Məftun İsmayıl oğlu İsmayılov

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail: imeftun@yahoo.com

Məftun İsmayıl oğlu İsmayılov 1974-cü ildə Kəngərli rayon Xok kəndində anadan olmuşdur. O, 1981-ci ildə Xok kənd tam orta məktəbinə getmiş 1991-ci ildə isə həmin məktəbi bitirmişdir.

M.İ.İsmayılov 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika-riyaziyyat fakültəsinin “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasını fərqlənmə dip­lo­mu ilə bitirmişdir.  1997-ci ilin sentyabrından Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Cəbr və həndəsə” kafedrasında 0,5 ştat müəllim, 1998-ci ilin fevral ayından həmin kafedrada tam ştat müəllim, 2002-ci ildə hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra həmin ilin yanvar ayından “İnformatika” kafedrasına müəllim, 2007-ci ilin yanvar ayından həmin kafedraya baş müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir.

M.İ.İsmayılov 1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin qiyabi aspirantı olmuşdur. 14 noyabr 2005-ci il tarixdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Səpələnmiş dağılma mexanikasının bəzi məsələ-ləri və onların həlli üçün ədədi üsullar” mövzusunda namizə-dlik dissertasiyası müdafiə edərək riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır.

M.İ.İsmayılova  Ali  Attestasiya Komissiyasının 20 fevral 2013-cü il tarixli qərarı ilə dosent adı verilmişdir.

M.İ.İsmayılov 2009-2018-ci illərdə “Naxçıvan” Universitetində dekan vəzifəsində çalışmışdır.

 

Dərc olunan elmi əsərləri:

