Həsənəli Cahangir oğlu Eyvazov

 

Ev telefonu:  45-87-51

Mobil:           055 -312-24-74                        

E-mail ünvanı:   h.eyvazli@gmail.com 

                                   

Elmi və bədii yaradıcılığı haqqında məlumat 

Ədəbi təxəllüsü:  Həsənəli Eyvazlı  

Ədəbi peşəsi:       Şair-dramaturq

Jurnalistlər  birliyinin üzvü  –  2003- cü ildən    

Yazıçılar birliyinin üzvü:       – 2006- cı ildən

Fəxri adı:  Naxçıvan MR-in Əməkdar Mədəniyyət İşçisi   (07 aprel 2009-cu ildən), Azərbaycan Təhsil Naz-nin “Təhsil əlaçısı”-1913,“Tərəqqi” medalı- 05 aprel 2014-cü ildə

Vəzifəsi: Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  müəllimi

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu, Tənənəm kəndi

Təvəllüdü:  25 noyabr 1950-ci il

Təhsili: Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki NDU) dil-ədəbiyyat  fakültəsini (1977-ci il)

Elmi dərəcəsi: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Çapdan çıxmış əsərlərinin ümumi sayı: 24 elmi, bədii və metodik vəsaiti, 2 fənn proqramı, 41  elmi və metodik məqalə,  Yaradıcılığına həsr olunub: 12 məqalə, 100-dən çox publisistik yazıları qəzetlərdə çap olunmuşdur.

Xaricdə çıxmış əsərlərinin sayı:   2 elmi məqalə                         

Əsas elmi nailiyyətləri: Azərbaycan ədəbiyyatşunaslığı, tarixi dramaturgiya və Naxçıvanın teatr tarixi

ilə bağlı araşdırmalar aparmış, maraqlı ədəbi, tarixi faktlara dair 6 kitab

çap etdirmişdir.

 

Ədəbi-bədii və elmi-publisistik kitablarının adı:

mid Arzulu yaradılığında tarixilik”  –    monoqrafiya       – 2003

Bir aktyorun ör yolu”                   –             monoqrafiya       – 2005

Naxçıvan teatrı n, bu n”  (həmmüəllif)  –monoqrafiya   – 2007

Tarixi dramlarda əbi şəxsiyyət obrazı” –  monoqrafiya        – 2009

                 “Müstəqillik prizmasından…”  (məqalələr toplusu) –                  –  2013

“Azərbaycan tarixi dramlarında ədəbi şəxsiyyət məsələləri”  –Dərs vəsaiti. -2015

Şeir və poemaları:

Bu köç hara gedir” – şeirlər toplusu                     – 2003

“Türkmənçay”  – tarixi poema                                – 2003

“Nədir bu sevgini yaşadan belə” – şeirlər toplusu – 2005

 “Naxçıvan haqqında ballada”    –  poema             – 2005

“Ömür yarpaqları”      –  şeirlər toplusu                 – 2009

“Ömrün payız duyğuları”  şeirlər toplusu           – 2013

Dram əsərləri:

“Türkmənçay qətli”                          –               tarixi dram       –  2004

“Vəzifə hərisi”                                  –                dram                 –  2007

“Nadan xoruz”             – uşaqlar üçün mənzum nağıl-dram      –  2007

“Araz  sahilində doğan günəş”       –                tarixi dram       –  2008

“Ərtoğrol Cavid, yaxud bir ailənin dramı” – mənzum faciə  –  2008

“Qurtuluşa gedən yol”                    –                tarixi dram       –  2009

“Yasda toy əhvalatı”                          –             tragikomediya –  2010

“Həqiqətin divanı”                             –             dram                –  2012

“Seçilmiş əsərləri (I cild)”                  –             dram əsərləri    – 2015

“Seçilmiş əsərləri (II cild)”                 –         Şeir və poemalar – 2017

Səhnələşdirilən əsərləri

“Araz  sahilində doğan günəş” – tarixi dramı  2008-ci ildə Naxçıvan Dövlət Musiqili

Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.

 

Naxçıvan haqqında ballada” – poeması əsasında 2007-ci ildə Naxçıvan Dövlət

Televiziyası tərəfindən televiziya filmi çəkilmişdir.

