Asif Həmzə oğlu Axundov

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Ümumi fənlər kafedrasının müdiri

Axundov Asif Həmzə oğlu 1949-cu il  iyun ayının 1 də Naxçıvan MR – in Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndində anadan olmuşdur.Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin baytarlıq ixtisasına daxil olmuş və 1972-ci ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.1973-cü ildə Ümumittifaq Elmi Tədqiqat Fiziologiya,Biokimya və Qidalanma İnstitutunun (RF, Kaluqa vilayəti, Borovsk şəhəri) əyani aspiranturasına daxil olmuş və 1978-ci ildə biologiya elmləri namizədi, 03.00.13- insan və heyvan fiziologiyası ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.1984-cü ilədək Naxçıvan Kompleks Zona Təcrübə Stansiyasında  şöbə müdiri, 1991-ci ilə dək  Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət və Babek rayon partiya komitəsində məsul vəzifələrdə işləmişdir.1991-ci ilin dekabr ayından Naxçıvan Dövlət Universitetinin Zoologiya kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent və kafedra müdiri (1996-2012 –ci illər) vəzifəsində işləmişdir.2013-cü ilin sentyabr ayından Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Ümumi fənlər kafedrasında dosent və 2018-ci ilin iyun ayından isə kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

Əsas elmi nailiyyətləri: Elmi işləri müxtəlif ekoloji şəraitdə  yaşayan balıqların uyğunlaşma qabiliyyətinin və ekoloji- fizioloji xüsusiyyətlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur.Kompleks şəkildə müasir ekoloji-fizioloji metodlardan istifadə edilərək mühitin təsiri nəticəsində orqanizmdə fizioloji funksiyaların  formalaşması və müxtəlif  mühit şəraitində onların yaşama və böyümə  imkanları öyrənilmiş, müxtəlif şəraitdə böyümüş balıqları ekoloji, fizioloji xüsusiyyətləri və onların bu və ya digər mühit şəraitinə uyğunlaşma qabiliyyəti müəyyən edilmişdir.A.H.Axundovun elmi tədqiqat işlərindən alınmış nəticələr insan və heyvan fiziologiyasının bir sıra nəzəri məsələlərinin həllində, həmçinin ana balıqlardan alınan nəslin zavod şəraitində çoxaldılması və böyüdülməsində tətbiq oluna bilər.

Kadr hazırlığı:

Elmlər namizədlərinin sayı: 1

İnsan və heyvan fiziologiyası ixtisası üzrə 23 nəfər magistr işinə rəhbərlik etmişdir.

Beynəlxalq simpozium, konfrans və qurultaylarda iştirakı.

” Biokimya və heyvandarlıq ” üzrə Ümumittifaq simpozium ( RF, Kaluqa vilayəti, Borovsk şəhəri, sentyabr 1977). “Bitki və heyvanlar aləminin rasional istifadə edilməsinin bioloji əsasları ” üzrə gənc alim – bioloqların konfransı ( Latviya Respublikası, Riqa 1978 ). XII Milli Pediatri Konqresi ( Türkiyə -Van 1997, Azərbaycan Genetiklər və Seleksiyaçılar Cəmiyyətinin VII qurultayı (Bakı 1998) , Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 75 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Simpozium (Gəncə 2004) , İ.P.Pavlov adına Fiziologiya Cəmiyyətinin XIX qurultayı (RF, Sankt-Peterburq – 2004 ) , MDB fizioloqlarının III qurultayı (Moskva- Yalta. 2011 ). AMEA A.I. Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, “Stress və inkişaf” mövzusunda Beynəlxalq Elmi – praktik konfrans ( Bakı, 2013 ). A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun 50 illiyinə həsr edilmiş Azərbaycan Fizioloqlarının  V qurultayı ( Bakı, 2017 )

   Dərslik və dərs vəsaitləri:

 1. Uşaqlarda dayaq-hərəkət üzvlərinin yaş xüsusiyyətləri və gigiyenası, dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Bakı 1998, səh. 43
 2. Xordalılar. Məməlilərin zoologiyası. Dərslik Bakı, 2003, səh.170

3.Quşlar II cild. Əhilləşmiş quşların filogeniyası, biologiyası və təsnifatı. Dərslik Bakı, 2003, səh.160

 1. Uşaq anatomiyası, fiziologyası və gigiyenası.Dərslik Bakı: Nərgiz nəşriyyatı, 2014, səh.308
 2. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası.Dərslik Bakı: Nərgiz, 2016, səh. 192

