Kamal  Həsən oğlu Camalov

 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1973-cü ildə Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində anadan  olub. 1996-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin humanitar fa­kül­tə­sini Abbas Zamanov adına təqaüdlə oxuyub və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət Peda­qoji Universitetinin aspiranturasının qiyabi şöbəsinə daxil olmuş və bitirmişdir. 2004-cü ildə dissertasiya müdafiə edərək pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun «Pedaqogika və psixologiya» kafedrasının dosenti, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Yusif Vəzir Çəmənzəminli yaradıcılığında maarif­çilik ideyala­rı(Metodik vəsait). Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı (2007), 45 səh.
 2. Ömər Faiq Nemanzadə yaradıcılığında maarifçilik ideyaları(Metodik vəsait). Bakı, ADPU-nun nəş­riy­yatı(2007), 36 səh.
 3. Azərbaycan romantiklərinin maarifçilik ideyaları (Monoqrafiya). Bakı, «Elm və təhsil» nəş­­riy­­yatı (2009), 144 səh.
 4. Həzrəti Əlinin elm və tərbiyə haqqında fikirləri (Monoqrafiya). Bakı, ADPU-nun nəş­riy­yatı (2010), 82 səh.
 5. Valideyn-övlad münasibəti məsələləri Şərq mü­tə­fək­kir­lərinin gözü ilə (Monoqrafiya). Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı (2010), 400 səh.
 6. Sosial psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi(Dərs vəsaiti). Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı (2011), 392 səh.
 7. Təlim nəticələrinin qiymətlən­di­ril­­mə­sinin forma və vasitələri(Dərs vəsai­ti), «İndiqo» MMC nəşriy­yatı (2012), 78 səh.
 8. Форма и способы оценивания результатов обучения(Dərs vəsaiti), Bakı, «İndiqo» MMC nəşriyyatı (2012), 80 səh.
 9. Hüseyn Cavid və məktəb (Monoqrafiya). Naxçıvan, «Əcəmi» (2013), 144 səh.
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı uşaqların inkişafı (Dərs vəsaiti). Nax­çı­van,  «Məktəb» (2014), 387 səh.
 11. Ailədə tərbiyə üsullarının tətbiqi za­­manı etnopedaqoji materiallar­dan istifadə imkanları (Metodik vəsait). Bakı, «Elm və təhsil» nəş­riy­­yatı (2014), 144 səh.
 12. Böyük mütəfəkkirlərin maarifçilik ideyaları (Monoqrafiya). Naxçıvan, «Əcəmi» (2015), 258 səh.
 13. Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyaları (Monoqrafiya). Bakı, «Elm və təhsil» nəş­riy­­yatı (2015), 356 səh.
 14. Mollanəsrəddinçilər və ailə-məktəb problemi(Dərs vəsaiti). Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı (2017), 340 səh.
 15. Heydər Əliyev və Azərbaycan təh­sili. Ümummilli lider Heydər Əli­­yevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olun­muş I Bey­­­­nəlxalq el­mi konf­­rans. Bakı–Nax­­çı­­van–Gəncə. 3-8 may 2010, səh.125-129.
 16. İbtidai sinif müəllimi hazırlığında kiçikyaşlı məktəb­li­lə­rin psixi in­­kişa­fı üzrə işin xüsusiyyətləri. «Müəllim hazır­lı­­ğı­nın müasir prob­­­lemləri» I Bey­nə­­lxalq elmi konfransın ma­te­rialları. Azər. Mü­­əl­­­lim. İnsti. «Müəllif» nəş. Bakı, 2011, səh.87-90
 17. Uşaqlara elmin dəyərini sevdirək. «Tədris prosesinin tək­mil­­ləş­­di­ril­məsi­­­nin pedaqoji-psixoloji prob­­­­lemləri» möv­zu­sun­da Bey­nəl­xalq konfran­sın materialları. Naxçıvan, 2011, səh.121-123
 18. Hüseyn Cavid yaradıcılığında ana dili və onun tədrisi məsə­lə­lə­ri­­nə mü­fəs­səl ba­xış. Məqalə. «Hüseyn Cavid yaradıcılığı çağ­­­daş tə­fək­kür işığında» (Hüseyn Cavid – 130). Beynəl­xalq elmi konf­ran­sın ma­terialları. Bakı, 2012, 241-244
 19. Müəllim – şagird, valideyn – övlad münasibətlərində qar­şı­ya çı­­xan prob­lemlər və onların ara­dan qaldırılması yolları. «Mü­əl­­­lim ha­­zırlığının müasir prob­lem­ləri: təhsil­də elmi və tex­­­­­noloji in­no­va­siyalar» II Bey­nəl­xalq elmi konf. Ma­te­ri­al­­­­ları. Azər. Müəl­­lim. İnsti. «Müəl­­lif» nəş. Bakı, 2012, səh.
