Kamal  Həsən oğlu Camalov

 

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent

1973-cü ildə Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində anadan  olub. 1996-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin humanitar fa­kül­tə­sini Abbas Zamanov adına təqaüdlə oxuyub və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət Peda­qoji Universitetinin aspiranturasının qiyabi şöbəsinə daxil olmuş və bitirmişdir. 2004-cü ildə dissertasiya müdafiə edərək pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 2018 -ci ildə Azərbaycan Dövlət Peda­qoji Universitetində müdafiə edərək pedaqogika elmlər doktoru adına laiq görülmüşdür.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun «Pedaqogika və psixologiya» kafedrasının dosenti, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Yusif Vəzir Çəmənzəminli yaradıcılığında maarif­çilik ideyala­rı(Metodik vəsait). Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı (2007), 45 səh.
 2. Ömər Faiq Nemanzadə yaradıcılığında maarifçilik ideyaları(Metodik vəsait). Bakı, ADPU-nun nəş­riy­yatı(2007), 36 səh.
 3. Azərbaycan romantiklərinin maarifçilik ideyaları (Monoqrafiya). Bakı, «Elm və təhsil» nəş­­riy­­yatı (2009), 144 səh.
 4. Həzrəti Əlinin elm və tərbiyə haqqında fikirləri (Monoqrafiya). Bakı, ADPU-nun nəş­riy­yatı (2010), 82 səh.
 5. Valideyn-övlad münasibəti məsələləri Şərq mü­tə­fək­kir­lərinin gözü ilə (Monoqrafiya). Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı (2010), 400 səh.
 6. Sosial psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi(Dərs vəsaiti). Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı (2011), 392 səh.
 7. Təlim nəticələrinin qiymətlən­di­ril­­mə­sinin forma və vasitələri(Dərs vəsai­ti), «İndiqo» MMC nəşriy­yatı (2012), 78 səh.
 8. Форма и способы оценивания результатов обучения(Dərs vəsaiti), Bakı, «İndiqo» MMC nəşriyyatı (2012), 80 səh.
 9. Hüseyn Cavid və məktəb (Monoqrafiya). Naxçıvan, «Əcəmi» (2013), 144 səh.
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı uşaqların inkişafı (Dərs vəsaiti). Nax­çı­van,  «Məktəb» (2014), 387 səh.
 11. Ailədə tərbiyə üsullarının tətbiqi za­­manı etnopedaqoji materiallar­dan istifadə imkanları (Metodik vəsait). Bakı, «Elm və təhsil» nəş­riy­­yatı (2014), 144 səh.
 12. Böyük mütəfəkkirlərin maarifçilik ideyaları (Monoqrafiya). Naxçıvan, «Əcəmi» (2015), 258 səh.
 13. Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyaları (Monoqrafiya). Bakı, «Elm və təhsil» nəş­riy­­yatı (2015), 356 səh.
 14. Mollanəsrəddinçilər və ailə-məktəb problemi(Dərs vəsaiti). Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı (2017), 340 səh.
 15. Heydər Əliyev və Azərbaycan təh­sili. Ümummilli lider Heydər Əli­­yevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olun­muş I Bey­­­­nəlxalq el­mi konf­­rans. Bakı–Nax­­çı­­van–Gəncə. 3-8 may 2010, səh.125-129.
 16. İbtidai sinif müəllimi hazırlığında kiçikyaşlı məktəb­li­lə­rin psixi in­­kişa­fı üzrə işin xüsusiyyətləri. «Müəllim hazır­lı­­ğı­nın müasir prob­­­lemləri» I Bey­nə­­lxalq elmi konfransın ma­te­rialları. Azər. Mü­­əl­­­lim. İnsti. «Müəllif» nəş. Bakı, 2011, səh.87-90
 17. Uşaqlara elmin dəyərini sevdirək. «Tədris prosesinin tək­mil­­ləş­­di­ril­məsi­­­nin pedaqoji-psixoloji prob­­­­lemləri» möv­zu­sun­da Bey­nəl­xalq konfran­sın materialları. Naxçıvan, 2011, səh.121-123
 18. Hüseyn Cavid yaradıcılığında ana dili və onun tədrisi məsə­lə­lə­ri­­nə mü­fəs­səl ba­xış. Məqalə. «Hüseyn Cavid yaradıcılığı çağ­­­daş tə­fək­kür işığında» (Hüseyn Cavid – 130). Beynəl­xalq elmi konf­ran­sın ma­terialları. Bakı, 2012, 241-244
 19. Müəllim – şagird, valideyn – övlad münasibətlərində qar­şı­ya çı­­xan prob­lemlər və onların ara­dan qaldırılması yolları. «Mü­əl­­­lim ha­­zırlığının müasir prob­lem­ləri: təhsil­də elmi və tex­­­­­noloji in­no­va­siyalar» II Bey­nəl­xalq elmi konf. Ma­te­ri­al­­­­ları. Azər. Müəl­­lim. İnsti. «Müəl­­lif» nəş. Bakı, 2012, səh.
 20. Təlim-tərbiyənin təkmilləşdiril­mə­­­­si prosesində molla­nəs­rəddin­çi­lər irsindən istifa­də. «Ümumi orta təh­silin müasir problemləri» mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konf­ran­sın materialları. Naxçı­van, 24 noyabr 2012-ci il, səh.146-148
 21. Hüseyn Cavidin Türkiyədə təhsil illəri və «Siratül-müs­tə­qim» jur­­na­­lın­­­da rolu. Türk dünyasını işıqlan­dı­ran­lar: Meh­met Akif Ersoy, Hüseyn Cavid (Beynəlxalq konfran­sın ma­te­­­rialları) 16-18 May 2013-cü il, Bakı, Qafqaz Uni­ver­siteti, səh.177-180
 22. Vətənin azadlığı uğrunda müba­ri­zə­də mollanəsrəd­din­çi­lə­rin rolu. Regional inkişaf və böyük mə­də­niy­­yət: Mən­şə, har­­­­­moniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konf­­rans, Nax­çıvan–2013, səh.92-93
 23. Mollanəsrəddinçilərin xalqın dünyagörüşünün for­ma­laş­ma­­­­­­sın­da rolu. Tədris prosesinin təkmil­ləş­di­rilməsinin pe­da­­­qo­ji-psixoloji problemləri. Beynəlxalq konf­­rans, Naxçı­van – 2013, səh.135-136
 24. Mollanəsrəddinçilərdə milli qey­­rət­çi­lik və milli özü­nü­dərk anlayı­şı­na nə­zəri baxış. «Tədris pro­se­si­­nin təkmil­ləş­di­­ril­məsi və müasir təhsil konsepsiyaları» möv­zusunda Bey­­nəl­xalq Elmi Konf­ran­sın ma­­terialları. Naxçıvan, 16-17 dekabr 2014-cü il, səh.200-202
 25. Mollanəsrəddinçi pedaqoqların ic­­­­ti­mai, ideya-siyasi gö­rüş­­lərinə bir nəzər. Azərbaycanda təhsil qu­ruculuğunun pri­­o­­ritetləri: Müasir yanaşmalar mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın ma­te­rial­ları. Naxçıvan, 5-6 iyun 2015-ci il, səh.342-344
 26. «Molla Nəsrəddin» jur­na­­lının müx­­­­bir üzvü Üzeyir Hacı­bə­yov. «Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar»Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Naxçıvan şəhəri, 25 noyabr 2016-cı il, səh.162-163
 27. İnteraktiv təlimin imkanları. Elektron Naxçıvan – 5. Nəti­cələr və vəzifələr. Naxçıvan, 2011, səh.35-36
 28. Təlim prosesinin intensiv­ləş­di­ril­məsi və innovasiya. İn­no­­­vasiyaların tətbiqi: inkişaf və müa­sir­ləş­mə. Bey­­nəl­xalq sim­­pozium materialları, Naxçıvan, 2012, səh.39-42
 29. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılı­ğın­­da vətənpərvərlik tərbi­yə­­­­si məsə­lə­lə­ri. I Beynəlxalq Bəxtiyar Vahab­zadə Sim­­po­zi­u­mu. Bakı, Qafqaz Universiteti, 2012, səh. 349-354
 30. Mollanasreddinçilerin milli basının gelişiminde rolu. Ömər Halisdəmir Universitesi (Türkiyə). IV Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu. 26-28 Aprel 2017-ci il, seh.433-440
 31. Təhsilin inkişafında innovasiya­la­­rın rolu. «Фан, таълим ва ишлаб чикариш урта­си­да­ги ин­но­ва­цион хамкорлик – модернизация асоси сифатида» Özbəkistan, Фар­ğона 6 сентябр2013 йил, səh.21-22
 32. Moral-didactic views in «Ali and Nino» by Gurban Said (Qurban Səidin «Əli və Nino» əsərində əx­laqi-didaktik gö­rüş­lər). ХХХ международная научно – прак­ти­чес­кая кон­­ференция теоре­ти­чес­­кие и практические иссле­до­вания пси­хо­­логии и педагогики сборник докла­дов. ГОРОД МОСК­ВА. 30.01.2015. səh.80-83
 33. Maarifçi eğitimçilərin sosyal dü­şün­­­cə yapısına siyasi bakışlar. Kafkaz Universiteti Sosyal Bilim­ler Enstitüsü Dergisi. Türkiye, 2015, səh.41-49
 34. Изображение уховной несп­ра­­­вед­­ливости в журнале «Мол­­ла  Насреддин». Историческая и со­циально-образовательная мысль. Toм 8 №4/2, 2016, стр.131-135
 35. Call for spititual and moral per­fect­­ness and human beha­vi­our, propaganda of moral qualities (on the basis of “Molla Nasrad­din” journal). Международная Редакция. Web Of Science – Thomson Reu­ters, август 2016
 36. Hüseyn Cavid müəllim və müəllim hazırlığı haqqında. Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası, «Azər­bay­can məktəbi XXI əsrin astanasında; problemlər, pers­pektivlər» mövzu­sun­da respublika ali məktəblərarası elmi-praktik konfransın tezis­lə­­ri, Bakı, 1999, səh.33-34
 37. Ədəbi pedaqoji ünsiyyət (Hüseyn Cavid və A.Şaiqin dost­luq münasibətlərindən bəhs olunur). Azərbaycan Döv­lət Pe­­­­da­­qoji Universitetinin professor müəllim heyətinin 61-ci elmi konfransının materialları, II buraxılış. Bakı, 2001, səh.134-137
 38. Hüseyn Cavid əmək və əmək tərbiyəsi haqqında. Ali Dip­lo­matiya Kolleci, Naxçıvan bölməsi, Ali məktəblərarası el­mi-praktik konfransın materialları, Bakı, «Elm»-2002, səh.214-216
 39. «Buludlardan sıyrılan günəş», ya­xud Azərbaycan ədə­biy­yat­şü­­nas­­lığında Abbas Zamanov. Abbas Zamanovun 100 il­lik yu­bi­leyinə həsr olunmuş «Müasir Azərbaycan fi­lo­­lo­­gi­ya­sı: ax­tarış­lar, prob­lem­lər, perspektivlər» mövzu­sun­da Res­pub­li­ka elmi konfransının materialları. Bakı, «Elm və təhsil» nəş­riy­yatı, 2011, səh.110-113
 40. Azərbaycan təhsilinin demokratik­ləşməsi və huma­nist­ləş­mə­sinin peda­qoji-ictimai xarakteri. «Müa­­­sir təlim me­tod­ları və ye­ni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə pro­se­­sin­də tətbi­qi» möv­zu­su­na həsr edilmiş elmi-praktik konf­­ran­sın mate­rial­­ları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Naxçı­van, 2011, səh.16-18
 41. Mollanəsrəddinçi Ömər Faiq Ne­­man­­zadə ana dili və onun tədrisi haq­qında. Məqalə. Dok­to­rant­la­rın və Gənc təd­qi­­qat­­çıların XVI Respublika elmi konfransının mate­rial­ları, II, Bakı, 2012, səh.257-260
 42. Mollanəsrəddinçilərin xalqın dün­ya­­­­görüşünün formalaş­ma­­­­sında rolu. Respublika konfransı. Müa­­sir təlim metod­la­rı və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prose­sin­­də tətbiqi 03 may 2013, səh.68-70
 43. Vətənin azadlığı uğrunda müba­ri­zə­də mollanəs­rəd­din­çi­lə­rin rolu. Regional inkişaf və böyük mə­də­­­niy­­­­yət: Mənşə, harmoniya və ti­po­­lo­­giya məsələləri. Beynəl­xalq konf­­rans, Naxçıvan – 2013, səh.92-93
 44. Mövhumat əleyhinə mübarizədə mol­­­­lanəsrəddinçilərin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İns­ti­tutu, 2014,­ Heydər Əli­yev 91 «Müasir təlim me­tod­­ları və yeni pe­da­qo­ji tex­­­no­lo­gi­ya­la­rın təlim-tər­bi­­­yə pro­­­­­­­se­sin­­də tət­­biqi» möv­­­­­zu­su­na həsr edil­miş el­mi-praktik konf­­ransın ma­­­­­­te­rialları (7 may 2014), «Mək­­­­təb» nəş­riy­yatı, səh.­72­-75
 45. «Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texno­lo­gi­ya­la­rın tə­lim-tərbiyə prosesində tətbiqi» möv­zu­suna həsr edil­miş el­mi-prak­tik konfransın materialları (7 may 2014), “Mək­təb” nəş­riy­ya­tı, səh.72-75
 46. Kurikulum əsasında keçirilən dərs­lər günün tələbidir. Nax­çıvan Muxtar Respub­li­ka­sının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar «Təhsil ku­rikulumları: nəzəri problemlər» mövzu­sun­­da keçirilmiş Res­pub­­lika konf­ransının materialları (15 aprel 2014), «Məktəb» nəş­riyyatı, səh.9-12
 47. Yeni düşüncə və milli təfəkkürün inkişafında mollanəs­rəd­din­çilərin və «Molla Nəs­rəd­din» jur­na­lı­nın yeri və rolu. «Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texno­lo­giyaların təlim-tərbiyə pro­se­sin­də tətbiqi» mövzusuna həsr edilmiş Respublika konf­ran­sı materialları (05 may 2015). NMİ. səh.96-104
 48. Mollanəsrəddinçilər dü­şün­dü­rə­rək öyrətməyin üsul və vasitələri haq­qın­da. Naxçıvan Müəllimlər İns­ti­tutu, Respublika konfransı materialları, 2016, səh.6-8
 49. Ümummilli lider Heydər Əliyevin mollanəsrəddinçilər irsinə nəzəri baxışı. Naxçıvan Müəllimlər İns­ti­tutu, Heydər Əli­yev 93 –Respublika konfransı materialları 2016, səh.15-17
 50. Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin ba­­ni­­si Heydər Əliyev və mol­la­nəs­­rəddinçilər irsinə nəzəri ba­xış. Lən­­kəran Dövlət Universiteti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il­dö­nü­mü­nə həsr olunmuş”Təbiət və humanitar elm sahələrinin inkişaf problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları (5-6 may 2017-ci il), səh.89-90
 51. Məhəmməd Hadi yaradıcılığında vətən sevgisi. Naxçıvan Müəllimlər İns­ti­tutu, Heydər Əli­yev 94 –Respublika konfransı materialları 2017, səh.132-134
 52. Mollanəsrəddinçilərin pedaqoji gö­rüş­lə­rin­­­­də müasir və aktual məsələlərə nəzəri ba­­­xış. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. «Müasir pedaqogika və psixologiya: reallıqlar, aktual məsələlər və innovasiyalar» mövzusunda konfrans – 2018, s.