6.Ətraf aləmlə tanışlığın  tədrisi metodikası.Dərslik Bakı: Nərgiz, 2016, səh.200

  Metodik vəsaitlər və fənn proqramları

1.Zülalların tədrisinə dair.Metodik vəsait, Naxçıvan, 1993,  səh.22

 1. Uşaqlarda orqanizmin möhkəmləndirilməsinin fizioloji əsasları.Metodik vəsait Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Bakı,1998, səh.39

3.Mikroelementlərin orqanizmdə fizioloji rolu.Metodik vəsait,  Bakı, 2004, səh.46

4.Naxçıvan MR-in sututarlarında zooplanktom və zoobentos üzrə hidrobioloji tədqiqatların aparılması.Metodik vəsait, Bakı, 2004, səh.      28

 1. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası proqramı. Proqram, Bakı: “Nərgiz” nəşriyyatı, 2015, səh.32

6.Mərkəzi sinir sisteminin anatomiyası və fiziologiyası proqramı. Proqram,       Bakı: “Nərgiz” nəşriyyatı, 2015, səh.20

7.Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası proqramı.Proqram, Bakı: “Nərgiz” nəşriyyatı, 2015 səh.20

 1. Ətraf-aləmlə tanışlığın metodikası.Proqram, Bakı: Nərgiz, 2016, səh.26

  Elmi məqalələr:

1.Морфологический состав крови у овец при экспериментальном брадзоте. Ученые записки Аз.СХИ, Кировабад 1970, №1