 20. Təlim-tərbiyənin təkmilləşdiril­mə­­­­si prosesində molla­nəs­rəddin­çi­lər irsindən istifa­də. «Ümumi orta təh­silin müasir problemləri» mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konf­ran­sın materialları. Naxçı­van, 24 noyabr 2012-ci il, səh.146-148
 21. Hüseyn Cavidin Türkiyədə təhsil illəri və «Siratül-müs­tə­qim» jur­­na­­lın­­­da rolu. Türk dünyasını işıqlan­dı­ran­lar: Meh­met Akif Ersoy, Hüseyn Cavid (Beynəlxalq konfran­sın ma­te­­­rialları) 16-18 May 2013-cü il, Bakı, Qafqaz Uni­ver­siteti, səh.177-180
 22. Vətənin azadlığı uğrunda müba­ri­zə­də mollanəsrəd­din­çi­lə­rin rolu. Regional inkişaf və böyük mə­də­niy­­yət: Mən­şə, har­­­­­moniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konf­­rans, Nax­çıvan–2013, səh.92-93
 23. Mollanəsrəddinçilərin xalqın dünyagörüşünün for­ma­laş­ma­­­­­­sın­da rolu. Tədris prosesinin təkmil­ləş­di­rilməsinin pe­da­­­qo­ji-psixoloji problemləri. Beynəlxalq konf­­rans, Naxçı­van – 2013, səh.135-136
 24. Mollanəsrəddinçilərdə milli qey­­rət­çi­lik və milli özü­nü­dərk anlayı­şı­na nə­zəri baxış. «Tədris pro­se­si­­nin təkmil­ləş­di­­ril­məsi və müasir təhsil konsepsiyaları» möv­zusunda Bey­­nəl­xalq Elmi Konf­ran­sın ma­­terialları. Naxçıvan, 16-17 dekabr 2014-cü il, səh.200-202
 25. Mollanəsrəddinçi pedaqoqların ic­­­­ti­mai, ideya-siyasi gö­rüş­­lərinə bir nəzər. Azərbaycanda təhsil qu­ruculuğunun pri­­o­­ritetləri: Müasir yanaşmalar mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın ma­te­rial­ları. Naxçıvan, 5-6 iyun 2015-ci il, səh.342-344
 26. «Molla Nəsrəddin» jur­na­­lının müx­­­­bir üzvü Üzeyir Hacı­bə­yov. «Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar»Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Naxçıvan şəhəri, 25 noyabr 2016-cı il, səh.162-163
 27. İnteraktiv təlimin imkanları. Elektron Naxçıvan – 5. Nəti­cələr və vəzifələr. Naxçıvan, 2011, səh.35-36
 28. Təlim prosesinin intensiv­ləş­di­ril­məsi və innovasiya. İn­no­­­vasiyaların tətbiqi: inkişaf və müa­sir­ləş­mə. Bey­­nəl­xalq sim­­pozium materialları, Naxçıvan, 2012, səh.39-42
 29. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılı­ğın­­da vətənpərvərlik tərbi­yə­­­­si məsə­lə­lə­ri. I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahab­zadə Sim­­po­zi­u­mu. Bakı, Qafqaz Universiteti, 2012, səh. 349-354
 30. Mollanasreddinçilerin milli basının gelişiminde rolu. Ömər Halisdəmir Universitesi (Türkiyə). IV Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu. 26-28 Aprel 2017-ci il, seh.433-440
 31. Təhsilin inkişafında innovasiya­la­­rın rolu. «Фан, таълим ва ишлаб чикариш урта­си­да­ги ин­но­ва­цион хамкорлик – модернизация асоси сифатида» Özbəkistan, Фар­ğона 6 сентябр2013 йил, səh.21-22
 32. Moral-didactic views in «Ali and Nino» by Gurban Said (Qurban Səidin «Əli və Nino» əsərində əx­laqi-didaktik gö­rüş­lər). ХХХ международная научно – прак­ти­чес­кая кон­­ференция теоре­ти­чес­­кие и практические иссле­до­вания пси­хо­­логии и педагогики сборник докла­дов. ГОРОД МОСК­ВА. 30.01.2015. səh.80-83
 33. Maarifçi eğitimçilərin sosyal dü­şün­­­cə yapısına siyasi bakışlar. Kafkaz Universiteti Sosyal Bilim­ler Enstitüsü Dergisi. Türkiye, 2015, səh.41-49
 34. Изображение уховной несп­ра­­­вед­­ливости в журнале «Мол­­ла  Насреддин». Историческая и со­циально-образовательная мысль. Toм 8 №4/2, 2016, стр.131-135
 35. Call for spititual and moral per­fect­­ness and human beha­vi­our, propaganda of moral qualities (on the basis of “Molla Nasrad­din” journal). Международная Редакция. Web Of Science – Thomson Reu­ters, август 2016
 36. Hüseyn Cavid müəllim və müəllim hazırlığı haqqında. Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası, «Azər­bay­can məktəbi XXI əsrin astanasında; problemlər, pers­pektivlər» mövzu­sun­da respublika ali məktəblərarası elmi-praktik konfransın tezis­lə­­ri, Bakı, 1999, səh.33-34
 37. Ədəbi pedaqoji ünsiyyət (Hüseyn Cavid və A.Şaiqin dost­luq münasibətlərindən bəhs olunur). Azərbaycan Döv­lət Pe­­­­da­­qoji Universitetinin professor müəllim heyətinin 61-ci elmi konfransının materialları, II buraxılış. Bakı, 2001, səh.134-137
 38. Hüseyn Cavid əmək və əmək tərbiyəsi haqqında. Ali Dip­lo­matiya Kolleci, Naxçıvan bölməsi, Ali məktəblərarası el­mi-praktik konfransın materialları, Bakı, «Elm»-2002, səh.214-216
 39. «Buludlardan sıyrılan günəş», ya­xud Azərbaycan ədə­biy­yat­şü­­nas­­lığında Abbas Zamanov. Abbas Zamanovun 100 il­lik yu­bi­leyinə həsr olunmuş «Müasir Azərbaycan fi­lo­­lo­­gi­ya­sı: ax­tarış­lar, prob­lem­lər, perspektivlər» mövzu­sun­da Res­pub­li­ka elmi konfransının materialları. Bakı, «Elm və təhsil» nəş­riy­yatı, 2011, səh.110-113
 40. Azərbaycan təhsilinin demokratik­ləşməsi və huma­nist­ləş­mə­sinin peda­qoji-ictimai xarakteri. «Müa­­­sir təlim me­tod­ları və ye­ni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə pro­se­­sin­də tətbi­qi» möv­zu­su­na həsr edilmiş elmi-praktik konf­­ran­sın mate­rial­­ları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Naxçı­van, 2011, səh.16-18
