Elşad Vəliqulu oğlu Ağayev

Riyaziyyat və informatika kafedrasının dosenti, Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 

e-mail: agayev.elshad@gmail.com 

1956-cı il mayın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonunun Gülüstan kəndində anadan olub. 1963-1973-cü illərdə Culfa şəhər orta məktəbində təhsil alıb. 1977-1982-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsində riyaziyyat ixtisasını oxuyub bitirmişdir. 1988-1991-ci illərdə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Differensial tənliklər ixtisası üzrə aspiranturasını oxuyub bitirmişdir. 1991-ci ildə MDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin ixtisaslaşmış elmi şurasında 01.01.02-Differensial tənliklər ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

Elmi işləri 2-ci tərtib qeyri-xətti elliptik tip tənliklər üçün bircins Drixle məsələsinin həllinin baxılan tənliyin qeyri-xəttiliyindən və oblastın həndəsi yerindən asılı olaraq tədqiqinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat sahəsi ikinci tərtib qeyri-xətti elliptik tip tənliklərin keyfiyyət nəzəriyyəsidir.

E.V.Ağayev öz tədqiqat işlərində yarım-xətti və kvazi-xətti elliptik tip tənliklərin həllərinin müxtəlif oblastlarda, o cümlədən, silindir tipli və konus tipli oblastlarda, perforirə olunmuş oblastlarda, kürə təbəqəsində böyümə sürəti tənliyin və oblastın parametrlərindən asılı olaraq tapmışdır.

E.V.Ağayev qeyri-xətti elliptik tip tənliklər üçün “maxsimum prinsipi” və “böyümə haqqında lemma”nın yeni formasını çıxarmış və tədqiqat işlərində onlardan köməkçi riyazi aparat kimi istifadə etmişdir.

E.V.Ağayevin elmi-tədqiqat işlərində alınmış nəticələr riyazi fizikanın bir sıra nəzəri məsələlərinin həllində, həmçinin mexanikanın bəzi məsələlərinin tədqiqində, o cümlədən məsaməli mühitin xassələrinin öyrənilməsində tətbiq oluna bilər.

E.V.Ağayev 1983-1984-cü illər Azərbaycan E A Kosmik Tədqiqatlar İnistitutunun Naxçıvan filialında mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. 1984-1988-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnistitutunun “Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi” kafedrasında baş laborant işləmişdir.

1988-ci il fevral ayından M.İ.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin “Diferensial tənliklər” kafedrasında stajor-tədqiqatçı vəzifəsində çalışmışdır.

1988-1991-ci illər MDU-nun “Differensial tənliklər” ixtisası üzrə aspiranturasını oxumuşdur. 1992-ci ilin yanvar ayından NDU-nun “Ümumi riyaziyyat” kafedrasında əvvəl müəllim, sonra baş müəllim, 1996-cı ildən “Riyazi analiz” kafedrasında dosent əvəzi, 1997-ci ildən isə həmin kafedrada dosent vəzifəsində çalışır.

E.V.Ağayev 2006-2017-ci iliər NDU-nun “Riyazi analiz” kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 2016-cı ildən 2018-ci ilin mart ayınadək NMİ nin “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” kafedrasında 0.5 ştat dosent vəzifəsində çalışmışdır. 30.03.2018-ci ildən 17.02.2018-ci ilədək NMİ nin “Ali riyaziyyat və informatika” kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Hazırda həmin kafedrada 1 ştat dosent vəzifəsində çalışır.

E.V.Ağayev 81 elmi əsərin, o cümlədən 3 metodik vəsaitin müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

Dərs Vəsaiti

 1. Diferensial tənliklər. Dərs vəsait, Bakı-2001.

Metodiki Vəsait

 1. Riyazi-fizikanın üsulları. Metodik vəsait, Bakı 1999.
 2. Difernsial tənliklərdən çalışmalar. I hissə. Metodik vəsait. Bakı 1992.

Fənn Proqramı

 1. “Differensial tənliklər” kursunun proqramı. Bakı-2018.
 2. “Riyazi-Fizika tənlikləri” kursunun proqramı. Bakı-2018.
 3. “Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi” fənninin proqramı. Bakı-2018.

