Alıyev Nizami İsgəndər oğlu

Alıyev Nizami İsgəndər oğlu 16 noyabr 1958-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Qaracanlı (Uluxan) kəndində anadan olmuşdur. 1976-cı ildə həmin rayonun İstisu qəsəbəsindəki orta məktəbi bitirmişdir. 1977-1979-cu illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1979-1981-ci illərdə indiki Bakıxanov qəsəbəsindəki 84 №-li Rəssamlıq məktəbinin “Daş üzərində oyma ” sənətini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1981-1986-ci illərdə indiki Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Bədii qrafika fakültəsinin “Rəsm, rəsmxət və əmək müəllimi” ixtisasını bitirmişdir. 1986-cı ildə təinatla indiki Naxçıvan Dövlət Universitetinə müəllim göndərilmişdir. 2005-ci ilə kimi həmin universitetdə müəllim, sonra isə baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2005-ci ildə AMEA Naxcıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Təsviri və Dekorativ-tətbiqi sənətlər şöbəsinə müdir təin edilmiş və 2013-cü ilin noyabr ayına kimi həmin vəzifədə çalışmışdır. Naxçıvan abidələrinin öyrənilməsi və pasportlaşdırılması ilə əlaqədar təşkil olunan bütün elmi ekspedisiyalara qoşulmuş və “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”, “Naxçıvanın qədim duz mədənləri” və 3 cildlik “Naxçıvan tarixi” kitablarının yazılmasında fəal işfirak etmiş və əsas müəlliflərindən biridir. “Naxçıvan tarixi” çox cildliyinə görə həm müəlliflərlə birgə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Mükafatı”nı almışdır. 2007-2013-cü illərdə Duzdağın qədim abidələrinin öyrənilməsində Fransanın Beynəlxalq Araşdırma Mərkəzinin tədqiqatçıları ilə birgə Duzdağ və Süst mədənləri ətrafında geniş tədqiqatlar aparmış və onlarca maddi-mədəniyyət nümunələrinin aşkar olunmasında yaxından iştirak etmişdir. 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi tərəfindən nəfis tərtibatlı “Bəhruz bəy Kəngərli” monoqrafiyası çap olunmuşdur (Ziyadxan Əliyevlə birgə). 2016-cı ilin avqust-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin təşkil etdiyi “Gəmiqaya” elmi ekspedisiyasına rəhbər təin olunmuşdur. Ekspedisiya zamanı Gəmiqayada 136.58 hektar ərazidə, O cümlədən 6 bölgədə, 2040 daş üzərində, 7422 qayaüstü rəsm qeydiyyata alınmış və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi tərəfindən Nizami Alıyev müəllifi olduğu “Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri” monoqrafiyası üç dildə (Axərbaycan, İngilis və Rus) hazırlanmış və çap olunmuşdur (2020). Nizami Alıyev 2007-ci ildən bu günə kimi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun indiki İncəsənət kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir. Ebru əsərləri ABŞ da o cümlədən: Ford Xatirə Kitabxanası , Calumet (2000), Avrasiya Konfransı, Şimal-qərbi İndiana, Dünya Ticarət Birliyi, “Perdue” Universiteti, Təşəbbüskarlar Ticarət sərgisi salonunda nümayiş etdilmişdir(2001). Elmi məqalələri Türkiyənin və Azərbaycanın nüfuzlu elmi jurnallarında çap olunub. Türkiyədə və Azərbaycanda o, cümlədən Naxçıvanda keçirilən Beynəlxalq Elmi Konfranslarda və Simpoziumlarda Fəal iştirak etmişdir. 120-dən çox elmi və ensiklopediya məqalələsinin, 8 tədris proqramının və 5 kitabın (4-ü həmmüəlliflərlə birgə) müəllifidir. Ailəlidir iki övladı və iki nəvəsi var.