 41. Mollanəsrəddinçi Ömər Faiq Ne­­man­­zadə ana dili və onun tədrisi haq­qında. Məqalə. Dok­to­rant­la­rın və Gənc təd­qi­­qat­­çıların XVI Respublika elmi konfransının mate­rial­ları, II, Bakı, 2012, səh.257-260
 42. Mollanəsrəddinçilərin xalqın dün­ya­­­­görüşünün formalaş­ma­­­­sında rolu. Respublika konfransı. Müa­­sir təlim metod­la­rı və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prose­sin­­də tətbiqi 03 may 2013, səh.68-70
 43. Vətənin azadlığı uğrunda müba­ri­zə­də mollanəs­rəd­din­çi­lə­rin rolu. Regional inkişaf və böyük mə­də­­­niy­­­­yət: Mənşə, harmoniya və ti­po­­lo­­giya məsələləri. Beynəl­xalq konf­­rans, Naxçıvan – 2013, səh.92-93
 44. Mövhumat əleyhinə mübarizədə mol­­­­lanəsrəddinçilərin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İns­ti­tutu, 2014,­ Heydər Əli­yev 91 «Müasir təlim me­tod­­ları və yeni pe­da­qo­ji tex­­­no­lo­gi­ya­la­rın təlim-tər­bi­­­yə pro­­­­­­­se­sin­­də tət­­biqi» möv­­­­­zu­su­na həsr edil­miş el­mi-praktik konf­­ransın ma­­­­­­te­rialları (7 may 2014), «Mək­­­­təb» nəş­riy­yatı, səh.­72­-75
 45. «Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texno­lo­gi­ya­la­rın tə­lim-tərbiyə prosesində tətbiqi» möv­zu­suna həsr edil­miş el­mi-prak­tik konfransın materialları (7 may 2014), “Mək­təb” nəş­riy­ya­tı, səh.72-75
 46. Kurikulum əsasında keçirilən dərs­lər günün tələbidir. Nax­çıvan Muxtar Respub­li­ka­sının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar «Təhsil ku­rikulumları: nəzəri problemlər» mövzu­sun­­da keçirilmiş Res­pub­­lika konf­ransının materialları (15 aprel 2014), «Məktəb» nəş­riyyatı, səh.9-12
 47. Yeni düşüncə və milli təfəkkürün inkişafında mollanəs­rəd­din­çilərin və «Molla Nəs­rəd­din» jur­na­lı­nın yeri və rolu. «Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texno­lo­giyaların təlim-tərbiyə pro­se­sin­də tətbiqi» mövzusuna həsr edilmiş Respublika konf­ran­sı materialları (05 may 2015). NMİ. səh.96-104
 48. Mollanəsrəddinçilər dü­şün­dü­rə­rək öyrətməyin üsul və vasitələri haq­qın­da. Naxçıvan Müəllimlər İns­ti­tutu, Respublika konfransı materialları, 2016, səh.6-8
 49. Ümummilli lider Heydər Əliyevin mollanəsrəddinçilər irsinə nəzəri baxışı. Naxçıvan Müəllimlər İns­ti­tutu, Heydər Əli­yev 93 –Respublika konfransı materialları 2016, səh.15-17
 50. Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin ba­­ni­­si Heydər Əliyev və mol­la­nəs­­rəddinçilər irsinə nəzəri ba­xış. Lən­­kəran Dövlət Universiteti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il­dö­nü­mü­nə həsr olunmuş”Təbiət və humanitar elm sahələrinin inkişaf problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları (5-6 may 2017-ci il), səh.89-90
 51. Məhəmməd Hadi yaradıcılığında vətən sevgisi. Naxçıvan Müəllimlər İns­ti­tutu, Heydər Əli­yev 94 –Respublika konfransı materialları 2017, səh.132-134
 52. Mollanəsrəddinçilərin pedaqoji gö­rüş­lə­rin­­­­də müasir və aktual məsələlərə nəzəri ba­­­xış. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. «Müasir pedaqogika və psixologiya: reallıqlar, aktual məsələlər və innovasiyalar» mövzusunda konfrans – 2018, s.
 53. HüseynCavid müəllim haqqında. N.Tusi adına Pe­daqoji Uni­­versitet xəbərləri 1998, №1, səh.82-84
 54. «Kitabi Dədə Qorqud» dastanında sözə tapınma tər­­biyəsi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i. 1998, №2, səh.109-110
 55. Hüseyn Cavid müəllim hazırlığı haqqında. Ali Dip­lomatiya Kolleci. Naxçıvan bölməsi. Bakı, 1998, №1, səh.80-82.
 56. Hüseyn Cavidin müəllimlik fəaliyyəti müəllim, şa­­gird və tə­­ləbələrin xatirələrində. N.Tusi adına ADPU, Pedaqoji təd­­­­qiqatlar 1998, №2, səh.46-49
 57. Maarif fədaisi Hüseyn Cavid. Naxçıvan Dövlət Universite­tinin «Elmi əsərlər»i, 1999, №5, səh.50-52
 58. Hüseyn Cavidin Naxçıvanda müəllimlik fəaliyyəti. Nax­çı­van Dövlət Universiteti­nin «Elmi əsər­lər­»i, 2000, №6, səh.79-81
 59. Hüseyn Cavid yaradıcılığında uşaq tərbiyəsi məsələləri­nə mü­fəssəl baxış. Pedaqoji Universitet Xə­bərləri (Peda­qoji, psixoloji elmlər seriyası), Bakı, 2000, №1- 2, səh.95-99
 60. Hüseyn Cavid yaradıcılığında vətənpərvərlik tərbiyəsi. Azər­­baycan – Avropa ədəbi-mədəni əla­qə­lər mər­kə­zi, Təd­qiq­lər, Bakı, 2000, №5, səh.25-29
 61. Hüseyn Cavidin tələbəlik illərində maarifçilik ideyaları. Pe­da­qoji Universitet Xəbərləri (Pe­da­qo­ji, psixo­loji elmlər se­ri­yası), 2001, №1, səh.153-157
 62. Hüseyn Cavidin İranda təhsil illəri. Pedaqoji Universitet Xə­­­­bərləri (Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası), Bakı, 2001, №1, səh.153-157
 63. Hüseyn Cavid ana dili və onun tədrisi haqqında. «Azərbay­can dili və ədəbiyyatı tədrisi», 2001, №4, səh.24-26
 64. Hüseyn Cavid tərbiyə haqqında. Naxçıvan Özəl Universite­ti, 2001, səh.40-42
 65. Hüseyn Cavidin uşaq şeirlərində tərbiyəvi fikirlər. «Azər­bay­­can məktəbi» jurnalı, 2002, №2, səh.82-86
 66. Hüseyn Cavid yaradıcılığında əxlaq tərbiyəsi məsələləri. Pe­daqoji Universitet Xəbərləri (Hu­ma­ni­tar, pedaqoji, psi­xo­­­loji elmlər seriyası), Bakı, 2002, №1, səh.130-132
