Rüstəmova Səminə Tofiq qızı

Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabinetinin müdiridi, baş müəllim

e-mail: samina_rustamova@mail.ru

 

1974-cü il iyunun 10-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomatika və hesablama texnikası fakültəsində təhsil alıb. 1997-1998-ci ildə “Əcəmi” nəşriyyat-poliqrafiya birliyində mühəndis-proqramçı kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 2002-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlayıb. 2010-cu ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabinetinin müdiridir. 15-dək elmi məqalənin müəllifidir.

                                          Dərc olunmuş əsərləri

 1. Kompyuter təlimi günün vacib məsələsidir.Təhsil Problemləri qəzeti.1-10 iyun 2004-cü il
 2. XXI əsrin tədqiqat obyektləri: informatika, süni intellekt və ekspert sistemləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunmuş  “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, NMİ-2004
 3. Tədris prosesində kompyuter diaqramlarından istifadənin bəzi məsələləri Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı №1, 2005-ci il
 4. .Kompyuter təlimi dövrümüzün tələbidir Azad Azərbaycan qəzeti № 063, 2 may 2004-cü il
 5. Rüstəmova. Visual Basic-in tətbiqi ilə kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,Xəbərlər jurnalı №4, 2005-ci il
 6. Makroslardan istifadə edərək tədris verilənlər bazasının yaradılması.Heydər Əliyevin 83 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 26-27 may, 2006-cı il, NMİ
 7. Müəyyən inteqralın hesablanmasında Mathcad proqramından istifadənin bəzi məsələləri            Heydər Əliyevin 84 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2007-ci il, NMİ
 8. Müasir təhsil metodlarına İKT-nin tətbiqi məsələləri “Elektron Naxçıvan-5: nəticələr və vəzifələr” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq simpozium, 25-26 iyun, 2010-cu il, Naxçıvan Dövlət Universitet№-si
 9. Distant təhsilin verilənlər bazasının infoloji modelinin yaradılmasıNaxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri jurnalı №4, 2010-cu il
 10. Distant təlimin nəzəri modeli və onun təşkilinin pedaqoji texnologiyaları Heydər Əliyevin 88 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2011-ci il, NMİ
 11. Elektron dərsliklərin işlənmə və istifadə metodologiyası və onların tədrisdə tətbiqi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri jurnalı №4, 2011-ci il
 12. Rəqəmsal tədris resurslarının təlim prosesində tətbiqi.Heydər Əliyevin 89 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2012-ci il, NMİ
 13. İnklüziv təhsilin təşkilində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2013-cü il, NMİ
 14. Tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində interaktiv elektron lövhələrdən istifadənin səmərəliliyi “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” Beynəlxalq elmi konfransın  materialları, Naxçıvan, dekabr 2013-cü  il
 15. Müəllim-şagird münasibətlərinin inkişafına innovative yanaşma.Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurrikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları, aprel, 2014-cü il
 16. İbtidai siniflərdə informatikanın tədrisində təlim yönümlü kompyuter oyunlarının tətbiqi.Heydər Əliyevin 91 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2014-cü il, NMİ
 17. Təhsilin informasiyalaşdırılmasında müəllim-şagird münasibətləri.“Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, dekabr 2014-cü il
 18. Dövrün tələbi: naqilsiz kompyuter şəbəkələrinin qurulma prinsipləri.Heydər Əliyevin 92 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2015-ci il, NMİ
 19. Təhsildə İnternetdən istifadəyə müasir yanaşmalar“Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, iyun 2015-ci il
 20. SQL sorğu dili verilənlər bazasının yaradılmasında əlverişli vasitə kimi Heydər Əliyevin 93 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2016-cı il, NMİ
 21. Təhsildə kompyuter şəbəkələrindən istifadənin müasir aspektləri “Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, noyabr, 2016-cı il
 22. İntellektual təlim sistemlərinin layihələndirilməsi məsələləri.Heydər Əliyevin 94 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2017-ci il, NMİ