 

ALIYEV NİZAMİ İSGƏNDƏR OĞLUNUN ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

İşin adı İşin növü Nəşriyyatı, jurnal  və s. İşin həcmi Həmmüəlliflər
1 2 3 4 5 6
1. Möminə Xatın məqbərəsini bəzəyən naxışların müxtəlifliyi tezis Naxçıvan Elmi Mərkəzi. Respublika elmi konfransının tezisləri. Naxçıvan 1988 s. 94 M. Xəlilov
2. Möminə Xatın türbəsinin eksteryerini bəzəyən naxışların müxtəlifliyi tezis Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun XX elmi konfran­sının tezisləri. Naxçıvan, 1989 s.87-89
3. Orta məktəblərdə təsviri incəsənət fənninin tədrisinin bəzi problemləri məqalə Ali pedaqoji məktəblərdə hu­manitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisinə dair II Respublika konfransının materialları. Bakı, 1997 s.162-165
4. Şah İsmayıl Xətainin hakimiyyəti dövründə Təbriz miniatür məktəbinin yaranması və formalaşması məqalə Xəzər Universiteti. Beynəl­xalq Elmi Simpoziumun materialları. Bakı, 1997 s.120-123
5. Qaçqınlar obrazı Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığında (I məqalə). məqalə AMEA-nın Xəbərləri, 1999, №3 s.165-170
6. Naxçıvan MR-də mədəni inkişafın bəzi problemləri məqalə Naxçıvan Özəl Universiteti, II Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan, 2000 s.55-57

 

7. Bəhruz Kəngərli və Qaçqınlar obrazı (II məqalə) məqalə “Naxçıvan” jurnalı, 2000, № 8 s. 72-74
8. Azərbaycan xalqına aid maddi-mədəniyyət abidə­ləri­nin ermə­nilər tərəfindən məq­sədli şəkil­də məhv edil­məsi və özünün­küləşdirməsi bəşər mədəniyyə­tinə qarşı yönəldilmiş cinayətdir məqalə “Naxçıvan” jurnalı, 2001, № 5

 