“Yasda toy əhvalatı”                 – Tragikomediyası əsasında Televiziyası tərəfindən

2016-cı ildə tammetrajlı bədii film çəkilmişdir.

“Nadan xoruz”                            – Mənzum nağıl-dramı 2016-cı ilin 02 dekabrında

Naxçıvan Dövlət Uşaq-Gənclər Teateında tamaşaya

qoyulmuşdur.

 

Tərtib etdiyi kitablar:  “Mənalı  şair ömrü” filologiya elmləri doktoru, professor Yavuz

                            Axundlunun “Şərəfli ömür” və “Ədəbi portretlər” kitablarının tərtibçisi,

onlarla  kitabın redaktoru və ya ön sözün müəllifidir.

                            

Metodik vəsaitləri:

 

 1. Milli kurikulum yeni təlim metodlarında. (həmmüəllif) – Naxçıvan, “Məktəb”, 2012
 2. Pedaqoji təcrübənin müasir tələblər baxımından təşkili və keçirilməsi. NMİ. Naxçıvan: Məktəb nəçriyyatı, 2014, 168 səh.
 3. 3. Tarixi dramların tədrisində ədəbi şəxsiyyət və zaman problemi. Metodik vəsait. Naxçıvan, məktəb, 2015, 110 s.

 

 

Qısa tərcümeyi-halı:    1950-ci ildə Naxçıvan MR-in İliç rayonunun (indiki Şərur  rayonu) Tənənəm kəndində anadan olub. 1957- 1965-ci illərdə Tənənəm kənd səkkizillik məktəbini, 1965-1969-cu illərdə Naxçıvan pedaqoji məktəbini bitirib. 1969-77-ci illərdə Tənənəm kənd səkkizillik məkbəbində müəllimi işləyib. 1969-1971-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

1972-ci ildə Lenin adına (indiki Tusi adına universitet) APİ-nin Naxçıvan filialına daxil olaraq, 1977-ci ildə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunun (indiki NDU) Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fakultəsini bitirmişdir.

1977-1995-ci illərdə Naxçıvan MR Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda kabinet müdiri və metodist vəzifələrində işləmişdir.

2002-ci ilin mart ayından Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda müəllim və Nəşriyyat direktoru vəzifəsində işləyir. 2009-cu ildə   “Azərbaycan tarixi dramlarında ədəbi şəxsiyyətlərin bədii obrazı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir, dosentdir.

Bədii yaradıcılığa 1968-ci ildən başlayıb. Həmin ildən  şerləri yerli və mərkəzi mətbuatda müntəzəm  çap edilir. Daim yerli televiziya və radio ilə çıxışlar edir. Haqqında 7 dəfə televiziya filmi və verilişi çəkilib.  (elektron SD-ləri özündə olan)

1976-cı ildən ailəlidir. Bir qızı, iki oğlu var.

 

 

 

Elmi məqalələri: 