 1. О значение подбора соотношения антигенов при ассоциированной и одновременной вакцинации. Ученые записки Аз.СХИ, Кировабад, 1971, №1
 2. Характеристика возбудителей инфекционного мастита овец. Журнал «Ветеринария» №1, Москва 1973
 3. Усвоение азота корма овцами при разном уровне сахара и крахмала в рационе. Бюллетень ВНИИФБ и П с-х животных, Боровск, 1976 4 (43)
 4. Биосинтез микробиального белка в пред желудках овец в зависимости от уровня энергии в рационе. Бюллетень ВНИИФБ и П с-х животных, Боровск, 1977 2 (45)
 5. Интенсивность синтеза микробиального белка в рубце овец. «Биологические основы рационального использования животного и растительного мира.»Рига, «Знание», 1978
 6. Включение 35S DL-метионина в белки микрофлоры предже-лудков у овец. Бюллетень ВНИИФБ и П с-х животных, Боровск,1978 1 (48)
 7. Биосинтез аминокислот в пред желудках у увод при разном уровне энергий в рационе. «Биохимические основы высокий продуктивности с-х животных».Научные труды, Том XIX,Боровск,1978
 8. Nişastanın və şəkərlərin həzmi. «Azərbaycanda ictimai fikrin,elmi və təhsilin inkişafında Ak.Y.Məmmədəliyevin rolu».Bakı,1995
 9. Uşaqların sağlam böyüməsində qidalanmanın rolu. XII Milli pediatri konqresi. Türkiyə Van1997
 10. Naxçıvanda Batabat ərazisində qabaqtəpə arılarının çoxaldılması və onların eksteryer əlamətlərinin öyrənilməsi. Azərbaycan genetiklər və seleksiyaçılar cəmiyyətinin yeddinci qurultayının materialları. Bakı,1998
 11. Təbii radiasiya və canlı orqanizm. Naxçıvan MR-də ekoloji tarazlıq və onun mühafizəsi.Naxşıvan,1999
 12. Antropogen faktorların bal arılarına qlobal təsiri. «İnsanların həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi» ргоblemləri və onuo tədrisi üzrə Respublika Elmi-Praktik konfrans.Bakı,1999
 13. Radioaktiv 35S DL-metioninin köməyi ilə mədədə zülalın sintezinin öyrənilməsi. NDU-nun elmi əsərləri. Naxçıvan,1999,№ 3
 14. Fizioloji və biokimyəvi   tədqiqat  üsullarında   radioaktiv  indikatorlar. Bakı   Ali   Hərbi   Dənizçilik   məktəbinin   əsərləri.Bakı,1999, X buraxılış
 15. Uşaq orqanizminin möhkəmləndirilməsinin fizioloji xüsusiyyətləri. NDU-nun Elmi Əsərləri. Naxçıvan, 2000, №6
 16. Muxtəlif toxumlarda aldolazanın  fəallığını   yaşdan   asılı   olaraq   dəyişilməsi. Kimya- biologiya   elmləri və təhsilinin aktual problemləri. ADPU-80. Bakı, 2001
 17. Naxçıvanda yayılmış bal arılarının mənşəyi və bioloji xüsusiyyətləri. NDU Müasir riyaziyyat və təbiətşünaslığın problemləri. Naxçıvan, 2001
 18. Xəzərdə balıqçılığın əhəmiyyəti. Azərbaycan Ali hərbi Dənizçilik məktəbi.Hərbi-Dəniz elmi və Xəzərin problemləri. Bakı, 2002
 19. Şagirdlərin gün rejimi və onun gigiyenik əsasları. Azərbaycan PMEA Naxçıvan elmi tədqiqat bazasının əsərləri. Naxçıvan,2002,I buraxılış
 20. Antibiotiklərin əmələ gətirdiyi antibiotik naddələr. NDU-nun Elmi Əsərləri. NDU, 2003, №10
 21. Zərifə Əliyevanın ömür yolu və elmi-pedaqoji fəaliyyəti. NDU-nun Elmi Əsərləri. NDU, 2003, №11
 22. Naxçıvan su hövzələrində balıqçılığın vəziyyəti və inkişaf perspektivləri.Azərbaycan kənd təsərrüfatı Akademiya-sının 75 illiyinə həsr edil-miş Beynəlxalq Simpozium.Gəncə,2004
 23. Temperatur və oksigen təmi-natının dəyişməsi şəraitinin cay və nohur çəki körpələ-rinin böyüməsinə və yaşamasına təsiri. A.İ.Qarayeva adına Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin Elmi əsərlərinin külliyyatı. XXII cild, Bakı, 2004
 24. Müxtəlif şəraitdə yaşayan çəki balıqlarının ekoloji-fizioloji əlamətlərinin öyrənilməsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri Biologiya elmləri seriyası. Bakı, 2004, №5-6
 25. Эколого-физиологические особенности сазана (Сургinus carpio L.) из различных водохранилищ. Российский Физиологический журнал. Том 90, №8, август, 2004.ХIX съезд физиологического общества им. И.П. Павлов. Тезисы докладов часть 2, Санкт-Петегбург
 26. Müxtəlif su hövzələrində ovlanmış ana çəki(Cyprinus Carpio Linne) balıqlarından kürü və maya alınması ücün optimal temperatur şəraitinin müəyyən edilməsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri.Təbiət elmləri seriyası.Naxçıvan, 2006, №3
 27. Orqanizmin su ilə möh-kəmləndirilməsinin fiziologi əsasları. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Naxçıvan, 2006, №19
 28. Cəki balığının müxtəlif populyasiyaları və yaş qruplarının normal inkişafı ücün optimal hərarət və oksigen mühitinin müəyyən edilməsi. A.İ.Qarayeva adına Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin Elmi əsərlərinin külliyyatı. XXIV cild, Bakı, ”Elm”, 2006
 29. Выявление оптимальных условий жизнедеятель-ности рыв как один из факторов устойчивого развитий а рыбоводства. İnsan və biosfer (MAB) Azərbaycan   Milli   Komitəsinin   əsərləri. IV buraxılış, Bakı, ”Elm”, 2007