s.94-100
9. Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığında qaçqınlar obrazı (III məqalə). məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, 2001, № 8 s. 62-63
10. Müqəddəs peyğəmbər gəmisi məqalə AMEA Naxçıvan Bölmə­si­nin Xəbərləri, 2005, № .1 s. 39-46
11 Ucalıq məqamı məqalə Budaq Təhməz. Şərəflə yaşanan ömür.Fazil Süleymanov-60.”Məktəb” Nəşriyyatı, Naxçıvn -2006 9-11
12. “Nuhun türbəsi” Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığında məqalə AMEA Naxçıvan Bölmə­sinin Xəbərləri, 2006, № 2 s.204-210
1 2 3 4 5 6
13. Hüseyn Cavid obrazları Mir Cəlil Seyidovun yaradıcılığında məqalə AMEA Naxçıvan Bölmə­sinin xəbərləri, 2007. № 3 s.264-269
14. Müqəddəs peyğəmbər gəmisi məqalə Folklor-edebiyyat dergisi, Ankara Omay Matbaacılıq, 2007,  № 3 s.115-121
15. Naxçıvan rəssamlarının yara­dı­cı­lığında portret janrı (1920-1950) məqalə AMEA Naxçıvan Bölmə­sinin Xəbərləri, 2008, № 1 s. 266-271
16. Naxçıvan abidələrinin ensiklopediyası kitab “Naxçıvan abidələri ensiklo­pediyası” Naxçıvan,  (Ba­kan­­lar Mediya, İstanbul). 519 s. Həmmüəlliflərlə
17. Atabəylər memarlıq kompleksi məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008 s. 30-31
18. Aza körpüsü məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 31-32
19. Bəhruz Kəngərlinin qəbirüstü abidəsi məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 40
20. Bist körpüsü I məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 46
21. Bist körpüsü II məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 46-47
22. Buzxana (Şərur) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 49-50
23. Buzxana (Ordubad) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 50
24. Cəlil Məmmədquluzadənin ev- muzeyinin binası məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 56
25. Cəlil Məmmədquluzadənin heykəli məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 56-59
26. Cəmşid Naxçıvanskinin ev-muzeyinin binası məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 59
27. Culfa karvansarayı məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 62
28. Darkənd günbəzi məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 73-74
29. Daş heykəl məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 74
30. Dədə Qorqudun heykəli məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 75-76
31. Dərəşam mağarası məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 82-83
32. Düylün hamamı məqalə Bakanlar Medya. İstanbul.Naxçıvan, 2008. s. 87
33. Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani məqalə BakanlarMedya. İstanbul. Naxçıvan 2008. s. 91-95
34. Əcəmi Naxçıvaninin qorelyefi məqalə Bakanlar edya. İstanbul. Naxçıvan,2008. s. 95-96
1 2 3 4 5 6
35. Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin torsu məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 96
36. Ələhi körpüsü məqalə  Bakanlar Medya. İstanbul.Naxçıvan, 2008. s. 99
37. Əziz Əliyevin öylanoqlifi məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 121  
38. Gənzə hamamı məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. s. 131-132
39. Gilan türbəsi məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 142-144
40. Gülüstan körpüsü məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s.146-147
41. Bəhruz Kəngərli muzeyinin binası məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 40-41
42. Biləv körpüsü məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 43-44
43. Gülüstan türbəsi məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 149
44. Heydər Əliyevin heykəli (Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısı) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 155-156
45. Hedər Əliyevin büstü (indiki “Əcəmi seyrəngahı” ərazisində) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 156
46. Heydər Əliyevin büstü (Culfa rayonu) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 156-161
47. Heydər Əliyevin büstü (Kəngərli rayonu) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 161
48. Heydər Əliyevin büstü (Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 161-162
49. Heydər Əliyevin büstü (Heydər Əliyev Muzeyinin interyeri) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 162
50. Heydər Əliyevin büstü (Ordubad şəhəri) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 162
51. Heydər Əliyevin büstü (Heydərabad qəsəbəsi) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 162
52. Heydər Əliyevin büstü (Şahbuz rayonu) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 163
53. Heydər Əliyevin heykəli (Babək qəsəbəsi) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 163-164
54. Heydər Əliyevin heykəli (Naxçıvan ş-ri, Babək məhəlləsi Heydər Əliyev adına Məktəb) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 164-165
55. Heydər Əliyevin heykəli (Şərur şəhəri) məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 165
56. Heydər Əliyev Muzeyi məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 165-167
1 2 3 4 5 6
57. Heydər məscidi  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 168-169
58. Hüseyn Cavid məqbərəsi  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 170-173
59. Hüseyn Cavidin ev-muzeyi  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 173
60. Hüseyn Cavidin xatirə qorelyefi  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 174  
61. Hüseyn Cavidin qorelyefi  məqalə  Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 174
62. Xan Sarayı  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 176-179
63. Xan Sarayının yardımçı binası  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 179-180
64. Xatirə Muzeyi  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 190-191
65. Xok hamamı  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 193
66. İlandağ  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 200-205
67. İmamzadə kompleksi  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 206-209
68. “İsmayılxan” hamamı  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 211-212
69. Kırna türbəsi  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 219-220
70. Köhnəqala  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 223-224
71. Qarabağlar memarlıq kompleksi  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 247
72. Qarabağlar türbəsi  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 248-253
73. Qazançı körpüsü  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 262
74. Qədim Duzdağ mədəni  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 269-270
75. Ləkətağ körpüsü  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 290-291
76. Ləkətağ nekropolu  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 291
77. Məmməd Səid Ordubadinin ev-muzeyinin binası  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 300
78. Naxçıvan buzxanası  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul.Naxçıvan, 2008. s. 336
79. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının binası  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 338-339
80. Naxçıvan geyimləri  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 348-350
81. Naxçıvan xalçaları  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 353-357
1 2 3 4 5 6
82. Naxçıvan kərpic zavodu  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 357
83. Nehrəm hamamı  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 373-374
84. Nüsnüs hamamı  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 382-383
85. Ordubad hamamı  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 387-388  
86. Orta əsr Duzdağ mədəni  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 389
87. Şah Abbas körpüsü  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 429
88. Şahtaxtı hamamı  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 435-436
89. Şurut körpüsü  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 446
90. Təkyə  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 448-449
91. Üstüpü körpüsü  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 457
92. Üstüpü hamamı  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 457-458
93. Vənənd hamamı  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 463
94. Yengicə hamamı  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 469
95. Yuxarı Əylis hamamı  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 471-472
96. Yuxarı Əylis körpüsü I  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 472
97. Yuxarı Əylis körpüsü II  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 472-473
98. Yuxarı Əylis körpüsü III  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 473
99. Yuxarı Əylis körpüsü IV  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 473-474
100. Yusif Məmmədəliyevin büstü  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 477-478
101. Yusif Küseyir oğlu türbəsi  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 478-482
102. Zaviyə-mədrəsə binası  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008. s. 483-485
103. Zərifə Əliyevanın büstü (Akademik Zərifə xanım Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikasının foyesi)  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008 s. 487
104. Zərifə xanım Əliyevanın büstü (Kəngərli r-nu Şaxtaxtı k.-di)  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008 s. 487-488
1 2 3 4 5 6
105. Ziya-ül Mülk körpüsü  məqalə Bakanlar Medya. İstanbul. Naxçıvan, 2008 s. 489
106. Naxçıvanda təsviri sənətin inki­şaf mərhələləri (1920-1950) məqalə Naxçıvan jurnalı, 2009, № 19. s.143-153
107. Şəmil Qazıyevin yaradıcılığında məişət janrı məqalə Bilimsel Eksen, Ankara, 2010, № 1 s.101-109  