 53. HüseynCavid müəllim haqqında. N.Tusi adına Pe­daqoji Uni­­versitet xəbərləri 1998, №1, səh.82-84
 54. «Kitabi Dədə Qorqud» dastanında sözə tapınma tər­­biyəsi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i. 1998, №2, səh.109-110
 55. Hüseyn Cavid müəllim hazırlığı haqqında. Ali Dip­lomatiya Kolleci. Naxçıvan bölməsi. Bakı, 1998, №1, səh.80-82.
 56. Hüseyn Cavidin müəllimlik fəaliyyəti müəllim, şa­­gird və tə­­ləbələrin xatirələrində. N.Tusi adına ADPU, Pedaqoji təd­­­­qiqatlar 1998, №2, səh.46-49
 57. Maarif fədaisi Hüseyn Cavid. Naxçıvan Dövlət Universite­tinin «Elmi əsərlər»i, 1999, №5, səh.50-52
 58. Hüseyn Cavidin Naxçıvanda müəllimlik fəaliyyəti. Nax­çı­van Dövlət Universiteti­nin «Elmi əsər­lər­»i, 2000, №6, səh.79-81
 59. Hüseyn Cavid yaradıcılığında uşaq tərbiyəsi məsələləri­nə mü­fəssəl baxış. Pedaqoji Universitet Xə­bərləri (Peda­qoji, psixoloji elmlər seriyası), Bakı, 2000, №1- 2, səh.95-99
 60. Hüseyn Cavid yaradıcılığında vətənpərvərlik tərbiyəsi. Azər­­baycan – Avropa ədəbi-mədəni əla­qə­lər mər­kə­zi, Təd­qiq­lər, Bakı, 2000, №5, səh.25-29
 61. Hüseyn Cavidin tələbəlik illərində maarifçilik ideyaları. Pe­da­qoji Universitet Xəbərləri (Pe­da­qo­ji, psixo­loji elmlər se­ri­yası), 2001, №1, səh.153-157
 62. Hüseyn Cavidin İranda təhsil illəri. Pedaqoji Universitet Xə­­­­bərləri (Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası), Bakı, 2001, №1, səh.153-157
 63. Hüseyn Cavid ana dili və onun tədrisi haqqında. «Azərbay­can dili və ədəbiyyatı tədrisi», 2001, №4, səh.24-26
 64. Hüseyn Cavid tərbiyə haqqında. Naxçıvan Özəl Universite­ti, 2001, səh.40-42
 65. Hüseyn Cavidin uşaq şeirlərində tərbiyəvi fikirlər. «Azər­bay­­can məktəbi» jurnalı, 2002, №2, səh.82-86
 66. Hüseyn Cavid yaradıcılığında əxlaq tərbiyəsi məsələləri. Pe­daqoji Universitet Xəbərləri (Hu­ma­ni­tar, pedaqoji, psi­xo­­­loji elmlər seriyası), Bakı, 2002, №1, səh.130-132
 67. Hüseyn Cavidin əsərlərində təhsil, məktəb, təlim məsələ­lə­ri­nə dair. Pedaqoji Universitet Xə­bər­lə­ri. Bakı, 2002, №2, səh.161-163
 68. Həzrəti Əli elm və elm öyrənməyin fəzilətləri haqqında. Pe­­­­da­­qoji Universitet Xəbərləri. Bakı, ADPU – 2003, №3, səh.440-442
 69. Hüseyn Cavidin köhnə məktəb və köhnə təlim tərbiyə əley­hinə mübarizəsi. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2003, №3, səh.442-448
 70. Hüseyn Cavid humanizm, dostluq-yoldaşlıq tərbiyəsi haq­qın­­da. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2004, №2, səh.173-178
 71. Nəcəfbəy Vəzirov yaradıcılığında valideyn övlad münasi­bə­ti məsələləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2004, №1, səh.570-574
 72. Firidunbəy Köçərli yaradıcılığında xalq pedaqogikasına mə­­­həb­­bət. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­si­te­ti­nin «Elmi əsər­lər»i. 2004, №8, səh.46-47
 73. Marağalı Əvhədi yaradıcılığında valideyn–övlad münasibəti məsələləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2004, №3, səh.247-251
 74. Məhəmməd Tağı Sidqinin məktəbdarlıq fəaliyyəti və ma­arif­çilik ideyaları. İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-pub­li­sis­tik jurnal, Naxçıvan – 2004, №12, səh.164-168
 75. Məhəmməd Hadi yaradıcılığında maarifçilik ideyaları. Pe­da­­­­­qoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2005, №2, səh.472-475
 76. Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığında valideyn övlad müna­si­­­bəti məsələləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2005, №2, səh.589-591
 77. Yusif Vəzir Çəmənzəminli yaradıcılığında qadın-ana mü­na­­sibəti məsələləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı – ADPU – 2006, №2, səh.171-174
 78. Ömər Faiq Nemanzadə ana dili və onun tədrisi haqqında. Nax­­­­çıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2007, №3 (7), səh.122-124
 79. Mirzə Ələkbər Sabir ateist yox, deist şair olmuşdur. Nax­çı­van Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2007, №2 (10), səh.90-93
 80. Məhəmməd Hadi ideyalarında Şərq–Qərb məsələləri. Nax­çı­­­­­van Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2007, №4 (12), səh.32-34
 81. Abbas Səhhətin müəllimlik fəaliyyəti müəllim və şagird­lə­rin xatirələrində. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2008, №4 (16), səh.38-40
 82. Əməl dostlarının əxlaq tərbiyəsi haqqında fikirlərinə mü­fəs­səl baxış. Pedaqoji Universitet Xə­bər­lə­ri, Bakı – ADPU – 2009, №2, səh.282-286
 83. Uşaqlara diqqət və qayğıyla yanaşaq. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2009, №1, səh.19-22
 84. Görkəli müəllim–pedaqoq və qayğıkeş ata Məhəmməd Tağı Sidqinin valideyn–övlad münasibəti mə­sə­lələrinə müfəssəl baxışı. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2009, №2 (18), səh.20-23
 85. Maarif fədaisi Cəlil Məmmədquluzadə. Naxçıvan Müəl­lim­lər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2009, №3 (19), səh.52-55
 86. Şagirdlərdə elmin və təfəkkürün in­ki­şa­fını yüksəldək. Azər­­­baycan Milli Elmlər Akade­mi­yası Filologiya məsələ­ləri, 2010, №1, səh.332-337.
 87. Cəlil Məmmədquluzadənin pedaqoji fəa­liy­yə­ti və maarif­çi­lik ideya­ları. «Cəlil Məm­məd­qu­lu­za­də: taleyi və sənəti» kitabı, Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, səh.118-125, 2010.
 88. Valideyn-övlad münasibəti məsələləri Şərq mütəfəkkirləri­nin gözü ilə. Naxçıvan Müəllimlər İns­ti­tutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2009, №4 (20).
 89. Mirzə Cəlil görkəmli tədqiqatçıların təhlilində. Naxçı­van Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i. 2010, №1. səh.167-169
 90. Maarif fədaisi Həsən Bəy Zərdabi. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­sitetinin «Elmi əsərlər»i. 2010, №2, səh.213-216
 91. «Molla Nəsrəddin» jurnalının ideal dos­­tu və qayğıkeş ata Qurbanəli Şərif­­zadə. Naxçıvan Müəl­lim­lər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2010, №4. səh.12-16
 92. Qayğıkeş müəllim, gözəl alim (Professor Gültac Əliyeva haq­qın­da). Müdriklik zirvəsinə aparan yol­lar (Gültac Əli­ye­va­nın 70 illik yubileyinə həsr olunur). Bakı, «Elm və təhsil» nəş­riy­yatı, 2010, səh.276-278
 93. Sənət və sənətkar dostu Əliqulu Qəmküsar. Əliqulu Qəm­­­­küsar – Taleyi və sənəti, Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2011, səh.71-77
 94. Cəlil Məmmədquluzadənin pedaqoji ideyaları. Naxçıvan. İcti­­mai-siyasi, ədəbi bədii, elmi-pub­li­sis­tik jurnal, 2009, №21, səh.118-125
 95. Mənalı-şərəfli ömür yolu (prof. Oruc Həsənli haqqın­da). Nax­­­çıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2011, №2, səh.115-118
 96. «Molla Nəsrəddin» jurnalında gen­der məsələlərinə mü­fəs­səl baxış. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­si­te­ti­nin «Elmi əsər­lər»i. 2011, №.2, səh.142-147
 97. Maarifçi alim – gözəl insan (prof. F.Rüstəmovun 50 illi­yi haq­qında). Bakı, «Elm və təhsil» nəş­riy­yatı, 2011. 393-395 s.
 98. Mirzə Ələkbər Sabir və deizm. Azərbaycan Müəllimlər İns­­­­titutunun XƏ­BƏRLƏRİ, Azər­bay­can Respubli­ka elmi-prak­tik konf­­ran­sın ma­te­rialları. Bakı, «Müəllif» nəş. 2011, səh.23-26
 99. Xanəli Kərimli «ikiliklər»ində əx­­­laq tərbiyəsi məsə­lə­lə­ri. Məqalə. Sözün əlincə qala­sı: məqa­lə­lər, xəbərlər, mək­tub­­lar. Bakı, «Qanun» nəşriyyatı, 2011, səh.149-152
 100. Mollanəsrəddinçi Məmməd Səid Ordubadinin tərbiyə və təhsil haqqında düşüncələri. Kitab. Məmməd Səid Orduba­di: Taleyi və sənəti. Naxçıvan, «Əcəmi», 2012, səh.95-102, 170 səh.
 101. Ömər Faiq Ne­­man­­zadə ana dili və onun tədrisi haq­qında. Məqalə. Məqalələr seriyası, II bu­ra­xı­lış, Bakı, 2012, səh.257-260
 102. Mollanəsrəddinçilərin maarif­çi­lik ideyalarında mənəvi tər­bi­yə məsə­lə­lərinə müfəssəl baxış. Mə­qa­lə. Naxçıvan Döv­lət Universite­ti­nin «Elmi əsərlər»i. Humanitar Elmlər Se­ri­ya­sı, 2012, №2, səh.118-122
 103. Cavid yaradıcılığında və­tən­­­pər­vərlik tərbiyəsi mə­sə­lə­­lə­ri­nə müfəs­səl baxış. Məqa­lə. Naxçıvan. İctimai-siyasi, ədə­bi-bədii, elmi-publisistik jurnal, 2012, №24, səh.106-113
 104. Mollanəsrəddinçilərdə vətənpər­vər­lik tərbiyəsinə nəzəri ba­xış. Məqalə. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.Xə­bərlər, 2012, №4.
 105. Onomastika məsələlərinə yeni baxış (A.İmanlının kitabı əsa­sın­da). Məqalə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutununXə­bərləri, 2012, №3.
