Pedaqogika Elmlər Doktoru, Professor, AMEA-nın müxbir üzvü,
Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü

ORUC  QAFAR  OĞLU  HƏSƏNLİNİN

Dərc olunmuş Elmi və Tədris-metodiki
əsərlərinin siyahısı

Əsərin adı

 

Əsərin

növü

 

Nəşriyyat, jurnal  və.s İşin

həcmi

Həmmüəl

liflər

1

 

Naxçıvan MSSR-nin  təbiəti və təsərrüfatının metodik öyrənilməsi Konfrans materialı Azərbaycan ali məktəblərinin aspirantlarının  V elmi konf.  tezisləri.  Bakı, 1982  

97-s

2 Naxçıvan MSSR-nin  coğrafi mövqeyi və faydalı qazıntıları mövzusunun tədrisi metodikası Konfrans materialı Azərbaycan ali məktəblərinin aspirantlarının  VI elmi konf.  tezisləri.  Bakı, 1983  

378-

380-s

3 V sinifdə  «Bioster» bəhsinin tədrisində Naxçıvan MSSR coğrafiyasına dair biliklərin verilməsi Konfrans materialı Azərbaycan ali məktəblərinin aspirantlarının  VII elmi konf.  tezisləri.  Bakı, 1984 219-s
4 Naxçıvan MSSR-da suvarılan torpaqlardan səmərəli istifadə yolları Məqalə Naxçıvan ETİTM bülleteni, Naxçıvan, 1984 1-4-s
5 Məktəb coğrafiyasının diyarşünaslıq materiallarından istifadənin əhəmiyyəti Konfrans materialı Azərbaycan ali məktəblərinin aspirantlarının  VIII elmi konf.  tezisləri.  Bakı, 1985 78-79-s
6 «Hidrosfer» mövzusunun tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə Məqalə Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi jurnalı. Bakı, 1985 14-18-s

 

7 Emosional fəallıq və hiss idrak Məqalə Naxçıvan elmi mərkəzinin əsərləri.Naxçıvan, 1988 78-82-s
8 Təlim prosesində diyarşünaslıq materiallarından istifadə ilə şagirdlərin hafizəsinin

möhkəmləndirilməsi yolları

Konfrans materialı Naxçıvan DPİ-nin elmi konfransının materialları. Naxçıvan, 1988 56-57-s
9 История города и психологи людеу

 

Материалы конференции Академия наук Азербайджанской ССР, Нахицеванчкий Науцнный Центр Материалы науцной конференции. Нахицеванъ,1989  

214-216-c.

10 Dil tədrisinin psixoloji problemlərinə

dair bəzi mülahizələr

Məqalə Azərbaycan dili və tədrisi jurnalı. Bakı, 1990, № 2 13-s
11 Fasiləsiz təhsili müzakirə edirik

 

 

Məqalə «Azərbaycan məktəbi» jurnalı.Bakı, 1990, №5

 

42-43-s

 

12 Yerli materialların tədrisi zamanı diqqətin inkişafı

 

Konf.

Met.

Naxçıvan DPİ-nin XI elmi konfransının materialları.Naxçıvan, 1990  

37-38-s

13 Müasir dərs: Nəzəriyyə və təcrübəyə dair mülahizələr Məqalə «Ana sözü» jurnalı.1991,№ 9-10 14-18-s
14 Təxəyyül  və emosional fəallıq

 

 

Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin əsərləri,1992 52-54-s

 

15 Diyarşünaslıq materiallarından istifadənin şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinə təsiri Konfrans materialı Respublika elmi konf.materialları.

Naxçıvan, 1992

72-75-s
16 Ekstralinqvistik söhbətlər və təhsilin problemləri

 

Məqalə «Ana sözü» jurnalı,

1992, № 5-6

28-30-s
17 Tədris prossesində diyarşünaslıq materialları vasitəsilə məktəblilərdə mənəvi keyfiyyətlərin formalaşması Kitab Bakı: N.Tusi adına APU-nun nəşri, 1992 33-s

 

18 Coğrafiya dərslərində istifadə olunan diyarşünaslıq materialları, şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinin formalaşması

 

Məqalə «Pedaqoji Universitetinin xəbərləri»i ADPU,1993, №3

 

54-57-s

 

19 Dərsdənkənar tədbirlərdə diyarşünaslıq materialları vasitəsilə şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinin formalaşması

 

Kitab          Bakı, 1993 60-s.
20 Psixologiya fənnindən kurs işlərinin

mövzuları ( metodik vəsait )

 

Kitab

 

Bakı: Ozan nəşriyyatı,

1997

55-s.
 