 

108. Əcəmi memarlıq məktəbinin daha bir yadigarı-Naxçıvanda Nuh türbəsi məqalə Nuh peyğəmbər, Dünya tufanı və Naxçıvan, Beynəl­xalq elmi simpoziyumun

ma­te­rialları, Naxçıvan, 2010

s.287-294  
109. XX əsrin birinci yarısında Naxçıvanlı rəssamların yaradıcılığı məqalə

 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2010, cild 6, № 3 s.259-265
110. Arazboyu mədəniyyət və Naxçıvan təsviri sənəti məqalə

 

Naxçıvan Muəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2010, № 3(23) s.73-77
111. Duzdağı tuz madeninde arkeolojik çalışmalar (Nahçıvan, Azerbeycan) məqalə

 

TUBA-AR Türkiye Bilimlər Akademisi Arkeoloji Dergisi, Ankara, 2010, № 13 s.229-244 Catherine Marro, Veli Bakhshaliyev, Severine Sanz
112. Bəhruz Kəngərlinin məişət janrındakı əsərləri haqqında məqalə

 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2011, Cild 7, № 1 s.246-252  

 

113. Rəssam Şəmil Qazıyevin Naxçıvan Dövlət Tarix Muze­yində saxlanılan tarixi-etnoq­ra­fik mövzularda çəkilmiş məişət janrındakı əsərlərinin tədqiqi məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun “Axtarışlar” elmi jurnalı, 2011, № 1 s.109-113  

 

114. Bəhruz Kəngərli yoxsa Bəhruz bəy Kəngərli məqalə

 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2011, Cild 8, № 3 s.238-245  

 

 

115. Naxçıvan təsviri sənəti XX əsrin birinci yarısı məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Folklorşünaslıq şöbəsinin “Axtarışlar” elmi jurnalı, 2011. № 2 s.121-125  

 

116. Bəhruz Kəngərlinin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı yeni araşdırmalar məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Folklorşünaslıq şöbəsinin “Axtarışlar” elmi tjurnalı, 2012. № 1 s.146-153  

 

 