 106. Mollanəsrəddinçilər ana dili və təlimin ana dilində apa­rıl­ma­­sı haqqında. Məqalə. «Azər­bay­can dili və ədəbiyyatı təd­­risi», 2012, №3. səh.16-23.
 107. Cəlil Məmmədquluzadə irsinə Heydər Əliyev məhəb­bəti. Heydər Əliyev dövlətçilik təliminin işıqları. Naxçı­van, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2013, səh.88-90
 108. Düşüncələrini nəğmə dili ilə ifa­də edən fenomen şair (İs­lam Səfərli haqqında). Naxçıvan. İc­ti­mai-siyasi, ədəbi-bə­dii, elmi-publisistik jurnal, 2013, №26, səh.158-165
 109. Milli mətbuatın tərəqqisi uğrun­da mübarizədə molla­nəs­rəd­­­din­çi­lə­rin Naxçıvan Dövlət Uni­versite­ti­nin «Elmi əsər­lər»i. Humanitar Elmlər Seriyası, 2013, səh.70-74
 110. Azərbaycan pedaqoji fikrinin in­ki­­­şafında Məhəm­məd­ağa Şah­taxt­­­lı­­nın rolu. Naxçıvan Müəl­lim­lər İnstitutunun pe­da­qo­gika və psixologiya kafedrası 10 ildə. Bakı, ADPU-nun nəş­­­riyyatı, 2013, səh.41-51
 111. İnsan və təbiət vurğunu Məmməd Araz. Naxçıvan. İctimai-si­ya­si, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal, 2013, №27, səh.69-73
 112. Bir ömür yaşadım… Şairin öz dünyası və söz dünyası (Vaqif Məmmədov haqqında). Nax­çı­van, «Qeyrət» nəşriy­yatı, 2013, 191-197
 113. Azərbaycan universitetlərinin ümum­­­­­­­­­­a­v­­ropa təhsil və elm mə­­ka­nı­na inteqrasiya proseslə­ri: mo­dern­­ləş­mənin tə­ləb­ləri konteks­tin­də. Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Qey­rət» nəşriyyatı, 2014, səh.206-213
 114. Xaqani Şirvani yaradıcılığında əx­laq tərbiyəsi məsələ­lə­ri. Nax­­­çı­van Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏRLƏRİ, 2014, №1, səh.20-23
 115. Gənc nəslin təlim və tərbiyəsində uşaq ədəbiyyatının ro­lu. Azər­baycan Müəllimlər İnstitutu. Xə­bərlər, 2014, №2, səh.56-60
 116. Uşaq ədəbiyyatında əxlaq tərbiyə­si məsələləri. Naxçı­van Müəl­lim­lər İnstitutununXə­bərləri, 2014, №3, səh.12-16
 117. Şərqin elm və mədəniyyət beşiyi Naxçıvan. Naxçıvan Döv­­­lət Uni­versitetinin «Qeyrət» nəş­riy­ya­tı, 2014, səh.72-74
 118. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığında mə­­­­­nə­vi təmizlik məsə­lə­lə­ri. Azər­baycan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər (Xüsusi bu­ra­xılış), 2014, №4, səh.43-48
 119. Məhəmməd Tağı Sidqi yaradıcılı­ğın­da ata-anaya hörmət və öv­la­da qay­ğı. Naxçıvan. İctimai-si­ya­si, ədəbi-bədii, el­mi-pub­li­sis­tik jurnal. Naxçıvan-2014, №29, səh.130-137
 120. Millət üçün yanan məşəl. Məhəmməd Tağı Sidqi: Taleyi və sə­nə­ti. Naxçıvan, «Əcəmi», 2015, səh.157-161
 121. Fəz­lul­lah Nəiminin əxlaqi görüş­lə­ri. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­­si­te­tinin «Qeyrət» nəşriyyatı, 2015, səh.218-222
 122. Mənəvi-əxlaqi kamilliyə və insani dav­­­ranışa çağırış, əxlaqi key­fiy­yət­­­­lərin təbliği («Molla Nəs­rəd­­din» jurnalı əsasında). Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər, 2015, №3, səh.56-60
 123. Mollanəsrəddinçi maarif­çi­lə­rin ya­­­­­­­ra­­dıcılığında xalq pe­da­qo­­gi­ka­sın­­dan istifadə me­tod­la­rı. Gən­cə Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər məcmuəsi. 2016, №2, səh. 275-278
 124. Mollanəsrəddinçi maarifçilərin teatr­ların tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında görüşləri. Naxçıvan Döv­lət Universitetinin «Elmi əsərlər»i. 2016, №6 (76)
 125. Mollanəsrəddinçilərdə və­tən­­­pər­­­­­­­­­­­­­vər­­lik tərbiyəsinə nə­zə­ri ba­xış. Naxçıvan Müəllimlər İnsti­tu­tu­nun XƏ­BƏRLƏRİ, 2016,№2, səh.8-11
 126. İbrahim Mollayevin «Məhəmməd Tağı Sidqinin pedaqoji görüşləri» adlı monoqrafiya kitabına ön söz. Bakı, Elm və təhsil, 2016
 127. «Səsləyir Zəngəzur, Qarabağ bizi» adlı şeirlər kitabına ön söz (Müəllif: Nicat Ərtürk). Bakı, Elm və təhsil, 2016
 128. Mollanəsrəddinçilərin dostu və əzizi Əziz Şərif. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏ­BƏR­LƏ­Rİ, 2017,№1, səh.12-16
 129. Firidunbəy Köçərlinin «Molla Nəs­rəd­din» jurnalında fəaliyyəti və maarifçi görüşləri. Naxçıvan Döv­lət Universitetinin «Elmi əsərlər»i jurnalı. 2017, №1, səh.114-117
 130. «Molla Nəsrəddin» jurnalından Mirzə Fətəli Axundovun maarifçi görüşlərinə bir nəzər. Azər­bay­can Respublikasının Təhsil İnstitu­tu, Elmi Əsər­lər, 2017, №4, səh.251-255
 131. Milli həyata, milli məişətə və milli xa­rak­terə bağlı olan Molla Pənah Vaqif. Naxçıvan Müəl­lim­­lər İnstitutu. Heydər Əliyev – 94. Bakı – 2017, səh.26-34
 132. «Molla Nəsrəddin» jurnalında mövhumat­çı­lı­ğın təsviri və tən­qi­di­nə nəzəri baxış. Pedaqoji Universitet Xəbərləri, BAKI – ADPU – 2017, №4, s.107-115
 133. Mollanəsrəddinçilərin müəllim – müəl­lim­­­ ha­­zırlığı haqqında görüşləri və peda­qo­­ji fəa­liy­yət­lə­ri­nə nəzəri baxış. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2017,№2, səh.15-21
 134. Aygün Əsgərovanın “İngilis dilindən praktik istifadə” adlı dərs vəsaitinə ön söz. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, səh.4-5
 135. Nəsirəddin Tusinin «Adabül-mütəəllimin» (Tələbəlik mədəniyyəti) əsərində elm və təhsil mə­sə­­­lə­­lə­­ri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2017,№3, səh.15-18
 136. Naxçıvan Dövlət Universiteti tələbə gəncliyin inkişaf yoludur. Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə. Naxçıvan Döv­lət Universite­ti­nin «Elmi əsərlər»i jurnalı. 2017, səh.134-137
 137. Elmin zirvəsini pillə-pillə fəth edən görkəmli alim (Akademik Oruc Həsənli haqqında). Milli irs jurnalı. 2017,№11, səh.10-13
 138. 70 yaşlı müəllim (Prof. Rəcəb Ağayev haqqında). Şərq qapısı. 20 may 2005
 139. Hüseyn Cavid ailə tərbiyəsi haq­qın­da. Şərq qapısı. 1 iyun 2007, №101, səh.5
 140. Hüseyn Cavidin yaradıcılığında və­tən­pər­vər­lik motivləri. Yeni həyat. 5 iyun 2007, №22, səh.2
 141. Hüseyn Cavid irsinə Heydər Əliyev məhəbbəti (Hüseyn Cavidin anadan olmasının 125 illiyi münasibətilə). //Şərq qapısı. 11 iyul 2007, №129.
 142. Hüseyn Cavidin həyatından dəqiqələr (H.Cavidin ana­dan olmasının 125 illiyi münasibətilə). //Yeni həyat. 23 okt­yabr 2007.
 143. Xalq müdrikliyi məsələlərində ailənin əsas vəzifələri. //Yeni həyat. 12 fevral 2008.
 144. Demokrat yazıçı, maarif fədaisi (C.Məmmədquluzadə). //Yeni həyat. 19 fevral 2008.
 145. İnsan səadətində həqiqət və yalan. //Şərq qapısı. 19 dekabr 2008.
 146. İnti­zamlı nəsil tərbiyə edək. //Yeni həyat. 16 dekabr 2008, №46 (137).
 147. Ailədə əxlaqi şüurun formalaşması məsələlərinə nəzəri ba­xış. //Şərq qapısı. 10 yanvar 2009.
 148. Xanəli Kərimli «ikilikləri»ndə əxlaq tərbiyəsi məsələ­ləri. //Təhsil və zaman. 17 yan­var 2009, №1.
 149. Hər bir evin sevincidir uşaqlar. //Təhsil və zaman. 18 iyun 2009, №11 (157).
 150. Böyük demokrat Cəlil Məmmədquluzadə və ana dili. //Şərq qapısı. 18 fevral 2009, №33
 151. Övlad saxlamaq və tərbiyə etmək məsələlərinə nəzəri baxış. //Şərq qapısı. 4 aprel 2009, №61.
 152. Ailə əxlaq məktəbidir. //Şərq qapısı. 24 aprel 2009, №75.
 153. Uşaqlara elmin dəyərini sevdirək. //Şərq qapısı. 23 iyun 2009, №114.
 154. Seyid Əzim Şirvanidən Hüseyn Cavidin atası Hacı Molla Abdullaya məktub. //Yeni həyat. 2009, 7 sentyabr.
 155. Hüseyn Cavid yaradıcılığında uşaq tərbiyəsi məsələləri mühüm yer tutur. //Şərq qapısı. 7 avqust 2009, №146.
 156. Sevincimizə daha bir sevinc qatan məqam. //Şərq qapısı. 11 avqust 2009, №148.
 157. Valideyn-övlad münasibəti məsələlərinə Şərq mütəfək­kir­­ləri böyük əhəmiyyət verirdi. //Şərq qapısı. 2 sentyabr 2009, №164.
 158. Adın şərəflidir sənin, ey qadın! //Şərq qapısı. 22 sent­yabr 2009, №146.
 159. Valideyn-övlad münasibəti məsələlərinə nəzəri baxış. //Yeni həyat. 26 oktyabr 2009, №40
 160. Hüseyn Cavidin «Ədəbiyyat dərsləri» adlı dərslik kita­bın­da uşaq şeirləri və tərbiyəvi fikirlər. //Şərq qapısı. 5 noyabr 2009, №209
 161. Ən işıqlı günəş elmdir. //Şərq qapısı. 8 yanvar 2010.
 162. Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili. //Yeni həyat. 2010, 1 fevral.
 163. Böyük simalar Mirzə Cəlil və ya «Molla Nəs­rəd­din» haq­qın­­da. //Şərq qapısı. 20 fevral 2010, №34 (19.948).
 164. Tərbiyənin yolunu ancaq elm sa­yə­sin­də bil­mək müm­kün­­dür. //Şərq qapısı. 8 aprel 2010, №62 (19.976).
 165. Şərqin böyük carçısı «Molla Nəsrəd­din». //Şərq qapısı. 20 aprel 2010, №75 (19.989).
 166. Görkəmli müəllim-pedaqoq Üzeyir Hacı­bə­yov vali­deyn-öv­­lad münasibəti haq­qın­da. //Təhsil və zaman. 30 may 2010, №10 (180).
 167. Mirzə Cəlil və ya «Molla Nəsrəddin» gün­lə­rin­dən dəqi­qə­lər. Şərq qapısı. 13 may 2010, №87 (20.001).
 168. Sənət və sənətkar dostu Əliqulu Qəmküsar. //Şərq qapısı. 14 may 2010, №87 (20.002).
 169. Uşaqlara verilən təlimdə mühüm məsələ biliyi necə öy­rət­mək­dir. //Şərq qapısı. 21 may 2010, №93 (20.007).
 170. Heydər Əliyev irsi uşaqların mənəvi tər­bi­yə­sinə xidmət edir. //Şərq qapısı. 3 iyun 2010, №101 (20.015).
 171. «Əkinçi» qəzetindən başlanan yol. //Şərq qapısı. 14 iyul 2010, №128 (20.042).
 172. Mirzə Cəlil və ya «Molla Nəsrəddin» günlə­rin­dən dəqi­qə­lər. //Şərq qapısı. 22 iyul 2010, №134 (20.048).
 173. Oğul sözlərimə yaxşı qulaq as. //Şərq qapısı. 5 avqust 2010, №144 (20.058).
 174. Cəlil Məmmədquluzadə irsinə Heydər Əliyev məhəb­bə­ti. //Şərq qapısı. 21 avqust 2010, №156 (20.070).
 175. Valideyn-övlad münasibəti məsələləri Şərq mütəfəkkir­lə­ri­nin gözü ilə (Kitab haq­qın­da). //Şərq qapısı. 17 dekabr 2010, №234 (20.048).