 67. Hüseyn Cavidin əsərlərində təhsil, məktəb, təlim məsələ­lə­ri­nə dair. Pedaqoji Universitet Xə­bər­lə­ri. Bakı, 2002, №2, səh.161-163
 68. Həzrəti Əli elm və elm öyrənməyin fəzilətləri haqqında. Pe­­­­da­­qoji Universitet Xəbərləri. Bakı, ADPU – 2003, №3, səh.440-442
 69. Hüseyn Cavidin köhnə məktəb və köhnə təlim tərbiyə əley­hinə mübarizəsi. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2003, №3, səh.442-448
 70. Hüseyn Cavid humanizm, dostluq-yoldaşlıq tərbiyəsi haq­qın­­da. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2004, №2, səh.173-178
 71. Nəcəfbəy Vəzirov yaradıcılığında valideyn övlad münasi­bə­ti məsələləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2004, №1, səh.570-574
 72. Firidunbəy Köçərli yaradıcılığında xalq pedaqogikasına mə­­­həb­­bət. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­si­te­ti­nin «Elmi əsər­lər»i. 2004, №8, səh.46-47
 73. Marağalı Əvhədi yaradıcılığında valideyn–övlad münasibəti məsələləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2004, №3, səh.247-251
 74. Məhəmməd Tağı Sidqinin məktəbdarlıq fəaliyyəti və ma­arif­çilik ideyaları. İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-pub­li­sis­tik jurnal, Naxçıvan – 2004, №12, səh.164-168
 75. Məhəmməd Hadi yaradıcılığında maarifçilik ideyaları. Pe­da­­­­­qoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2005, №2, səh.472-475
 76. Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığında valideyn övlad müna­si­­­bəti məsələləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2005, №2, səh.589-591
 77. Yusif Vəzir Çəmənzəminli yaradıcılığında qadın-ana mü­na­­sibəti məsələləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2006, №2, səh.171-174
 78. Ömər Faiq Nemanzadə ana dili və onun tədrisi haqqında. Nax­­­­çıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2007, №3 (7), səh.122-124
 79. Mirzə Ələkbər Sabir ateist yox, deist şair olmuşdur. Nax­çı­van Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2007, №2 (10), səh.90-93
 80. Məhəmməd Hadi ideyalarında Şərq–Qərb məsələləri. Nax­çı­­­­­van Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2007, №4 (12), səh.32-34
 81. Abbas Səhhətin müəllimlik fəaliyyəti müəllim və şagird­lə­rin xatirələrində. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2008, №4 (16), səh.38-40
 82. Əməl dostlarının əxlaq tərbiyəsi haqqında fikirlərinə mü­fəs­səl baxış. Pedaqoji Universitet Xə­bər­lə­ri, Bakı – ADPU – 2009, №2, səh.282-286
 83. Uşaqlara diqqət və qayğıyla yanaşaq. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2009, №1, səh.19-22
 84. Görkəli müəllim–pedaqoq və qayğıkeş ata Məhəmməd Tağı Sidqinin valideyn–övlad münasibəti mə­sə­lələrinə müfəssəl baxışı. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2009, №2 (18), səh.20-23
 85. Maarif fədaisi Cəlil Məmmədquluzadə. Naxçıvan Müəl­lim­lər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2009, №3 (19), səh.52-55
 86. Şagirdlərdə elmin və təfəkkürün in­ki­şa­fını yüksəldək. Azər­­­baycan Milli Elmlər Akade­mi­yası Filologiya məsələ­ləri, 2010, №1, səh.332-337.
 87. Cəlil Məmmədquluzadənin pedaqoji fəa­liy­yə­ti və maarif­çi­lik ideya­ları. «Cəlil Məm­məd­qu­lu­za­də: taleyi və sənəti» kitabı, Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, səh.118-125, 2010.
 88. Valideyn-övlad münasibəti məsələləri Şərq mütəfəkkirləri­nin gözü ilə. Naxçıvan Müəllimlər İns­ti­tutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2009, №4 (20).
 89. Mirzə Cəlil görkəmli tədqiqatçıların təhlilində. Naxçı­van Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i. 2010, №1. səh.167-169
 90. Maarif fədaisi Həsən Bəy Zərdabi. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­sitetinin «Elmi əsərlər»i. 2010, №2, səh.213-216
 91. «Molla Nəsrəddin» jurnalının ideal dos­­tu və qayğıkeş ata Qurbanəli Şərif­­zadə. Naxçıvan Müəl­lim­lər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2010, №4. səh.12-16
 92. Qayğıkeş müəllim, gözəl alim (Professor Gültac Əliyeva haq­qın­da). Müdriklik zirvəsinə aparan yol­lar (Gültac Əli­ye­va­nın 70 illik yubileyinə həsr olunur). Bakı, «Elm və təhsil» nəş­riy­yatı, 2010, səh.276-278
 93. Sənət və sənətkar dostu Əliqulu Qəmküsar. Əliqulu Qəm­­­­küsar – Taleyi və sənəti, Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2011, səh.71-77
 94. Cəlil Məmmədquluzadənin pedaqoji ideyaları. Naxçıvan. İcti­­mai-siyasi, ədəbi bədii, elmi-pub­li­sis­tik jurnal, 2009, №21, səh.118-125
 95. Mənalı-şərəfli ömür yolu (prof. Oruc Həsənli haqqın­da). Nax­­­çıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2011, №2, səh.115-118
 96. «Molla Nəsrəddin» jurnalında gen­der məsələlərinə mü­fəs­səl baxış. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­si­te­ti­nin «Elmi əsər­lər»i. 2011, №.2, səh.142-147
 97. Maarifçi alim – gözəl insan (prof. F.Rüstəmovun 50 illi­yi haq­qında). Bakı, «Elm və təhsil» nəş­riy­yatı, 2011. 393-395 s.
