Gülarə Əli qızı Rəhimova

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail: isayevagularaali@gmail.com

1962-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırda BDU) tətbiqi-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1984-cü ildə həmin fakültənin “EHM-in riyazi təminatı” ixtisasını bitirmişdir.2005-ci ildə “Tikinti sənayesinin optimal idarə edilməsinin şəbəkə modelləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Hazırda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun müəllimidir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Сравнение методов Якоби, SOR, SSOR. Материалы XI Научной Конференции. Нахичевань 1990, Нахичеванский Государственный Педагогический Институт,
 2. Сравнение методов Якоби – СОР-ССОР. Материалы XI научной конференции НГПИ. Нахичеваньский Гос. Университет 1990,
 3. Çeşidləmə metodları. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nın “Elmi əsərlər”i. Qeyrət” nəş. 1999, №1,
 4. Kompüter və müasir cəmiyyət. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nin “Elmi əsərlər”i. Qeyrət” nəş. 2000, №2,
 5. Nizamlanmış cədvəldə axtarış. Binar axtarış. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nin “Elmi əsərlər”i. Qeyrət” nəş. 2001, №2,
 6. Qraflar nəzəriyyəsinin şəbəkə modellərinin qurulmasında tətbiqi. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nin “Elmi əsərlər”i. №10, “Qeyrət” nəş. 2003,
 7. Şəbəkə Planlaşdırma və idarəetmə (ŞPİ) sistemlərinin iqtisadi səmərəliliyinin hesablanması texnologiyası. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Pedaqoji Tədqiqatlar Mərkəzi, elmi məqalələr məcmuəsi. 1(18), Bakı-2003
 8. Применение сетевых моделей в строительстве. “Обратные задачи теоретической и математической физики”. 1-ой международной научной конференции. Сумгаитский Гос. Университет. 2003
 9. Şəbəkə qrafikində böhran yolunun hesablanma alqoritmi. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Elmi əsərlər”i. 2004, №1(14)
 10. Şəbəkə marketinqi biznes fəlsəfəsinin yeni bir formasıdır. “Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf problemləri” mövzusunda NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-də keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun məqalələr toplusu. 2004
 11. Şəbəkə qrafiklərinin (ŞQ) optimallaşdırılması. “Naxçıvanının tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin təbii sərvətlərinin öyrənilməsi” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfrans materialları. Bakı, Elm nəşr.2004
 12. PERT tipli modelləşdirmə dili vasitəsilə stoxastik şəbəkə qrafiklərinin təsviri. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilən elmi–praktik konfransın mat. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2004.
 13. Tikintidə işin rasional təşkili parametrlərinin və briqadaların sayca tərkibinin müəyyən edilməsi modeli. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nun “Elmi əsərləri”. Qeyrət” nəş. 2004, №15
 14. Resurs çatışmazlığına uyğunlaşan şəbəkə modelinin hazırlanması. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun “Elmi əsəslər”ı. 2004
 15. Tikinti sənayesinin optimal idareedilməsində Şəbəkə Planlaşdırma və İdaarəetmə sistemlərinin əhəmiyyəti. “Müasir dövrdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin aktual problemləri”. Məqalələr toplusu. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI, “Məktəb” nəşriyyatı 2005
 16. Tikintiyə kapital qoyuluşunun şəbəkə modeli. NMİ-nin “Xəbərləri”i. 2005, №1
 17. Deformasiyaya uğramış yolun təmirinin şəbəkə modeli. NMİ-nin “Xəbərlər”i. 2005, №2
 18. Şəbəkələrdə layihənin həyata keçirilməsinə nəzarət modeli. АМЕА-nın “Хəbərlər”i. Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası. 2005, cild ХХВ, №2
 19. Operativ planlaşdırma zamanı alternativ şəbəkə modellərinin tərtibi və hesablanması. Bakı Dövlət Universiteti-nin, “Xəbərlər”i. 2006
 20. Şəbəkədə axın məsələsinə qoşma olan ilkin məsələ. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. 2006, №3(7),
 21. Bina və qurğuların tikintisinin idarəedilməsi modellərində təsadüfi zaman parametrlərinin hesablanma alqoritmi. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nun “Xəbərlər”i. 2006, №5 (25)
 22. İyerarxik sistemlərdə tikintinin layihələşdirilməsi. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nun “Elmi əsərlər”i. “Qeyrət” nəş. 2008
