Miryasin Seyidəli oğlu Eminov

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail: miryasin1951@mail.ru

  

1951-ci il iyulun 1-də Şərur rayonunun Yaycı kəndində anadan olub.

1967-1971-ci illərdə V.İ.Lenin adına APİ-nin Naxçıvan filialında oxumuşdur. 1971-ci ildən Naxçıvan filialı, Naxçıvan Dövlət İnstitutunda, Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim işləmişdir.

2011-2016ci illər Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Об одномерном операторе Шредингера нестандартной асимптотикой решений на бесконечности Известия АН Азерб. ССР, серия физико-технических и математических наук, 1981, №3 Максудов Ф. Г
 1. Об отсутствии собственных чисел одномерного оператора Шредингера Известия АН Азерб. ССР, серия физико-технических и математических наук, 1981, №5
 2. О поведении на бесконечности решений одномерного оператора Шредингера с нерегулярным потенциалом Известия АН Азерб. ССР, серия физико-технических и математических наук, 1981, №5 Максудов Ф. Г
 1. О поведении на бесконечности решений обыкновенных дифференциальных операторных уравнений второго порядна Известия АН Азерб. ССР, серия физико-технических и математических наук, 1981, №2
 2. Об отсутствии положителъных собственных чисел оператора Материалы VI конференции молодых ученых по математики и механики, Баку, 1985   Намазов М
 1. О базисности из экспонент в весовых просранствах  XIII международной конференции по математики и механики, Баку, 2007,70   Касимов З. А
 1. О минимальности некоторой системы функций Тезисы международного симпозиума  Салманов В. Ф
 1. Близкие базисы из пространств    Соврешенные методы теории функций и смежн проблемы. Матер. Воронежской зимн. гик. Воронеж, ВГУ,2007    Билалов Б. Г
 1. О базисности Рисса из экспонент в весовых пронстранствах Тезисы XIII Международной конференции по математике и механике. НАНА Баку-2007
 1. Banax fəzalarında bixətti formalar haqqındaAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, təbiət və texniki elmlər seriyası. №4. Naxçıvan, “Tusi” 2008 Sadıq Vəliyev
 1. operatorunun  -da trivial olmayan həllərinin olmaması haqqında   Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. №3 (28). 2009
 2. О полноте систем степеней с вырождением Материалы международного конференции по астрономии, физике и математике посв. Международному году Астрономии. 2009
 3. On some classic theorems Of the third congress of the world matematical society of turkish countries. Almaty, June 30-July 4, 2009    Bilalov B
 1. On some classical theorems of functional analysis  PROCEEDİNGS of instate of mathematics and mexanics XXXI. Bakı “Elm” 2009
 1. On equivalence of completeness of two systems of functions Transactions issue matematics series of physical-tecnical&mathematical sciense. ANAC. Bakı “Elm”-2009 Bilalov T. B
 1. О полноте систем степеней с вырождением в  Украинский математический конгресс-2009 Садыг Велиев
 2. Cırlaşan əmsallı qüvvət sistemlərinin aproksimativ xassələri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. №2. 2010
 3. Çoxluqlar nəzəriyəsinin tətbiqi təcrübəsindən Naxçıvan Müəllimlər İnistitunun xəbərləri. 2010. №4 (24)
 4. Об одном обобщении из экспонент косинусов, синусов Естественные и технические науки. №5. Москва 2010 Садыгова С. Р
 1. Laqranj teoremi və onun diferensial hesabında yeri Naxçıvan Müəllimlər İnistitunun xəbərləri. 2011. №2 (26)
 2. Bir funksiyanın tətbiqi haqqında Naxçıvan Müəllimlər İnistitunun xəbərləri. 2011. №3 (27)
 3. Bir sinif radikal ifadənin inteqrallanması Naxçıvan Müəllimlər İnistitunun xəbərləri. 2011. №4 (28) Ş.Həsənəliyeva
 1. On completeness of come systems of funktions Funksional analiz və onun tətbiqləri. Ak. Z. İ. Xəlilovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA. Bakı-2011
 1. Специальная уравнения Щредингера с необычной асимптотикой решений на бесконечности   Funksional analiz və onun tətbiqləri. Ak. İ. İbrahimovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. AMEA. Bakı-2012   Ş.Həsənəliyeva
 2. Diferensial tənliklərin qeyri-cəbri əyrilərin öyrənilməsinə tə tbiqi təcrübəsindən Naxçıvan Müəllimlər İnistitunun xəbərləri. Cild:8.№1 2012.    G.Həsənova
 1. Həlli sonsuzluqda qeyri-adi asimptotikalı xüsusi Şredinger tənliyinin məlum xüsusi həllinə görə ümumi həllinin qurulması Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları.2012 D.Seyidov
 2. Jukovski funksiyası, verdiyi inikas və aerodinamikada tətbiqi 2012. Əlavə vəsait  T.Nəcəfov
 3. Həlli sonsuzluqla qeyri-adi asimptotikalı xüsusi Şredinger tənliyinin qurulması Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası
 4. Xüsusi Şredinger operatorunun həllinin tapılması Naxçıvan  Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. 2013.№ 2(56)
 5. Ostroqradskı düsturu və metodunun tətbiqi təcrübəsindən Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri. Cild:10.№1 2014. Ş.Həsənəliyeva
 1. Bir sinif funksiyaların inteqrallanması və inteqrallanmaması şərtləri və inteqrallarının hesablama metodu            Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri..№4 2014.

Daşqın Seyidov

 1. Maraqlı inteqrallar Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri..№2.  2015          Fidan İsmaılova, Nuray Şirəliyeva
 2. Bir sinif rasional kəsrlərin inteqrallarının hesablana bilməsi şərti.     Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri..№3.  2015   Gövhər Xıdırova Aysun İbrahimova.
 3. Bilavasitə inteqrallama üsulu və tətbiq imkanları     Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri Cild :12.№1.  2016 Vüqar Həmzəyev, Fatimə Eyvazova
 1. Qeyri müəyyən  inteqrallari  hesablamaq üçün   Qeyri ənənəvi  metod   Naxçıvan  Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. 2016.№
 1. İnteqrallama aparmadan inteqralların tapılması Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri Cild :12.№2.  2016     V.Mehdiyeva

 

 1. Qeyri müəyyən inteqral hesabı Əcəmi nəşriyat 2017 M.İ.Namazov
 1. Ali məktəblərin riyaziyyat, riyaziyyat vəinformatika ixtisasları üçün riyazi anliz fənninin proqramı Naxçıvan 2017                 M.İ.Namazov
 1. Abel və Maqsudov əvəzləmələrinin müqaisəsi Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun xəbərləri Cild :.№.  2017                      H.Kazımov,Ç.Musayeva