 176. Heydər Əliyev irsi milli-mənəvi dəyərlərə xidmət edir. //Yeni həyat. 6 yanvar 2011, №01 (236).
 177. Cəlil Məmmədquluzadə qadınların tutduğu mövqeni «Mol­­la Nəsrəddin» jurnalında realist bir yazıçı kimi gös­tə­rir­di. //Şərq qapısı. 20 may 2011, №92 (20.250).
 178. Buludlardan sıyrılan günəş yaxud Azər­bay­can ədəbiy­yat­­şü­­nas­lığında Abbas Zamanov zirvəsi. //Şərq qa­pı­sı. 2 no­yabr 2011, №206 (20.364).
 179. Şagirdlərdə təfəkkür və intellektin inkişa­fı­na xidmət edək. //Yeni həyat. 20 dekabr 2011, №47 (282).
 180. «Molla Nəsrəddin» jurnalının ideal dostu – Qurbanəli Şə­rif­zadə. //Şərq qapısı. 11 yanvar 2012, №5 (20.410).
 181. Dövlət uşaq siyasəti: reallaşan layihələr (Sosial psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi kitabı haqqında). Nazilə Abdullazadə. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Respublika qəzeti. 28 yanvar 2012
 182. Valideyn-övlad münasibətləri (M.T.Sidqi haq­qın­da). //Yeni həyat. 10 yanvar 2012, №2 (285).
 183. Televiziya verilişlərinin uşaqların mənəvi tərbiyəsinə tə­si­ri. //Yeni həyat. 17 yanvar 2012, №3 (286).
 184. Qəlbini məşəl edən sənətkar (M.S.Ordubadi haqqında) //Şərq qapısı. 19 iyun 2012, №1113 (20.518).
 185. Bu gün beşikdə hıçqıran uşaq sabahın dahisi ola bilər. //Şərq qapısı. 5 iyul 2012, №124 (20.529).
 186. Azərbaycan xalq maarifinin inkişafı «Əkinçi» qəze­tin­dən başlayır. //Şərq qapısı. 19 iyul 2012, №134 (20.539).
 187. Mollanəsrəddinçilər və ana dili təlimi. //Şərq qapısı. 29 avqust 2012, №162 (20.567).
 188. Şagirdlərdə elmin və təfəkkürün inkişafını yüksəldək. //Şərq qapısı. 4 oktyabr 2012, №188 (20.593).
 189. Ana dili millətin mənəvi diriliyidir. //Şərq qapısı. 30 okt­yabr 2012, №205 (20.593).
 190. Yer-yurd adlarının tədqiqinə həsr olunmuş dərs vəsaiti (prof. A.İmanlının kitabı haqqında). //Şərq qapısı. 13 no­yabr 2012, №214 (20.619).
 191. Görkəmli pedaqoq-alim və naşir – Məhəm­mədağa Şah­taxt­­­lı. //Şərq qapısı. 26 dekabr 2012, №246 (20.651)
 192. Görkəmli maarifçi Məhəm­mədağa Şahtaxtlı. //Təhsil və zaman. 19 mart 2013, №05 (248)
 193. Müəllim-şagird münasibətləri normal olarsa… //Şərq qapısı. 19 iyun 2013, №112 (20.766).
 194. Şairin öz dünyası və söz dünyası (Vaqif Məmmədov haq­qın­da). 29 iyun 2013, //“Palitra”, №115 (1069).
 195. Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin prezidentliyini qüd­rət­li döv­­lətçiliyin, firavan gələcəyin və dinamik inkişafın ye­ga­­nə təminatçısı kimi qəbul edir. //Şərq qapısı. 18 iyul 2013, №132 (20.786)
 196. «Əkinçi» ilə başlayan qəzet və qəzetçilik ənənələri. //Nuh yurdu. 22 iyul 2013.
 197. Heydər Əliyevin təhsil siyasəti. //Yeni həyat. 01 noyabr 2013, №39 (370).
 198. Müəllim gələcək cəmiyyətin memarı və qurucusudur. //Nuh yurdu. 5 oktyabr 2013, №37 (517)
 199. «Üç oğul anası» poeması haqqında bir neçə söz (Məm­məd Araz). «Göy qur­şa­ğı» //«Şərq qapısı»nın ədə­biy­­yat əla­­vəsi. №07, 2013.
 200. Müəllim axtarıcı və yaradıcı olarsa… //Şərq qapısı. 5 mart 2014, №: 42 (20.943)
 201. Naxçıvanda elm və təhsil: Dünən, bu gün. //Nuh yurdu. 4 aprel 2014.
 202. Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdür. //Təhsil problemləri. 24 iyul 2014.
 203. Şagirdlərdə əqli tərbiyənin inkişafını yüksəldək. //Təhsil problemləri. 1 avqust 2014
 204. Gənc nəslin təlim-tərbiyəsində uşaq ədəbiy­ya­tının rolu. //Şərq qapısı. 8 avqust 2014, №:149 (21.050)
 205. Oğlan uşaqlarının tərbiyəsi həssaslıq tələb edir. //Nuh yurdu. 20 avqust 2014, №: 31, (558)
 206. Məhəmməd Tağı Sidqi yaradıcılığında ata-anaya hörmət və övlada qayğı. //Şərq qapısı. 23 avqust 2014, №:160 (21.061)
 207. Ədəbiyyatımızın intibahı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. //Nuh yurdu. 18 dekabr 2014, №:47, (574)
 208. Xalqımızın və elmimizin əzizi – Əziz Şərif. //Nuh yurdu. 19 fevral 2015, №:07, (582)
 209. Hikmət və əxlaqı əks etdirən şair (Şair Əbülfəz Ülvi haqqında). //Kaspi. 13-16 iyun 2015, №106 (3420)
 210. Əxlaq carçısı (Şair Əbülfəz Ülvi haqqında). //Təhsil problemləri. 24-31 iyul 2015, №55-56 (1017-1018)
 211. Əxlaq saçan şeirlər. //Bütöv Azərbaycan. 3 avqust 2015.
 212. Əziz Şərif və ədəbiyyatımızın klassikləri. //Nuh yurdu. 4 iyul 2015, №:25, (600)
 213. Uşaqların asudə və istirahət vaxtları düzgün qurularsa… //Təhsil problemləri. 24-31 iyul 2015, №55-56 (1017-1018)
 214. Fiziki sağlamlığı məhdud uşaqlarla necə ünsiyyət qurmalı…//Nuh yurdu. 14 dekabr, 2016, №47
 215. Elm əbədi səadətə çatmaq üçün vasitədir (Nəsirəddin Tusinin “Adabül-mütəəllimin” – “Tələbəlik mədəniyyəti” əsərindən). //Təhsil problemləri. 8 fevral, 2017
 216. Kor-kar-lal uşaqların ünsiyyət tərzi necə formalaşır. //Təhsil problemləri. 24-28 fevral, 2017, №15-16
 217. Kor-kar-lal uşaqların ünsiyyət tərzi necə formalaşır. //Təhsil problemləri. 01-07 mart, 2017, №17-18
 218. Milli həyata, milli məişətə və milli xarakterə bağlı olan Molla Pənah Vaqif. // 16 mart – 15 aprel, 2017, №07-08 (338-339)
 219. Zərifə xanım Əliyevanın pedaqoji görüşləri. //Nuh yurdu qəzeti, 28 aprel, 2017, №17 (687)
 220. Molla Pənah Vaqif milli ənənələri ilə seçilən ədəbi məktəb yaradıb. //Şərq qapısı, 3 may 2017, №83 (21.744)
 221. Həyat və həqiqət nəğməkarı (Şair İbrahim Yusifoğlunun “Göy yerə zəng eyləyir” adlı uşaq şeirlər kitabından bəhs olunur). //Təhsil problemləri. 01-07 dekabr, 2017, №89-90 (1243-1244)
 222. Pak və ülvi duyğuların tərənnümçüsü Süsən Kərimli. //Ədalət qəzeti. 15 dekabr 2017
 223. Şöhrəti zəhmətilə qazanan alim (Akademik Oruc Həsənli haqqında bəhs olunur). //Azərbaycan müəllimi. 29 iyun 2018
 224. Gi De Mopassanın «Gonbul» əsərində əxlaq və vətən tərənnümünün təsviri. //Təhsil problemləri. 16-23 avqust, 2018, №61-62
 225. Müəllim gələcək cəmiyyətin qurucusudur. //Nuh yurdu. 18 sentyabr, 2018, №37 (754)
 226. ABŞ-ın 16-cı prezidentinin oğlunun müəlliminə yazdığı məktub. //Azərbaycan müəllimi. 26 oktyabr 2018
 227. Zəhmətilə nura boyanan alim (Oruc Həsənli haqqında bəhs olunur). //Təhsil problemləri. 24-30 iyun, 2018, №47-48
 228. Gi De Mopassanın «Gonbul» əsərində əxlaq və vətənpərvərlik məsələləri. //Nuh yurdu. 14 avqust, 2018, №32 (749)
 229. Kitab nəsillərin bir-birinə vəsiyyətidir – uşaqlara kitabları sevdirək. //Psixoloq. 28 fevral 2019, №2 (126)
 230. «Pedaqoji fikir tarixindən» adlı əsər gənclərin tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynayır. //Nuh yurdu. 17 aprel, 2019, №15 (779)
 231. «Pedaqoji fikir tarixindən» adlı əsərdə təhsilin prinsiplərinə və tərbiyə üsullarına nəzəri baxış. //Şərqin səhəri. 24 aprel, 2019, №17
 232. Nəsimi yaradıcılığında xalq deyimləri. //Nuh yurdu. 19 iyun, 2019, №23
 233. Xalq yaradıcılığının tükənməz xəzinəsi Nəsimi yaradıcılığında. //525-ci qəzet. 20 iyun, 2019
 234. Hüseyn Cavid ucalığı: Azər poeması //Şərqin səhəri. 13 iyun 2019, №27 (2901)
 235. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında milli və bəşəri ideyalar. //Nuh yurdu. 25 iyul, 2019, №28 (792)
 236. İdrakı, təfəkkürü, söz balansını artıran kitabdır. //Şərqin səhəri. 24 avqust, 2019, №33
 237. Zəngin irs yaradan musiqişünas, rəssam və tədqiqatçı – Ərtoğrol Cavid. //Şərqin səhəri. 3 sentyabr, 2019, №34 (2908)
 238. İnsana insanlığın sirlərini öyrədən əsər – «Qutadğu bilig» əsəri. //Nuh yurdu qəzeti, 11 sentyabr, 2019, №33 (797)
 239. Milli mədəniyyətimizin bilicisi və fədakar təəssübkeşi – Ərtoğrol Cavid. //525-ci qəzet, 08 sentyabr, 2019
 240. Tarix salnaməsində iz qoymuş novator alim (Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent mərhum Abutalıb Qasımov haqqında bəhs olunur). //525-ci qəzet, 09 oktyabr, 2019
 241. İsa Həbibbəyli milli təəssübkeşlik hisslərini özündə birləşdirən akademik alimdir. //Şərq qapısı, 15 oktyabr 2019
 242. İnsanlıq nümunəsi, alimlik qüdrəti və pedaqoq məharəti ilə sayılıb seçilən insan. //İki sahil, 16 oktyabr 2019
 243. Şagirdin şəxsiyyət kimi formalaşmasında məktəbin rolu. //Azərbaycan müəllimi qəzeti, 01 noyabr 2019
 244. Naxçıvanın bənzərsiz təbiətini nəğmə dili ilə ifadə edən İslam Səfərli. //Şərq qapısı, 11 noyabr 2019
 245. Milli mədəniyyətimizin bilicisi və fədakar təəssübkeşi. //Şərq qapısı, 13 noyabr 2019
 246. Nizami Gəncəvinin «Sirlər xəzinəsi» əsəri insan əxlaqının paklığına, saflığına, təmizliyinə və təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. //Yeni həyat, 09 noyabr 2019, №40 (638)
 247. «Əliş və Anna» poemasında əxlaqi-mənəvi dəyərlər (Şair Zaur Ustacın «Əliş və Anna» poeması təhlilə cəlb olunur). //Ədalət qəzeti, 26 noyabr 2019, №181
 248. «Əliş və Anna» poeması Zaur Ustacın yaradıcılıq pasportudur //Təzadlar qəzeti, 03 dekabr 2019, №53 (2238)
 249. Milli maarifçiliyin formalaşmasında və inkişafında Naxçıvan. //Nuh yurdu qəzeti, 03 dekabr, 2019, №45 (809)
 250. Sözün qüdrəti – səsin sehri Əbülfəz Muxtaroğlu yaradıcılığında. //Böyük Azərbaycan qəzeti, 12 dekabr 2019
 251. «Qəzetçi danışmalı və hər şeydən danışmalıdır» deyən Məhəmməd Ağa Şahtaxtlı. //Yeni həyat, 13 dekabr 2019, №44 (642)
 252. Xalq yaradıcılığının zəngin xəzinəsinə Nəsimi yaradıcılığından bir nəzər. //Azərbaycan müəllimi qəzeti, 23 dekabr 2019
 253. «Oğluma dürüstlüyü, ədalətli olmağı, cəsur olmağı, özünə inamı öyrədin…» (ABŞ-ın 16-cı prezidenti Abraam Linkolnun oğlunun müəlliminə yazdığı məktubdan). //Yeni həyat, 02 yanvar 2020, №1 (645)