 23. Müəssisə və təşkilatın maliyyə vəziyyətinin proqnozlaşdırılması metodları. Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat İnstitutu. 2010
 24. Kainatda informasiyanın saxlanılması qanunlarının predikativ təsvir formaları. Beynəlxalq astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları. AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi, Naxçıvan, 2009
 25. İnformasiyanın qrafoanalitik şərhi. Beynəlxalq astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları. AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi, Naxçıvan, 2009
 26. İnformatika müəllimlərinin hazırlanması prosesində kompüter modelləşdirməsi fənninin metodiki aspektləri.NAXÇIVANDÖVLƏT UNIVERSITETI, AR Təhsil Problemləri İnstitutu, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə “Materials on international symposium “Preparation of pedagogical personnel: problems, tasks”, Naxçıvan, 2009
 27. Pedoqoji tədqiqatlarda kompüter modelləşdirməsi və hesablama eksperimenti. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI, AR Təhsil Problemləri İnstitutu, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə “Materials on international symposium “Preparation of pedagogical personnel: problems, tasks”, Naxçıvan, 2009
 28. Marketinq və menecment praktikasında tətbiq olunan ekspert proqnozlaşdırma və Qeyri-səlis məntiq metodları. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nin “Elmi əsərlər”i. №5 (25), Qeyrət” nəş. Naxçıvan, 2010
 29. Əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi misallar, İnterval  verilənlərin  asimptotik  analiz  metodları və  proqnozlaşdırma  NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nun “Elmi əsərlər”i. №1 (29), Naxçıvan, “Qeyrət” nəş. 2010
 30. Ekonometrik modellər və iqtisadiyyatda  planlaşdırma. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nun “Elmi əsərlər”i. №2 (34), Naxçıvan, “Qeyrət” nəş.  2010
 31. Müasir İKT və Naxçıvanın ali təhsil müəssisələri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. №3(7),  2011
 32. Ekonometrik tədqiqatlarda korrelyasiya, reqressiya, zaman sıraları və panel analizlərinin mahiyyəti. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nun “Elmi əsərlər”i.  Qeyrət” nəş. 2011
 33. Ekonometrik analiz və ekonometrik modelləşdirmənin inkişaf tarixi. AMEA Naxçıvan bölməsi, İSSN 2218-4791, cild 8, №4, , 2012
 34. Əqli mülkiyyətində yərinin qiymətləndirilməsi. Gəncə Aqrar Universiteti. Beynəlxalq Elmi praktik konfransın materialları. Xəbərlər.12-14 dekabr , , 2012
 35. Ekonometrık modelləşdirmənin metodologiyası. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nun “Elmi Əsərlər”i. Qeyrət” nəş. 2012, №2(47)
 36. Korporativ şəbəkələr və təhsildə onlardan istifadə. NMİ-nin “Xəbərlər”i. Cild 9, №1, 2013.
 37. Ekonometrikada təsadüfi  kəmiyyətlər,  xətti  reqressiya  və   rabitə  sıxlığının  göstəriciləri. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nun “Elmi əsərlər”i. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. 2014, №3(59),  Naxçıvan, “Qeyrət” nəş.
 38. Model, riyazi modelləşdirmə və kompyuter-riyazi  modelləşdirmənin xüsusiyyətləri. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nun “Elmi əsərlər”i. Qeyrət” nəş. 2014, №7(63),
 39. Naqilsiz kompyuter şəbəkələrinin arxitekturasi və mühüm xüsusiyyətləri. NMİ-nin “Xəbərlər”i. 2015, cild 11, №1,
 40. İqtisadiyyatda ekonometrik tədqiqatlarin rolu. AMEA Naxçıvan bölməsi, 2015, №3
 41. Riskin müdafiə  funksiyasinin  mahiyyəti  və  təzahür  formaları. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nun“Elmi əsərlər”i. İqtisadiyyat seriyası, 2015, “Qeyrət” nəş. №2
 42. Ekonometrik məsələlər və onlarin riyazi həlli. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSITETI-nun “Elmi əsərlər”i.. İctimai elmlər seriyası. 2016, №5(79)
 43. Sosial-iqtisadi proseslərdə ekonometrik proqnozlaşdırmanın xüsusiyyətləri. AMEA Naxçıvan bölməsi. №4, 2016, iyun
 44. Ekonometrik modellərin qurulmasinda ən kiçik kvadratlar üsulu (əkkü) və reqressiya  tənliyi parametrlərinin nəzəri şərhi. AMEA Naxçıvan bölməsi. 2016
 45. Ekonometrik proqnozların verilməsi  zamani  reqressiya və korrelyasiya analizinin aparılması. AMEA Naxçıvan bölməsi, 2016 Çapda
 46. İnvestisiya layihələrinin   ekonometrik   NDU-nun “Elmi əsərlər”i,  Qeyrət” nəş.  İctimai elmlər seriyası., №5(87) 2017.
 47. Cüt reqressiya və parametrlərin qiymətləndirilməsi, NDU “Elmi əsərlər” “Qeyrət” nəşriyyatı, №8 (89) 2017
Azərbaycan dili AZ English EN