21

 

Diyarşünaslıq materiallarından istifadə vasitəsilə şagirdlərdə demokratik ruhun tərbiyə edilməsi və mənəvi keyfiyyətlərin formalaşması Konfrans materialı «Cəmiyyətin demokratikləşməsi və radikal islahatların həyata keçirilməsinin hüquqi bazasının yaradılması problemləri» mövzusunda elmi konfransın materialları.Bakı, 1999 49-51-s  
 

22

 

Diyarşünaslıq materialları  vasitəsilə şagirdlərin  mənəvi  keyfiyyətlərinin formalaşdırılması Konfrans materialı Elmi konfrans materialları.Bakı, 1999 6-10-s  
 

23

 

Dil tədrisinin psixoloji problemlərinə dair Məqalə «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi»j., Bakı, 1999, № 2 34-37-s  
 

24

 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında diyarşünaslıq materiallarından istifadə Konfrans materialı Elmi konfransın materialları.Bakı, 2000 4-5-s
 

25

 

Şagirdlərin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasına dair Məqalə «Azərbaycan məktəbi» Bakı, 2000, № 3 68-70-s  
 

26

 

Müasir dövrdə təhsil islahatları və şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması. Konfrans materialı Naxçıvan Özəl Universitetinin II Beynəlxalq Elmi konfransının materialları.Bakı.2000 23-24-s
 

27

 

Diyarşünaslıq haqqında Məqalə NDU-nun Elmi Əsərləri, 2000, № 6 48-49-s
 

28

 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında etnoqrafik materiallarından istifadə Konfrans materialı «Keçmişimiz –gələcəyimizdir.etnoqrafik problemlərə dair» mövzusunda elmi konfransın materialları.Bakı,2000 4-5-s
 

29

 

Diyarşünaslıq materialları şagird şəxsiyyətinin formalaşmasının vasitəsi kimi Məqalə Təhsil, Mədəniyyət, İncəsənət, j.Bakı, 2000,

№ 3

14-16-s
 

30

 

Şəxsiyyətlərarası münasibətlər sistemi və onun formalaşması Konfrans materialı Elmi konfrans materialları.Bakı,2001 5-6-s
 

31

 

Mənəvi tərbiyə milli tərbiyənin əsaslarından biridir Konfrans materialı «Müasir dövrdə milli tərbiyə sisteminin aktual problemləri» Elmi konfrans materialları. Bakı,2001 5-6-s
 

32

 

I-V siniflərdə diyarşünaslıq materiallarından istifadə üzrə işin vəziyyəti Məqalə Təhsil , Mədəniyyət,İncəsənət, j.Bakı, 2001 № 4 28-30-s  
 

33

 

Kütləvi tədbirlər zamanı diyarşünaslıq materiallarından istifadənin imkan və yolları Məqalə Təhsil , Mədəniyyət,İncəsənət, j.Bakı,2002, №3 50-53-s  
 

34

 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşması prosesində diyarşünaslıq materiallarından istifadə Kitab Monoqrafiya Bakı: Elm, 2002 52-s.  
 

35

 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında diyarşünaslıq materiallarından istifadənin sistemi Monoqrafiya Bakı: Elm, 2002 312-s.
 

36

 

 

Öğrencilerin şahsiyet oluşumunda diyarşünaslık və psikolojik unsurların etkisi Makale Atatürk Universiteti Dergisi.Eğitim bilimleri.Erzurum, 2003,

№7

 

124-127-s

 

37

 

Coğrafiya dərslərində diyarşünaslıq materiallarından istifadənin yolları Məqalə Pedaqoji tədqiqatlar (Elmi məqalələr məcmuəsi) j.Bakı, 2003 № 2 (19) 26-39-s
 

38

 

X-XI siniflərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə etməklə şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması Məqalə Pedaqoji tədqiqatlar (Elmi məqalələr məcmuəsi) j.Bakı, 2003 № 3 (19)  

144-150-s

 

39

 

Ədəbiyyat dərslərində şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması imkanları Məqalə «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi», jurnalı Bakı,2003, №4 s.26-30
 

40

 

 

 

V-XI siniflərdə coğrafiyadan diyarşünaslıq materialları vasitəsilə şagird şəxsiyyətini formalaşdırmaq  imkanları Məqalə «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri»(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi) jurnalı, Bakı, 2003, № 3  

164-172-s

 

41

 

X-XI siniflərdə tarix və bio-                                                                                                                                                                         logiyadan diyarşünaslıq materialları vasitəsilə şagird şəxsiyyətinin formalaşdırmaq imkanları

 

Məqalə «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri»(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi) jurnalı, Bakı, 2003, № 3  

172-177-s

 
 

42

 

Diyarşünaslıq materiallarından istifadənin yolları Məqalə «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı, Bakı. 2003, № 4 54-58-s

 

 

 