 254. Təbriz mətbuatı tarixindən oxuculara yeni bir ərmağan. //Palitra qəzeti, 14 yanvar 2020
 255. «Məktəb hekayələri»nə bir nəzər. //Şərqin səhəri. 31 yanvar 2020, №5 (2926)
 256. Hüseyn Cavid yaradıcılığında əxlaq tərbiyəsi və onun mahiyyətinə nəzəri baxış. //Azərbaycan müəllimi qəzeti, 07 fevral 2020
 257. Gənc nəsli mütərəqqi ideyalarla yaşamağa səsləyən Seyid Əzim Şirvani. //Yeni həyat, 10 fevral 2020, №5 (649)
 258. Milli şüurun formalaşmasında əvəzsiz xidmət sahibi olan qüdrətli qələm ustası. //Şərqin səhəri. 22 fevral 2020, №8 (2929)
 259. Ədəbi-ictimai və pedaqoji fikir tariximizdə müstəsna yer tutan ədib – Haqverdiyev – 150. //525-ci qəzet, 27 fevral, 2020
 260. Oxunması zəruri olan «Əli və Nino» əsərində əxlaqi-didaktik görüşlər. //Nuh yurdu qəzeti, 14 mart, 2020, №10 (821)
 261. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin unudulmaz fədakarı. //525-ci qəzet, 05 aprel, 2020
 262. Milli, mənəvi və bəşəri ideyalar carçısı (Nəriman Nərimanov – 150). //Şərq qapısı, 14 aprel 2020
 263. «Əziz oğlum! Mən bəşəriyyəti nadanlıqdan xilas etmək üçün yollar axtarırdım» (Nəriman Nərimanov – 150). //Azərbaycan müəllimi qəzeti, 15 aprel 2020
 264. Naxçıvanın bənzərsiz təbiətini oxucularına nəğməkar dili ilə ifadə edən Məmməd Araz. //Şərq qapısı, 21 aprel 2020
 265. Maarifçilik tariximizin Nəriman Nərimanov imzalı parlaq səhifəsi. //525-ci qəzet, 25 aprel, 2020
 266. Fundamental elmi araşdırmaların müəllifi Zərifə xanım Əliyeva. //Şərq qapısı, 28 aprel 2020
 267. Tərbiyə, hikmət və nəsihət xəzinəsi (Sədi Şirazinin «Gülüstan» əsərindən bəhs olunur). //Şərqin səhəri. 9 may 2020, №14
 268. Cəlil Məmmədquluzadənin hekayələrində uşaqların təlim-tərbiyə məsələləri. //Nuh yurdu qəzeti, 06 iyun, 2020, №17 (828)
 269. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikrinin inkişaf tarixində Əliqulu Qəmküsarın xidmətləti sonsuzdur. //Yeni həyat, 13 iyun 2020, №18 (662)
 270. «Əxlaqi-Nasiri» əsərində uşaq tərbiyəsi məsələləri. //Şərqin səhəri. 19 iyun 2020, №19 (2940)
 271. Elmi mühitimizdə Abbas Zamanov vətəndaşlığı və zəhmətkeşliyinin yeri hər zaman görünür. //Yeni həyat, 26 iyun 2020, №20 (664)
 272. Azərbaycanda demokratik pedaqoji ideyaların inkişafı və mətbuatın yaranması «Əkinçi» qəzetindən başlayır. //Yeni həyat, 10 iyul 2020, №22 (666)
 273. Yaradıcılığı ilə məktəb, ibrət aynası olan Xaqani Şirvani. //İki sahil, 27 iyul 2020
 274. Mopassanın vətənpərvərliyə, yaxşılığa, xeyir əməllərə çağırış edən hekayəsi. //Şərqin səhəri. 31 iyul 2020, №24 (2945)
 275. «Molla Nəsrəddin»in müdrik gülüş ustaları Əziz Mirəhmədov yaradıcılığında – 100. //Təzadlar, 18 avqust 2020
 276. Müasir dövrdə ailə tərbiyəsi və onun xüsusiyyətləri. //Nuh yurdu qəzeti, 19 avqust, 2020, №27 (838)
 277. Pedaqoji fikir tarixini zirvələrə daşıyan Məmməd Səid Ordubadi. //Yeni həyat, 22 avqust 2020, №27 (671)
 278. Cəmiyyətin mütərəqqi inkişafında ailə Hüseyn Cavid yaradıcılığında. //Təzadlar, 08 oktyabr 2020
 279. Hüseyn Cavid və milli uşaq ədəbiyyatı xəzinəsi. //İki sahil, 10 oktyabr 2020, №179 (7679)
 280. Hüseyn Cavid yaradıcılığı: vətən eşqilə yoğrulmuş misralar. //525-ci qəzet, 19 oktyabr, 2020
 281. Görkəmli nasir, dramaturq, tərcüməçi, pedaqoq, rejissor, ictimai xadim Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev – 150. //İki sahil, 17 noyabr 2020
 282. Nizami Gəncəvi – bəşəri dəyərlərin dahi tərənnümçüsü. //525-ci qəzet, 07 yanvar 2021, №2
 283. Xalqa sədaqətlə xidmət etməyin yolları Seyid Əzim Şirvani yaradıcılığında. //Yeni həyat qəzeti, 09 yanvar 2021, №1 (688).
 284. Kitab nəsillərin bir-birinə vəsiyyətidir. //Nuh yurdu qəzeti, 9 yanvar 2021
 285. Şeyx Nizami dünya poeziyasının dahi bayraqdarıdır. //Təzadlar qəzeti, 12 yanvar 2021
 286. Nizami Gəncəvinin «Sirlər xəzinəsi» əsərində kamil insan obrazı. //Nuh yurdu qəzeti, 02 fevral 2021, №5
 287. Naxçıvanlı maarifçi – ictimai xadim (Q.Şərifzadədən bəhs olunur). //Yeni həyat qəzeti, 20 fevral 2021, №7
 288. Şagirdlərin mənəvi simasının formalaşdırılmasına xidmət edən dərs vəsaiti (Dos.Vüsalə İsmayılovanın dərs vəsaitindən bəhs olunur). //Təhsil dünyası qəzeti, 23 fevral 2021, №2
 289. Maarif və mədəniyyət tariximizdə parlayan sima – Qurbanəli Şərifzadə. //525-ci qəzet, 23 fevral 2021
 290. Gənclik insanlıq və xeyirxahlıq islahatına xidmət edir. //Təzadlar qəzeti, 02 mart 2021
 291. Nizami Gəncəvinin oğlu Məhəmmədə hədiyyə etdiyi qiymətli miras. //İki sahil qəzeti, 13 mart 2021
 292. Nizami Gəncəvinin oğlu Məhəmmədə nəsihətlərinin bəşər övladının tərbiyəsindəki rolu. //Yeni həyat qəzeti, 13 mart 2021, №10
 293. Gender tərbiyəsi – tarixi, nəzəri və müasir problemdir (Pedaqogika elmləri doktoru Elza Mollayevanın «Gender tərbiyəsi: tarixi, nəzəriyyəsi və müasir problemləri» adlı monoqrafiyasından bəhs olunur). //İki sahil qəzeti, 31 mart 2021
 294. «Sirlər xəzinəsi»ndə kainatın əşrəfi insanın təsviri. //Azərbaycan müəllimi qəzeti, 02 aprel 2021
 295. Zərifə xanım Əliyeva görkəmli oftalmoloq alim idi (Zərifə xanımı anım günü münasibətilə). //Təzadlar qəzeti, 15 aprel 2021
 296. Bədii-estetik meyarlar carçısı Aşıq Ələsgər. //İki sahil qəzeti, 24 aprel 2021
 297. Yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərin ulu carçısı (Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə). //525-ci qəzet, 28 aprel 2021
 298. Aşıq Ələsgər yaradıcılığında mənəvi tərbiyənin vasitə və yolları. //Yeni həyat qəzeti, 28 aprel 2021, №16
 299. Mənalı ömrünü elmin və təhsilin tərəqqisinə həsr edən cəfakeş insan. //İki sahil qəzeti, 24 may 2021
 300. Bədii-estetik meyarlar carçısı Aşıq Ələsgər. //Şərqin səhəri, 5 iyun 2021, №20 (2985)
 301. Əbədiyyətə qovuşan və ümumbəşər xəzinəsinə çevrilən əsər haqqında mülahizələrim (Professor Akif Abbaso­vun «Milli əxlaq və ailə etikası» adlı dərsliyindən bəhs olunur) //İki sahil qəzeti, 22 iyul 2021
 302. Milli maarif mühitində əbədi «Əkinçi» işığı. //525-ci qəzet, 28 iyul 2021
 303. Oxucuya milli mənlik şüuru aşılayan monoqrafiya. //Təhsil və zaman qəzeti, 04 avqust 2021, №1
 304. Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərdə elmin və təfəkkürün inkişafını yüksəltməyə xidmət edir. // Yeni həyat qəzeti, 09 sentyabr 2021, №33 (719)
 305. Məhəmmədağa Şahtaxtlı – milli və bəşəri amallar carçısı. //525-ci qəzet, 10 sentyabr 2021
 306. Əxlaq və mənəviyyat dərsi verən ustad müəllim. //Azərbaycan müəllimi qəzeti, 02 oktyabr 2021
 307. Təlim prosesində öyrənənin fitri istedadı nəzərə alınarsa… //Təzadlar qəzeti, 21 fevral 2022
 308. Uşaqların hər hansı bir fəaliyyət növünə yiyələnməsində müəllimin rolu. //Yeni həyat qəzeti, 15 mart 2022, №10 (743)
 309. Əbədiyaşar simalardan bəhs edən dəyərli əsər haqqında bir neçə söz. //Təzadlar qəzeti, 18 mart 2022
 310. Ailəşünaslığa dəyərli töhfə (Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuralı Çələbiyevin «Azərbaycan ailə modeli qloballaşma və millilik kontekstində» adlı monoqrafiyasından bəhs olunur). //525-ci qəzet, 25 may 2022
 311. İncə lirizm və mərhəmət mücəssiməsi Xurşidbanu Natəvan. //Təzadlar qəzeti, 18 iyul 2022
 312. Xurşidbanu Natəvan: incə ruhlu şair və fədakar xeyriyyəçi. //525-ci qəzet, 21 iyul 2022
 313. “Dürrü yekta” (Tək inci) kimi tanınan Xurşidbanu Natəvan. //Yeni həyat qəzeti, 06 avqust 2022, №30 (763)
 314. Əhməd Cavad yaradıcılığında maarifçilik ideyalarına bir nəzər. //Təzadlar qəzeti, 26 sentyabr 2022
 315. Vətənin xoşbəxt sabahına inanan Hüseyn Cavid. // Yeni həyat qəzeti, 05 oktyabr 2022, №38 (771)
 316. Müəllim ümumtəhsil məktəblərinin (I-XI siniflər) şagirdləri arasında məktəbdə və məktəbdənxaric apardığı pedaqoji metodiki işlərin nəticələri 3 cilddə. //Kredo qəzeti, 12 oktyabr 2022, №41 (1121)
 317. İstiqlal şairi Əhməd Cavad yaradıcılığında maarifçilik ideyalarına bir nəzər. //Şərqin səhəri qəzeti, 12 oktyabr 2022
 318. Vətənin xoşbəxt sabahına inanan Hüseyn Cavid. //Yeni həyat qəzeti, 05 oktyabr 2022, №38 (771)
 319. Əhməd Cavad yaradıcılığında maarifçilik ideyalarına bir nəzər. //Azərbaycan müəllimi qəzeti, 14 oktyabr 2022
 320. İstiqlal şairinin maarifçilik ideyaları. //525-ci qəzet, 16 oktyabr 2022
 321. Milli dəyərlər carçısı – Ömər Faiq Nemanzadə. //Şərqin səhəri qəzeti, 13 dekabr 2022, №46
 322. http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/194-zhoerkaemli-pedazhozh-alim-vae-nashir-maehaemmaedazhha-shahtakhtl Görkəmli pedaqoq-alim və naşir Məhəmməd Ağa Şahtaxtlı (26.12.2012)
 323. http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/3543-muaellim-akhtar-dz-vae-yarad-dz-olarsa Müəllim axtarıcı və yaradıcı olarsa (05.04.2014)
 324. https://aztehsil.com/qt/395 Müəllim-şagird münasibət­lə­ri normal olarsa, təlimin keyfiyyəti də yüksək olar (10.06.2016)
 325. http://www.adalet.az/w140487/details/#.XcEp9uYzY2w Pak və ülvi duyğuların tərənnümçüsü Süsən Kərimli
 326. https://www.muallim.edu.az/news ABŞ-ın 16-cı prezi­den­ti­nin oğlunun müəlliminə yazdığı məktub (26.10.2018).
 327. https://www.muallim.edu.az/news.php?id=1648 Şöhrəti zəhmətilə qazanan alim (Akademik Oruc Həsənli haqqında).
 328. http://ustac.az/index.php/2019/07/02/kamal-camalov/ Şair ilhamının vərəqlərə səpilmiş şeir sətirləri (Şair Tofiq Qəbulun «Şeir özü çınqıdır» adlı şeirlər ki­ta­bı təhlil obyektinə çevrilmişdir) (02.07.2019).
