Lalə Zahir qızı Allahverdiyeva

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

lale232@mail.ru

05.09.1981-ci il tarixində Naxçıvan MR-nın Culfa rayonunda anadan olmuşdur. 2003-cü ildə Naxçıvan Özəl Universitetində “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası”  ixtisası üzrə təhsil almışdır. 2005-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin “Pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi”  ixtisası üzrə təhsilini bitirmişdir. 2006-cı ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqogika və psixologiya kafedrasının müəllimidir. 2014-cü ildən pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorudur. 2017-ci ildən kafedranın dosentidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. “Ailə pedaqogikası” Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Şurasının 29 mart tarixli q. Naxçıvan 2013(kitab)
 2. “Azərbaycan xalq pedaqogikası”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Şurasının 30 may tarixli q. Məktəb nəşriyyat. Naxçıvan 2013. (kitab)
 3. “Ailə tərbiyə  üsullarının tətbiqi zamanı etnopedaqoji materiallardan istifadə imkanları”. Naxçıxan Müəllimlər İnstitutu. Elmi şura. (10 iyul 2014). Bakı, Elm və təhsil.(kitab)
 4. “Ailə pedaqogikası”. Naxçıvan Müəllimlər  Elmi şurasının 30.09.2015 qərarı. Bakı 2016(kitab)
 5. Xalq pedaqogikasında əxlaq tərbiyəsinin didaktik məzmunu.  NMİ-nin “Xəbərlər” jurnalı, №3, NMİ 2005, s.94-97.
 6. Heydər Əliyev irsindən şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin formalaşdırılma­sın­da istifadə / NMİ-nin “Xəbərlər” jurnalı, № 1, 2006, s.96-98.
 7. İbtidai sinif şagirdlərinin ideya-siyasi tərbiyəsinin formalaşdırılmasında  Heydər Əliyev irsindən istifadədə müəllimlərin rolu / NMİ-nin “Xəbərlər” jurnalı, № 4, NMİ 2007, s.19-23
 8. Ulu öndərin irsindən  istifa­də şagirdlərin  ideya-siyası tərbiyəsinin vasitəsi kimi / NMİ “Xəbərlər” jurnalı, №1, NMİ  2008, s.14-17.
 9.  Ailə tərbiyəsində  istifadə edilən etnopedaqoji material-ların növləri/ NMİ. “Xəbərlər” jurnalı, №4, NMİ 2008, s.41-44.
 10. Heydər Əliyev irsindən istifadə etməklə II sinifdə ideya- inamın tərbiyə edilməsi / NMİ-nin “Xəbərlər” jurnalı, № 2, NMİ 2009, s.28-31.
 11. Инновационная обучение в началъных классах как важный фактор/ «Актуaлъные проблемы гуманитарных и естес­твенных Институт Стра­тегических Исследований» наук, Москва, №8, 2010, c. 285-286.
 12. Dərsdənkənar tədbirlərdə Heydər Əliyev irsindən istifadə etməklə ibtidai sinif şagirdlərinin ideya inamı tərbiyəsinin formalaşdırılmasına dair. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər elmi-metodik jurnalı,  №1, Bakı,  2011, s. 51-54.
 13. Heydər Əliyev ideyaları işığında təhsilin inkişaf strategiyası. Təhsil Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər, №1, Bakı, 2011.
 14. Naxçıvan Muxtar Respublikası və ümumtəhsil məktəb-lərinin Heydər Əliyev muzeylərinin ideya inamı tərbiyəsində rolu / NMİ-nin “Xəbərlər” jurnalı, № 2, NMİ 2011, s. 15-20.
 15. About the formation of idea confidence training inthe primary school in the example of the great personalities / Kültür Evreni. Türkiyə, Ankara- 2012,  № 11, s. 134-139.
 16. Məktəblilərin Heydər Əliyev nümunəsində ideya inamı tərbiyəsinin məzmunu. NMİ-nin “Xəbərlər” jurnalı, №4, NMİ 2012, s.18-23.
 17. Об использовании активных методов обучения в начальных классах / «Педагогическое  обра­зование в России», Ураль­ский Государ­ст­вен­ный Педагоги­чес­кий Университет,  № 6, 2012, стр. 342-347
 18. Azərbaycançılıq ideyalarının formalaşmasında Heydər Əliyev irsinin rolu. “Tədris prosesinin təkmil­ləşdirilməsinin pedoqoji-psixoloji problemləri” mövzusun­da Beynəlxalq elmi konfran­sın material­ları, Naxçıvan, 2011,  s.62-66.
 19. Müasir dövrdə ailə tərbiyəsinin xüsusiyyətləri. Magistrantların V Elmi  Konfransı, Sumqayıt, 2005, s.414-415.
 20. İbtidai siniflərdə Heydər Əliyev  irsinin yeni təlim metodları  ilə aşılanması. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiya­nın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. NMİ, 2006, s.54-56.
 21. Heydər Əliyev milli təhsilimizin qurucusudur / Müasir təlim metodları və yeni  pedaqoji texnologiya­nın təlim-tərbiyə prosesin­də tətbiqi. NMİ,    2007, s.58-60.
 22. İbtidai sinif şagirdlərində ideya tərbiyəsinin formalaşdırıl-masıma dair. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnolo­giyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2008, s.27-29.
 23. Heydər Əliyev ideyaları ibtidai siniflərdə milli ideologiyanın formalaşmasında zəruri amil kimi. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologi­yanın təlim-tərbiyə prose­sində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2009, s. 5-7.