 30. Naxçıvan MR entomofaunasında bioloji mübarizənin təbii imkanları. ADPU-nun Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, Bakı, 2007, №4
 31. Xəzərin ekoloji resursları və onun unikallığı. Xəzər günləri İnformasiya Bülleteni Bakı, 2008, №2
 32. Orqanizmin hava ilə möhkəmləndirilməsinin fizioloji əsasları. NDU-nun Elmi əsərləri, təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan, 2009, №(26)
 33. Возможности новых информационных технологий при преподаваний биологии. Международный научный журнал. Москва, 2009, №4
 34. Orta məktəblərdə yeni təlim texnologiyalarından istifadənin aktuallığı, məqsədi və vəzifələri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2009, №2 (18)
 35. Naxçıvan su anbarından və Kür çayından ovlanmış çəki balıqlarının əzələ və qaraciyər toxumalarında sərbəst amin turşularının müqayisəli öyrənilməsi. “İnsan və Biosfer” (MAB, YUNESKO) Azər­­baycan milli komi­tə­sinin əsərləri:  ekoloji si­­vilizasiya, davamli in­ki­şaf, ətraf  mühit. Bakı “Təhsil”-2010, Buraxılış 6
 36. Морфологическое состояние ряда тканей двух видов костистых рыб, обитающих в южном каспии. Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri Bakı: “Elm”, 2010, II cild
 37. Динамика изменения показателей соэ крови рыб под влиянием нефтяного загрязнения. AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya institutunun və Azərbaycan fizioloqlar cəmiyyətinin elmi əsərləri. Bakı-2010, XXVIII cild
 38. Postnatal ontogenezdə baş beyin qabıgının müxtəlif nahiyələri, beyincik və hipotalamusun subfraksiyalarında zülalın dəyişilmə xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Uni­ver­siteti Elmi Əsərlər Tə­bi­ət elmləri və tibb se­ri­yası Naxçıvan, 2010, № 1
 39. Qan qruplarının və rezus amilinin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri Naxçıvan, 2010, №2(22)
 40. Vitaminlər bəhsinin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri Naxçıvan, 2010, №3(23)
 41. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif su hövzələrində yaşayan balıqların qaraciyər toxumalarında lipidlərin perekisli oksidləşmə məhsullarının tədqiqi. “İnsan və Biosfer” (MAB,YUNESKO) Azərbaycan milli komitəsinin əsərləri: ekoloji sivilizasiya ,davamli inkişaf, ətraf mühit Bakı: “Təhsil”, 2011, Buraxılış 7
 42. Azərbaycanın dəniz sahilyanı-şimal,orta,cənub sularında yaşayan bəzi balıqların qara ciyər toxumalarının histoloji tədqiqi. Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri. III cild, Bakı:“Elm”, 2011
 43. Beyində sensor siqnal analiz prosesləri ilə zülal metanolizmi və ferment mexanizmləri arasında qarşılıqlı əlaqə. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan, 2011, № 1
 44. Tənəffüs sisteminin tədrisinə dair. Naxçıvan müəllimlər Institutunun xəbərləri, Naxçıvan, 2011, №2(26)
 45. Характерные особенности подросткового периода и учитывание этих особен-ностей в нравственном воспитании в семье. Naxçıvan müəllimlər Institutunun xəbərləri, Naxçıvan, 2011, №3(27)
 46. Qida normalarının tədrisinə dair. “Tədris proseslərinin tək­mil­ləşdirilməsinin pedo­qo­ji-psixoloji problemləri” möv­zu­sunda Beynəlxalq elmi konfransın material­ları. Naxçıvan, 2011
 47. Виляние голодания лейкоцитарную формулу крови рыб. Научные труды III сьезда физиологов СНГ Москва- Ялта, 2011
 48. Гистопатологические изменения в печеночной ткани сазанов, выдержанных в различных концентрациях сырой нефти. Естественные и техничес­кие науки, Москва, 2012, № 4
 49. Beyinin metobolik və funksional fəallığında müxtəlif ferment sistemlərinin rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Əsərlər Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan, 2012 № 1(48)
 50. Гепатические нарушения у рыб выловленных в реках Нахичеванской Автономной Республики. Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки», Раздел биология, 2012, №5
 51. Beyinin metabolik və funksional fəallığında müxtəlif ferment sistemlərinin rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan, 2012, № 1 (48)
 52. Патологические повреждения жаберной ткани рыб,обитающих в реках Нахичеванской Автономной Республики. Известия Национальной Академии Наук Грузии, биомедицинская серия Тбилиси, 2012, Т. 38, № 5-6
 53. Гепатические нарушения у рыб, выловленных в реках Нахичеванской Автономной Республики. Вестник Московского Государственного областного Университета,серия Естественные науки Москва, 2012, № 5
 54. Мышечная ткань рыбь как биомаркер экологического состояния рек. Вестник Московского Государственного областного Университета, серия Естественные науки Москва, 2013, № 2
 55. Биологические и экологические особенности сазана Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) Нахичеванского водохранилища. Известия Национальной Академии Наук Грузии, биомедицинскаясерия Тбилиси, 2013, Т.39, № 5-6