 329. https://nuhcixan.az/news/medeniyyet-turizm/18097 Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında milli və bəşəri ideyalar (28.07.2019).
 330. https://525.az/site/?name=xeber&news_id=122411#gsc.tab=0 Xalq yaradıcılığının tükənməz xəzinəsi Nə­­­­simi poeziyasında
 331. https://naxcivanxeberleri.com/medeniyyet/10442- İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında xalq deyimləri (23.06.2019).
 332. https://nuhcixan.az/news/elm-tehsil/19860 İnsana in­san­lı­ğın sirlərini öyrədən əsər – «Qutadğu bilig» əsəri (15.09.2019).
 333. https://mektebgushesi.az/2019/10/30/kamal-camalov/ Hüseyn Cavidin vətənpərvər ruhlu əsərlərinin pedaqoji cəhətdən tədqiqi və təhlili (09.10.2019).
 334. https://tehsildunyasi.org/tehsil-gundemi/77 Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli maarifçilik və təhsil sahəsində ardıcıl tədbirlər davam et­di­ril­məkdədir (10.2019).
 335. https://tehsildunyasi.org/pedaqogika/78 Cəlil Məm­məd­quluzadə milli şüurun formalaşmasında əvəzsiz xid­mət sahibidir (10.2019).
 336. https://525.az/site Milli mədəniyyətimizin bilicisi və fədakar təəssübkeşi – Ərtoğrol Cavid (09.09.2019).
 337. http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/20771-nakhdzh-van-n-baenzaersi-z-taebi-aeti-ni-naezhhmae-di-li-ilae-ifadae-edaen-i-slam-saefaerli.html?_utl_t=fb&fbclid=IwAR1fPHF8pM8PsmxfX0coRHqhu60J6S9mXh5Xo0a0vCpgnO0v-nHxRgiutIk İslam Səfərli
 338. https://tehsildunyasi.org/pedaqogika/79 Bəşəri ideyalar və humanizm carçısı Ərtoğrol Cavid (14.10.2019).
 339. https://tehsildunyasi.org/pedaqogika/88 İnsanlıq nümu­nəsi, alimlik qüdrəti və pedaqoq məharəti ilə sayılıb-seçilən İsa Həbibbəyli. TƏHSİL DÜNYASI. PEDAQOGIKA (14.10.2019).
 340. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/18467 İnsanlıq nümunəsi, alimlik qüdrəti və pedaqoq məharəti ilə sayılıb-seçilən İsa Hə­bib­­bəyli (15.10.2019).
 341. https://mail.naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/14720 İdrakı, təfəkkürü, söz balansını artıran kitabdır (25.08.2019).
 342. http://ikisahil.com/post/ İnsanlıq nümunəsi, alimlik qüd­rəti və pedaqoq məharəti ilə sayılıb-seçilən alim (16.10.2019).
 343. https://yazyarat.com/yazi/kamal-camalov- Hüseyn Cavid yaradıcılığında uşaq psixologiyası (25.10.2019).
 344. https://nuhcixan.az/news/medeniyyet-turizm/21464- Hüseyn Cavid yaradıcılığında ailə və onun rolu (24.10.2019).
 345. https://yazarlaraz.wordpress.com/2019/10/29/kamal-camalov-4/ «Pedaqoji fikir tarixindən» adlı əsər əxlaqın saflaşdırılmasına xidmət edən əsərdir (31.10.2019).
 346. https://mektebgushesi.az/2019/10/30/kamal-camalov/ Hüseyn Cavidin vətənpərvər ruhlu əsərlərinin pedaqoji təhlili (30.10.2019).
 347. https://yazarlaraz.wordpress.com/2019/10/31/kamal-camalov-5/ Biologiyanın tədrisi şagirdlərin mənəvi simasının formalaşdırılmasına xidmət edir (Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vüsalə İsmayılovanın «Biologiyanın tədrisi prosesində təlim-tərbiyə mə­sə­lə­lə­ri­nə komp­leks yanaşma» adlı»dərs vəsaitindən bəhs olunur) (31.10.2019)
 348. https://tehsildunyasi.org/pedaqogika/90- Ömrümdən qənaətlə istifadə etmədim deyən, lakin tarixi romanların banisi kimi tanınan Məmməd Səid Ordubadi (31.10.2019)
 349. https://muallim.edu.az Şagirdin şəxsiyyət kimi forma­laşmasında məktəbin rolu (01.11.2019)
 350. https://mektebgushesi.az/2019/11/05/ Şagirdin şəxsiy­yət kimi formalaşmasında məktəbin rolu (05.11.2019)
 351. https://yazarlaraz.wordpress.com/2019/11/16/%c9%99bulf%99z-muxtaroglu/ Sözün qüdrəti – səsin sehri Əbülfəz Muxtaroğlu yaradıcılığında (16.11.2019)
 352. http://www.tezadlar.az/index.php?newsid=51811 Zaur Ustacın «Əliş və Anna» poemasında əxlaqi-mə­nə­vidəyərlər (03.12.2019)
 353. https://yazyarat.com/yazi/kamal-camalov-yazir Mənalı ömrünün 24 ilini Naxçıvanda elmin və təhsilin tərəqqisinə həsr edən cəfakeş insan (16.12.2019)
 354. https://mektebgushesi.az/2019/12/24/xalq-yaradiciliginin-z%C9%99ngin-x%C9%99zin%C9%99sin%C9%99-n%C9%99simi-yaradiciligindan-bir-n%C9%99z%C9%99r/ Xalq yaradı­cı­lı­ğı­nın zəngin xəzinəsinə Nəsimi yaradıcılığından bir nəzər (24.12.2019).
 355. http://ustac.az/index.php/2020/01/05/kamal-camalov- Təbriz mətbuatı tarixindən oxuculara yeni bir ərma­ğan (05.01.2020)
 356. http://palitranews.az/news.php?id=122284 Təbriz mət­bu­atı tarixindən oxuculara yeni bir ərma­ğan (14.01.2020)
 357. https://tehsildunyasi.org/pedaqogika/94-seyd-ezm-srvan-yaradclgnda-exlaq-menev-ddaktk-deyerlern-html?fbclid=IwAR2RqzlUIU4gjFjfERg_n7y2kwLBS1r0mWn0UuqVyKSg37-f5_NWxBLrAU8 Seyid Əzim Şir­va­ni yaradıcılığında əxlaqi-mənəvi-didaktik dəyərlərin təsviri (28.01.2020)
 358. http://azedu.az/az/news/25261 Hüseyn Cavid yaradıcı­lı­ğın­da əxlaq tərbiyəsi və onun mahiyyətinə nəzəri baxış (07.02.2020)
 359. https://tehsildunyasi.org/pedaqogika/96-ebdurrehm-bey-haqverdyev-ve-ctma-meden-nksafa-baxs.html Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev və ictimai-mədəni inkişafa baxış (19.02.2020)
 360. https://yazarlaraz.wordpress.com/2020/02/23/kamal-camalov-7/?fbclid=IwAR0HmX7jFAYe1fh2e2X8GDCRUkmLuaotTkqE6K9XjPwLnQVSmI5EnOYZACA Cəlil Məm­məd­­qu­lu­za­də və günün ehtiyacından yaranan hekayələrdə təlim-tərbiyənin rolu (23.02.2020)
 361. https://tehsildunyasi.org/pedaqogika/102-eserler-ve-tercumeler-le-dunya-edebyyat-xeznesn-zengnlesdren-cell-memmedquluzade.html Əsərləri və tərcümələri ilə dünya ədə­biyyatını zənginləşdirən Cəlil Məmmədquluzadə (30.03.2020)
 362. http://kultur.az/?p=13861 Bəşəriyyətin böyük simasına çevrilən məxəzşünas Əziz Mirəhmədov – 100
 363. http://kultur.az/?p=13873 Milli-mənəvi görüşləri ilə xal­qın gözündə özünə əbədi abidə ucaldan Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev – 150
 364. http://kultur.az/?p=13857 Vətən fədaisi Nəriman Nəri­manov – 150
 365. http://serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/23159-milli-maenaevi-vae-baeshaeri-ideyalar-dzardzh-s.html?_utl_t=fb&fbclid=IwAR3FkrOBJIuTWuUCaZkIFAuG9Oqzr5eqqRQKlXGh0ktj21tzVXwpEXHmBTk Milli, mənəvə və bəşəri ideyalar carçısı (14.04.2020)
 366. https://sia.az/az/news/literature/800663.html# Vətən fə­daisi Nəriman Nərimanov (18.04.2020)
 367. http://kultur.az/?p=13885 Naxçıvanın bənzərsiz təbiə­tini oxucularına nəğməkar dili ilə ifadə edən Məmməd Araz (20.04.2020)
 368. http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/23294-nakhdzh-van-n-baenzaersiz-taebiaetini-okhudzular-na-naezhhmaekar-dili-ilae-ifadae-edaen-maemmaed- araz.html?_utl_t=fb&fbclid=IwAR2aPBWCh6c6IhpNA3akJSc-jJQ8lM_Xu3BsI3f3Z93_-NmJQG84nvCc0Ec Naxçıvanın bənzərsiz təbiətini oxucularına nəğməkar dili ilə ifadə edən Məmməd Araz (21.04.2020)
 369. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/31800-naxcivanin-bnzrsiz-tbitini-oxucularina-ngmkar-dili-il-ifad-edn-mmmd-araz.html Naxçıvanın bənzərsiz təbiətini oxucu­la­rına nəğməkar dili ilə ifadə edən Məmməd Araz (21.04.2020)
 370. http://kultur.az/?p=13893 Abbas Zamanov milli ədəbiy­yatı həm bir anlayış və həm də bir elm kimi formalaşdıran alim idi (24.04.2020)
 371. http://sabaha-inamla.az/manset/14401-naxcivandan-balanan-qurtulu-yolu-kamal-camalov.html Naxçıvandan başlanan qurtuluş yolu (09.05.2020)
 372. http://kultur.az/?p=13934 Ulu Öndər Heydər Əliyevin Cəlil Məmmədquluzadə və Hüseyn Cavid irsinə məhəbbəti sonsuz idi… (09.05.2020)
 373. http://sabaha-inamla.az/edebiyyat/14533-gorkml-alm-zz-rfn-elm-tdqqat-lr-umum-mnzrd-bo-qalmi-torpaq-sahsn-bnzyr-zz-rf-125.html Görkəmli alim Əziz Şərifin elmi-təd­qiqat işləri ümu­mi mənzərədə boş qal­mış torpaq sa­hə­sinə bən­zə­yir-Əziz Şərif – 125 (13.05.2020)
 374. http://kultur.az/?p=13967 Gənc nəslin mənəvi görüş­lə­ri­nin zənginləşməsində «Gülüstan» əsərinin tərbiyəvi əhəmiyyəti (17.05.2020)
 375. https://tehsildunyasi.org/elm/117-huseyn-cavdn-azer-poemasnda-ctma-syas-muhtn-tesvr.html?fbclid=IwAR1jRjogw7SwP6TkaQB7UtDqqWry3o0-HeoLWNqTkTgyM1yaSOzo8BcgBSk Hüseyn Cavidin «Azər» poe­ma­sında ictimai-si­­yasi mühitin təsviri (29.05.2020)
 376. http://kultur.az/?p=13996 Sirlər dolu insan Nizami Gəncəvinin «Sirlər xəzinəsi» əsərində (29.05.2020)
 377. https://metbuat.az/news/1382598/edebiyyatsunasliq-elmini-zirvelere-dasiyan-eziz-mirehmedov–.html Ədəbiyyatşünaslıq elmini zirvələrə daşıyan Əziz Mirəhmədov (30.05.2020)
 378. https://azedu.az/az/news/29934-emekdar-muellim-ehaqverdiyevden-yazdi-dramaturgiya-haqverdiyevin-simasinda-ozunun-en-istedadli-numayendelerinden-birini-tapdi Əməkdar müəllim Ə.Haqverdiyevdən yazdı: «Drama­tur­giya Haqverdiyevin simasında özünün ən istedadlı nü­ma­yən­dələrindən birini tapdı» (31.05.2020)
 379. http://kultur.az/?p=14005 Bu gün beşikdə hıçqıran uşaq sabahın dahisi ola bilər (02.06.2020)
 380. https://sabaha-inamla.az/edebiyyat/15085-lqulu-qmkusarin-azrbaycan-mktb-v-pedaqoj-fkr-tarxnn-nkaf-etmsnd-xdmtlr-coxdur-anadan-olmasnn-140-illiyi-munasibtil.html Əliqulu Qəmküsarın Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixinin in­ki­şaf etməsində xidmətləri çoxdur (04.06.2020)
 381. https://strateq.az/edebiyyat/437233 Enerjisini pedaqoji fikrin tərəqqisinə xərcləyən alim: əsərləriylə ölməzliyi qazanan Əziz Mirəhmədov (06.06.2020)
 382. https://sozcu.az/bdurr-him-b-y-haqverdiyev-150/ Azərbaycan mədəniyyəti tarixində istedadlı pedaqoq-alim kimi tanınmış və şöhrət qazanmış Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev – 150 (09.06.2020)
