Mahmudova Əhruz Əli qızı

1964-cü il 15 aprel tarixdə Şərur rayon Qarxun kəndində anadan olmuş həmin kənddə orta məktəbi bitirərək 1982-1986-cı illərdə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Filologiya fakültəsinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” ixtisasına yiyələnmişdir.1986-2006-cı illərdə Kəngərli rayon R.Rəhimov adına Təzəkənd tam orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, 2007-ci ildə NMİ-də metodist, 2008-ci ildən isə  Tədris şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. 2014-cü ildən institutun “Dillər və ədəbiyyat” kafedrasının 0,5 ştat müəllimidir.”Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialekt və şivələrində heyvandarlıq leksikası (Qars şivələri ilə müqayisəli)” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir. Aşağıdakı metodik vəsait və elmi məqalələrin müəllifidir:

       Dərc olunan elmi əsərləri

1.”Obrazlı  dilin  nitq  mədəniyyətində  rolu”(Məhəbbət  dastanları  əsasında) Naxçıvan  Müəllimlər  İnstitutu, Xəbərlər,  № 4, 2013.

2.Tədris prosesində nitq mədəniyyətinin  inkişaf  etdirilməsi. Beynəlxalq  konfrans, Naxçıvan:  6  dekabr, 2013.

3.Məhəbbət  dastanlarında  bədii   təsvir  vasitələri (“Şah  İsmayıl”,  “Aşıq Qərib”  dastanları əsasında). Naxçıvan Dövlət Universiteti,“Elmi əsərlər”, №(57), Naxçıvan: NDU –“Qeyrət” 2014.

4.Azərbaycan dilinin Şərur şivələrində işlənən maldarlıq terminləri AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. “Axtarışlar” jurnalı. Naxçıvan: 2015, cild 5, №4

5.Sərraclıq sənəti. Naxçıvan dialekt və şivələrində atçılıq ləvazimatları ilə bağlı işlədilən bəzi terminlər. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri(ictimai və humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: Tusi, 2016, cild 12, №3, 2016

6.Bədii əsərlərin dilində işlədilən heyvandarlıq leksikası AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. “Axtarışlar” jurnalı. Naxçıvan: 2016, cild 7, №4, 2016

7.Naxçıvan və Qars şivələrində işlənən inək (sığır) və camış (manda) terminlərinin müqayisəli təhlili. AMEA Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, 2016, №10

8.Azərbaycan dili dərslərində Azərbaycan dilinin Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrində işlədilən xüsusi adlardan istifadə imkanları. Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan: 2016

9.Naxçıvan və Qars şivələrində işlənən bəzi heyvandarlıq trminləri haqqında. Naxçıvan Dövlət Universiteti,“Elmi əsərlər”, №(5.86), Naxçıvan: NDU –“Qeyrət” 2017.

10.Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən rənginə görə at adları. AMEA Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı: Elm və təhsil, 2017, №8

11.Naxçıvan və Qars şivələrində işlənən maldarlıq terminləri AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. “Axtarışlar” jurnalı. Naxçıvan: Tusi, 2018, №3,

12.Naxçıvan və Qars şivələrində işlənən bəzi qoyun və keçi adları haqqında.“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” jurnalı. Bakı: Mütərcim, 2018.

13.Naxçıvan və Qars şivələrində işlənən atçılıq terminləri. EMSJE – European multi science journal. Budapeşt: 2018, №11, s.41-44

14.About some terms related to cattle in Nakhchıvan and Kars accents. «advances in Science and Technology» XIII Международная научно – практическая конференция, 16 марта 2018, Moskow:2018

15.Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən bir sıra keçi adları haqqında. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri (ictimai və humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: Tusi, 2018, cild 12, №3,

16.About some lexems related to sheep farminq in nakhchıvan and kars accents. Scientific Light, 2018, №20 (Wroclaw, Poland)

17.Naxçıvan və Qars şivələrində xalçaqçılıq sənəti sahəsində işlənən xalçaçılıq leksikası. Naxçıvan xalçaçılğı: “Keçmişdən bu günümüzə” Respublika elmi konfransının materialları.Naxçıvan-2019.

18.Naxçıvan və Qars şivələrində işlənən xalçaqçılıq leksikası.AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri (ictimai və humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: Tusi, 2019, cild 12, №3.

     Metodik vəsait

1.Pedaqoji  təcrübənin  müasir  tələblər  baxımından  təşkili  və  keçirilməsi. Metodik  vəsait.  Naxçıvan: ”Məktəb”  nəşriyyatı, 2014.

Azərbaycan dili AZ English EN