Cabbarlı Ələkbər Həsən oğlu

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

e-mail: alekber47@hotmail.com

 

1947-ci ildə Naxçıvan MR Ordubad rayonunun Nüs-Nüs kəndində anadan olmuşdur. 1968-1973-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Unversitetinin (indiki Bakı Dövlət Unversiteti) Tarix fakültəsində Tarix ixtisasını bitirmişdir.

1975-ci ildən Naxçıvan Dövlət Unversitetində assistent, müəllim, baş müəllim işləmiş və indidə işləməkdədir. Eyni zamanda 2001-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Humanitar və Təsviri İncəsənət” kafedrasının fəlsəfə doktoru, dosentidir.

Ələkbər Həsən oğlu Cabbarlı “Azərbaycan Əməkdar müəllimi” adına layiq görülmüşdür.

 

 

 

Dərc olunan elmi əsərləri:

 

 1. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri. (monoqrafiya). Naxçıvan, Əcəmi, 2015.
 2. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi. (dərs vəsaiti). Naxçıvan: Qeyrət, 2016.
 3. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi.(fənn proqramı). Qeyrət, 2016.
 4. Azərbaycan tarixi” fənninin proqramı. (fənn proqramı). Naxçıvan: Məktəb, 2010.
 5. Xalqların sülh arzusu yenilməzdir.(fənn proqramı). “Təşviqatçı” jurnalı, № 11, Bakı, 1985.
 6. İKP XXVI qurultayı materiallarında sülh problemi məsələləri. Azərbaycan ali məktəblərində aspirant və dissertantların VIII konfransının materialları. Bakı, 1985.
 7. Ən yeni tarix kursunda SSRİ-nin xarici siyasət fəaliyyətinin öyrədilməsi təcrübəsindən. “Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi” jurnalı, №6, 1985.
 8. Proletar beynəlmiləlçiliyi sülh və ictimai tərəqqi uğrunda mübarizədə möhkəm silahdır.”Yenidənqurma və Pedaqoji İnstitutda ümumi fənlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri” elmi –metodiki konfransın materialları (dekabr 1987). Naxçıvan, 1988.
 9. Ümumtəhsil məktəblərində proqram və dərsliklər (nəşri başa çatmış tarix dərsliklərinə bir baxış). Naxçıvan MR-nınyaradılmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, 2004.
 10. Heydər Əliyev və müstəqillik dövrü tarixinin problemləri. ADPU-nun “Xəbərlər”i, №2, 2004.
 11. Heydər Əliyev və Milli Strategiyası. ADPU-nun “Xəbərlər”i,№4,2004.
 12. Əliyev və Azərbaycan tarixşünaslığına dövlət qayğısı. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, 2005.
 13. Əliyev və Azrbaycan tarixinin bəzi məsələləri. “Tarix və onun problemləri” jurnalı,№3,2005.
 14. Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan tarixşünaslığına yeni baxış. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i,№3, 2005.
 15. Heydər Əliyev və Naxçıvan (1990-1993). Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. №3, 2005.
 16. Əliyevin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü (1990-1993) Azərbaycan tarixinin parlaq səhifəsidir. “Naxçıvan MR-nın yaranması tarixi və müasirlik”elmi-praktik konfrans materialları. Naxçıvan , 2007.
 17. Əliyev və milli dəyərlərimiz. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2008.
 18. Əliyev və Naxçıvanda elmin və təhsilin inkişafı. Tarix və onun problemləri jurnalı. №3 , 2009.
 19. H.Əliyev: Naxçıvanda elm və təhsilin inkişafı. Pedaqoji Universitet “Xəbərlər”i. №1, 2010.
 20. Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir. ADPU-nun “Xəbərlər”i,№2,2010.
 21. Naxçıvanda mədəniyyətin inkişafında H.Əliyevin rolu. “KültürEvreni” Uluslararası Sosial Bilimlər Dərgisi (Ankara),№2 , 2010.
 22. Heydər Əliyev və Naxçıvanda ordu quruculuğu. ADPU-nun “Xəbərlər”i, №2,2011.
 23. Heydər Əliyevin Naxçıvanda dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətindəki fəaliyyəti (1990-1993). ADPU-nun “Xəbərlər”i,№3, 2011.
 24. Əliyevin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü (1990-1993) mövzusunun tədrisində milli şüurun inkişaf etdirilməsi məsələləri. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda elmi-praktik konfrans materialları (Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu –may-2011).Naxçıvan:Məktəb, 2011.
 25. Əliyev Naxçıvanın abidələri haqqında. “Axtarışlar” jurnalı,№2, 2011.
 26. “Heydər Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü (1990-1993)” mövzusunun tədrisində milli şüurun inkişaf etdirilməsi məsələləri. (tezis) “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu-may-2011). Naxçıvan, 2011.
 27. Naxçıvanda ordu quruculuğu H. Əliyev siyasətinin tərkib hissəsidir.(tezis). Avrasiya KurumuSimpozyumBildirileri, Ankara, 2011.
 28. Əliyev və görkəmli tarixi şəxsiyyətlər. “Axtarışlar” jurnalı, №2, 2012.
 29. Azərbaycan tarixinin tədrisində H.Əliyev və Naxçıvan Müxtar Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə” məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, 2012.