 24.  Heydər Əliyev şəxsiyyəti ibtidai sinif şagirdlərinin idealı kimi. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologi­yanın təlim-tərbiyə prose­sində tətbiqi. NMİ, 2010,   s.7-9
 25. Heydər Əliyev təhsil sistemindəki  islahatların təşəbbüs-karıdır. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji tex­nologi­ya­nın təlim-tərbiyə pro­sesində tətbiqi. NMİ. 2011,s.10-15.
 26. Heydər Əliyevin şəxsiyyəti siyasi-mənəvi tariximizin  zirvəsi kimi. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji tex­no­lo­giyanın təlim-tərbiyə pro­sesində tətbiqi. NMİ, 2012, s.8-10
 27. “İbtidai siniflərdə Heydər Əliyev nümunəsində ideya inamı tərbiyəsi üzrə aparılan işin əsas istiqamətləri” Məktəbəqədər və ibtidai təhsil (elmi-metodik jurnal), №1
 28. “Kurikulum üzrə “Müdrik rəhbər” mövzusunun dərs nümunəsi” . Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (15 aprel 2014)
 29. “Tarixi yaradan şəxsiyyət və onun amalları” Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. 2014
 30. “Heydər Əliyev nümunəsi ilə sinifdənxaric tədbirlər zamanı şagirdlərdə ideya inamının formalaşdırılması” Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası. 2014
 31. “Gənclərin ailə həyatına hazırlanmasında hüquqi maariflənmənin rolu”.  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı №2, NMİ 2014
 32. İlyas Əfəndiyevin “Söyüdlü arx” romanında mənəvi tərbiyə məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı №3, NMİ 2014
 33. Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumtəhsil məktəblərində Heydər Əliyev və milli ideologiya məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan MR-90. №6, Naxçıvan 2014
 34. “Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində müəlliminin rolu”.  Az.R.Təh.N., NDU, NMİ. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları”. Naxçıvan 2014
 35. “Ailədaxili münasibətlərin uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri”. BDU-nin elmi əsərləri, Dil-ədəbiyyat seriyası. №3 Bakı 2014
 36. “İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında mənəvi tərbiyə məsələləri” Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. İlyas Əfəndiyev. 2014
 37. “Məhəmməd Tağı Sidqi yaradıcılığında tərbiyə məsələləri”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı №3, NMİ  2014
 38. Ali təhsil modernləşdirilməsi zamanın tələbidir.  Azərbaycan Təhsil Respublikası Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İnstitutu, NDU, NMİ. “Azərbaycan Təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar”. Naxçıvan 5-6 iyun 2015
 39. Əxlaq tərbiyəsi nəzəriyyəsinin formalaşmasında Nəsirəddin Tusinin pedaqoji görüşlərinin rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi”
 40. “Məktəbəqədər təhsil və ona verilən müasir tələblər”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitututu “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” konf. NMİ 2015
 41. “Vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında Heydər Əliyev muzeyinin rolu”. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.
 42. Q.Səidin “Əli və Nino” əsərində qadına münasibət və dini baxışların təsviri. Bakı Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, Dil ədəbiyyat seriyası. № 1, Bakı 2015
 43. “Ailədə tərbiyə işində istifadə edilən xalq pedaqogikası nümunələri”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı №3, NMİ  2015
 44. “Görkəmli pedaqoq və alim Əziz Şərif”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı №3, NMİ  2015
 45. “Ailə tədbirlərinin uşaqların mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasında rolu”. Bakı Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, Dil ədəbiyyat seriyası. № 1, Bakı 2016
 46. “Heydər  Əliyev və Azərbaycanın tərəqqisi”  Bakı Dövlət Universiteti, Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş respublika konfransı. 2016
 47. “İbtidai siniflərdə Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsində dərsliklərin rolu”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Heydər Əliyev -93. NMİ 2016
 48. “Müəllim-tələbə münasibətlərində humanistlik prinsipinin rolu”. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi-praktik konfransın materialları. Sumqayıt. 2016
 49. “İqtisadi tərbiyənin formalaşmasında ailənin rolu”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 1. 2017
 50. Heydər Əliyevin ideyalarının ibtidai siniflərdə təbliği işində kitabxanaların rolu”. Elmi-praktik honfrans Naxçıvan müəllimlər İnstitutu. 5 may 2017
Azərbaycan dili AZ English EN