Nazilə Lətif qızı Muradova

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

e-mail: nazilamuradova@gmail.com

    

1982-ci il dekabrın 28-də Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1999-cu ildə 12 saylı tam orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir. Həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika–riyaziyyat fakültəsinin  “Riyaziyyat  və informatika” ixtisasına daxil olub, 2003–cü ildə bakalavr təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vuraraq həmin Universitetin magistratura şöbəsinin “Cəbr və topologiya” ixtisasına daxil olub, 2005-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2003/2005-ci illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutun “Ali riyaziyyat və informatika kafedrasında baş laborant vəzifəsində, 2005/2009-cu illərdə müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2012/2016-cı illərdə NDU-nun  dissertantı olmuş, 2017-ci ildə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Hilbert fəzasında bəzi qeyri-tipik operator-diferensial tənliklərin korrekt həll olunması” mövzusunda disertasiya işi müdafiə etmişdir. Hal hazırda “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” kafedrasının baş müəllimidir.

 Dərc olunan elmi əsərləri:

 1. Kompleks ədədlər meydanının cəbri qapalılığı. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”, elmi- praktik konfransının materialları, NMİ, 2007.
 2. İbtidai siniflərdə qeyri-səlis çoxluqlar haqqında təsəvvürləri formalaşdıran məsələlər. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”, elmi- praktik konfransının materialları, NMİ, 2010.
 3. Həndəsə fənninin proqramı. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət”, nəşriyyatı, 2011, 20 səh.
 4. Ə.Həsənov, R.Y.Şıxlinskaya, N.L.Muradova. “Qeyri-səlis riyaziyyatın bəzi  elementləri”.(Kitab) AzTU-nin mətbəəsi , Bakı, elm, 2011, 210 səh.
 5. Ədədlər nəzəriyyəsinin bəzi vacib funksiyaları haqqında. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, №2, 2010.
 6. Kombinatorika məsələlərinin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı,  № 4,
 7. Solvability of boundary value problem for a class of non-standard operator-differential equations. İnternational Sciencific Conference “Functional Analysis and its Applications”; Abstracts/L.N. Gumilyov. ENU, Astana, 2012.
 8. Solvability conditions of a boundary value problem for an operator-differential equation of the third order with discontinuous coefficients. On Actual Problems of Mathema tics and Informatics, Abstracts of International conference dedi-cated to the 90-th anniversary of Haydar Aliyev,May 29-31,  2013,  Baku, Azerbaijan.

 

 1. Bir sinif qeyri–tipik operator diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələsinin həll olunması haqqında. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, fizika-riyzaiyyat texnika seriyası. 2013,  № 1, (51).
 2. On solvability of a boundary value problem  with  an operator in the boundary conditions for a class of  third order operator differential equations. Proceedings of Institute Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan,  Бакu,  «Елм» ,  2013, vol.  38(46).
 3. “О разрешимости задачи с  операторно– значным краевым условием для операторно- дифферен-циального уравнения третьего порядка с разрывным  коэффициентом”.  Вестник Бакинского Университета, сер.физ.-матем. наук,  2013,  № 2.
 4. “ Third -order operator- differential equations  with discontinuous coefficients and operators in the boundary conditions”.  Electronic  Journal  of  Differential  Equations,  2013,  vol.  2013,  no.  219.
 5. Solvability conditions of a boundary value problem for an operator-differential equation of  the third order  with discontinuous    Transactions of NAS of  Azerbaijan,  series of physical-technical and mathematical sciences,  Baku, «Elm»,   2013,  vol.  33,  № 4.
 6. Operator əmsallı  bir  sərhəd məsələsinin həll olunması haqqında.  AMEA-nın  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun  55  illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı  Beynəlxalq konfransın materialları, 15-16 may  2014-cü il,  Bakı ş.
 7. Boundary value  problem  with an operator in the boundary condition for  a class  of  operator-differential  equations of  the third order with discontinuous coefficients. Abstracts  of  Azerbaijan-Turkey-Ukrainian International  Conference  “Mathematical  Analysis, Differential Equation and Their Applications, MADEA-7”,  September 08-13,  2015,  Baku.
 8. Краевая задача с оператором в краевом условии для одного класса операторно-дифференциальных уравнений третьего порядка с разрывным коэффициентом, Journal of Contemporary Applied Mathematics, 2016, vol. 6, no. 1. S.3-11
Azərbaycan dili AZ English EN