 30. Azərbaycan tarixinin tədrisində “ Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə” məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, 2012.
 31. Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri. AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və ədəbiyyat İnstitutunun “Axtarışlar” jurnalı,№1, 2013.
 32. Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixinə müasir baxış. “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” adlı IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları (Bakı slavyan Universiteti), Bakı, 2013.
 33. Heydər Əliyev və milli mədəniyyətin hakimi kimi. “Heydər Əliyev ideya-nəzəri irsində insan amili” elmi-praktik konfransın materialları (27 aprel 2013), Bakı, 2013.
 34. Heydər Əliyev və Naxçıvanda elmin inkişafı. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan: Məktəb, 2013.
 35. Heydər Əliyev və abidələrimiz. “Regional inkişaf və böyük mədəniyyət; mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri” beynəlxalq konfrans. Naxçıvan, 2013.
 36. ГейдарАлиев и исторические личности Нахичевани научные ведомости Белгородского госидарственного иниверситета. Серия история политология Экономика. Информатика.№8 (179), 2014.
 37. Azərbaycanın azadlıq uğrunda mübarizə tarixində Naxçıvanın yeri və rolu. “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” V beynəlxalq elmi konfransın materialları (BSU-05-07 may 2014), Bakı, 2014.
 38. Naxçıvan milli müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizədə. Pedaqoji Universitet “Xəbərlər”i, №1, 2014.
 39. Azərbaycan tarixi dərslərində “Heydər Əliyev Naxçıvan və Naxçıvan tarixi məsələləri”nin tədrisi. “Humanitar elmlərinin öyrənilməsinin aktual problemləri” ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi). №3, 2014.
 40. Muxtariyyətə gedən yol: tarix və müasirlik. Tarix və onun problemləri. №2, 2014.
 41. Heydər Əliyev və Naxçıvanda müasir təhsil, müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Elmi-praktik konfransın materialları (07 may 2014). Naxçıvan: Məktəb, 2014.
 42. II Dünya müharibəsində azərbaycanlıların arxa cəbhədə fəaliyyəti. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” ali məktəblərarası elmi məsələlər məcmuəsi, 2015.
 43. Naxçıvan Heydər Əliyev ideyalarının işığında Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Bakı Slavyan Univeristetində təşkil olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları (5-7may-2015), I hissə, 2015.
 44. Heydər Əliyev və hərbi təhsil. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş respublika konfransının materialları.(05 may-2015). Naxçıvan:Məktəb, 2015.
 45. Cənubi Qafqazda –Naxçıvanda ermənilərin əsassız ərazi iddialarının dəf edilməsi. “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri” beynəlxalq konfrans materialları (Gəncə Dövlət Universiteti, 15-16 oktyabr 2015-ci il), Gəncə,2015.
 46. Oğuz yurdu və Naxçıvan. Müəllimlərin təkmilləşdirilməsi və yenidən hazırlanması.”Tarix, insan və cəmiyyət” jurnalı.№1, 2015.
 47. Azərbaycan tarixi dərslərində “Heydər Əliyev və Naxçıvanda milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası” mövzusunun tədrisi. “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi.№1, 2016.
 48. Naxçıvan tarixinə dair qiymətli tədqiqat əsəri (F.Cəfərovun “Naxçıvan II Dünya müharibəsi illərində”), “Axtarışlar” elmi toplusu (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix), №1,2016.
 49. Kitabi DedeQorqidqlazamirusskixissledovateley.Literatura i konteksikulturi (Kiev), vip 27,2016.
 50. Naxçıvanın erməni təcavüzündən xilas edilməsində Heydər Əliyevin rolu. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu -04 may 2016). Naxçıvan: Məktəb, 2016.
 51. Müstəqillik illərində Naxçıvanda təhsil humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi, №2, 2016.
 52. Azərbaycanın Milli müstəqillik və dövlətçilik tarixində Naxçıvanın yeri və rolu. (1990-1993). NDU-nun “Elmi əsərlər”i. İctimai elmlər seriyası,№2, 2017.
 53. Azərbaycan tarixi dərslərində Naxçıvanın Muxtariyyəti və tarixi həqiqətlər mövzusunun məsələsi metodikası. NMİ-nin “Xəbərlər”i,№2, 2017.
 54. Azərbaycanda multikulturalizasiya ənənəsinin formalaşmasında və inkişafında Heydər Əliyev siyasətinin rolu. Elmi-praktik konfransın materialları.( Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu-05may 2017). Naxçıvan: Məktəb.
 55. Muxtariyyət ərəfəsində Türkiyənin Naxçıvana köməyi. NMİ-nin “Xəbərlər”i, №1, 2017.
 56. Heydər Əliyev siyasəti tarixdə və günümüzdə Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. VI beynəlxalq elmi konfrans materialları. Bakı Slavyan Universiteti, 2017.
Azərbaycan dili AZ English EN