 
 

43

 

X-XI siniflərdə ədəbiyyat və coğrafiyadan diyarşünaslıq materialları vasitəsilə şagird şəxsiyyətini formalaşdırmaq imkanları. Məqalə «Təhsil, Mədəniyyət, İncəsənət» Elmi nəzəri və metodik jurnal.Bakı, 2003, № 4

           

30-33-s  
 

44

 

Ədəbiyyat dərslərində diyarşünaslıq materiallarından istifadənin vasitələri Məqalə «Pedaqoji Universitetin xəbərlər»i Bakı, ADPU,

2003, № 4

46-58-s
 

45

 

V-IX siniflərdə ədəbiyyatdan diyarşünaslıq materialları vasitəsilə şagird şəxsiyyətini formalaşdırmaq imkanları Məqalə «Dədə Qorqud» jurnalı, Bakı, 2003, № 3- 4(7-8)  

132-136-s

 
 

46

 

VIII-IX siniflərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə etməklə şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması. Məqalə «Dədə Qorqud» jurnalı, Bakı, 2003, № 3- 4(7-8)143-150)  
 

47

 

V-IX siniflərdə tarixdən diyarşünaslıq materialları vasitəsilə şagird şəxsiyyətini formalaşdırmaq imkanları. Məqalə Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyasının «Elmi xəbərlər»i III buraxılış.Bakı, 2003 14-16-s
 

48

 

Ders dışı etkinlikler zamanı diyarşünaslıq materiallerini kullanmakla öğrencilerin kimlik oluşumu Kitap Ankara:Kızılay nəşriyyatı, 2003 38- s.
 

49

 

Öğrencilerin kimlik oluşumunda diyarşünaslıq materiallarının önemi Makale «Elektronik sosyal bilimler dergisi»  Türkiye 2004, № 7.www.e-sosder. com…

info@e-sosder.com…

39-44-s
 

50

 

Онекоторых возможностях краеведических материалов в формировании личности учащихся Статья «Редагогические исследования» (Сборник научных статъей) ж. Баку,2004, № 2 (20-21) 35-43-c  
 

 

51

Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasına dərsdənkənar tədbirlər zamanı diyarşünaslıq materiallarından istifadənin təsiri. Məqalə «Pedaqoji Universitetin xəbərləri» Bakı, ADPU-2004, №1 546-567-s

 

 

 

 
 

52

 

Azərbaycan tarixi dərslərində diyarşünaslıq materiallarından istifadə Məqalə «Təhsil,Mədəniyyət, İncəsənət» jurnalı, Bakı, 2004, №1 30-38-s  
 

53

 

VI-IX siniflərdə biologiyadan diyarşünaslıq materialları vasitəsilə şagird şəxsiyyətini formalaşdırmaq imkanları Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, 2004, № 14 24-26-s  
 

54

 

Diyarşünaslıq materialları vasitəsilə şagird şəxsiyyətini formalaşdırmağın yolları Konfrans materialı Elmi konfransın materialları .Bakı,2004 7-8-s  
 

55

 

Kiçikyaşlı məktəblilərin şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında diyarşünaslıq materiallarından istifadə Məqalə «İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə» jurnalı.Bakı,2004, № 2 73-76-s
 

56

 

X-XI siniflərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində istifadə etməklə  şagird şəxsiyyətinin formalaşması Məqalə Pedaqoji tədqiqatlar (Elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, 2004, №3(22) 65-73-s
 

57

 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşması Konfrans materialı Naxçıvan MR-in 80 illiyinə həsr olunmuş «Naxçıvan tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin təbii sərvətlərinin öyrənilməsi» mövzusunda elmi konfrans.AMEA Naxçıvan Bölməsi.Bakı: Elm, 2004 489-493-s
 

58

 

Fənlərin tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadənin əhəmiyyəti Konfrans materialı Naxçıvan MR-in 80 illiyinə həsr olunmaş konfrans materialları.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.Naxçıvan,2004 61-64-s
 

59

 

 

 

 

 

Şəxsiyyət haqqında müasir elmi baxışlar

 

 

 

 

 

Konfrans materialı

 

 

 

 

 

 

Naxçıvan MR-in 80 illiyinə həsr olunmuş «Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri» mövzusunda  konfrans materialları.Naxçıvan Özəl Universiteti.Bakı, 2004. 20-25-s
60 Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinə təsir edən psixoloji amillər (Gültac Əliyevanın) Metodik vəsaitinə rəy Bakı -2004
61

 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında  ədəbiyyat dərslərində diyarşünaslıq materiallarından istifadə Məqalə Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri № 1. Bakı, ADPU,2005 485-490-s  
62 Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasına dair  Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnsitutunun «Xəbərləri», №1, Naxçıvan, 2005. 166-171-s  
 