 383. http://kultur.az/?p=14039 Oğluma dürüstlüyü, ədalətli olmağı, cəsur olmağı, özünə inamı öyrədin! (13.06.2020)
 384. https://azedu.az/az/news/30615-elmde-hec-bir-zaman-son-noqte-ola-bilmez-eziz-mirehmedov- «Elmdə heç bir za­man «son nöqtə» ola bilməz» – Əziz Mirəhmədov – 100 (14.06.2020)
 385. https://tehsildunyasi.org/pedaqogika/118-azerbaycan-mekteb-ve-pedaqoj-fkrnn-nksaf-tarxnde-elqulu-qemkusarn-xdmetler-sonsuzdur-140.html?fbclid=IwAR0mpHQTzpJgvRCX2d6mu7emcymnC62QjK7UrjsY4m_YgN4EN9tWcX7YMiA Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikrinin inkişaf tarixində Əliqulu Qəm­kü­sarın xidmətləti sonsuzdur – 140 (17.06.2020)
 386. http://hafta.az/mollanesreddincilerin-ideyaya-bu%C2%ADkulmus-gulusu-kamal-camalov-yaradiciliginda-282276-xeber.html Mollanəsrəddinçilərin ide­­ya­­­­ya bükülmüş gülüşü Kamal Camalov yaradıcılığında (17.06.2020)
 387. http://kultur.az/?p=14077 Nəsirəddin Tusinin «Əxlaqi-Nasiri» əsərində uşaq tərbiyəsinə verilən dəyərlərin təsviri (21.06.2020)
 388. https://nuhcixan.az/news/cemiyyet/30717-exlaqi-nasiri-eserinde-usaq-terbiyesine-verilen-deyer «Əxlaqi-Nasiri» əsərində uşaq tərbiyəsinə verilən dəyər (22.06.2020)
 389. https://aia.az/39723-azrbaycanda-elmn-v-maarfn-nkafi-sahsnd-vzolunmaz-xdmtlr-olan-bdurrhm-by-haqverdyev-150.html Azərbaycanda elmin və maarifin in­kişafı sahəsində əvəzolunmaz xidmətləri olan Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev – 150 (28.06.2020)
 390. https://tehsildunyasi.org/pedaqogika/123-azerbaycann-guneynde-ve-quzeynde-boyuk-azerbaycanclq-mekteb-yaratmaga-muveffeq-olan-abbas-zamanov.html?fbclid=IwAR1Bo47o9wtcDcwbrUhsrKD9z-7iWPEHM4lrGIiNe3YLoh3F8xAMaj9fKi0 Azərbaycanin güneyində və qüzeyində böyük azərbaycançılıq məktəbi yaratmağa müvəffəq olan Abbas Zamanov (30.06.2020)
 391. https://aia.az/39835-rqn-mudrk-gulu-ustalari-zz-mrhmdov-yaradiciliinda-100.html Şərqin müdrik gülüş ustalari Əziz Mirəhmədov yaradıcılığında – 100 (02.07.2020)
 392. https://manera.az/index.php?newsid=11705 Mopassanın yaxşılığa, xeyir əməllərə çağırış edən hekayəsi (07.07.2020)
 393. http://senet.az/n%c9%99riman-n%c9%99rimanov-150-kamal-camalov-yazir/ «Nəriman Nərimanov-150» (07.07.2020)
 394. https://sozcu.az/68468-2/ Gi De Mopassanın «Gonbul» əsəri oxucusunu əxlaqca təkmilləşdirir, mənəviyyatını zən­ginləşdirir, daim xeyir əməllərə, yaxşılığa öyrədir (07.07.2020)
 395. https://sozcu.az/seyid-zim-sirvani-185/ Seyid Əzim Şirvani yaradıcılığında əxlaqi-mənəvi-didaktik dəyərlərin təsviri (09.07.2020)
 396. https://www.moderator.az/news/333930.html Seyyida, ölmərəm, aləmdə səsim var mənim… (09.07.2020)
 397. http://senet.az/%c9%99ziz-mir%c9%99hm%c9%99dov-100-kamal-camalov-yazisi/ «Əziz Mirəhmədov – 100» (10.07.2020)
 398. https://sabaha-inamla.az/edebiyyat/15849-knc-qzetndn-balayan-mll-ruh-v-mll-duunc-kamal-camalov.html «Əkinçi» qəzetindən başlayan milli ruh və milli düşüncə (12.07.2020)
 399. http://diaspor.info/siyaset/8565-azerbaycanda-demokratik-pedaqoji-ideyalarin-inkishafi-ve-metbuatin-yaranmasi-ekinchiden-bashlayir.html Azərbaycanda demok­ratik pedaqoji ideyaların inkişafı və mətbuatın yaranması «Əkinçi»dən başlayır (13.07.2020)
 400. https://tehsildunyasi.org/pedaqogika/125-proqram-zengnlklerle-dolu-olan-eknc-qezet.html?fbclid=IwAR176IzMd6uQGojlBolPHn9EBVXcP2IqGv-pR0kl9fYPYPnIR63DTI5XOfE Proqramı zəngin­lik­lərlə dolu olan «Əkinçi» qəzeti (13.07.2020)
 401. https://aia.az/40286-ana-dln-n-drn-eq-v-mhbbtl-sarilan-repressya-qurbani-omr-faq-nemanzad.html Ana dilinə ən dərin eşq və məhəbbətlə sarılan repressiya qurbanı Ömər Faiq Nemanzadə (17.07.2020)
 402. https://kayzen.az/blog/az-proza/25645/elmd%C9%99-he%C3%A7-bir-zaman-son-n%C3%B6qt%C9%99-ola-bilm%C9%99z.html Elmdə heç bir zaman son nöqtə ola bilməz (19.07.2020)
 403. https://aia.az/40404-mll-varliimiz-sayilan-ana-dl-boyuk-orkestrn-smfonyalari-rqlrdr.html Milli varlığımız sa­yı­lan ana dili böyük orkestrin simfoniyaları, şərqiləridir (21.07.2020)
 404. https://sozcu.az/ana-dili/ Milli varlığımız sayılan ana dili böyük orkestrin simfoniyaları, şərqiləridir (22.07.2020)
 405. https://manera.az/index.php?newsid=11806 Xaqani Şirvani – Allahı və doğruluğu sevən türk şairi (26.07.2020)
 406. https://aia.az/40575-hunrn-ksrl-qilinci-xaqan-rvan.html Hünərin kəsərli qılıncı Xaqani Şirvani (27.07.2020)
 407. https://sozcu.az/xaqani-900/ Gənclik Xaqani Şirvani irsindən bəhrələnir və bəhrələnəcəkdir! (27.07.2020)
 408. http://kultur.az/?p=15859&fbclid=IwAR2dC6d_5uAfO15v6kS1k8RwiwN8tTJ2ZapJObzO4bWvtwhe545MEUVNHNs Yaradıcılığı ilə məktəb, ibrət aynası olan Xaqani Şirvani (30.07.2020)
 409. https://www.dergizan.com/2020/07/30/milli-ruh-milli-dusunc%c9%99-%c9%99kinci-q%c9%99zetind%c9%99n-baslanir-kamal-camalov/ Milli ruh, milli düşüncə «Əkinçi» qəzetindən başlanır (30.07.2020)
 410. https://sabaha-inamla.az/edebiyyat/16311-sntkarliin-srlrn-mndn-oyrnn-deyn-xaqan-rvan-anadan-olmasnn-900-illiyi-munasibtil.html «Sənətkarlığın sirlərini məndən öy­rə­nin» deyən Xaqani Şirvani (01.08.2020)
 411. https://tehsil-press.az/index.php?newsid=52284 Dövrün reallıqları fonunda təhlil edilən Yanuş Korçak (17.08.2020)
 412. https://sozcu.az/her-bir-pese-sahiblerinin-pis-merezleri-molla-nesreddinci-mirze-cabbar-sferzadenin-zadenin-yaradiciliginda/ Hər bir peşə sahiblərinin pis mərəz­ləri mollanəsrəddinçi Mirzə Cabbar Əsgərzadə ya­ra­dı­cı­lı­ğın­da (28.08.2020)
 413. https://aia.az/41287-chad-elmk-ucun-trbuna-axtaran-mollansrddnc-mrz-cabbar-sgrzad.html «Cihad elə­mək»­­ üçün tribuna axtaran mollanəsrəddinçi Mirzə Cabbar Əsgərzadə (28.08.2020)
 414. http://www.tezadlar.az/index.php?newsid=61743 Uşaq və psixoloji xüsusiyyətlər Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında (22.09.2020)
 415. http://www.tezadlar.az/index.php?newsid=62397 Cəmiyyətin mütərəqqi inkişafında ailə Hüseyn Cavid ya­ra­dı­­cılığında. (08.10.2020)
 416. https://525.az/site/?name=xeber&news_id=152915#gsc.tab=0 Hüseyn Cavid yaradıcılığı: vətən eşqilə yo­ğ­­rul­muş misralar. (10.2020)
 417. https://aia.az/42628-vtnprvrlk-hsslrnn-gnc-nsl-ailanmasi-metodlari-huseyn-cavd-rsnd.html Vətənpərvərlik hisslərinin gənc nəslə aşılanması metodları Hüseyn Cavid irsində (21.10.2020)
 418. https://sabaha-inamla.az/edebiyyat/18914-vtn-sevg-vtn-baliliq-mollansrddnc-mmmd-sd-ordubad-yaradiciliinda-kamal-camalov-.html Vətənə sevgi, vətənə bağ­­lılıq mollanəsrəddinçi Məmməd Səid Ordubadi ya­ra­dı­cı­lığında (29.10.2020)
 419. https://sabaha-inamla.az/edebiyyat/20656-seyyda-olmrm-almd-ssm-var-mnm-kamal-camalov.html Seyyida öl­mərəm aləmdə səsim var mənim (02.01.2021)
 420. http://kultur.az/?p=16187&fbclid=IwAR0zGPpDlUnRDyhWPn7bAFdhtaH9AHJ3i3hpP6HFba9M93KE3N-UotIV9s0 Qurban Səidin “Əli və Nino” əsərində əxlaqi-didak­tik görüşlər (02.01.2021)
 421. https://sozcu.az/t-miz-saf-sevgi-v-t-np-rv-rlikr-mzl-ri-sayilan-li-v-nino/ Təmiz, saf sevgi, vətənpər­vər­­lik rəmz­­ləri sayılan Əli və Nino (02.01.2021)
 422. https://tehsildunyasi.org/tehsil-gundemi/217-canli-hyatdan-real-hadslrdn-alinmi-maraqli-brtamz-hekaylr-seyd-zm-rvan-yaradiciliinda.html?fbclid=IwAR1yTfnPkT1PgZC-MW0ZRxIIaW6syBKc66nxJ2PMtr5uGyh8oFUe02RNuQ4 Canlı həyatdan, real hadisələrdən alınmış maraqlı, ibrətamiz hekayələr Seyid Əzim Şirvani yaradıcılığında (03.01.2021)
 423. https://525.az/news/159609-nizami-gencevi-beseri-deyerlerin-dahi-terennumcusu Nizami Gən­­cə­vi – bəşəri dəyərlərin dahi tərənnümçüsü (05.01.2021)
 424. https://ustacaz.wordpress.com/2021/01/03/kamal-camalov-seyid-%c9%99zim-sirvani/?fbclid=IwAR2RTXi1o044ETNQ6MklvwT0BXAhdDg_wQ9JGIOQOaSEyEKb1JZBdiQUdqQ Hikmətli, nəsihətamiz və məlahətli əsərləri ilə cahanda özünə ölməz, əbədi abidə ucaldan Seyid Əzim Şirvani (05.01.2021)
 425. https://aia.az/44464-eyx-nzam-gncv-nsana-nsanlii-trnnum-etdrn-ardr.html Şeyx Nizami Gəncəvi insana insanlığı tərənnüm etdirən şairdir (08.01.2021)
 426. https://nuhcixan.az/news/medeniyyet-turizm/40584-nizami-gencevi-beseriyyetin-pedaqoji-fikir-salnamesinde-yeni-sehife-acmis-nadir-sexsiyyetdir Nizami Gəncəvi bə­şə­riy­yə­tin pedaqoji fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətdir (10.01.2021)
 427. https://manera.az/index.php?newsid=12500&fbclid=IwAR32K2dVoH34dA_LHfo_UVo6t27JO12Hr8mYa_ujdRaNcvbkO3tJTBuuiHE Əbədi məhəbbət rəmzləri sayılan Əli və Nino (14.01.2021)
 428. https://525.az/news/159609-nizami-gencevi-beseri-deyerlerin-dahi-terennumcusu Nizami Gəncəvi – bəşəri dəyərlərin dahi tərənnümçüsü (20.01.2021)
 429. http://www.tezadlar.az/index.php?newsid=66168 Şeyx Nizami dünya poeziyasının dahi bayraqdarıdır (25.01.2021)
 430. https://manera.az/index.php?newsid=12556&fbclid=IwAR3GMHc1EQaUzvHh_NJrtNB3K5Hs8AJMutCOO2Druj2Z5PPKzlVQaH-DadE Şeyx Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” əsə­rin­də kainatın əşrəfi insanın təsviri (06. 02. 2021)
 431. https://aia.az/45935-mozalan-hacileylk-km-mzalarla-tanidiimiz-mollansrddnc-qurbanl-rfzad.html «Mozalan», «Hacileylək» kimi imzalarla tanıdığımız mollanəsrəddınçı Qurbanəli Şərifzadə (17.02.2021)
 432. https://sabaha-inamla.az/edebiyyat/22223-mozalan-hacileylk-km-mzalarla-tanidiimiz-mollansrddnc-qurbanl-rfzad-kamal-camalov.html?fbclid=IwAR0JtvVjl1sYeppXDSYXkQFBk7ywbvy–FGFvFewk5DvMPseS8e96DH892g Mollanəsrəddınçı Qurbanəli Şərifzadə (18.02.2021)
 433. https://525.az/news/162795-maarif-ve-medeniyyet-tariximizde-parlayan-sima-qurbaneli-serifzade Maarif və mədəniyyət tariximizdə parlayan sima – Qurbanəli Şərifzadə.