Tezis

 1. Sıxılmış müntəzəm sanki dövrü funksiyaların Furye sırasının bəzi mütləq yığılma əlamətləri. Pedaqoji inistitutlarda fənlərin tədrisinin yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi məsələləri üzrə elmi metodik konfransın materialları, Naxçıvan, 1988.
 2. О свойствах решений некоторых квазилиней-ных эллиптических не-равнств. Тезисы док всесоюзной конференции. Ашxabad, 1990
 3. Kiçik əmsallı qeyri məhdud olan 2-ci tərtib xətti elliptik tənlik üçün mövcud olmayan çoxluq. Ali pedaqoji məktəblərdə təbiət və dəqiq elmlərin tədqiq və tədrisinə dair II Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 1997
 4. Bir kvazi elliptik tənlik üçün Fraqmen- Lindelyof tipli teorem. Q.T.Əhmədovun 80 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, BDU, 1998
 5. О качественных свойст-вах решений одного не-линейного эллиптичес-кого уравнения в дивер-гентной форме 1-ci Beynəlxalq elmi konfransın materialları, SDU, NRFTM-2003
 6. О скорости роста реше-ний одного нелинейного эллиптического уравне-ния в перфорированной области AMEA-nın riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransının tezisləri, Bakı 2005
 7. Bir elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsi AMEA-nın 60 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər mövzusunda keçirilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, “Nurlan” 2005.
 8. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в облас-ти типа цилиндра. Akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubleyinə həs olunmuş elmi konfransın tezisləri, Bakı 2007
 9. .Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin perforirə olunmuş oblastda böyümə sürəti. Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri. beynəlxalq simpoziumun tezisləri. Naxçıvan 2007
 10. О свойствах решений некоторых эллиптичес-ких неравенсть. AMEA-nın riyaziyyat və mexanika üzrə XII Beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı 2007
 11. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsi. Riyaziyyat, fizika və mexanika elmləri üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri, Naxçıvan 2008
 12. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsi. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. NMİ, 2008
 13. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в неограниченной области.AMEA Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı 2009
 14. Bir elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsi AMEA-nın 60 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər mövzusunda keçirilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, “Nurlan” 2005.
 15. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в облас-ти типа цилиндра. Akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri, Bakı 2007
 16. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin perforirə olunmuş oblastda böyümə sürəti. Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri. Beynəlxalq simpoziumun tezisləri. Naxçıvan 2007
 17. О свойствах решений некоторых эллиптичес-ких неравенсть. AMEA-nın riyaziyyat və mexanika üzrə XII Beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı 2007
 18. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsi. Riyaziyyat, fizika və mexanika elmləri üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri, Naxçıvan 2008
 19. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün sərhəd məsələsi. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. NMİ, 2008
 20. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в неограниченной области. AMEA Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı 2009, О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в облас-ти типа конуса. Beynəlxalq astronomiya ilinə həsr olunmuş astranomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan 2009
 21. О качественных свойст вах решений одного нелинейногоэллиптичес-кого уравнения 2-го порядка BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı 2009