63

 

V-VII siniflərdə coğrafiya dərslərinin tədrisində  diyarşünaslıq materiallarından istifadə Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Xəbərləri», № 17, Naxçıvan 2005. 48-50-s  
 

64

 

VIII-IX siniflərdə Azərbaycan tarixinin  tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə etməklə şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması Məqalə Pedaqoji Universitetinin  Xəbərləri. № 2,Bakı, ADPU,2005 82-92-s
 

65

 

Diyarşünaslıq materiallarından istifadə

etməklə şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması işinin pedaqoji əsasları

Məqalə Azərbaycan Dillər Universitetinin « Elmi Xəbərləri»,№2, Bakı, 2005 52 -s.
 

66

 

VIII-XI siniflərdə coğrafi anlayışların tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə Məqalə «Dil və ədəbiyyat.»Beynəlxalq  elmi-nəzəri jurnal, №3(45).Bakı, 2005 120-124-s
 

67

 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşması problemi Konfrans materialı «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri»(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi) . № 2 Bakı, 2005, 147-152-s
 

68

 

Ədəbiyyat təlimində diyarşünaslıq materiallarından istifadə ilə şagird  şəxsiyyətinin formalaşdırılması Məqalə «Azərbaycan dili və ədəbiyyat» jurnalı, № 2 Bakı, 2005, 34-38-s
 

69

 

Coğrafiyadan diyarşünaslıq materialları

vasitəsilə şagird şəxsiyyətini formalaşdırmaq imkanları

Məqalə Odlar Yurdu Universitetinin « Elmi və  pedaqoji xəbərləri»,

№ 14,Bakı, 2005

229-236-s
 

70

 

V-IX siniflərdə tarixdən diyarşünaslıq materialları vasitəsilə şagird şəxsiyyətini formalaşdırmaq imkanları Məqalə «Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri», № 3. Bakı, 2005 630-641-s
 

71

 

Diyarşünaslıq materiallarından istifadə etməklə şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması işinin psixoloji əsasları. Konfrans materialı «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri»(Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi), № 3. Bakı, 2005 139-143-s
 

72

Məktəb psixoloqunun stolüstü kitabı Kitab «Məktəb»nəşriyyatı, Naxçıvan, 2006 58 -s.
 

73

 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına diyarşünaslıq materiallarının təsiri Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»,№1, Naxçıvan, 2006 88-90-s

 

 

 

 

 

 

 

74

 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına diyarşünaslıq materiallarının təsiri Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»,№1, Naxçıvan, 2006 88-90-s

 

 
75 Qabiliyyət və istedadın qanunauyğunluqlarına dair Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»,№3, Naxçıvan, 2006 103-105-s  
 

76

 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri», elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü 2006
 

77

 

Kiçik yaşlı məktəblilərin ailə nümunəsində tərbiyə edilməsi ( tərtib edən Qızıltac Şahbazova). Kitaba rəyçi Bakı, 2006 26- s.
78

 

Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi kitab Bakı, Mütərcim. 2007 206- s
 

79

 

Diyarşünaslığın tədqiqi tarixindən konfrans materialı Naxçıvan Özəl materialları, Naxçıvan , 2007 3-s
 

80

 

Diyarşünaslığın tədqiqi tarixindən Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»,№1, 2007 4-8-s
 

81

 

Şəxsiyyətin tədqiqi tarixindən Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»,№2, 2007  4-8-s
 

82

 

Vətəndaşın tərbiyə olunması yolları Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»,№3, 2007  9-12-s
 

83

 

İstedadlı uşaqların xüsusiyyətləri Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»,№4, 2007 4-8-s
 

84

Müasir Azərbaycan vətəndaşı necə yetişməlidir Konfrans materialı. Elmi-praktik konfransın materialları, may, 2007,
 

85

 

 

Ekoloji tərbiyənin etnopedaqoji əsasları (F.Sadıqov, Ç.Əliyeva, M.Abbasov)

 

Kitabın rəyçisi Bakı, «Nurlan», 2007 181 -s.  

 

 

 

 

86

 

Ömər Faiq Neymətzadə yaradıcılığında maarifçilik ideyaları (Kamal Camalov)

 

Kitaba rəyçi

 

Bakı -2007

 

36 -s.

 

 

 

87

 

Milli pedaqogika məktəbi (elmi-bədii publisistik jurnal) Redaksiya heyətinin üzvü Bakı şəhəri,2008    
 

88

 

Bədii istedadlı uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»,№1, 2008 4-8-s  
 

89

 

İstedadlı şagirdlərlə təşkil edilən təlim xarakterli  sinifdənxaric işlər Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»,№4, 2008 4-9-s
 

90

 

Yusif Vəzir Çəmənzəminli yaradıcılığında maarifçilik ideyaları (Kamal Camalov) Kitaba rəyçi Bakı, 2008, 45 -s.
 