 98. Mirzə Ələkbər Sabir və deizm. Azərbaycan Müəllimlər İns­­­­titutunun XƏ­BƏRLƏRİ, Azər­bay­can Respubli­ka elmi-prak­tik konf­­ran­sın ma­te­rialları. Bakı, «Müəllif» nəş. 2011, səh.23-26
 99. Xanəli Kərimli «ikiliklər»ində əx­­­laq tərbiyəsi məsə­lə­lə­ri. Məqalə. Sözün əlincə qala­sı: məqa­lə­lər, xəbərlər, mək­tub­­lar. Bakı, «Qanun» nəşriyyatı, 2011, səh.149-152
 100. Mollanəsrəddinçi Məmməd Səid Ordubadinin tərbiyə və təhsil haqqında düşüncələri. Kitab. Məmməd Səid Orduba­di: Taleyi və sənəti. Naxçıvan, «Əcəmi», 2012, səh.95-102, 170 səh.
 101. Ömər Faiq Ne­­man­­zadə ana dili və onun tədrisi haq­qında. Məqalə. Məqalələr seriyası, II bu­ra­xı­lış, Bakı, 2012, səh.257-260
 102. Mollanəsrəddinçilərin maarif­çi­lik ideyalarında mənəvi tər­bi­yə məsə­lə­lərinə müfəssəl baxış. Mə­qa­lə. Naxçıvan Döv­lət Universite­ti­nin «Elmi əsərlər»i. Humanitar Elmlər Se­ri­ya­sı, 2012, №2, səh.118-122
 103. Cavid yaradıcılığında və­tən­­­pər­vərlik tərbiyəsi mə­sə­lə­­lə­ri­nə müfəs­səl baxış. Məqa­lə. Naxçıvan. İctimai-siyasi, ədə­bi-bədii, elmi-publisistik jurnal, 2012, №24, səh.106-113
 104. Mollanəsrəddinçilərdə vətənpər­vər­lik tərbiyəsinə nəzəri ba­xış. Məqalə. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.Xə­bərlər, 2012, №4.
 105. Onomastika məsələlərinə yeni baxış (A.İmanlının kitabı əsa­sın­da). Məqalə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutununXə­bərləri, 2012, №3.
 106. Mollanəsrəddinçilər ana dili və təlimin ana dilində apa­rıl­ma­­sı haqqında. Məqalə. «Azər­bay­can dili və ədəbiyyatı təd­­risi», 2012, №3. səh.16-23.
 107. Cəlil Məmmədquluzadə irsinə Heydər Əliyev məhəb­bəti. Heydər Əliyev dövlətçilik təliminin işıqları. Naxçı­van, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2013, səh.88-90
 108. Düşüncələrini nəğmə dili ilə ifa­də edən fenomen şair (İs­lam Səfərli haqqında). Naxçıvan. İc­ti­mai-siyasi, ədəbi-bə­dii, elmi-publisistik jurnal, 2013, №26, səh.158-165
 109. Milli mətbuatın tərəqqisi uğrun­da mübarizədə molla­nəs­rəd­­­din­çi­lə­rin Naxçıvan Dövlət Uni­versite­ti­nin «Elmi əsər­lər»i. Humanitar Elmlər Seriyası, 2013, səh.70-74
 110. Azərbaycan pedaqoji fikrinin in­ki­­­şafında Məhəm­məd­ağa Şah­taxt­­­lı­­nın rolu. Naxçıvan Müəl­lim­lər İnstitutunun pe­da­qo­gika və psixologiya kafedrası 10 ildə. Bakı, ADPU-nun nəş­­­riyyatı, 2013, səh.41-51
 111. İnsan və təbiət vurğunu Məmməd Araz. Naxçıvan. İctimai-si­ya­si, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal, 2013, №27, səh.69-73
 112. Bir ömür yaşadım… Şairin öz dünyası və söz dünyası (Vaqif Məmmədov haqqında). Nax­çı­van, «Qeyrət» nəşriy­yatı, 2013, 191-197
 113. Azərbaycan universitetlərinin ümum­­­­­­­­­­a­v­­ropa təhsil və elm mə­­ka­nı­na inteqrasiya proseslə­ri: mo­dern­­ləş­mənin tə­ləb­ləri konteks­tin­də. Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Qey­rət» nəşriyyatı, 2014, səh.206-213
 114. Xaqani Şirvani yaradıcılığında əx­laq tərbiyəsi məsələ­lə­ri. Nax­­­çı­van Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2014, №1, səh.20-23
 115. Gənc nəslin təlim və tərbiyəsində uşaq ədəbiyyatının ro­lu. Azər­baycan Müəllimlər İnstitutu. Xə­bərlər, 2014, №2, səh.56-60
 116. Uşaq ədəbiyyatında əxlaq tərbiyə­si məsələləri. Naxçı­van Müəl­lim­lər İnstitutununXə­bərləri, 2014, №3, səh.12-16
 117. Şərqin elm və mədəniyyət beşiyi Naxçıvan. Naxçıvan Döv­­­lət Uni­versitetinin «Qeyrət» nəş­riy­ya­tı, 2014, səh.72-74
 118. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığında mə­­­­­nə­vi təmizlik məsə­lə­lə­ri. Azər­baycan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər (Xüsusi bu­ra­xılış), 2014, №4, səh.43-48
 119. Məhəmməd Tağı Sidqi yaradıcılı­ğın­da ata-anaya hörmət və öv­la­da qay­ğı. Naxçıvan. İctimai-si­ya­si, ədəbi-bədii, el­mi-pub­li­sis­tik jurnal. Naxçıvan-2014, №29, səh.130-137
 120. Millət üçün yanan məşəl. Məhəmməd Tağı Sidqi: Taleyi və sə­nə­ti. Naxçıvan, «Əcəmi», 2015, səh.157-161
 121. Fəz­lul­lah Nəiminin əxlaqi görüş­lə­ri. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­­si­te­tinin «Qeyrət» nəşriyyatı, 2015, səh.218-222