 56. The influence of sugar load to the level of qlucose in the animals in the background of hypoxia. AMEA A.I. Qarayev adına fiziologiya İnstitutu, “Stress və inkişaf” mövzusunda Beynəlxalq Elmi – praktik konfrans Bakı, 2013
 57. Печёночная ткан рыб, как один из основных индикаторов токсичности водной среды. AMEA. A.I. Qarayev adına fiziologiya İnstitutu, “Stress və inkişaf” mövzusunda Beynəlxalq Elmi – praktik konfrans Bakı, 2013
 58. Tədris prosesində təlim – tərbiyənin əsas prinsipləri. Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi (konfrans materialı) Naxçıvan, 2014
 59. Fəal təlim metodlarının biologiya dərslərində tətbiqi imkanları. Tədris prosesinin təkmil-ləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları, Beynəlxalq elmi konfransı Naxçıvan, 2014
 60. Эколого – морфометри-ческая характеристика сазана Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) (Сyprinidae) Нахичеванского водохранилища. Azərbaycan Aqrar elmi. Bakı. 2014, №.1.
 61. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılmış hidrobioloji və ixtioloji tədqiqat işlərinin nəticələri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2014, cild 10, №4
 62. Yeni kurikulumların tətbiqində İKT-dən istifadə imkanları. “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda respublika konfransının materialları. Naxçıvan, 2015
 63. Orqanizmdə zülal mübadiləsinin tədrisi metodikasına dair. Heydər Əliyev – 92. Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş Respublika konfransının materialı.Naxçıvan, 2015
 64. Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası fənninin kurikulumu və onun xüsusiyyətləri. Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar. Beynəlxalq elmi konfransın material-ları.Naxçıvan. 2015
 65. Naxçıvan Muxtar Respublikasının su hövzələrində rast gəlinən gümüşcələrin (Albunus Rafinesque, 1820) morfobioloji xüsusiyyətləri. AMEA Naxçıvan bölməsi xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2015, cild 11, № 2
 66. “Həyat bilgisi” fənnini kurikulumu və onun xüsusiyyətləri. Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər mövzusunda respublika konfransının materialları. Naxçıvan, 2016.
 67. Orqanizmdə lipid mübadiləsinin tədrisi metodikasına dair. “Heydər Əliyev – 93 müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyə proseslərində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan, 2016
 68. Sensor impulsasiyanın epifizim funksional fəallığına təsiri. Naxçıvan müəllimlər institutunun xəbərləri. 2016, Cild 12, № 1
 69. Radiaktiv şüalanma zamanı lipidlərin peroksid oksidləşməsi prosesləri. Naxçıvan müəllimlər institutunun xəbərləri. 2016, Cild 12, № 2
 70. Məktəblilərin fiziki tərbiyəsinin gigiyenası. Naxçıvan müəllimlər institutunun xəbərləri. 2016, Cild 12, № 3
 71. Naxçıvan su anbarı vətəgə balıqlarının bioekoloji xüsusiyyətləri. Naxçıvanı tanıyaq, məqalələr toplusu. Bakı, 2017
 72. Biologiyanın tədrisi üçün inteqrativ təlim planı. Naxçıvan müəllimlər institutunun xəbərləri. 2017, Cild,13, № 1,
 73. Məktəbəhazırlıq siniflərində ətraf aləmlə tanışlıqla əlaqədar uşaqlarda idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi. Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər mövzusunda respublika konfransının materialları. Naxçıvan, 2017
 74. Oksigenin aktiv törəmələri və antioksidant müdafiə sistemi. Naxçıvan müəllimlər institutunun xəbərləri. 2017, Cild 13, № 2
 75. Əzələ sisteminin inkişafının yaş xüsusiyyətlərinin tədrisinə dair. “Heydər Əliyev -94, müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan,  2017
 76. Роль головного мозга в адаптации сазана и серебряного карася к неблагоприятным фактором химической природы. Журнал эволюционной биохимии и физиологии, 2017, Т. 53, № 6 (Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded, Zoological Record, Biosis Previews).
 77. Studies mechanisms of adaptation of Sazan and Goldfish to adverse factors of chemical origin. Proceedings of the 5th congress of Azerbaijan physiologists dedicated to the 50th anniversary of the A.I.Garayev Institute of Physiology. Baku, 2017
 78. Karbohidrat mübadiləsinin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2018, cild 14, № 1
 79. Uşaqlarda əzələnin yorulmasının tədrisinə dair. Heydər Əliyev-95. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Naxçıvan 2018
 80. Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair ekoloji təhsilin problemləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. 2018, Cild 14, № 3

82. Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair biliklərin oyrənilməsində  interaktiv metodlardan istifadənin   əhəmiyyəti və imkanları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. 2018, Cild 14, № 3

Azərbaycan dili AZ English EN