 1. Tarixi dramlarda ədəbi şəxsiyyətlər bədii obraz kimi Nax-çıvan Dövlət Universitetinin elmi Xəbərləri, 2004, s. 68-69
 2. M.Tarverdiyevin «Qəmküsar» dramında Qəmküsar bədii obrazı haqqında mülahizələr. NMİ,Xəbərlər, № 1,2005,s.82-
 3. Bəxtiyar Vahabzadənin “Fəryad” dramına dair mülahizələr. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun. Xəbərləri. “Müəllim” nəşriyyatı, №4, 2008. s.50-58.
 4. “Məhsəti” dramında (Kəmalə Ağayeva) humanizm və insanın gözəlliyi ideyasının bədii ifadəsi.Gürcüstan Respub-likası, “Qarapapaqlar” jurnalı, 2009, səh. 33-38.
 5. Hüseyin Cavidin “Hayyam” dramında beşeri duyquların terennümü. Türkiye Cümhuriyyeti, Ankara, Kardeş kalemler aylıq Avrasiya edebiyat dergisi, Mayıs, 2009, s. 70.
 6. Ədəbi şəxsiyyətlərə dair tarixi dramlarda mövzu seçimi, ümumiləşdirmə və tipikləşdirmə. Azərbaycan Respublikası “Lit.az” Elm və Mədəniyyət portalı. “Elmi araşdırmalar bölməsi”,http://WWW .lit.az/meqale/edebi. Php, 09.07.2009.
 7. Tarixi dramlarda ədəbi şəxsiyyətlərin bədii obrazlarının yaradıl-masında sənətkarlıq məsələləri. Azərbaycan Respublikası “Lit.az” Elm və Mədəniyyət portalı. “Elmi araşdırmalar bölməsi”, http: //WWW.lit.az / meqale/edebi. Php, 10.07.2009.
 8. “Fəryad” əsərində Nəsimi taleyinə müəllif münasibəti. AMEA, Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar, Bakı: Nurlan, 2009, № 4, s. 57-61.
 9. XIX əsrin ikinci yarısında istimai-siyasi hadisələrin məz-munu daxilində ədəbi şəxsiyyətin portreti: Şəfaət Mehdiyevin “Mirzə Fətəli” dramı. AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı,  2009, № 6, s.412.
 10. “Sizi deyib gəlmişəm” əsərində özünütəsdiq, yaxud Mirzə Cəlil ideyalarına Anar baxışı. NMİ,Xəbərlər, № 1 (21), 2010.
 11. S.S.Axundovun «Molla Nəsrəddin Bakıda» pyesinin tədris prosesində müasirlik baxımından tərbiyəvi əhəmiyyəti. NMİ, Xəbərlər. №1 (25),2011, səh.42-45.
 12. M. Hüseynin “Nizami” dramıında vətənpərvərlik duyğula-rının tərənnümü və tədris prosesində tətbiqi təcrübəsindən. NMİ, Xəbərlər.№1 (28), 2011,5 s.
 13. Ачылмамыш сящифяляр, йахуд дидярэин талели инсанлар.AMEA. Folklor İnstitutu. Elmi axtarışlar, Bakı, 3/2012, 6 səh.
 14. Tədris prosesində İlyas Əfəndiyevin “Xurşidbanu Natəvan” dramında insan taleyinə münasibət məsələsinin qoyuluşu. NMİ, Xəbərlər. Cild:8, №3, 2012,5 s.
 15. С.С.Ахундовун «Мола Нясряддин Бакыда» пйеси щаггында Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи, Нахчыван Мцяллимляр Институту, Мцасир тялим методлары вя йени педагожи технолоэийанынтярбийя просесиндя тятбиги (Елми практик конфрансын материаллары), 2004. с.140-142 .
 16. Щ.Арзулунун “Гачаг Гушдан” романында репрессийа мясяляляри. АМЕА Нахчыван Бюлмяси,  А.А.Бакыханов адына Тарих Институту, Нахчыван Дювлят Университети. Нахчыван бу ъцн: ислащатлар, перспективляр,2008. (5-6 октйабр 2007-ъи илдя кечирилмиш бейнялхалг  симпозиумун материаллары)  с.377.
 17. Азярбайъан ушаг ядябиййатынын тядрисиндя вятянпярвярлик мотивляри. “Мцасир тялим методлары вя йени педагожи технолоэийанын тялим-тярбийя просесиня тятбиги” мювзусуна щяср едилмиш елми-практик конфрансын материаллары, Нахчыван: Мяктяб, 2006, 6-8.
 18. Щаъыбаба Нязярлинин “Сабир” драмында ядяби шяхсиййят вя тянгид щядяфляри. “Мцасир тялим методлары вя йени педагожи технолоэийанын тялим-тярбийя просесиня тятбиги” мювзусуна щяср едилмиш елми-практик конфрансын материаллары, Нахчыван: Мяктяб, 2009, 6-8 вя с.
 19. Milli ədəbiyyatımızın təşəkkül və inkişaf tarixinə müstəqillik prizmasından baxış. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 05 may, 2010, səh. 43-47