 122. Mənəvi-əxlaqi kamilliyə və insani dav­­­ranışa çağırış, əxlaqi key­fiy­yət­­­­lərin təbliği («Molla Nəs­rəd­­din» jurnalı əsasında). Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər, 2015, №3, səh.56-60
 123. Mollanəsrəddinçi maarif­çi­lə­rin ya­­­­­­­ra­­dıcılığında xalq pe­da­qo­­gi­ka­sın­­dan istifadə me­tod­la­rı. Gən­cə Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər məcmuəsi. 2016, №2, səh. 275-278
 124. Mollanəsrəddinçi maarifçilərin teatr­ların tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında görüşləri. Naxçıvan Döv­lət Universitetinin «Elmi əsərlər»i. 2016, №6 (76)
 125. Mollanəsrəddinçilərdə və­tən­­­pər­­­­­­­­­­­­­vər­­lik tərbiyəsinə nə­zə­ri ba­xış. Naxçıvan Müəllimlər İnsti­tu­tu­nun XƏ­BƏRLƏRİ, 2016,№2, səh.8-11
 126. İbrahim Mollayevin «Məhəmməd Tağı Sidqinin pedaqoji görüşləri» adlı monoqrafiya kitabına ön söz. Bakı, Elm və təhsil, 2016
 127. «Səsləyir Zəngəzur, Qarabağ bizi» adlı şeirlər kitabına ön söz (Müəllif: Nicat Ərtürk). Bakı, Elm və təhsil, 2016
 128. Mollanəsrəddinçilərin dostu və əzizi Əziz Şərif. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏR­LƏ­Rİ, 2017,№1, səh.12-16
 129. Firidunbəy Köçərlinin «Molla Nəs­rəd­din» jurnalında fəaliyyəti və maarifçi görüşləri. Naxçıvan Döv­lət Universitetinin «Elmi əsərlər»i jurnalı. 2017, №1, səh.114-117
 130. «Molla Nəsrəddin» jurnalından Mirzə Fətəli Axundovun maarifçi görüşlərinə bir nəzər. Azər­bay­can Respublikasının Təhsil İnstitu­tu, Elmi Əsər­lər, 2017, №4, səh.251-255
 131. Milli həyata, milli məişətə və milli xa­rak­terə bağlı olan Molla Pənah Vaqif. Naxçıvan Müəl­lim­­lər İnstitutu. Heydər Əliyev – 94. Bakı – 2017, səh.26-34
 132. «Molla Nəsrəddin» jurnalında mövhumat­çı­lı­ğın təsviri və tən­qi­di­nə nəzəri baxış. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, BAKI – ADPU – 2017, №4, s.107-115
 133. Mollanəsrəddinçilərin müəllim – müəl­lim­­­ ha­­zırlığı haqqında görüşləri və peda­qo­­ji fəa­liy­yət­lə­ri­nə nəzəri baxış. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2017,№2, səh.15-21
 134. Aygün Əsgərovanın “İngilis dilindən praktik istifadə” adlı dərs vəsaitinə ön söz. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, səh.4-5
 135. Nəsirəddin Tusinin «Adabül-mütəəllimin» (Tələbəlik mədəniyyəti) əsərində elm və təhsil mə­sə­­­lə­­lə­­ri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2017,№3, səh.15-18
 136. Naxçıvan Dövlət Universiteti tələbə gəncliyin inkişaf yoludur. Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə. Naxçıvan Döv­lət Universite­ti­nin «Elmi əsərlər»i jurnalı. 2017, səh.134-137
 137. Elmin zirvəsini pillə-pillə fəth edən görkəmli alim (Akademik Oruc Həsənli haqqında). Milli irs jurnalı. 2017,№11, səh.10-13
 138. 70 yaşlı müəllim (Prof. Rəcəb Ağayev haqqında). Şərq qapısı. 20 may 2005
 139. Hüseyn Cavid ailə tərbiyəsi haq­qın­da. Şərq qapısı. 1 iyun 2007, №101, səh.5
 140. Hüseyn Cavidin yaradıcılığında və­tən­pər­vər­lik motivləri. Yeni həyat. 5 iyun 2007, №22, səh.2
 141. Hüseyn Cavid irsinə Heydər Əliyev məhəbbəti (Hüseyn Cavidin anadan olmasının 125 illiyi münasibətilə). //Şərq qapısı. 11 iyul 2007, №129.
 142. Hüseyn Cavidin həyatından dəqiqələr (H.Cavidin ana­dan olmasının 125 illiyi münasibətilə). //Yeni həyat. 23 okt­yabr 2007.
 143. Xalq müdrikliyi məsələlərində ailənin əsas vəzifələri. //Yeni həyat. 12 fevral 2008.
 144. Demokrat yazıçı, maarif fədaisi (C.Məmmədquluzadə). //Yeni həyat. 19 fevral 2008.
 145. İnsan səadətində həqiqət və yalan. //Şərq qapısı. 19 dekabr 2008.
 146. İnti­zamlı nəsil tərbiyə edək. //Yeni həyat. 16 dekabr 2008, №46 (137).
 147. Ailədə əxlaqi şüurun formalaşması məsələlərinə nəzəri ba­xış. //Şərq qapısı. 10 yanvar 2009.
 148. Xanəli Kərimli «ikilikləri»ndə əxlaq tərbiyəsi məsələ­ləri. //Təhsil və zaman. 17 yan­var 2009, №1.
 149. Hər bir evin sevincidir uşaqlar. //Təhsil və zaman. 18 iyun 2009, №11 (157).
 150. Böyük demokrat Cəlil Məmmədquluzadə və ana dili. //Şərq qapısı. 18 fevral 2009, №33
 151. Övlad saxlamaq və tərbiyə etmək məsələlərinə nəzəri baxış. //Şərq qapısı. 4 aprel 2009, №61.
