitetinə baş laborant göndərilmişdir. 1985-ci ildə müsabiqə yolu ilə “Ümumi texniki fənlər və əmək” ixtisası üzrə müəllim, 1995-ci ildə isə baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. 2001-ci ildən isə «Nəqliyyat mühəndisliyi» kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

2000-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Elmi əsərlərinin siyahısı

Sıra

Elmi əsərlərin adı Elmi əsərin növü Nəşriyyat, jurnalın adı Elmi nəşrlərin səhifəsi

Həmmüəlliflər

1 2 3 4 5 6
1. Əmək təlimi dərslərində peşə tərbiyəsi sahəsində təlim ustasının gördüyü tədbirlər haqqında. Tezis Azərb. ali məktəb aspirantlarının VII Respublika elmi konfransı (çıxışların tezisi) II hissə

Bakı 1985

1  
2. Əmək təlimində peşəyönümü işinin təşkili. Məqalə Əmək və politexnik təlim jurnalı Bakı 1988 3  
3. Biliklərin fənlərarası əlaqə ilə dərinləşdirilməsi. Məqalə Əmək və politexnik təlim jurnalı Bakı 1989 3 Ş.Kazımov
4. İstehsalat təlimi prose-sində təlim və tərbiyənin vəhdəti. Tezis XI elmi konfransın materialları. Naxçıvan 1990 1  
5. Maşın hissələrində kurs işi və kurs layihələrin hesablanması və yeni-dən EHM-dən istifadə qaydaları. Tezis Elektron hesablama maşınları və məktəb. Naxçıvan 1992 1 R.Bağırov
6. İqtisadi islahat şəraitində istehsalın inki-afında lazer texnikasından istifadənin səmərəliliyi. Məqalə Yeni iqtisadi islahat şəraitində iqtisadiyyatın inkişafının aktual problemləri və iqtisadi fənlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri. Bakı 1994 2 S.Bağırov
7. Исследование фазооб-разования Cu-Zn-Se Məqalə Dəqiq elmlərin tədqiqi və tədrisi. ADPU Bakı 1997 1 M.Nuriyev
8. Daxili yanma mühərrikləri Metodik vəsait Bakı 1997 42 M.Nuriyev
9. Əmək tərbiyəsində ailənin rolu. Məqalə Elmi əsərlər.NDU – № 3 Naxçıvan 1999 3 S.Allahverdiyev
10. Beşkaskadlı kommunikasiya sxemi Məqalə Elmi əsərlər. Azərbaycan Texniki Universiteti VIII 4  II hissə Bakı 1999 4 M.İbrahimov
11. Алгоритми установ-ление соединений. Məqalə Azərb. Resp. Təhsil Cəmiyyəti «Bu ki» dərgisi. Texnika jurnalı 1(2) Bakı 2000 3 M.İbrahimov, C.Zeynalov
12. Daxili yanma mühərriklərində gedən proseslər. Tezis Elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi konfransındakı məruzələrin material-ları (NÖU) Bakı 2000 2 A.Rəsulov
13. Daxili yanma mühərriklərinin həqiqi tsiklləri, indiqator və effektiv göstəricilər, istilik balansı. Tezis Elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın material-ları. Naxçıvan 2001 3 A.Rəsulov
14. Marşrut nəqliyyatının iş rejimi parametrlərinin təyini modeli. Məqalə Ali məktəblər arasında Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı «Elm» 2002 4 V.Əsgərov, R.Bağırov
15. Mexanizmlər və maşınlar nəzəriyyəsindən laboratoriya praktikumu. Dərs vəsaiti Naxçıvan 2002 57 V.Əsgərov, R.Bağırov
16. Əmək təlimində fənlərarası əlaqənin yaradılması imkanları. Tezis «Fənlərin tədrisi metodikasının aktual problemləri» mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan 2003 3  
17. İstismar şəraitindən asılı olaraq porşenlərin konstruksiyası və materiallarının seçilmə xüsusiyyətləri. Tezis Elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın materialla-rı. (NÖU)

Bakı 2004

2 A.Rəsulov
18. İbtidai siniflərin əmək təlimi məşğələlərində estetik zövqün inkişaf etdirilməsi. Tezis Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan 2004 2  
19. Materialşünaslıq Proqram Naxçıvan 2004 10 Ə.Quliyev

S.Allahverdiyev

S.Əliyeva

20. Konstruksiya materialları texnologiyası Proqram Naxçıvan 2004 10 Ə.Quliyev

S.Allahverdiyev

S.Əliyeva

21. Əmək təlimi və onun tədrisi metodikası. Proqram Naxçıvan 2004 10  
22. Nəqliyyat daşımaları və idarəetmənin təşkili. Proqram Naxşıvan 2004 10 V.Əsgərov
23. Yol şəraitinin yaxşılaşdırılmasının hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına təsiri. Tezis «Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri» mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları.