 434. http://www.tezadlar.az/index.php?newsid=67858 Gənclik insanlıq və xeyirxahlıq isla­ha­­tı­na xidmət edir (02.03.2021)
 435. https://ntv.az/news/medeniyyet-turizm/40584-nizami-gencevi-beseriyyetin-pedaqoji-fikir-salnamesinde-yeni-sehife-acmis-nadir-sexsiyyetdir Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin peda­qo­ji fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiy­yətdir
 436. https://sozcu.az/nizami-gencevinin-oglu-mehemmede-exlaqi-menevi-deyerlere-yiyelenmeyin-yollari-haqqinda-nesiheti/ Nizami Gəncəvinin oğlu Məhəmmədə əxlaqi-mənəvi dəyərlərə yiyələnməyin yolları haqqında nəsihəti (04.03.2021)
 437. http://www.tezadlar.az/index.php?newsid=68313 Kamal Camalov dəyərli tədqiqat əsər­ləri ilə tanınan alimdir (“Mollanəsrəddinçilər və ailə-məktəb problemi” adlı dərs və­sai­tindən bəhs olunur).
 438. https://ikisahil.az/post/nizami-gencevinin-oglu-mehemmede-hedyiyye-etdiyi-qiymetli-miras Nizami Gəncə­vi­­nin oğlu Məhəmmədə hədiyyə etdiyi qiymətli miras (13.03.21)
 439. https://www.muallim.edu.az/news.php?id=15347 “Sirlər xəzinəsi”ndə kainatın əşrəfi insanın təsviri (02.03.2021)
 440. https://sabaha-inamla.az/edebiyyat/22979-kamal-camalov-dyrl-tdqqat-srlr-l-muasr-pedaqogka-elmnn-aparici-smalarindan-brn-cevrln-tdqatci-almdr-frahm-sadiqov.html Kamal Camalov dəyərli tədqiqat əsərləri ilə müa­sir pedaqogika elminin aparıcı simalarından birinə çevrilən tədqiqatçı alimdir
 441. https://ikisahil.az/post/207779-gender-terbiyesi-tarixi-nezeri-ve-muasir-problemdir Gender tərbiyəsi – tarixi, nəzəri və müasir problemdir (Pedaqogika elmləri doktoru Elza Mollayevanın “Gender tərbiyəsi: tarixi, nəzəriyyəsi və müasir problemləri” (31.02.2021).
 442. http://www.tezadlar.az/index.php?newsid=69067 Zərifə xanım Əliyeva görkəmli oftalmoloq alim idi (Zərifə xanımı anım günü münasibətilə) (15.04.2021).
 443. https://yazarlar.az/2021/04/15/kamal-camalov-b%c9%99nz%c9%99rsiz-ur%c9%99k-safliginin-t%c9%99c%c9%99ssumu-olan-bir-insan-z%c9%99rif%c9%99-xanim-%c9%99liyeva/?fbclid=IwAR00hYlsSqzFJ7HZ7TUX5FqFugoXUKmS4fTxVsAz3lRnaN7ZFzFxQ9OZOj8 Bənzərsiz ürək saflığının təcəssümü olan bir insan – Zərifə xanım Əliyeva (15.04.2021)
 444. https://­sabaha-inamla.az/­gundem/­23687-zrf-xanim-lyeva­nin-xsyyt-ctma-v-frd­lyn-br-vhdtn-tkl-edr­.html Zərifə xanım Əliyevanın şəxsiyyəti ictimai və fərdiliyin bir vəhdətini təşkil edir (15.04 .2021)
 445. https://mektebgushesi.az/2021/04/22/%C9%99m%C9%99kdar-mu%C9%99llim-n%C9%99gm%C9%99kar-sair-asiq-%C9%99l%C9%99sg%C9%99r-yaradiciliginda-m%C9%99n%C9%99vi-t%C9%99rbiy%C9%99nin-vasit%C9%99-v%C9%99-yollari/ Nəğməkar şair Aşıq Ələsgər yaradıcılığında mənəvi tərbiyənin vasitə və yolları (22.04.2021)
 446. https://sozcu.az/b-dii-estetik-meyarlar-carcisi-asiq-l-sg-r/ Bədii-estetik meyarlar carçısı Aşıq Ələsgər (23.04.2021)
 447. https://ustacaz.wordpress.com/2021/04/24/kamal-camalov-b%c9%99dii-estetik-meyarlar-carcisi-asiq-%c9%99l%c9%99sg%c9%99r/?fbclid=IwAR3nFkoZe7kVguXNsnr-FvWT20q93Yx9Wpz1qb0yTx8LpZHgDhXmUMDo5aI Bədii-estetik meyarlar carçısı Aşıq Ələsgər (24.04.2021)
 448. http://kultur.az/?p=16463&fbclid=IwAR1gfcJZT9ESKvuPoZaG1CKdd1XTxo-UIxs0dXc0OUr1ORXQ2E0NP71DeaI Aşıq Ələsgərin şeirləri əxlaq kodeksi daşıyan şeirlərdir (26.04.2021)
 449. https://aia.az/47818-bd-estetk-meyarlar-carcisi-aiq-lsgr.html Bədii-estetik meyarlar carçısı Aşıq Ələsgər (26.04.2021)
 450. https://manera.az/index.php?newsid=12915&fbclid=IwAR3G5Xy2jVOybI7bntJ3pJWyfGhMV4REOnFvKItPxCpXnDyA07y9ZjTgx2Y Yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərin ulu carçısı (28.04.2021)
 451. http://ikisahil.com/post/214113-bedii-estetik-meyarlar-carchisi-ashiq-elesger Bədii-estetik meyarlar carçısı Aşıq Ələsgər (24.04.2021)
 452. https://naxcivanxeberleri.com/cemiyyet/57342-asq-lsgr-yaradclgnda-mnv-trbynn-vast-v-yollar.html Aşıq Ələsgər yaradıcılığında mənəvi tərbiyənin vasitə və yolları (02.05.2021)
 453. https://ikisahil.az/post/219052-menali-omrunu-elmin-ve-tehsilin-tereqqisine-hesr-eden-cefakesh-insan Mənalı ömrünü elmin və təhsilin tərəqqisinə həsr edən cəfakeş insan (15.05.2021)
 454. http://kultur.az/?p=16498 Ürəyini və hisslərini dinləməyi bacaran şair (16.05.2021)
 455. https://manera.az/index.php?newsid=13012 Bir kağızdı, bir qələmdi, bir də mən…- Resenziya (17.05.2021)
 456. https://www.tezadlar.az/index.php?newsid=70120 Tarixin optimizm yolları sələflərdən xələflərə (Professor Əbülfət Pələngov “Pedaqoji-psixoloji fikrin inkişafı sələflərdən xələflərə” adlı dərs vəsaitindən bəhs edir).
 457. http://zirve.info/naxcivan/5241-ozan-aiq-sntnn-grkml-nmaynds-aiq-lsgr-200.html Ozan-aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi (23.05.2021)
 458. http://qlobal.az/tarixin-optimizm-yollari-seleflerden-xeleflere/#.YKsd5zhfo2w Tarixin optimizm yolları sələflərdən xələflərə (23.05.2021)
 459. http://qlobal.az/tarixin-optimizm-yollari-seleflerden-xeleflere/#.YKsd5zhfo2w Bəşəri ideyalar sələflərdən xələflərə (23.04.2021)
 460. https://­sabaha-inamla.az/­edebiyyat/­24960-kamal-camalov-a­zrbaycan-mktb-v-peda­qoj-fkr-tarxnn-gnc-t­dqqatcisi-v-layql-tb­latcisidir-bulft-pln­gov.html Azərbaycan mək­təb­ və­ pedaqoji fikir tarixinin gənc tədqiqatçısı və layiqli təbliğatçısı Kamal Camalov
 461. https://aia.az/48975-mrz-lkbr-sabr-valdeyn-ovlad-munasbt-msllr-haqqinda.html Mirzə Ələk­­bər Sabir valideyn-övlad münasibəti məsələləri haqqında (27.05.2021)
 462. https://aia.az/59219-pedaqoq-maarfclrn-yaradiciliinda-trbynn-xs-numun-sasinda-hyata-kecrlmsnn-usul-vast-v-trzlr.html Pedaqoq – maarif­çi­lərin yaradıcılığında tərbiyənin şəxsi nümunə əsasında həyata keçirilməsinin üsul, vasitə və tərzləri (“Pedaqoji fikir tarixindən”-dən adlı əsər əsasında) (31.03.2022)
 463. https://mektebgushesi.az/2022/04/01/mirz%c9%99-%c9%99l%c9%99kb%c9%99r-sabirin-anadan-olmasinin-160-illiyi-munasib%c9%99til%c9%99/ Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığında uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılmasına yanaş­malar (01.04.2022)
 464. https://nuhcixan.az/news/elm-tehsil/61888-oxunmasi-zeruri-olan-kitablardan-biri?fbclid=IwAR3qXDlhzyFUGNfVHTHWGlFF0-eDXhdSOgG1wOubpZakGqVdDU35KAEIu6w Oxunması zəruri olan kitablardan biri… (05.04.2022)
 465. https://525.az/news/191805-gencliyimize-ve-geleceyimize-dahiyane-sabir-munasibeti Gəncliyimizə və gələcəyimizə dahiyanə Sabir münasibəti (28.04.22)
 466. https://mektebgushesi.az/2022/05/27/ail%c9%99sunasliga-d%c9%99y%c9%99rli-tohf%c9%99-az%c9%99rbaycan-ail%c9%99-modeli-qloballasma-v%c9%99-millilik-kontekstind%c9%99/ Ailəşünaslığa də­yər­li töhfə: azərbaycan ailə modeli qloballaşma və millilik kontekstində (27.05.2022)
 467. https://mektebgushesi.az/2022/07/16/inc%c9%99-lirizm-v%c9%99-m%c9%99rh%c9%99m%c9%99t-muc%c9%99ssim%c9%99si-xursidbanu-nat%c9%99van/ İncə lirizm və mərhəmət mücəssiməsi Xurşidbanu Natəvan (16.07.2022)
 468. https://yazarlar.az/2022/07/16/kamal-camalov-2/?fbclid=IwAR1fIatYgRqkHvHC_c6_0dl19WCcopdKoN79G8wGGKjbHUJgZdVM7kGhSh0 Zəmanəsinin qabaqcıl ziyalısı və xeyriyyəçisi Xurşidbanu Natəvan (16.07.2022)
 469. https://525.az/news/196930-xursidbanu-natevan-ince-ruhlu-sair-ve-fedakar-xeyriyyeci–kamal-camalov-yazir Xurşidbanu Natəvan: incə ruhlu şair və fədakar xeyriyyəçi (21.07.2022)
 470. https://ntv.az/news/cemiyyet/67313-zemanesinin-qabaqcil-ziyalisi-maarifcisi-xursidbanu-natevan Zəmanəsinin qaba­qcıl ziyalısı, maarifçisi – Xurşidbanu Natəvan (26.07.2022)
 471. https://mektebgushesi.az/2022/09/28/istiqlal-sairi-%C9%99hm%C9%99d-cavad/?fbclid=IwAR3D6vet1m1g0y3EzXbrflFFyidiu6bqoFpxMpvH7DlBYuRlez5KczxGXg4 İstiqlal şairi Əhməd Cavad (28.09.2022)
 472. https://aia.az/65678-ehmed-cavadin-movzu-notlarindan-biri-maarifperverlikdir.html Əhməd Cavadın möv­zu notlarından biri maarifpərvərlikdir (01.10.2022).
 473. https://aia.az/66082-omer-faiq-nemanzade-gorkemli-sexsiyyet-mubariz-jurnalist-ve-taninmis-ictimai-xadim.html Ömər Faiq Nemanzadə: görkəmli şəxsiyyət, mübariz jurnalist və taninmiş ictimai xadim (12.10.2022)
 474. https://manera.az/index.php?newsid=14786&fbclid=IwAR0Um-xXV2za_1jeCeWNkBKGif7g4SYRihUxEhZ2SeNhdEdIziOHsTeI4uc Vətən sevdalısı Əhməd Cavad (16.10.2022)
 475. https://sabaha-inamla.az/edebiyyat/37848-naxcivanin-bnzrsz-tbtn-nm-dl-l-fad-edn-slam-sfrl-slam-sfrl-100-kamal-camalov.html Naxçıvanın bənzərsiz təbiətini nəğmə dili ilə ifadə edən İslam Səfərli. (11.02.2023)
Azərbaycan dili AZ English EN