 22. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin silindir tipli oblastda böyümə sürəti. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 5 may 2010, NMİ
 23. Достаточные условия не-существенности гранич-ного множества. Akademik Z.İ.Xəlilovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı 2011
 24. Bir qeyri-xətti elliptik tənlik üçün Fraqmen-Lindelyof tipli teorem. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 06 may 2011
 25. On nonlınear ellıptıc second order equatıons solutıon behavıour ın unbounded domaın AMEA Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı 2012
 26. Характер поведения решения для некоторых эллиптических уравне-ний.Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 4 may 2012
 27. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün silindr tipli oblastda dirixle məsələsi. Heydər Əliyev – 90 Respublika konfransının materialları. 03.05.13 (AğayevE, Əliyev S)
 28. Kompozit materiallarda aparıcı laylardan birinin əyilməsinin gərginlik paylanmasına təsiri. Akademik Azad Mirzəcanzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı 21-22 noyabr 2013, S.Əliyev
 29. Bir qeyri-xətti 2- ci tərtib elliptik tip tənlik üçün Dirixle məsələsi. AMEA-nın riyaziyyat və mexanika İnstitunun 55 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı 2014. S.Əliyev
 30. Некоторые свойства по-ложительных решениий нелинейных эллиптичес-ких уравнений 2 – го порядка.Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş Elmi-praktik konfransın materialları. NMİ-20 Cахиб Алиев
 31. Dirak funksiyasının tətbiqi ilə kəsilən funksiyaların törəmələrinin tapılması. Müasir təlim metodları ve yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş respublika konfransının materialları. 05 may 2015. Sahib Əliyev, Səfa Əliyev
 32. Sabit əmsallı xətti differensial tənliklərin fundamental həllinin qurulması. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyalarin təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları. 10 may 2016, NMİ-2016.
 33. Çəki funksiyalarına nəzərən ortonormal Lejandr çoxhədlilər sisteminin qurulması. NMİ, H Əliyev 94. Müasir təlim metodları və yeni Pedaqoji Texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tərtibi mövzusuna həsr edilmiş elm-pratik konfransın materialları (05 may 2017 ), S Əliyev
 34. Simin rəqs tənliyinin Dalamber üsulu ilə həlli. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (08 may 2018) NMİ-2018.
 35. Ağayev Elşad, Əliyev Sahib “Çebışev-Ermit çoxhədlilər sisteminin qurulması”. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 60 illiyinə həsr olunmuş “riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri”. 23-25 oktyabr 2020-ci il Bakı, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu konfrans materialı.
 36. On growthra-te of solutıon of second nonlınear ellıptıc equatıon ın unbo-unded domaın. The third International Conference “Problems of Cubernics and Informatics” September 6-8 2010, Baku, Azerbaijan. Section-4 “Applied Stochastik Analysis
 37. One application of dırac function to theory of differential functıons Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri. Aliyev S
 38. Milli kurikulum islahatları Azərbaycan təhsilində mühüm mərhələ kimi. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və prespektivlər” 05-06 aprel 2019, NMİ, Naxçıvan 2019 Konfrans materialı
 39. Characterization of fractional maximal commutators on Orliczspaces in the Dunklsetting. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri” 23-25 oktyabr 2019-cu il, Bakı ş
 40. Milli kurikulum islahatları Azərbaycan təhsilində mühüm mərhələ kimi. Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Naxçıvan-2019 Konfrans materialı
 41. Riyaziyyatın tədrisində yeni yanaşmalar. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər-2020” onlayn respublika elmi-praktik konfransı, may 2020-ci il. Konfrans materialı
 42. Ağayev Elşad, Əliyev Sahib Naxçıvanda riyaziyyat elminin inkişafında Fərəməz Maksudovun rolu. Muxtariyatın bəhrələri Naxçıvanda elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafı. AMEA Naxçıvan bölməsi. 2020-ci il