117. Naxçıvan Duzdağının qədim duz mədənləri monoqrafiya Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 85 s. V.Baxşəliyüv, K.Marro, K. Hammon, P.Dessaint, S.Sanz
1 2 3 4 5 6
118. Naxçıvanın qədim yaşayış yerlərindən tapılmış maddi-mədəniyyət abidələri üzərindəki təsvirlər haqqında məqalə Naxçıvan: İlkin yaşayış və şəhərsalma yeri kimi (Beynəlxalq simpoziumun materialları). Naxçıvan-2012. s. 167-172
119. Bəhruz Kəngərli Azərbaycanın ilk teatr rəssamı kimi məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. 2012. № 1(44). s.150-154  
120. Azərbaycan teatr rəssamlığı və Bəhruz Kəngərli məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2012, Cild 8, № 3 s.228-233
121. Mir Cəlil Seyidovun yaradıcılığında Hüseyn Cavid obrazları məqalə Naxçıvan jurnalı, 2012, № 24 s.127-133
122. Naxçıvan rəssamlarının yaradıcılığında milli dəyərlərə müraciət (tarixi-etnoqrafik mövzularda) məqalə Naxçıvan jurnalı, 2012, № 25 s.167-174
123. Naxçıvan rəssamlarının portret yaradıcılığı (1950-1990) məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2013, Cild 9, № 1 s.194-203
124. Sust mədənindən tapılmış daş alətlər məqalə “Naxçıvan: ilkin şəhər və  duzdağ” Beynəlxalq simpoziumunun materialları. Naxçıvan 2013. s.131-137
125. Naxçıvan tarixi 3 cilddə, I cild kitab  

Naxçıvan 2013

 

Həmmüəlliflərlə

 

126.

 

Bəhruz bəy Kəngərli taleyi kitab  

Naxçıvan 2017

 

Z.A.Əliyevlə birgə

 

127.

 

Əziz ağsaqqalım,unudulmaz dostum və böyük alim, akademiyanın muxbir üzvü Adil bağırovun əziz xatirəsinə məqalə  

 

Adil Bağırov – 70. Kitab(məqalələr toplusu).”Elm və təhsil” Bakı 20017

s. 200-202
128. Milli adət ənənələrimizin layiqli tərənnümçüsü məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2018, Cild 14, № 1 s. 62-67
129. Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası (İxtisas: İbtidai sinif müəllimliyi – 050118) tədris proqramı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun.“Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan-2018
130. İncəsənət tarixi (İxtisas: Təsviri incəsənət müəllimliyi – 050117) tədris proqramı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun.“Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan-2018
131. İncəsənət əsərlərinin təhlili (İxtisas: Təsviri incəsənət müəllimliyi – 050117) tədris proqramı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun.“Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan-2018
132. Heykəltəraşlıq və plastik anatomiya (İxtisas: Təsviri incəsənət müəllimliyi – 050117) tədris proqramı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun.“Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan-2018
133. Boyakarlıq (İxtisas: Təsviri incəsənət müəllimliyi – 050117) tədris proqramı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun.“Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan-2018
134. Rəsm (İxtisas: Təsviri incəsənət müəllimliyi – 050117) tədris proqramı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun.“Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan-2018
135. Ebru (İxtisas: Təsviri incəsənət müəllimliyi – 050117) tədris proqramı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun.“Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan-2018
136. Azərbaycan incəsənəti (İxtisas: Təsviri incəsənət müəllimliyi – 050117) tədris proqramı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun.“Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan-2018
137. Bəhruz bəy kəngərlinin yaradıcılığında Naxçıvan memarlıq abidələrinin təsviri məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi əsərlər jurnalı, 2019, № 3, (57) s.210-217
138. Nizami Alıyev.Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində) kitab Naxçıvan:” Əcəmi” Nəşriyyatı, 2020 576s.
139. Gəmiqaya abidələri Azərbaycanın qədim mədəniyyət və incəsənət xəzinəsidir (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində) məqalə Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat, 2020 s.9-22
Azərbaycan dili AZ English EN