Rüstəmova Səminə Tofiq qızı

Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabinetinin müdiri, baş müəllim

e-mail: samina_rustamova@mail.ru

1974-cü il iyunun 10-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomatika və hesablama texnikası fakültəsində təhsil alıb. 1997-1998-ci ildə “Əcəmi” nəşriyyat-poliqrafiya birliyində mühəndis-proqramçı kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 2002-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlayıb. 2010-cu ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabinetinin müdiridir. 15-dək elmi məqalənin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş əsərləri

 1. Kompyuter təlimi günün vacib məsələsidir. Təhsil Problemləri qəzeti. 1-10 iyun 2004-cü il
 2. XXI əsrin tədqiqat obyektləri: informatika, süni intellekt və ekspert sistemləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, NMİ-2004
 3. Tədris prosesində kompyuter diaqramlarından istifadənin bəzi məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı №1, 2005-ci il
 4. .Kompyuter təlimi dövrümüzün tələbidir. Azad Azərbaycan qəzeti № 063, 2 may 2004-cü il
 5. Rüstəmova. Visual Basic-in tətbiqi ilə kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı №4, 2005-ci il
 6. Makroslardan istifadə edərək tədris verilənlər bazasının yaradılması. Heydər Əliyevin 83 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 26-27 may, 2006-cı il, NMİ
 7. Müəyyən inteqralın hesablanmasında Mathcad proqramından istifadənin bəzi məsələləri Heydər Əliyevin 84 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2007-ci il, NMİ
 8. Müasir təhsil metodlarına İKT-nin tətbiqi məsələləri “Elektron Naxçıvan-5: nəticələr və vəzifələr” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq simpozium, 25-26 iyun, 2010-cu il, Naxçıvan Dövlət Universitet №-si
 9. Distant təhsilin verilənlər bazasının infoloji modelinin yaradılması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri jurnalı №4, 2010-cu il
 10. Distant təlimin nəzəri modeli və onun təşkilinin pedaqoji texnologiyaları. Heydər Əliyevin 88 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2011-ci il, NMİ
 11. Elektron dərsliklərin işlənmə və istifadə metodologiyası və onların tədrisdə tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri jurnalı №4, 2011-ci il
 12. Rəqəmsal tədris resurslarının təlim prosesində tətbiqi. Heydər Əliyevin 89 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2012-ci il, NMİ
 13. İnklüziv təhsilin təşkilində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi. Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2013-cü il, NMİ
 14. Tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində interaktiv elektron lövhələrdən istifadənin səmərəliliyi “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, dekabr 2013-cü il
 15. Müəllim-şagird münasibətlərinin inkişafına innovativ yanaşma. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurrikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları, aprel, 2014-cü il
 16. İbtidai siniflərdə informatikanın tədrisində təlim yönümlü kompyuter oyunlarının tətbiqi. Heydər Əliyevin 91 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2014-cü il, NMİ
 17. Təhsilin informasiyalaşdırılmasında müəllim-şagird münasibətləri. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, dekabr 2014-cü il
 18. Dövrün tələbi: naqilsiz kompyuter şəbəkələrinin qurulma prinsipləri. Heydər Əliyevin 92 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2015-ci il, NMİ
 19. Təhsildə İnternetdən istifadəyə müasir yanaşmalar “Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, iyun 2015-ci il
 20. SQL sorğu dili verilənlər bazasının yaradılmasında əlverişli vasitə kimi. Heydər Əliyevin 93 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2016-cı il, NMİ
 21. Təhsildə kompyuter şəbəkələrindən istifadənin müasir aspektləri “Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, noyabr, 2016-cı il
 22. İntellektual təlim sistemlərinin layihələndirilməsi məsələləri. Heydər Əliyevin 94 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2017-ci il, NMİ
 23. “Orta ümumtəhsil məktəblərində informatikanın tədrisində əyləncəli interaktiv testlərdən istifadənin səmərəliliyi”, Ali riyaziyyat və informatika kafedrası, “Müasir təlim metodları və Təhsildə İKT” mövzusunda elmi-praktik konfrans. NMİ, 14 dekabr, 2018-ci il
 24. Y.Məmmədov, S.T.Rüstəmova. “Naxçıvan memarlıq və xalçaçılıq məktəbində həndəsi fiqurlardan istifadə”, “Naxçıvan xalçaçılığı: keçmişdən günümüzə” mövzusunda Respublika elmi konfransı, NMİ, 28 yanvar 2019-cu il
 25. “Məktəbyaşlı uşaqların İnternetdən istifadəsində valideyn nəzarəti necə olmalıdır?”, Nuhçıxan informasiya agentliyi, https://nuhçıxan.az, 10.02.2019-cu il
 26. “Fənlərin tədrisində multimedia texnologiyalarının təşkili və tətbiqi məsələləri”, Respublika qəzeti, №39 (6366), 17 fevral 2019-cu il, səh.7
 27. “Elektron lövhə texnologiyaları tədris prosesinin əyaniliyində əlverişli vasitə kimi”, Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransı, 5 aprel, 2019-cu il
 28. “İnformatikanın “Kompyuterin inkişaf tarixi və qurğuları” mövzusunun tədrisində virtual əyaniliyin tətbiqi məsələləri”, Ali Riyaziyyat və İnformatika və Riyaziyyat və tədrisi metodikası kafedralarının “Riyaziyyat və informatika dərslərinin tədrisində innovativ metodlardan səmərəli istifadə” mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktik konfrans, 26 aprel, 2019-cu il
 29. “Tədris və tədqiqatlarda virtual laboratoriyaların tətbiqi imkanları”, Doktorant və magistrantların I regional elmi konfransı, NMİ, 21 may 2019-cu il
 30. “Əbdüləzim Rüstəmov – Naxçıvan Muxtar Respublikası təhsilinin görkəmli nümayəndəsi kimi”, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Muxtariyyətin bəhrələri: Naxçıvanda elm və təhsil” mövzusunda respublika elmi konfransı, NMİ, 28 iyun 2019-cu il
 31. Kompüter texnologiyaları: tədris, tədqiq və tətbiq məsələlərinə innovativ yanaşma , “Təhsil, tədqiqat və innovasiyanın vəhdəti” doktorant və magistrantların III Regional elmi konfransının materialları Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 30 aprel 2021-ci il
 32. “Onlayn dərs prosesində qiymətləndirmə mexanizmləri”, Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər respublika elmi-praktik konfransı”nın materialları Naxçıvan 21may 2021-ci il
Azərbaycan dili AZ English EN