Bakı 2004

3 A.Rəsulov
24. Başlanğıc əyintisi olan qeyri-bircins çubuqların dayanıqlığı. Məqalə Ali məktəblərarası elmi-texniki jurnal.

Tətbiqi mexanika. №2

Bakı 2004

4 F.Q.İsayev
25. Qeyri-bircins çubuqların ekssentritetsı-sıxılmada dayanıqlığı. Məqalə Ali məktəblərarası emi-texniki jurnal. Tətbiqi mexanika

№ 4

Bakı 2005

3  
26. Qeyri-bircins çubuqların mərkəzdənkənar sıxılma qüvvələri təsir edərkən dayanıqlığının tədqiqi. Tezis Aspirantların və gənc

tədqiqatçıların XI Respublika Elmi kon-fransının materialları.

Bakı 2006

1  
27. Выпучивание неод-нородно упругих

стержней.

Məqalə Nəzəri və tətbiqi mexanika jurnalı. № 3

Bakı 2006

5 Ф.К.Исаев

Ш.А.Мамедов

28. Əmək təlimi məşğələlərində şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə dair. Məqalə Xəbərlər № 1 ( 5 )

Naxçıvan Müəllimlər

İnstitutu

«Məktəb»  nəşriyyatı

Naxçıvan – 2006

3  
29. İbtidai siniflərdə modelləşdirmə və quraşdırma məşğələlərinin təşkilinə dair. Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri

№ 2 ( 10 )

«Məktəb» nəşriyyatı

Naxçıvan – 2007

4  
30. Исследование влия-ния колебаний на

динамическую ус –

тойчивостъ неодно-

родно стержней.

Tezis Pr. İ.A.Bəxtiyarovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi kon-fransın materialları.

Bakı 2008

3 С.А.Тагиева
31. İkilaylı qeyri-bircins çubuqların mərkəzdənxaric sıxılmada dayanıqlığı. Məqalə Nəzəri və tətbiqi me-xanika jurnalı. № 4

Bakı 2008

3  
32. İbtidai sinif şagirdlərinin əmək hazırlığında tərbiyəyə kompleks yanaşma. Məqalə Xəbərlər № 3 ( 15 )

Naxçıvan Müəllimlər

İnstitutu

«Məktəb»  nəşriyyatı

Naxçıvan – 2008

4  
33. Устойчивостъ и вы- пучиваниедвухслой-ных неоднородно упругих стержней. Məqalə Техника и технология № 4

Москва 2009

3  
34. Устойчивостъ двух-слойных упруго- пластических  плас-тинок при двух-стронными сжатии. Məqalə «İnşaatın müasir problemləri və həlli yolları» elmi-praktik konfransının materi-alları.  Bakı  2009 5 С.А.Тагиева

Е.В.Гусейнов

35. Əmək hazırlığında fəal təlim metodlarından istifadəyə dair. Tezis Müasir  təlim  metodları  və yeni   pedaqoji  texnolo-giyanın təlim-tərbiyə pro-sesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. (07 may 2009) NMİ

Naxçıvan – 2009

3  
36. İkilaylı qeyri-bircins çubuqların elastik əsas üzərində dayanıqlığı. Məqalə Elmi əsərlər

Fizika-riyaziyyat və texni-ka elmləri seriyası № 3 (28) Naxçıvan 2009

3  
37. İbtidai siniflərdə əmək hazırlığı dərslərinin təşkilinə dair. Məqalə Xəbərlər 2010 №1(21)