 152. Ailə əxlaq məktəbidir. //Şərq qapısı. 24 aprel 2009, №75.
 153. Uşaqlara elmin dəyərini sevdirək. //Şərq qapısı. 23 iyun 2009, №114.
 154. Seyid Əzim Şirvanidən Hüseyn Cavidin atası Hacı Molla Abdullaya məktub. //Yeni həyat. 2009, 7 sentyabr.
 155. Hüseyn Cavid yaradıcılığında uşaq tərbiyəsi məsələləri mühüm yer tutur. //Şərq qapısı. 7 avqust 2009, №146.
 156. Sevincimizə daha bir sevinc qatan məqam. //Şərq qapısı. 11 avqust 2009, №148.
 157. Valideyn-övlad münasibəti məsələlərinə Şərq mütəfək­kir­­ləri böyük əhəmiyyət verirdi. //Şərq qapısı. 2 sentyabr 2009, №164.
 158. Adın şərəflidir sənin, ey qadın! //Şərq qapısı. 22 sent­yabr 2009, №146.
 159. Valideyn-övlad münasibəti məsələlərinə nəzəri baxış. //Yeni həyat. 26 oktyabr 2009, №40
 160. Hüseyn Cavidin «Ədəbiyyat dərsləri» adlı dərslik kita­bın­da uşaq şeirləri və tərbiyəvi fikirlər. //Şərq qapısı. 5 noyabr 2009, №209
 161. Ən işıqlı günəş elmdir. //Şərq qapısı. 8 yanvar 2010.
 162. Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili. //Yeni həyat. 2010, 1 fevral.
 163. Böyük simalar Mirzə Cəlil və ya «Molla Nəs­rəd­din» haq­qın­­da. //Şərq qapısı. 20 fevral 2010, №34 (19.948).
 164. Tərbiyənin yolunu ancaq elm sa­yə­sin­də bil­mək müm­kün­­dür. //Şərq qapısı. 8 aprel 2010, №62 (19.976).
 165. Şərqin böyük carçısı «Molla Nəsrəd­din». //Şərq qapısı. 20 aprel 2010, №75 (19.989).
 166. Görkəmli müəllim-pedaqoq Üzeyir Hacı­bə­yov vali­deyn-öv­­lad münasibəti haq­qın­da. //Təhsil və zaman. 30 may 2010, №10 (180).
 167. Mirzə Cəlil və ya «Molla Nəsrəddin» gün­lə­rin­dən dəqi­qə­lər. Şərq qapısı. 13 may 2010, №87 (20.001).
 168. Sənət və sənətkar dostu Əliqulu Qəmküsar. //Şərq qapısı. 14 may 2010, №87 (20.002).
 169. Uşaqlara verilən təlimdə mühüm məsələ biliyi necə öy­rət­mək­dir. //Şərq qapısı. 21 may 2010, №93 (20.007).
 170. Heydər Əliyev irsi uşaqların mənəvi tər­bi­yə­sinə xidmət edir. //Şərq qapısı. 3 iyun 2010, №101 (20.015).
 171. «Əkinçi» qəzetindən başlanan yol. //Şərq qapısı. 14 iyul 2010, №128 (20.042).
 172. Mirzə Cəlil və ya «Molla Nəsrəddin» günlə­rin­dən dəqi­qə­lər. //Şərq qapısı. 22 iyul 2010, №134 (20.048).
 173. Oğul sözlərimə yaxşı qulaq as. //Şərq qapısı. 5 avqust 2010, №144 (20.058).
 174. Cəlil Məmmədquluzadə irsinə Heydər Əliyev məhəb­bə­ti. //Şərq qapısı. 21 avqust 2010, №156 (20.070).
 175. Valideyn-övlad münasibəti məsələləri Şərq mütəfəkkir­lə­ri­nin gözü ilə (Kitab haq­qın­da). //Şərq qapısı. 17 dekabr 2010, №234 (20.048).
 176. Heydər Əliyev irsi milli-mənəvi dəyərlərə xidmət edir. //Yeni həyat. 6 yanvar 2011, №01 (236).
 177. Cəlil Məmmədquluzadə qadınların tutduğu mövqeni «Mol­­la Nəsrəddin» jurnalında realist bir yazıçı kimi gös­tə­rir­di. //Şərq qapısı. 20 may 2011, №92 (20.250).
 178. Buludlardan sıyrılan günəş yaxud Azər­bay­can ədəbiy­yat­­şü­­nas­lığında Abbas Zamanov zirvəsi. //Şərq qa­pı­sı. 2 no­yabr 2011, №206 (20.364).
 179. Şagirdlərdə təfəkkür və intellektin inkişa­fı­na xidmət edək. //Yeni həyat. 20 dekabr 2011, №47 (282).
 180. «Molla Nəsrəddin» jurnalının ideal dostu – Qurbanəli Şə­rif­zadə. //Şərq qapısı. 11 yanvar 2012, №5 (20.410).
 181. Dövlət uşaq siyasəti: reallaşan layihələr (Sosial psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi kitabı haqqında). Nazilə Abdullazadə. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Respublika qəzeti. 28 yanvar 2012
 182. Valideyn-övlad münasibətləri (M.T.Sidqi haq­qın­da). //Yeni həyat. 10 yanvar 2012, №2 (285).
 183. Televiziya verilişlərinin uşaqların mənəvi tərbiyəsinə tə­si­ri. //Yeni həyat. 17 yanvar 2012, №3 (286).
 184. Qəlbini məşəl edən sənətkar (M.S.Ordubadi haqqında) //Şərq qapısı. 19 iyun 2012, №1113 (20.518).
 185. Bu gün beşikdə hıçqıran uşaq sabahın dahisi ola bilər. //Şərq qapısı. 5 iyul 2012, №124 (20.529).
 186. Azərbaycan xalq maarifinin inkişafı «Əkinçi» qəze­tin­dən başlayır. //Şərq qapısı. 19 iyul 2012, №134 (20.539).
 187. Mollanəsrəddinçilər və ana dili təlimi. //Şərq qapısı. 29 avqust 2012, №162 (20.567).
 188. Şagirdlərdə elmin və təfəkkürün inkişafını yüksəldək. //Şərq qapısı. 4 oktyabr 2012, №188 (20.593).
