Miryasin Seyidəli oğlu Eminov

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail: miryasin1951@mail.ru

1951-ci il iyulun 1-də Şərur rayonunun Yaycı kəndində anadan olub.

1967-1971-ci illərdə V.İ.Lenin adına APİ-nin Naxçıvan filialında oxumuşdur. 1971-ci ildən Naxçıvan filialı, Naxçıvan Dövlət İnstitutunda, Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim işləmişdir.

2011-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

 

Elmi əsərlərinin siyahısı:

 1. “Об одномерном операторе Шредингера нестандартной асимптотикой решений на бесконечности”. Известия АН Азерб. ССР, серия физико-технических и математических наук, 1981, №3
 2. “Об отсутствии собственных чисел одномерного оператора Шредингера”. Известия АН Азерб. ССР, серия физико-технических и математических наук, 1981, №5
 3. “О поведении на бесконечности решений одномерного оператора Шредингера с нерегулярным потенциалом”. Известия АН Азерб. ССР, серия физико-технических и математических наук, 1981, №5
 4. “О поведении на бесконечности решений обыкновенных дифференциальных операторных уравнений второго порядна”. Известия АН Азерб. ССР, серия физико-технических и математических наук, 1981, №2
 5. “Об отсутствии положителъных собственных чисел оператора”. Материалы VI конференции молодых ученых по математики и механики, Баку, 1985
 6. “О базисности из экспонент в весовых просранствах”. XIII международной конференции по математики и механики, Баку, 2007,70
 7. “О минимальности некоторой системы функций”. Тезисы международного симпозиума
 8. “Близкие базисы из пространств”. Соврешенные методы теории функций и смежн проблемы. Матер. Воронежской зимн. гик. Воронеж, ВГУ, 2007
 9. “О базисности Рисса из экспонент в весовых пронстранствах”. Тезисы XIII Международной конференции по математике и механике. НАНА Баку-2007
 10. “Banax fəzalarında bixətti formalar haqqında”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası. №4. Naxçıvan, “Tusi” 2008
 11. “operatorunun -da trivial olmayan həllərinin olmaması haqqında”. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. №3 (28). 2009
 12. “О полноте систем степеней с вырождением”. Материалы международного конференции по астрономии, физике и математике посв. Международному году Астрономии. 2009
 13. “On some classic theorems”. Of the third congress of the world matematical society of turkish countries. Almaty, June 30-July 4, 2009
 14. “On some classical theorems of functional analysis”. PROCEEDİNGS of instate of mathematics and mexanics XXXI. PROCEEDİNGS of instate of mathematics and mexanics XXXI. Bakı “Elm” 2009
 15. “On equivalence of completeness of two systems of functions”. Transactions issue matematics series of physical-tecnical&mathematical sciense. ANAC. Bakı “Elm”-2009
 16. “О полноте систем степеней с вырождением в ”. Украинский математический конгресс-2009
 17. “Cırlaşan əmsallı qüvvət sistemlərinin aproksimativ xassələri”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. №2. 2010
 18. “Çoxluqlar nəzəriyəsinin tətbiqi təcrübəsindən”. Naxçıvan Müəllimlər İnistitunun xəbərləri. 2010. №4 (24)
 19. “Об одном обобщении из экспонент косинусов, синусов”. Естественные и технические науки. №5. Москва 2010
 20. “Laqranj teoremi və onun diferensial hesabında yeri”. Naxçıvan Müəllimlər İnistitunun xəbərləri. 2011. №2 (26)
 21. “Bir funksiyanın tətbiqi haqqında”. Naxçıvan Müəllimlər İnistitunun xəbərləri. 2011. №3 (27)
 22. “Bir sinif radikal ifadənin inteqrallanması”. Naxçıvan Müəllimlər İnistitunun xəbərləri. 2011. №4 (28)
 23. “On completeness of come systems of funktions”. Funksional analiz və onun tətbiqləri. Ak. Z. İ. Xəlilovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA. Bakı-2011
 24. “Специальная уравнения Щредингера с необычной асимптотикойрешений набесконечности”. Funksional analiz və onun tətbiqləri. Ak. İ. İbrahimovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA. Bakı-2012
 25. “Diferensial tənliklərin qeyri-cəbri əyrilərin öyrənilməsinə tə tbiqi təcrübəsindən”. Naxçıvan Müəllimlər İnistitunun xəbərləri. Cild:8. №1 2012.
 26. “Həlli sonsuzluqda qeyri-adi asimptotikalı xüsusi Şredinger tənliyinin məlum xüsusi həllinə görə ümumi həllinin qurulması”. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları.2012
 27. “Həlli sonsuzluqla qeyri-adi asimptotikalı xüsusi Şredinger tənliyinin qurulması”. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası
 28. “Jukovski funksiyası, verdiyi inikas və aerodinamikada tətbiqi”. Dərs vəsaiti. Bakı 2015.
 1. Qeyri müəyyən inteqral hesabı. (dərs vəsaiti). Naxçıvan 2017.
 2. Məktəb riyaziyyat kursunda induksiya və deduksiya anlayışlarının mahiyyətinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Respublika Elmi-Praktik Konfransının Materialları”. Naxçıvan 2019.
 3. Aygün Əfəndiyeva, Aysun Babayeva, “Sadə rasional kəsrlerin qeyri-müəyyən əmsallar üsulundan istifadə etmədən inteqrallabması”, “Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Elmi əsərləri”, №1, Naxçıvan, 2021.
Azərbaycan dili AZ English EN