 

Məqalələr

 1. О поведении решении полулинейного эллипти-ческого уравнения Второго порядка в неограниченной области. Вестник МГУ, Математика. Механика. 1991. № 4.
 2. Оповедении решении полулинейных эллипти-ческих уравнений в неограниченных областях. Деп.В.Винити 13.05.91.г.№ 1930-В 91 г.Мосkва
 3. Sen-Venan prinsipinin analoqu. Naxçıvan ETİTM. 1995 №1
 4. Bir qeyri-xətti elliptik tənlik üçün Fraqmen Lindelyof tipli teorem. NDU, Elmi əsərlər, №3, Naxçıvan 1999
 5. О поведении решений полулинейных эллипти-чеcких уравнений в не-ограниченных областях. NDU, müasir riyaziyyat və təbiətşünaslığın problemləri, Naxçıvan 2001
 6. Divergent şəkildə bir elliptik tənliyin ümumiləşmiş həllinin qeyri-məhdud oblastda varlıq və yeganəliyi məsələsi. NDU, Elmi əsərlər, №10, Naxçıvan 2003
 7. О несушественных мно-жествах для линейных эллиптических уравне-ний 2-го порядка с неог-раниченными младшими коэффицентами AMEA-nın riyaziyyat və mexanika üzrə 10-cu Beynəlxalq konfransının tezisləri, Bakı 2004
 8. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin konus tipli oblastda xassələri. NDU, Xəbərlər, №2, (20), Naxçıvan, 2003
 9. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənliyin həllinin silindir tipli oblastda xassələri. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası 2006,
 10. Hissə-hissə bircins cisim modeli əsasında xüsusi əyri laylı kompozit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyəti. NMİ, 2007, Xəbərlər 3 (11)
 11. Dirak funksiyasının tətbiqi ilə n tərtibli sabit əmsallı xətti differensial tənliklərin fundamental həllinin qurulması NMİ, Xəbərlər, 2009 № 2 (18),
 12. Ali məktəblərin bakalavr pilləsində “riyaziyyat”, “Fizika” ixtisasları üzrə seçmə fənlərin proqramları. Naxçıvan-2009
 13. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в не-ограниченной области. NDU, Elmi əsərlər, 2009 № 3 (28),
 14. О скорости роста реше-ния одного нелинейного эллиптического уравне-ния 2-го порядка в пер-форированной области NDU, Elmi əsərlər № 1 (35) 2011
 15. On theorem of fraqmen-lındelyoff type for one nonlınear ellıptıc equatıon NDU, Elmi əsərlər № 1 (43) 2012
 16. Bir qeyri-xətti elliptik tip tənlik üçün konus tipli oblastda fraqmen-lindelyof tipli teorem. Elmi əsərlər № 1 (51) 2013.(Ağayev E, Əliyev S)
 17. Bir qeyri-xətti 2-ci tərtib elliptik tip tənlik üçün Konus tipli oblastda Dirixle məsələsi. NDU, Elmi əsərlər № 3 (569 2014)
 18. Bir qeyri-xətti 2-ci tərtib elliptik tip tənliyin klassik həllinin konus tipli oblastda böyümə sürəti NDU Elmi əsərlər 2014. № 7 (63) S.Əliyev, A.Əfəndiyeva
 19. Bəzi kompozit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyəti. NDU Elmi əsərlər. Fizika riyaziyyat və Texnika elmləri seriyası. №9(65), 2015. Sahib Əliyev, Səfa Əliyev, Elşən Məmmədov
 20. On Nonlinenar elliptic second order equations solution benaviour in unbounded domain. NDU Elmi əsərlər. Fizika riyaziyyat və Texnika elmləri seriyası. № 9 (65), 2015. Aliyev Sahib, Aliyev Sefa
 21. Eynifəzalı hal üçün kompazit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyətinin tədqiqi. NDU, Elmi əsərlər, Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, № 4/81. 2016. S.Əliyev
 22. Çəki funksiyasına nəzərən ortonormal çoxhədlilər sisteminin mövcudluq və yeganəlik şərti NDU, Elmi əsərlər, Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, № 4/85.2017, S.Əliyev
 23. .Bir ikinci tərtib kvazixətti elliptik tip tənlik üçün qeyri-məhdud oblastda Dirixle məsələsi. NDU, Elmi əsərlər, 2017, N8 (89), Sahib Əliyev, Səfa Əliyev
 24. Bir kvazixətti elliptik tip tənlik üçün məhdud oblastda Dirixle məsələsi. “Naxçıvan Universiteti”. Elmi əsərlər-2017, N4., Əjdərova N.
 25. Növbələşən düz və dövrü əyri layların kompozit materiallarla gərginlik vəziyyətinin tədqiqi. NDU, Xəbərlər №4 (93) səh. 65-69.2018
 26. Bir ikinci tərtib kvazixətti elliptik tip tənlik üçün qeyri-məhdud oblasda Dirixle məsələsi: Naxçıvan, NDU, Xəbərlər, 2018
 27. Ağayev Elşad, Əliyev Sahib “İkinci tərtib bir kvazixətti elliptik tip tənlik üçün qeyri-məhdud oblastda Dirixle məsələsi”. Elmi əsərlər, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu-2019
 28. Ağayev Elşad, Səfa Əliyev Dirak funksiyasının tətbiqi ilə kəsilən funksiyaların törəmələrinin tapılması. NMİ Xəbərlər № 2, 2020-ci il Məqalə
 29. Ə.Əliyev, N.O.Rzayeva, “Orta məktəbdə diferensial tənlik anlayışının daxil edilməsi təliminin bəzi metodik xüsusiyyətləri” “Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Elmi əsərlər” №1 2021.
 30. Ə.Əliyev, Səfa.Ə.Əliyev, “Dirak funksiyasının bir tətbiqi” “Naxçıvan” universiteti elmi əsərlər №1
 31. Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisində kompüter texnologiyası və internet resurslarının rolu” “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər respublika elmi-praktik konfransı”nın materialları. NMİ, 21 may 2021-ci il. Naxçıvan, “Məktəb nəşriyyatı”
Azərbaycan dili AZ English EN