 189. Ana dili millətin mənəvi diriliyidir. //Şərq qapısı. 30 okt­yabr 2012, №205 (20.593).
 190. Yer-yurd adlarının tədqiqinə həsr olunmuş dərs vəsaiti (prof. A.İmanlının kitabı haqqında). //Şərq qapısı. 13 no­yabr 2012, №214 (20.619).
 191. Görkəmli pedaqoq-alim və naşir – Məhəm­mədağa Şah­taxt­­­lı. //Şərq qapısı. 26 dekabr 2012, №246 (20.651)
 192. Görkəmli maarifçi Məhəm­mədağa Şahtaxtlı. //Təhsil və zaman. 19 mart 2013, №05 (248)
 193. Müəllim-şagird münasibətləri normal olarsa… //Şərq qapısı. 19 iyun 2013, №112 (20.766).
 194. Şairin öz dünyası və söz dünyası (Vaqif Məmmədov haq­qın­da). 29 iyun 2013, //“Palitra”, №115 (1069).
 195. Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin prezidentliyini qüd­rət­li döv­­lətçiliyin, firavan gələcəyin və dinamik inkişafın ye­ga­­nə təminatçısı kimi qəbul edir. //Şərq qapısı. 18 iyul 2013, №132 (20.786)
 196. «Əkinçi» ilə başlayan qəzet və qəzetçilik ənənələri. //Nuh yurdu. 22 iyul 2013.
 197. Heydər Əliyevin təhsil siyasəti. //Yeni həyat. 01 noyabr 2013, №39 (370).
 198. Müəllim gələcək cəmiyyətin memarı və qurucusudur. //Nuh yurdu. 5 oktyabr 2013, №37 (517)
 199. «Üç oğul anası» poeması haqqında bir neçə söz (Məm­məd Araz). «Göy qur­şa­ğı» //«Şərq qapısı»nın ədə­biy­­yat əla­­vəsi. №07, 2013.
 200. Müəllim axtarıcı və yaradıcı olarsa… //Şərq qapısı. 5 mart 2014, №: 42 (20.943)
 201. Naxçıvanda elm və təhsil: Dünən, bu gün. //Nuh yurdu. 4 aprel 2014.
 202. Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdür. //Təhsil problemləri. 24 iyul 2014.
 203. Şagirdlərdə əqli tərbiyənin inkişafını yüksəldək. //Təhsil problemləri. 1 avqust 2014
 204. Gənc nəslin təlim-tərbiyəsində uşaq ədəbiy­ya­tının rolu. //Şərq qapısı. 8 avqust 2014, №:149 (21.050)
 205. Oğlan uşaqlarının tərbiyəsi həssaslıq tələb edir. //Nuh yurdu. 20 avqust 2014, №: 31, (558)
 206. Məhəmməd Tağı Sidqi yaradıcılığında ata-anaya hörmət və övlada qayğı. //Şərq qapısı. 23 avqust 2014, №:160 (21.061)
 207. Ədəbiyyatımızın intibahı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. //Nuh yurdu. 18 dekabr 2014, №:47, (574)
 208. Xalqımızın və elmimizin əzizi – Əziz Şərif. //Nuh yurdu. 19 fevral 2015, №:07, (582)
 209. Hikmət və əxlaqı əks etdirən şair (Şair Əbülfəz Ülvi haqqında). //Kaspi. 13-16 iyun 2015, №106 (3420)
 210. Əxlaq carçısı (Şair Əbülfəz Ülvi haqqında). //Təhsil problemləri. 24-31 iyul 2015, №55-56 (1017-1018)
 211. Əxlaq saçan şeirlər. //Bütöv Azərbaycan. 3 avqust 2015.
 212. Əziz Şərif və ədəbiyyatımızın klassikləri. //Nuh yurdu. 4 iyul 2015, №:25, (600)
 213. Uşaqların asudə və istirahət vaxtları düzgün qurularsa… //Təhsil problemləri. 24-31 iyul 2015, №55-56 (1017-1018)
 214. Fiziki sağlamlığı məhdud uşaqlarla necə ünsiyyət qurmalı…//Nuh yurdu. 14 dekabr, 2016, №47
 215. Elm əbədi səadətə çatmaq üçün vasitədir (Nəsirəddin Tusinin “Adabül-mütəəllimin” – “Tələbəlik mədəniyyəti” əsərindən). //Təhsil problemləri. 8 fevral, 2017
 216. Kor-kar-lal uşaqların ünsiyyət tərzi necə formalaşır. //Təhsil problemləri. 24-28 fevral, 2017, №15-16
 217. Kor-kar-lal uşaqların ünsiyyət tərzi necə formalaşır. //Təhsil problemləri. 01-07 mart, 2017, №17-18
 218. Milli həyata, milli məişətə və milli xarakterə bağlı olan Molla Pənah Vaqif. // 16 mart – 15 aprel, 2017, №07-08 (338-339)
 219. Zərifə xanım Əliyevanın pedaqoji görüşləri. //Nuh yurdu qəzeti, 28 aprel, 2017, №17 (687)
 220. Molla Pənah Vaqif milli ənənələri ilə seçilən ədəbi məktəb yaradıb. //Şərq qapısı, 3 may 2017, №83 (21.744)
 221. Həyat və həqiqət nəğməkarı (Şair İbrahim Yusifoğlunun “Göy yerə zəng eyləyir” adlı uşaq şeirlər kitabından bəhs olunur). //Təhsil problemləri. 01-07 dekabr, 2017, №89-90 (1243-1244)
 222. Pak və ülvi duyğuların tərənnümçüsü Süsən Kərimli. //Ədalət qəzeti. 15 dekabr 2017