91

 

İnsan psixologiyası-Heydər Əliyevin dahilik yolu yetişən nəslə nümunədir. Konf. material. Elmi praktik konfransın materialları, Naxçıvan, 2008 3-6-s
 

92

 

Müasir Azərbaycan gəncliyinin vətəndaşlıq ruhunda tərbiyə olunması Konfrans materialı Azərbaycan  Müəllimlər İnstitutunun elmi konfransının materialları, 27 noyabr, 2008  21-25-s
 

93

 

Xeyirxahlıq etmək onun taleyinə yazılıb. Məqalə Akademik Abdulla Mehrabovun mənəvi və elm dünyası, Bakı, 2008  

118-119-s

 

94

 

İstedadlı uşaqlar milli sərvətimizdir    (I məqalə) Məqalə «Şərq qapısı» qəzeti, 27 iyun, 2008
95

 

 

İstedadlı uşaqlar milli sərvətimizdir    (II məqalə) Məqalə «Şərq qapısı» qəzeti, 5 iyul, 2008
 

96

 

İstedadlı uşaqlar milli sərvətimizdir    (III məqalə) Məqalə Şərq qapısı qəzeti, 11 iyul, 2008
 

97

 

Ali təhsilin modernləşdirilməsi (Humeyir Əhmədov) Kitaba rəyçi Bakı, Maarif, 2008 190- s.
 

98

 

Məktəbəqədər uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»,№2, 2009  5-9-s
 

99

 

Məktəblərdə  psixoloji xidmət, yetişən nəslin daha da irəli aparılmasında vasitədir.

 

Konf. material.

Naxçıvan  MR Təhsil Nazirliyi və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ilə keçirdiyi konfransın  materialları, 2009  
 

100

 

İstedadlı uşaqların xüsusiyyətləri Məqalə Psixoloq qəzeti, 28 fevral 2009.    
101 Azərbaycan romantiklərinin maarifçilik ideyaları

( K.H.Camalov)

Kitaba rəy Bakı, «Elm və təhsil», 2009 144- s.  
 

102

 

Pedaqoji kadrların hazırlanmasında kurrikulumların nəzərə alınması Konf.material Heydər Əliyevin 86-cı ildönümünə həsr edilmiş elmi praktik konfrans. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. 2009  8-10-s  
 

103

 

Kurrikulum və müasir təhsil Konf.material Heydər Əliyev 87, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda elmi praktik konfrans, 05 may, 2010 9-11-s  
 

104

 

Pedaqoji kadrların hazırlanmasında kurrikulumların nəzərə alınması

 

Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»,

№ 1(21), 2010

5-7-s
 

105

 

Sirli dünya «Məhəbbət» Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun «Xəbərləri»

№ 1(21), 2010

41-44-s
 

106

 

Psixi sağlamlığın mahiyyəti və xüsusiyyətləri Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun«Xəbərləri»,

№2 (22), 2010

s. 4-7
 

107

 

Uzunömürlülərin psixi sağlamlığı və onun qanunauyğunluqları Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri, № 1, 2010 156-158 s
 

108

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında psixologiya elminin inkişafında ilk psixoloq qadının fədakarlığı Məqalə Təhsil problemləri qəzeti, fevral 21-28, 2010
 

109

 

Şəxsiyyətin formalaşmasının psixoloji problemləri (Gültac Əliyeva) Kitaba rəyçi «Elm və təsil, » Bakı, 2010 423- s.
 

110

 

Müdriklik zirvəsinə aparan yollar

(Gültac xanım Əliyeva -70)

Kitabı hazırlayan «Elm və təsil, »

Bakı- 2010

415 -s.
 

111

Naxçıvan Muxtar Respublikası məktəblərində psixoloji xidmət (Nailiyyətlər və perspektivlər)

 

Məqalə

 

«Psixoloq», qəzeti, 29 aprel, 2010

 

 

 

 

 

 

   
112 Diyarşünaslıq materiallarından istifadə etməklə şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması işinin psixoloji əsasları Konf. material Gəncə Dövlət Universitetində Pedaqogikanın müasir problemləri interaktiv təlim metodları və onların tətbiqi, beynəlxalq konfransın materialları 2010 138-148 s  
113

 

Sirli Dünya: Məhəbbət Kitab Naxçıvan “Məktəb” nəşriyyatı 2011 196 -s.  
 

