Günay Asif qizi Şirəliyeva

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

shiraliyeva-gunay@mail.ru

Şirəliyeva Günay Asif qızı 1976-cı ildə Şərur rayon Düdəngə kəndində anadan olub. 1994-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinə daxil olub. 1998-ci ildə bitirib. NMİ-nin müəllimidir. 2014-cü ildən pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorudur. 2017-ci ildən kafedranın dosentidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Kəmalənin lirikasında  vətənpərvərlik  mövzusu  //  Turan-SAM  uluslararası  bilimsel  hakimli  mevsimlik  Türkiye, 2009, Yıl: 1, say: 2, İlkbahar, s. 195-198.
 2. Ağayevanın piyeslərində  müsbət  qəhrəman  obrazları  NDU-nun  Elmi əsərləri. Nax.Qeyrət, 2005,  № 17, s.91-93.
 3. Kəmalə Ağayevanın pedaqoji görüşləri // NDU-nun elmi əsərləri. Naxçıvan : Qeyrət, 2008, № 4 (24), s. 299-302.
 4. Kəmalə Ağayevanın pedaqoji baxışları. NMİ-nin Xəbərləri. Naxçıvan: Məktəb, 2008, № 2/14, s. 15-17.
 5. Kəmalə Ağayevanın lirikasında beynəlxalq mövzu // NDU Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2009, № 2(27), s. 173-177.
 6. Kəmalənin məhəbbət lirikası // AMEA-nın Xəbərləri. Bakı : Elm, 2009, № 3-4, s. 11-17.
 7. Şairə Kəmalə Ağayevanın lirikasında vətənpərvərlik məsələləri / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVI  Respublika elmi konfransının materialları . Bakı : Müəllim,  2012 , II hissə, s. 51-53.
 8. Müasir inkişafa poetik münasibət / İnnovasiyaların tədbiqi, inkişaf və müasirləşmə beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan: Qeyrət 2011, s. 69-73.
 9. Kəmalə Ağayevanın yaradıcılığında ümumdünyəvi mövzuların təcəssümü / AMEA-nın Naxçıvan bölməsi
 10. “Şairə K.Ağayevanın yaradıcılığında Heydər Əliyevin ümumxalq məhəbbətinin tərənnümü”. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan 2013
 11. “K.Ağayevanın yaradıcılığında ümümdünyəvi mövzuların təcəssümü”. Azərbaycan müəllimlər Akedemiyası. Nax böl. Xəbərlər  Nax Tusi 2013
 12. “K.Ağayevanın yaradıcılğında vətənpərvərlik mövzusu”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 10 –ildə Bakı-2013
 13. “K.Ağayevanın yaradıcılığında Heydər Əliyevin ümumxalq məhəbbətinin tərənnümü”. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan 2013
 14. “K.Ağayevanın yaradıcılığında ümümdünyəvi mövzuların təcəssümü”. Azərbaycan Müəllimlər Akademiyası. Nax. Böl. XƏbərlər Nax Tusi 2013
 15. “K.Ağayevanın yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzüsu”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 10 –ildə Bakı-2013
 16. “K.Ağayevanın yaradıcılığında Heydər Əliyevə ümumxalq məhəbbətinin tərənnümü” Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan 2013
 17. “K.Ağayevanın yaradıcılığında ümumdünyəvi mövzuların təcəssümü”. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan 2014”
 18. “Mübarizələrlə dolu şərəfli ömür”. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji  texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. 2015
 19. “Uşaqların əxlaqi milli mənəvi şüurunun formalaşdırılması  yolları”.   Azərbaycan Təhsil Quruculuğunun  prioritetləri. Müasir yanaşmalar Nax. Şəhəri 2015
 20. “Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əxlaq tərbiyəsinin rolu”. Elmi əsərlər. Naxçıvan NDU Qeyrət 2015
 21. “Məktəbdə əmək tərbiyəsinin əhəmiyyəti şagirdlərin əməyə və əmək adamlarına münasibət”. Beynəlxalq konfrans 2016
 22. “Dərsdə fəal təlim metodlarından istifadə imkanları”. “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş respublika konfrans materialları, NMİ, 2016
 23. “Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əxlaq tərbiyəsinin rolu”
 24. Uşaqların zehni tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan istifadə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 2. 2017
 25. “Heydər Əliyevin Azərbaycan təhsilində tövsiyyələri”. Elmi-praktik konfrans Naxçıvan müəllimlər İnstitutu. 5 may 2017
Azərbaycan dili AZ English EN