 1. Рассеянное разрушение слоистного сферического сосуда. Тезисы научной конференции, посвященной 70-летию члена корреспондента АН Азербайджанской Республики, профессора Я.Дж. Мамедова, Баку, 2001.
 2. О численном решении системы нелинейных интегральных уравнений движения магистральной трещины. Тезисы научной конференции, посвященной 70-летию члена корреспондента АН Азербайджанской Республи-ки, профессора Я.Дж. Мамедова, Баку, 2001.
 3. Численный алгоритм решения нелинейного интегрального уравнения Вольтерра второго рода.Сборник научных трудов по механике, №10, Баку, 2000.
 4. Математическое моделирование повреждаемости и разрушения трансверсального изотропного сферического сосуда. Mexanika-Maşınqayırma, №2, Bakı, 2002.
 5. The scattering destruction of hollow spherical container under the action of  internal pressure. Proceedings of  Institute of  Mathematics and Mechanics, XVI volume, Baku, 2002.
 6. Влияние остаточной прочности за фронтом разрушения на процесс рассеянного разрушения полого шара. Тезисы Х международной конференции по математике и механике посвященной 45-летию Института Математики и Механики, Баку, 2004.
 7. Səpələnmi dağılma mexanikası məsələsinin Volter tipli inteqro-diferensial tənliyə gətirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Xəbərlər, № 15, Naxçıvan, 2004.
 8. Длительная прочност изотропного маховика. Mexanika-Maşınqayırma, №4, Bakı, 2006.
 9. Рассеянное разрушение изотропного маховика с агрессивным заполнителем. Professor İ.A.Bəxtiyarovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2008.
 10. Вынужденные колебания конических оболочек, усиленными меридиональными ребрами, заполненой средой. Mexanika-Maşınqayırma, №1, Bakı, 2009.
 11. Длительное разрушуние сферического слоя при переменном внутреннем давлении. Mexanika-Maşınqayırma, №1, Bakı, 2009.
 12. Dəyişən daxili təzyiqə məruz qalan zədələnən sferik layın uzunmüddətli dağılması. Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri, Naxçıvan, 2008.
 13. Maye ilə təmasda olan möhkəmləndirilmiş konik örtüyün məcburi rəqsləri. Beynəlxalq Astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları, Naxçıvan, 2009.
 14. Исследование поверхностных волн в вязких житкостях. Mexanika-Maşınqayırma , №1, Bakı, 2010.
 15. Ədədi silsilənin hədləri arasında əlaqə düsturları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №3(23), Naxçıvan, 2010.
 16. Komputerdən istifadə etməklə riyaziyyatın bəzi mövzularının tədrisi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər toplusu, №1(35), Naxçıvan, 2011.
 17. Математическая модель распростанения длинно волновых возмущений в потоке вязкой жидкости. Материалы Mеждународной конференции, посвященной 100-летнему юбилею академика З.И.Халилова, Баку, 2011.
 18. Adi diferensial tənliklərin təqribi hesablama üsulları. (Metodik vəsait) «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, Bakı, 2011, 77 səh.
 19. Mathcad proqram paketinin tətbiqi ilə xətti tənliklər sisteminin həlli. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər toplusu, Naxçıvan, 2012.
 20. Proqram paketlərİndən istifadə etməklə riyazi məsələlərin həlli.(Dərs vəsaiti) «İDEYA» nəşriyyat və poliqrafiya evi, Naxçıvan, 2012, 145 səh.
 21. Forced Vibrations of a System Consisting of a Pre-strained Highly Elastic Plate under Compressible Viscous Fluid.CMES, vol.97, no.4, pp.359-390, 2014.
 22. Frequency response of a viscoelastic plate under compres-sible viscous fluid loading. International Journal of Mechanics, Volume 8, 2014. Dedicated to the 100 anniversary of Academician Yury N. Rabotnov.
 23. Başlanğıc gərginliyi olan metal lövhə, sıxıla bilən özlü maye və mütləq sərt divardan ibarət olan  hidroelastik  sistemin məcburi rəqsləri haqqında. AMEA-nın məruzələri, LXXcild, №3, Bakı, 2014.
 24. On the frequency response of the system consisting of a pre-stressed metal elastic plate, compressible viscous fluid and rigid Proceedings of the International conference devoted to the 55-th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics, Baku, 2014.
 25. Dynamics of the Moving Load Acting on the Hydro-elastic System Consisting of the Elastic Plate, Compressible Viscous Fluid and Rigid Wall. CMC, vol.45, no.2, pp.75-105, 2015.
 26. The Influence Of The Initial Stressed On The Dynamics Of  The Moving  Load Acting On The Hydro-Elastic System Consisting Of The Pre-Stressed Plate, Compres-sible Viscous Fluid and Rigid Wall. AMEA-nın XƏBƏRLƏRİ, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, Riyaziyyat və mexanika buraxılışı, XXXV, №1,Bakı, 2015, “ELM”.
 27. Elastik lövhə, sıxılan özlü maye və sərt divardan əmələ gələn hidro-elastic sistemə təsir edən hərəkətli yükün dinamikası haqqında. “Naxçıvan” Universiteti, Elmi əsərlər, №1(1), Naxçıvan, NU, “NUH” 2015.
 28. Dynamics of the moving load acting on a metal elastic plate under compressible viscous fluid loading. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, №5(73), Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2015.
 29. Özlü-elastik lövhəvə sıxılan özlü maye ilə doldurulan yarımmüstəvidən əmələ gələn hidro-özlü-elastik sistemin məcburi rəqsləri haqqında. “Naxçıvan” Universiteti, Elmi əsərlər, №1(2), Naxçıvan, NU, “NUH” 2016.
 30. Dynamics of the oscillating moving load acting on the hydro- elastic system consisting of the elastic plate, compressible viscous fluid and rigid wall. Structural Engineering and Mechanics, 59, No. 3(2016), pp. 403-430.
 31. Frequency response of a pre-stressed metal elastic plate under compressible viscous fluid loading. Comput. Math., V.15, N.2, 2016, pp.172-188.
 32. On some particularities of the influence of the fluid viscosity on the frequency response of a viscoelastic plate loaded with this fluid. AMEA-nın XƏBƏRLƏRİ, Fizika-texnika və riyaziyya elmləri seriyası, Riyaziyyat və mexanika buraxılışı, XXXVI, №7, Bakı, 2016, “ELM”.
 33. The influence of the rheological parameters of a hydro-viscoelastic system consisting of a viscoelastic plate, viscous fluid and rigid wall on the frequency response of this system. Journal of Vibration and Control, July 21, 2016.
 34. On the influence of the material properties on the frequency response of the plate-layer loaded with a compressible viscous fluid. Naxçıva Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, №4(85), Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2017.
 35. The influence of the initial strains of the highly elastic plate on the forced vibration of the hydro-elastic system consisting of this plate, compressible viscous fluid and rigid wall. Coupled Systems Mechanics,Vol. 6, No. 4 (2017), pp. 439-464.
 36. The Effect of Viscosity of a Fluid on the Frequency Response of a Viscoelastic Plate Loaded by This Fluid. Mechanics of Composite Materials, 12 March 2018, Volume 54, Issue 1, 41–52.

 

Azərbaycan dili AZ English EN