114

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin bəzi problemləri Konf. material Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində respublika elmi-praktik konfransının materialları.2010, 25 noyabr  50-53 s  
 

115

 

Diqqətin dalğınlığı ilə əlaqədar psixokorrekgiya işləri. Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun«Xəbərləri»,№4 (24), 2010 4-6-s  
 

116

 

Psixi sağlamlığın mahiyyəti və xüsusiyyətləri Məqalə «Psixoloq», qəzeti №3 (31)

30 mart 2011-ci il

bir üz
 

117

 

Psixi sağlamlıq günün tələbidir Məqalə Şərurun səsi 23 aprel 2011-ci il
 

118

 

Uzunömürlülərin psixi sağlamlığı və qanunauyğunluqları Məqalə «Psixoloq», qəzeti №4 (32)

29 aprel 2011

 

119

 

Şagird intelektinin inkişafına motivlərin təsiri Konf.materialı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
 

120

 

İstedadlı uşaqlar problemi Beynəlxalq konf.materialı NDU, ATPİ, “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları, Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan -2011 14-16- s
121

 

Dəyişən dünyada psixi sağlamlıq aktual məsələdir Məqalə Azərbaycan məktəbi jurnalı №3, 2011 59-62- s
 

122

 

Məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi (Amil Əsgərov ) Kitaba rəyçi Bakı, Elm və təhsil. 2011.  
 

123

Naxçıvan Muxtar Respublikasında məktəbdə psixoloji xidmətin problemləri perspektivləri Məqalə Təhsil problemləri qəzeti 01-07 iyul 2011  
 

124

 

Qısqanclıq hissindən xilas olmağın yolları Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun«Xəbərləri»,№1

(25), 2011.

   
 

125

 

Ali təhsil müəssisələrinin bakalavr pilləsi üçün “Psixologiya”, “Təşkilati davranış və idarəetmə psixologiyası”, “Defektologiya və loqopediyanın əsasları” fənləri üzrə professor Gültac Əliyevanın çap etdirdiyi proqrama rəyçi Proqram rəyçi «Elm və təhsil» Bakı-2011  
126

 

Uzunömürlülərin psixi sağlamlığı Məqalə qəzet Şərurun səsi qəzeti  
127

 

Sosial Psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi Kitab «Elm və təhsil» Bakı 2011.

 

392- s.
128

 

Uşaqlara qayğı zamanın tələbidir Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. N3                                (27) 2011 4-7-s
129

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında uşaqlar xüsusi diqqət və qayğı əhatəsindədir

 

Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. N4                                (28) 2011 4-9-s
130 Naxçıvan Muxtar Respublika-sında uşaqların hərtərəfli şəxsiyyət kimi inkişafına geniş imkanlar yaradılmışdır Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri,

2012 N1

4-8 -s
131

 

Uşaqları şəxsiyyət  kimi yetişdirilmək valideyinlərin və cəmiyyətin borcudur.

 

Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri,

2012 N2

 4-10-s
132 Qüsurlu uşaqların pedaqogikası

 

 

Məqalə Milli pedaqogika məktəbi jurnalı № 2012

 

25-30-s
133 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

 

 

 

Məqalə Elm və Həyat jurnalı, N4 2011 14-18s.
134 Təfəkkür və yeni təhsil konsepsiyası Konf.materialı Heydər Əliyevin doğulma sının 89-cu ildonümünə həsr edilmiş elmi praktik konfrans Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2012 14-19-s
135 Əlahiddə Pedaqogikalar Məqalə Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər N 1(44), 2012, 153-157 s
136 Naxçıvan Muxtar Respublikasında məktəbdə psixoloji xidmətin nailiyyətləri və perespektivləri Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri”, №3, 2012 4-8-s  
137 Naxçıvan Muxtar Respublikasında məktəblərdə psixoloji xidmət (nailiyyətləri və perespektivləri) Beynəlxalq konfransın materialları “Ümumi orta təhsilin müasir problemləri” mövzusunda. Naxçıvan 2012, 24 noyabr 171-172s  
138 Kaçestvennoe obrazovanil iqraet znaçitelnuyu rol v razvitii talatliux detey Beynəlxalq konfransın materialları Beynəlxalq elmi konfransın materialları “İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişafı”, Bakı 7-9 iyun 2012    
139 Hərbi psixoloji fəaliyyətin qanunauyğunluqları Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №4 2012 4-8 s.  
140 Ələhaddə pedaqogikalar Məqalə Azərbaycan məktəbi №1 jurnalı 2013    
141 Məktəb psixoloqunun stolüstü lüğəti Kitab NMİ- “Məktəb” nəşriyyatı 2013 116-s  
142 Təfəkkür və yeni təhsil konsepsiyası Konfrans materialı Heydər Əliyevin doğulmasının 89-cu ildönümünə həsr edilmiş elmi praktik konfrans, NMİ-2012 3-5 s.  
143 Əlahiddə pedaqogikalar Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri №1(44) 2012 155-159  
144 Naxçıvan Muxtar Respublikasında uşaqların hərtərəfli şəxsiyyət kimi inkişafına geniş imkanlar yaradılmışdır. Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №1 2012.    
145 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu inkişaf yollarında Məqalə “Ali təhsil və cəmiyyət” Elmi metodik jurnal №3 2012 62-64 s.  
146 Diyarşünaslıq materiallarından istifadə etməklə şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması işinin psixoloji əsasları Beynəlxalq konfrans materialı Pedaqogika və psixologiyanın müasir problemləri. Gəncə Dövlət Universiteti    
 