«Məktəb» nəşriyyatı

Naxçıvan 2010

4  
38. Nəqliyyat daşımaları və vahid nəqliyyat sistemi. Proqram Naxçıvan 2010 10 A.Əliyev
39. Avtomobil nəqliyyatının ətraf mühitə təsiri. Məqalə Elmi əsərlər

Fizika-riyaziyyat və texni-ka Elmləri seriyası №1 (35)

Naxçıvan 2011

3 A.Əliyev
40. Əmək hazırlığı prosesində əməyin elmi təşkilinə dair tövsiyələrin nəzərə alınması. Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnsti-

tutunun XƏBƏRLƏRİ

2011№ 3(27)

Məktəb nəşriyyatı

Naxşıvan 2011

 

4  
41. İkilaylı çubuqların

qeyri-xətti elastiki

mühitdə dayanıqlığı.

Məqalə Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı. № 5

Bakı 2011

3 F.Q.İsayev
42. Müasir nəqliyyat sistemində “İpək yolu” layihəsi. Məqalə Elmi əsərlər

Fizika-riyaziyyat və tex-nika Elmləri seriyası 1(43) Naxçıvan 2012

4 A.Əliyev
43. Məktəblilərdə əmək fəallığı mövqeyinin formalaşdırılmasında əmək təlimi və tərbiyəsinin rolu. Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnsti-

tutunun XƏBƏRLƏRİ

CİLD:8 № 4  2012

Məktəb nəşriyyatı

Naxşıvan 2012

4  
44. Ölkənin sosial iqtisadi inkişafında nəqliyyatın rolu. Məqalə Elmi əsərlər

Fizika-riyaziyyat və texnika Elmləri seriyası №1(51) Naxçıvan 2013

4 A.Əliyev
45. Təlim prosesində fənlərarası və fəndaxili əlaqənin tətbiqinə dair. Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnsti-

tutunun XƏBƏRLƏRİ

CİLD: 9 № 4  2013

Məktəb nəşriyyatı

Naxşıvan 2013

4  
46. AVTOMOBİL.

İDARƏETMƏ

SİSTEMLƏRİ

Metodik vəsait BAKI – 2014 109 A.Əliyev M.Nuriyev
47. Əmək hazırlığı prosesində şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması. Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnsti-

tutunun XƏBƏRLƏRİ

Cild 10, № 3, 2014

Məktəb nəşriyyatı

Naxşıvan 2014

4  
48. Texnologiya (əmək təli-mi) və onun tədrisi metodikası. Proqram “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2015 46  
49. Ağac materialların xassələri və emal texnologiyaları. Proqram “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2015 24  
50. Əmək təlimi və onun tədrisi metodikası. Proqram “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2015 28  
51. Şagirdlərdə fəallıq mövqeyinin formalaşdırılmasına müstəqil işlərin təsiri. Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnsti-tutunun XƏBƏRLƏRİ

Cild 10, №3, 2015

Məktəb nəsriyyatı

Naxçıvan 2015

5  
52. Avtomobil və traktor Proqram Naxçıvan – 2016 12  
53. Vahid nəqliyyat sistemi Proqram Naxçıvan – 2016 10  
54. Avtomobil praktikumu Proqram Naxçıvan – 2016 11  
55. YHT və təhlükəsizliyi Proqram Naxçıvan – 2016 12  
56. Yol şəraitlərinin hərəkət təhlükəsizliyinə təsiri. Məqalə Elmi əsərlər

Fizika-riyaziyyat və tex-nika Elmləri seriyası №8(81) Naxçıvan 2016

4  
57. Nəqliyyat mühərrikləri Proqram Naxçıvan – 2017 12 A.Əıiyev
58. Nəqliyyat mühərrikləri Dərslik Bakı – 2017 428 A.A.Əliyev, M.Ə.Nuriyev
59. Yol elementlərinin hərəkət təhlükəsizliyinə təsiri Məqalə Elmi əsərlər

Fizika-riyaziyyat və tex-nika elmləri seriyası №8 (89) Naxçıvan 2017

5  
60. Avtomobil konstruksiyalarının təhlükəsizliyi Proqram Naxçıvan 2019 14 A.A.Əliyev, T.Z.Orucov
61. Avtomobillərin konstruktiv təhlükəsizliyi Dərs vəsaiti Bakı – 2019 290 A.A.Əliyev

Azərbaycan dili AZ English EN