 20. “Müasir dövrdə uşaq ədəbiyyatının tədrisində vətənpərvərlik tərbiyəsi”. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, NMİ, Məktəb, 06 may 2011. s. 110.
 21. Təhsil islahatını zəruri edən səbəblər və ədəbiyyat fənni kurikulumu haqqında. “Müasir dövrdə uşaq ədəbiyyatının tədrisində vətənpərvərlik tərbiyəsi”. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, NMİ, 04 may, 2012, səh. 109-112.
 22. Lal həsrətin qoynunda doğulan poeziya. “Сяс” 22 октйабр 2011-ъи ил
 23. Yaddaşıma yazılanlar,Yaxud gəncliyimdə gəzib gördüyüm yerlər. “Dərələyəz”, 14 sentyabr 2012-ci il.                 
 24. “Kültürle yükselen kardeşlik”. Kuzey Kıprıs Türk Cümhu-riyyətində “Azərbaycan keçmişdə və bu gün” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans. 28 dekabr (aralıq) 2012-ci il. Mağusa şəhəri.
 25. Dostluq əlaqələri genişlənir. (həmmüəllif) NMİ-nin xəbərləri, Naxçıvan: Məktəb. №1,2013
 26. Ə.Haqverdiyevin “Xəyalat” əsərinin tərbiyəvi əhəmiyyəti. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Нахчыван: Мяктяб, 03 may  2013.
 27. M.S.Ordubadinin “Cabir və Molla Nəsrəddin” dramında tənqid hədəfləri. NDU-nun xəbərləri. 2.2013.
 28. A.Yadigarın “Midiyanın süqutu” əsərində vətənpərvərlik duyğularının tərənnümü. NMİ Xəbərlər. Naxçıan: Məktəb, №1.2014, səh.45-47.
 29. Təhsil islahatı zamanın tələbidir. Naxçıvan MR-in 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda respublika konfransın materialları , Naxçıvan: Məktəb, 15 aprel,2014, səh.130-132.
 30. Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsilində islahatlar. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan: Məktəb,07 may, 2014, səh.14-16.
 31. Gənc nəslin formalaşmasında diyarçünaslıq materiallarından istifadə. “Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” mövzusunda byynəlxalq elmi konfransın mnaterialları.Naxçıvan . 16-17 dekabr 2014, 246-247.
 32. Şagirdlərin mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin formalaşmasında Nizami Gəncəvi yaradıcılığının rolu. NMİ, Xəbərlər. Нахчыван: Мяктяб, 11-№2, 2015,s.61-64.
 33. Təhsilin düzgün təşkili pedaqoji prosesin əsasıdır. Təhsil kurikulumları:praktik tətbiqlər- mövzusunda keçirilmiş respublika konfransın materialları , Naxçıvan: Məktəb, 24 aprel,2015, səh.109-112.
 34. Tarixi dramlarda işlənən folklor nümunələrinin tədris prosesində öyrədilməsi yolları. . “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan: Məktəb,05 may, 2015, səh.191-194.
 35. Təlimin təkmilləşdirilməsində peşə seçiminin rolu. Azərbaycan təhsil quruculuğunun prioritetləri:müasir yanaşmalar mövzusunda byynəlxalq elmi konfransın mnaterialları.Naxçıvan . 5-6 iyun 2015, səh. 144-145.
 36. Müasir uşaq əsərlərində həyat həqiqətlərinin bədii əksi. Naxçıvan: Məktəb, 2016 (4), səh.42-46
 37. Yeni təhsil islahatının tətbiqi və şagird təfəkkürünün formalaşması günün tələbidir. Təhsil kurikulumları:praktik tətbiqlər- mövzusunda keçirilmiş respublika konfransın materialları , Naxçıvan: Məktəb, 14 aprel,2016, səh. 65-66.
 38. Sinifdənxaric oxu prosesində Ə.b.Haqverdiyevin “Xəyalat” əsərinin məzmununun öyrədilməsi və təhlilinin aparılması metodikası. NMİ. Xəbərləri, Naxçıvan: Məktəb, 13 (1), 2017, səh. 46-51
 39. “Milli ədəbiyyatda milli düşüncə zamanın tələbindən yaranır”. . “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan: Məktəb, 05 may, 2017, səh.93-96.
 40. “Təhsilin inkişafına yeni yanaşmalar”. “Pedaqogika” Elmi-nəzəri-metodik jurnal. Bakı, Ekonomika. 2017, səh.7-14.