147

 

Ailənin psixoloji problemləri

 

Məqalə

 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №2, 2013

   
 

148

 

Psixoloji problemlərin aradan qaldırılması yolları

 

 

 

Respublika elmi konfransının materialları

 

Ümummilli lider Heydər

Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfrans, NMİ-2013

 

107-100 s.

 
149 Fiziki coğrafiyanın tədrisində kosmik materiallardan istifadə Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №1, 2013 58-61 s. Nazim

Bababəyli,

Elnarə Seyidova

150 Dostluq əlaqələri genişlənir Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №1, 2013 132-138 s. Həsənəli Eyvazlı
151 Əsgər psixologiyasının formalaşmasının psixoloji əsasları. Polkovnik –leytenant Mirqiyas Rüstəmov

 

 

Kitabın elmi redaktoru Naxçıvan 2012 85 s.  
152 Qızıltac Şahbazova “Milli təhsilimizin himayədarı

 

Kitaba rəyçi Bakı-2013 227 s.  
153 Kamal Camalov “Hüseyn Cavid və məktəb” Kitaba rəyçi Naxçıvan -2013 143 s.  
154 Ailənin psixoloji problemləri Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №2, 2013 s.5-7  
 

155

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun pedaqogika və psixologiya kafedrası 10 ildə Kitabina elmi redaktor Bakı-2013 193 s.  
156 Əlahiddə pedaqogikalar Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun pedaqogika və psixologiya kafedrası 10 ildə kitabında Bakı-2013 s. 8-17  
157 Coğrafiyadan diyarşünaslıq işləri mənəvi tərbiyyənin vasitəsi kimi Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №3, 2013  
158 Tarixdən sinifdən xaric diyarşünaslıq işləri mənəvi tərbiyənin vasitəsi kimi Məqalə Tədris prosesinin təkminləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri mövzusunda Elmi konfrans materialları.  Naxçıvan-2013  
159 Tarix diyarşünaslıq dərnəyinin mənəvi keyfiyyətlərə təsiri Məqalə ARTPİ-Elmi əsərləri

№1, 2014

s. 80-85  
160 Gerçəkləşən görüşlər yaxud böyük təsüratlar (səfər təsüratları) Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №4, 2013 Həsənəli Eyvazlı
161 Sirli dünya qısqanclıq kitab NMİ-Məktəb Nəşriyyatı

2013

105 s  
162 Diyarşünaslıq mteriallarından istifadə mənəvi tərbiyənin vasitəsi kimi (Naxçıvan MR nümunəsində) kitab NMİ-Məktəb Nəşriyyatı

2013

101 s  
163 Diyarşünaslıq monoqrafiya NMİ-Məktəb Nəşriyyatı

2013

212 s  
164 Pedaqogika kursunun “Didaktika” (təlim, təhsil nəzəriyyəsi) və Tərbiyyə nəzəriyyəsi üzrə tədris proqramı proqram NMİ-Məktəb Nəşriyyatı

2014

44 s Fərahim Sadiqov
165 “Ali məktəb pedaqogikası” kursunun proqramı proqram NMİ-Məktəb Nəşriyyatı

2014

40 s Fərahim Sadiqov
166 Naxçıvan Muxtar Respublikasında  istedadlı uşaqların inkişafı monoqrafiya Əcəmi-Nəşriyyatı

Naxçıvan-2014

389 s Kamal Camalov
167 İnsan psixologiyasının sirli dünyası “Kıskanclık” monoqrafiya Hayat yayın qurupu

Türkiyə-2014

104 s Yar. Dosent, Dr. Davut İbrahimoğlu
168 Qısqanclıqla bağlı qadınlara və kişilərə psixoloji tövsiyələr Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №3, 2014  
169 Təfəkküryönümlü kurikulum və gələcəyə baxış Konfrans materialı Tədris prosesinin təkminləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları Beynəlxalq elmi konfransın materialları Noyabr naxçıvan-2014  
170 Diyarşünaslıq materialları mənəvi tərbiyənin vasitəsidir Konfrans materialı Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnalogiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi. Respublika konfransı. Naxçıvan-2014 S 69-72  
171 İlk uşaqlıq dövründə şəxsiyyətin inkişafı Konfrans materialı Naxçıvan MR-90 Təhsil kurikulumları.Naxçıvan-2014 S 118-121  
172 Azərbaycan Dövlət Təhsil strategiyası Rəyçi Almaniya-2014 Moreboks Sarabrüken 248 s  
173 Məhəmməd Tğı Sidqinin maarifçilik və müəllimlik fəaliyyəti Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №4, 2014 S 5-8  
174 Azərbaycan Təhsilinin inkişaf strategiyasına dair Almaniyada nəşr olunmuş ilk pedaqoji monoqrafiya Məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri

Bakı-№4, 2014

S 182-187 Prof. Fərrux Rüstəmov Həsən Bayramov
175 Mühit, ideologiya, şəxsiyyət Rəyçi ADPU-nun mətbəəsi 2015 87 s  
176 Psixologiya dərslik Rəyçi ADPU-nun mətbəəsi 2015 172 s  
177 Ümumtəhsil məktəblərində təfəkküryönümlü kurikulumların tətbiqi Respublika konfransı materialları NMİ-Məktəb Nəşriyyatı

24 Aprel-2015

 
178 Kompyuterin üstünlükləri, internet və məsafəli təhsil Respublika konfransı materialları NMİ-Məktəb Nəşriyyatı

05 May-2015 Heydər Əliyev-92

 
179 Distant təhsilin mahiyəti və əhəmiyyəti Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №2, 2015  
180 Distant təhsil terminləri Kitab rəyçi Mütərcim Bakı-2015 265 s  
181 Maarifçi pedaqoq Məhəmməd Tağı Sidqi Məqalə “Azərbaycan məktəbi” jurnalı 2015 S 91-94  
182 Ustadımın ustadı Məqalə Könüllərdə yaşayan sənətkar. Kitab-2015 S 78-81  
183 Azərbaycan təhsilinin inkişafı strategiyasına dair Almaniyada nəşr olunmuş ilk pedaqoji monoqrafiya Məqalə ATPİ-nin Elmi əsərləri

Bakı-2015

S 182-187 Prof. Fərrux Rüstəmov Həsən Bayramov
184 Distant təhsildə keyfiyyət qiymətləndirilməsi Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №3, 2015 S 4-7  
185 Fiziki və psixi (ruhi) sağlamlıq Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №4, 2015  
186 Tərbiyəşünaslıq kitab Elm və Təhsil Bakı-2016 361 s Prof. Fərahim Sadiqov
187 “Xöşbəxtlik” İnsan psixologiyasının sirli dünyası kitab Elm və Təhsil Bakı-2016 260 s Dos. Dok. Davut İbrahimoğlu
188 Ağlın psixologi əsasları Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №2, 2016 4-7 s  
189 Autizm kitab “Məktəb Nəşriyyatı” Naxçıvan-2016 160 s  
190 Depresiya kitab “Əcəmi Nəşriyyatı” Naxçıvan-2016 92 s  
191 Məktəb psixoloqunun stolüstü kitabı kitab “Məktəb Nəşriyyatı” Naxçıvan-2016 300 s  
192 Ağlın psixoloji əsasları Məqalə Azərbaycanda Təhsil Siyasətinin prioritetləri: Müasir yanaşmalar. Beynəlxalq elmi konfransın materialları Dekabr Naxçıvan 2016 S11-113  
 

193

Ağıl tərbiyəsinin forma və metodları Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №1, 2017 S 4-6  
194 Məktəblilərdə təfəkkürün inkişaf xüsusiyyətləri Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №2, 2017  
195 Uşağın sosializasiyasında məktəb psixoloqu və valideynin rolu Tezis “Təbiət və humanitar elm sahələrinin inkişaf problemləri” Lənkəran-2017 S150-151  
196 Uşaqlarda yaş böhranı və onun nəzərə alınması Tezis Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər mövzusunda Respublika elmi konfrans materialları  19 aprel NMİ-2017 S3-6  
197 Uşaqlarda temperamentin öyrənilməsi və tərbiyə edilməsi Tezis Müasir təlm metodları və yeni pedaqoji texnalogiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. NMİ-2017 05 may S56-59  
198 Təhsilin müasir psixoloji problemləri Kitab Əcəmi Nəşriyyatı 2017 415s  
199 Məktəblilərdə təfəkkürün inkişaf xüsusiyyətləri Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri” №2, 2017  
200 Study of upbringing Kitab Science and education 2017 303 p  
201 Математический анализ сердечного ритма как метод оценки влияния психоактивных веществ на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы человека Переспективы внедрения инновационных технологий в медицине и фармации. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием.

30 ноября 01 декабря 2017 г.

30-36 с  
Azərbaycan dili AZ English EN